Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Povinnosti pre poskytovateľov platobných služieb v...
Účtovný a daňový servis

Povinnosti pre poskytovateľov platobných služieb vyplývajúce zo zákona o dani z pridanej hodnoty

Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca / 15.3.2023

Európska komisia prijala viaceré opatrenia, ktorými sa budú musieť riadiť poskytovatelia platobných služieb. Do slovenskej legislatívy boli tieto opatrenia implementované prostredníctvom § 70a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, pričom toto ustanovenie nadobúda účinnosť 01. Januára 2024.

Medzi hlavné dôvody pre zavedenie tejto povinnosti patria najmä:

  • Stále rastúci objem elektronických obchodov a s tým súvisiaci vznik priestoru a možností pre šedú ekonomiku
  • Nedostačujúci dosah daňových orgánov na vykonávanie kontroly nad týmito transakciami
  • Krátenie dane z pridanej hodnoty
  • Vyhýbanie sa registrácii na DPH v iných členských štátoch
  • Obmedzená možnosť kontroly oprávnenia na vykonávanie podnikateľskej činnosti a iné

Plnenie týchto povinností bude kontrolovať a údaje bude agregovať Centrálny elektronický systém platobných informácií (CESOP). Členské štáty Európskej Únie tak získajú nástroj na odhaľovanie ekonomickej trestnej činnosti.

Povinnosť poskytovateľov platobných služieb bude spočívať v uchovávaní údajov o cezhraničných platbách (viac ako 25 cezhraničných platieb u jedného príjemcu za kalendárny štvrťrok), pričom tieto údaje budú následne predkladať finančnej správe prostredníctvom jednotného elektronického formulára. Ochrana osobných údajov zákazníkov bude zabezpečená tým, že sa budú uchovávať len informácie o vykonaných platbách a nie o dôvodoch platieb.

Finančná správa tak stojí pred výzvou, ako vytvoriť a pripraviť fungujúci informačný systém na prenos dotknutých údajov od poskytovateľov platobných služieb, ktorý bude kompatibilný s centrálnym európskym systémom.

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk