Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Povinnosti podnikateľa/účtovníka v januári 2024
Účtovný a daňový servis

Povinnosti podnikateľa/účtovníka v januári 2024

Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca / 30. 1. 2024

Ukončenie roka so sebou prináša množstvo povinností.

Podnikateľov čaká v priebehu mesiaca január 2024 odoslanie posledných výkazov za rok 2023, medzi ktoré patria:

 • daňové priznanie k DPH a kontrolný výkaz za 4. štvrťrok 2023, resp. december 2023 a úhrada dane (do 25.01.2024),
 • súhrnný výkaz za 4. štvrťrok 2023, resp. december 2023 (do 25.01.2024),
 • daňové priznanie za transakcie uskutočnené v režime One Stop Shop (OSS) a úhrada dane za 4. štvrťrok 2023 (do 31.01.2024),
 • prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti za december 2023 (do 31.01.2024),
 • mesačný výkaz do zdravotnej a Sociálnej poisťovne za december 2023 (lehota je v závislosti od výplatného termínu),
 • oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou za december 2023 (do 15.01.2024).

Okrem vyššie uvedených bežných povinností čakajú podnikateľov a účtovníkov v mesiaci január každoročné povinnosti súvisiace s ukončením roka:

 • Priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2024
 • Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa v priebehu roka 2023 stala vlastníkom (resp. užívateľom, správcom alebo nájomcom) nehnuteľnosti, je povinná do lehoty 31.01.2024 podať priznanie k dani z nehnuteľnosti. Uvedené sa týka bytov, domov, stavieb, pozemkov ako i nebytových priestorov. Správcom dane je mesto resp. obec, a teda toto priznanie podávate na miestne príslušnom miestnom, resp. obecnom úrade. Pre toto priznanie je rozhodujúci stav k 01.01.2024. Zároveň pripomíname, že podať daňové priznanie je nutné aj v prípade, ak sa menil charakter vlastníctva čiastkovo, prípadne ak ste nehnuteľnosť predali.

  Zároveň od od 1. 9. 2023 platí nový vzor daňového priznania:

  • k dani z nehnuteľností,
  • k dani za psa,
  • k dani za predajné automaty
  • k dani za nevýherné hracie prístroje.

  Povinnosť sa týka všetkých, ktorí nehnuteľnosť alebo iné, vyššie uvedené nadobudli v roku 2023.

 • Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2023
 • Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2023 je povinný podať podnikateľ (fyzická aj právnická osoba), ktorý v roku 2023 napríklad:

  • bol zapísaný ako držiteľ vozidla,
  • použil motorové vozidlo na výkon podnikateľskej činnosti,
  • účtoval o vozidle,
  • bol zamestnávateľom a vyplácal zamestnancom cestovné náhrady za použitie súkromného vozidla.

  Zároveň musí byť splnené, že vozidlo je evidované v SR. Lehota na podanie daňového priznania a úhradu dane je do 31.01.2024.

  Ak v roku 2023 nebolo o vozidle účtované, nebolo evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s používaním vozidla, je termín 31. január 2024 lehotou na podanie oznámenia o zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel.

 • Oznámenie o nezrážaní dane za rok 2023 – autori
 • Právnické a fyzické osoby, ktoré boli v roku 2023 príjemcami autorských diel (vytvorenie aj použitie) alebo umeleckých výkonov, a s autormi majú uzatvorenú dohodu o nezrážaní zrážkovej dane, sú povinní v lehote do 31.01.2024 oznámiť správcovi dane, že majú s takýmito autormi uzatvorenú písomnú dohodu o nezrážaní dane.

 • Nová suma minimálnej mzdy pre rok 2024
 • Každý zamestnávateľ, ktorý vypláca svojim zamestnancom minimálnu mzdu, je povinný počnúc mzdou za mesiac január 2024 upraviť túto minimálnu mzdu na sumy platné pre rok 2024. Napríklad minimálna mzda pre I. stupeň náročnosti práce sa dvíha zo sumy 700 EUR na 750 EUR.

 • Inventúra skladu a iného majetku, záväzkov a vlastného imania k 31.12.2023
 • Každý podnikateľ, ktorý disponuje skladovými zásobami, a teda eviduje k 31.12.2023 nespotrebovaný materiál, tovar alebo zásoby vlastnej výroby je povinný k 31.12.2023 vykonať fyzickú inventúru tohto skladu a vyčísliť jeho hodnotu. Inventúra sa však netýka len zásob, ale aj ostatného majetku, záväzkov a vlastného imania.

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk