Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Povinné a nadštandardné lekárske preventívne prehl...
Účtovný a daňový servis

Povinné a nadštandardné lekárske preventívne prehliadky

Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca / 15.10.2020

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“) ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce.

Zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu [§ 30a a 30d zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“)] vrátane lekárskych preventívnych prehliadok [30e zákona č. 355/2007 Z. z.] vo vzťahu k práci, a to v pravidelných intervaloch s prihliadnutím na charakter práce a na pracovné podmienky na pracovisku, ako aj vtedy, ak o to zamestnanec požiada [§ 6 ods. 1 písm. q) zákona o BOZP]. V súlade so zákonom o BOZP zamestnanec má povinnosť podrobiť sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci.

Povinnosti zamestnávateľa poskytovať lekárske preventívne prehliadky sú upravené aj v ďalších osobitných predpisoch [napr. zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov].

Lekárske preventívne prehliadky (ďalej len „LPP“) vo vzťahu k práci sú súčasťou posudzovania zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na výkon konkrétnej práce. Sú cielene zamerané na vyšetrenie tých orgánov alebo systémov ľudského tela, ktoré môžu byť poškodené konkrétnym škodlivým faktorom práce alebo pracovného prostredia. Najvýznamnejšie zdraviu škodlivé faktory práce a pracovného prostredia sú:

  • fyzikálne faktory (napr. hluk, vibrácie, neionizujúce žiarenie, ionizujúce žiarenie),
  • chemické faktory (chemické látky a prípravky, najmä karcinogény a mutagény),
  • biologické faktory (baktérie, vírusy, huby, parazity) a
  • iné faktory práce a pracovného prostredia (napr. psychická pracovná záťaž, senzorická záťaž - záťaž zraku, sluchu), ktoré môžu spôsobiť poškodenie zdravia zamestnancov.

Osobitné predpisy stanovujú zamestnávateľovi povinnosť zabezpečiť LPP vo vzťahu k práci v určitých intervaloch, napr. pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu, v súvislosti s výkonom práce, pri skončení pracovnoprávneho vzťahu, mimoriadne LPP.

Rozsah jednotlivých LPP je upravený v Odbornom usmernení Ministerstva zdravotníctva SR o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci č. S06881-OZS-2016 zo dňa 29.09.2016 (Vestník MZ SR 2016, čiastka 19-38).

V súlade s ustanoveniami zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) je pre správne posúdenie zdaniteľnosti príjmu zamestnanca poskytnutého zamestnávateľom vo forme LPP potrebné rozlišovať:

  • či LPP je poskytnutá v prípadoch a za podmienok ustanovených osobitným predpisom (či ide o tzv. povinnú LPP) alebo
  • či LPP je poskytnutá nad rozsah ustanovený osobitným predpisom (či ide o tzv. nadštandardnú LPP).

V súlade s § 5 ods. 5 písm. e) zákona o dani z príjmov predmetom dane nie je hodnota poskytovaných rekondičných pobytov, rehabilitačných pobytov, kondičných rehabilitácií a preventívnej zdravotnej starostlivosti v prípadoch a za podmienok ustanovených osobitným predpisom [napr. zákon o BOZP, zákon č. 355/2007 Z. z.], t. j. povinná LPP nie je predmetom dane.

V súlade s § 5 ods. 7 písm. h) zákona o dani z príjmov je s účinnosťou od 01.01.2020 príjmom oslobodeným od dane z príjmov je aj príjem poskytnutý ako príspevok zo sociálneho fondu zamestnávateľa, ak je poskytnutý zamestnancovi na LPP nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi [napr. § 30e zákon č. 355/2007 Z. z., zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov], t. j. nadštandardná LPP poskytnutá ako príspevok zo sociálneho fondu je príjmom oslobodeným od dane.

Hodnota lekárskej preventívnej prehliadky, ako príjem, ktorý nie je predmetom dane

Predmetom dane nie je hodnota LPP len vtedy (hodnotou sa rozumie len nepeňažná forma plnenia), ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi povinnú LPP. Finančný príspevok poskytnutý zamestnancovi na povinnú LPP nemožno zaradiť medzi príjmy podľa § 5 ods. 5 písm. e) zákona o dani z príjmov, t. j. nemožno ho zaradiť medzi príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a rovnako medzi takéto príjmy nemožno zaradiť ani plnenie poskytnuté zamestnancovi vo forme nadštandardnej LPP.

Ak pracovná zdravotná služba v súlade s osobitnými predpismi, v rámci opatrení, odporučí vykonať povinné LPP vo vzťahu k práci širšiemu okruhu zamestnancov, napr. zamestnancom vykonávajúcim práce zaradené v prvej kategórii alebo odporučí vykonanie potrebných vyšetrení, resp. očkovaní a to v nevyhnutnom rozsahu, napr. len pre vybranú skupinu zamestnancov, potom aj hodnota takejto preventívnej zdravotnej starostlivosti v prípadoch a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi je pre zamestnanca považovaná za príjem, ktorý nie je predmetom dane [§ 5 ods. 5 písm. e) zákona o dani z príjmov].

Príklad č. 1

Zamestnávateľ pre novoprijatého zamestnanca zabezpečil povinnú LPP v súlade so zákonom o BOZP, za ktorú zamestnávateľ zdravotnému zariadeniu uhradil 500 eur. Ide v danom prípade o zdaniteľný príjem zamestnanca?

Keďže zamestnávateľ zabezpečil pre zamestnanca povinnú LPP v súlade s osobitnými predpismi, hodnota tejto prehliadky je podľa § 5 ods. 5 písm. e) zákona o dani z príjmov nepeňažným príjmom zamestnanca, ktorý patrí medzi príjem, ktorý nie je predmetom dane.

Príklad č. 2

Zamestnávateľ pre svojich zamestnancov zabezpečuje povinné LPP v súlade s osobitnými predpismi. Po absolvovaní tejto LPP, jeden zamestnanec požiadal zamestnávateľa o zabezpečenie ďalšej LPP so zameraním na dermatologické vyšetrenia. Táto prehliadka nesúvisí s výkonom práce zamestnanca a zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť ju zamestnancovi. Môže zamestnávateľ na hodnotu tejto LPP aplikovať § 5 ods. 5 písm. e) zákona o dani z príjmov?

Ak zamestnávateľ na požiadanie zamestnanca zabezpečí LPP, na ktorú zamestnancovi nevzniká nárok podľa osobitných predpisov, potom na hodnotu tejto prehliadky nemožno aplikovať ustanovenie § 5 ods. 5 písm. e) zákona o dani z príjmov. V tomto prípade ide o nadštandardnú LPP a jej hodnota je pre zamestnanca príjmom, ktorý je predmetom dane [ak by zamestnávateľ hodnotu nadštandardnej LPP uhradil z prostriedkov sociálneho fondu, potom by bolo možné aplikovať ustanovenie § 5 ods. 7 písm. h) zákona o dani z príjmov].

Príklad č. 3

Pracovná zdravotná služba v súlade s osobitnými predpismi, v rámci opatrení, odporučila zamestnávateľovi, aby vykonal všetkým zamestnancom testovanie na respiračné ochorenie vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2. Možno hodnotu takéhoto vyšetrenia považovať za príjem, ktorý nie je predmetom dane?

Zamestnávateľ, ktorý na základe odporučenia pracovnej zdravotnej služby zabezpečí testovanie zamestnancov na dané ochorenie, poskytuje preventívnu zdravotnú starostlivosť za podmienok ustanovených zákonom č. 355/2007 Z. z. (v takomto prípade nejde o výkony spadajúce do náplne LPP). Hodnota takéhoto testovania (vyšetrenia), keď ide o preventívnu zdravotnú starostlivosť v zmysle podmienok zákona 355/2007 Z. z., je v súlade s § 5 ods. 5 písm. e) zákona o dani z príjmov považovaná za príjem, ktorý nie je predmetom dane.

Poznámka:

Ak zamestnanec absolvuje test na ochorenie COVID-19 na vlastné náklady, ktoré mu zamestnávateľ neskôr preplatí, ide o peňažné plnenie, pri ktorom nie je možné aplikovať ustanovenie § 5 ods. 5 písm. e) zákona o dani z príjmov.

Príspevok na lekársku preventívnu prehliadku, ako príjem, ktorý je oslobodený od dane

V súlade s § 5 ods. 7 písm. h) zákona o dani z príjmov v znení účinnom od 01.01.2020 sa rozširuje okruh príjmov, ktorý je oslobodený od dane z príjmov fyzickej osoby. Sú to príspevky zo sociálneho fondu zamestnávateľa, ak sú poskytnuté zamestnancovi na nadštandardné LPP.

Oslobodenie tohto príjmu nie je podmienené vznikom nároku LPP podľa osobitných predpisov a rovnako nie je podmienené formou poskytnutia, t. j. môže ísť o plnenie poskytnuté v peňažnej alebo nepeňažnej forme. Znamená to, že ak zamestnanec absolvuje nadštandardnú LPP, ktorej hodnotu zamestnávateľ uhradí zo sociálneho fondu, pre zamestnanca je to príjem oslobodený od dane.

UPOZORNENIE:

Pre správne zaradenie príjmu, by pri každej LPP mali byť vopred dohodnuté vyšetrenia (náplň LPP) a na záver zhodnotenie skutkového stavu s odporúčaním ďalšej liečby. Ak lekár pri absolvovaní nadštandardnej LPP vykoná zamestnancovi aj iné výkony, ktoré nepatria do rozsahu náplne zdravotných výkonov LPP, t. j. ktoré nie sú súčasťou predmetu LPP, na tieto výkony nemožno aplikovať oslobodenie podľa § 5 ods. 7 písm. h) zákona o dani z príjmov. Na účely oslobodenia takéhoto príjmu podľa zákona o dani z príjmov sa naviac urobené výkony posudzujú ako niečo navyše nad poskytnutie samotnej LPP a preto nie je možné posudzovať takého výkony ako súčasť tejto prehliadky.

Príklad č. 4

Zamestnanec absolvoval nadštandardnú LPP zameranú na dermatologické vyšetrenie, t. j. vyšetrenie kože, pričom bol vopred oboznámený, že za nadštandardnú LPP zaplatí 440 eur. Lekár sa so zamestnancom dohodol, že po prehliadke mu vyberie aj znamienko, za čo zamestnanec doplatil 20 eur. Vybratie znamienka nepatrilo do náplne zdravotných výkonov, vopred určených do nadštandardnej LPP. Zamestnanec v súlade s internou smernicou požiadal zamestnávateľa o poskytnutie príspevku zo sociálneho fondu na nadštandardnú LPP v sume 460 eur. Môže zamestnávateľ na túto sumu aplikovať § 5 ods. 7 písm. h) zákona o dani z príjmov?

V danom prípade vybratie znamienka nebolo súčasťou nadštandardnej LPP, a preto ustanovenie § 5 ods. 7 písm. h) zákona o dani z príjmov na sumu 20 eur nemožno aplikovať. Príspevok zo sociálneho fondu poskytnutý v sume 440 eur je pre zamestnanca príjmom oslobodeným od dane a v sume 20 eur, za vybranie znamienka, je pre zamestnanca zdaniteľným príjmom.

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk