Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Pokladnica e-kasa klient po 1. júli 2019
Účtovný a daňový servis

Pokladnica e-kasa klient po 1. júli 2019

Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa / 18.7.2019

Národná rada Slovenskej republiky dňa 19. júna 2019 schválila zákon č. 188/2019 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona o ERP“). Táto novela zákona o ERP nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov SR, t. j. dňa 1. júla 2019.

Novela zákona o ERP reaguje na situáciu, ktorá vznikla v súvislosti s implementáciou on-line registračných pokladníc a ich uvedením do prevádzky najneskôr od 1. júla 2019. Zámerom novely zákona o ERP je prijať také opatrenia, ktoré ochránia podnikateľov pred sankciami z dôvodov, ktoré neboli spôsobené ich pričinením.  
 
Ak podnikateľ, ktorý používa na evidenciu tržieb elektronickú registračnú pokladnicu (ďalej len „ERP“), si na evidenciu tržieb zvolil on-line registračnú pokladnicu (ďalej len „ORP“) z dôvodu, že virtuálna registračná pokladnica (ďalej len „VRP“) nevyhovuje jeho podnikateľským aktivitám (napr. podnikateľovi nevyhovuje limit počtu tovarových položiek), požiada o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient pre ORP (ďalej len „kód ORP“) najneskôr do dňa účinnosti novely zákona o ERP a ORP nebola podnikateľovi dodaná, resp. kód ORP nebol daňovým úradom pridelený, podnikateľovi nebude uložená pokuta za nepoužívanie ORP

  • Podnikateľ, ktorý požiadal o pridelenie kódu ORP najneskôr do dňa účinnosti novely zákona o ERP, je oprávnený na evidenciu tržieb používať ERP do 31. decembra 2019 bez hrozby sankcie za to, že používa ERP, ktorej daňový kód bol zrušený alebo do času dodania nového riešenia ORP.  
  • Ak daňový úrad alebo colný úrad už uložil pokutu, hoci podnikateľ požiadal o pridelenie kódu ORP najneskôr do dňa účinnosti novely zákona o ERP, rozhodnutie o uložení pokuty v časti týkajúcej sa nepoužívania ORP sa zruší zo zákona ku dňu účinnosti novely zákona o ERP. Ak začalo konanie o uložení pokuty za nepoužívanie ORP, toto konanie sa zastaví zo zákona ku dňu účinnosti novely zákona o ERP.  
  • Ak podnikateľ bude mať k dispozícii ORP, ktorá spĺňa požiadavky podľa § 4a ods. 1 písm. b) zákona o ERP, je povinný začať používať ORP aj pred dátumom 31. decembra 2019. Ak podnikateľ napriek tomu používa po 1. júli 2019 na evidenciu tržieb ERP, pokuta za nepoužívanie ORP mu bude uložená, resp. rozhodnutie o uložení pokuty za nepoužívanie ORP v čase od dodania ORP, sa nezruší alebo sa nezastaví konanie vo veci uloženia pokuty. 
     

Podnikatelia, ktorým prvýkrát vznikla povinnosť evidovať tržby od 1. apríla 2019

Ak podnikateľ, ktorému prvýkrát vznikla povinnosť evidovať tržby od 1. apríla 2019, si na evidenciu tržieb vybral ORP a ak tento podnikateľ požiadal o pridelenie kódu ORP, ale ORP mu nebola dodaná, resp. nebol daňovým úradom pridelený kód ORP, nebude takému podnikateľovi za nepoužívanie ORP do 31. decembra 2019 uložená pokuta, ak pri evidencii tržieb postupuje primerane podľa § 10 ods. 6 zákona o ERP, t. j. vyhotovuje paragóny. 

  • Podmienka vedenia náhradnej evidencie formou paragónov sa neaplikuje pri podnikateľoch v období od 1. apríla 2019 do účinnosti novely zákona o ERP. Ak podnikateľ požiadal o pridelenie kódu ORP, ale pred účinnosťou novely zákona o ERP nepostupoval primerane podľa § 10 ods. 6 zákona o ERP, tzn. nevyhotovoval paragóny, pokuta sa neuloží alebo rozhodnutie o uložení pokuty sa zruší zo zákona ku dňu účinnosti novely zákona o ERP.  
  • Ak podnikateľovi bude dodaná ORP, ktorá spĺňa požiadavky podľa § 4a ods. 1 písm. b) zákona o ERP, podnikateľ je povinný začať používať ORP aj pred dátumom 31. decembra 2019. Ak podnikateľ používa na evidenciu tržieb ORP, v súlade so zákonom o ERP môže paragóny vydávať už iba pri poruche ORP. 
  • Pokiaľ daňový úrad alebo colný úrad podnikateľovi už uložili pokutu, hoci podnikateľ požiadal o pridelenie kódu ORP, rozhodnutie o uložení pokuty v časti týkajúcej sa nepoužívania ORP sa zruší zo zákona dňom účinnosti novely zákona o ERP alebo ak sa začalo konanie o uložení pokuty za nepoužívanie ORP, toto konanie sa zastaví zo zákona ku dňu účinnosti novely zákona o ERP.

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk