Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Poukázanie podielu zaplatenej dane u fyzickej osob...
Účtovný a daňový servis

Poukázanie podielu zaplatenej dane u fyzickej osoby za rok 2022

Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca / 14. 4. 2023

V zmysle § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov môžu fyzické osoby poukázať 2 % (resp. 3 %) zo zaplatenej dane za rok 2022 vybranej neziskovej organizácii, ktorá je zaevidovaná v zozname prijímateľov spracovanom Notárskou komorou Slovenskej republiky.

3 % môžu poukázať fyzické osoby, ktoré vykonávali v priebehu roka 2022 dobrovoľnícku činnosť v rozsahu minimálne 40 hodín za kalendárny rok a túto skutočnosť preukážu potvrdením od príslušnej organizácie. Ak bolo takéto potvrdenie fyzickej osobe vydané, tvorí povinnú prílohu daňového priznania, prípadne Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane.

Ostatné fyzické osoby môžu poukázať 2 % z dane, pričom minimálna výška príspevku musí byť aspoň 3 eurá. Na rozdiel od právnických osôb, fyzické osoby nemôžu poukázaný podiel na dani deliť medzi viacerých prijímateľov.

Podiel zaplatenej dane môžu fyzické osoby poukázať na základe:

  1. Podaného daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ A alebo typ B – v takomto prípade sa údaje o poukázaní podielu zaplatenej dane vyplňujú priamo v daňovom priznaní v oddiele „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“.
  2. Ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré vykoná zamestnávateľ v zákonnej lehote. Zamestnanec potom poukáže podiel na predpísanom tlačive „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“, dostupnom na stránke Finančnej správy SR. Povinnou prílohou tohto vyhlásenia je potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti, ktoré vydá zamestnancovi na jeho žiadosť zamestnávateľ najneskôr do 15. apríla 2023. Termín na podanie Vyhlásenia je pre tento rok 02. máj 2023.

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk