Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti z pohľadu zák...
Účtovný a daňový servis

Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti z pohľadu zákona o dani z príjmov

Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca / 14. 8. 2023

Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti alebo jej časti sa zdaňujú podľa § 6 ods. 3 Zákona o dani z príjmov (ďalej ZDP). Prenajímateľ sa môže rozhodnúť, či prenajatú nehnuteľnosť (alebo jej časť) zaradí do svojho obchodného majetku, bude ju evidovať vo svojom účtovníctve alebo daňovej evidencii, alebo prenajímanú nehnuteľnosť nezaradí do obchodného majetku. Toto rozhodnutie je na daňovníkovi a od zvoleného postupu sa odvíja rozsah daňových výdavkov, pričom sa vždy vychádza zo skutočných výdavkov a nie je možné uplatniť paušálne výdavky.

Zásadný rozdiel je v tom, že pokiaľ je nehnuteľnosť zaradená v obchodnom majetku, daňovník môže do daňových výdavkov zahrnúť všetky náklady súvisiace so správou, údržbou a modernizáciou nehnuteľnosti, odpisy (len do výšky príjmu z prenájmu nehnuteľnosti), poistné, daň z nehnuteľnosti, príspevky do fondu opráv, úroky z úverov a pôžičiek, ktoré priamo súvisia s nákupom prenajímanej nehnuteľnosti, výdavky na energie a ostatné služby. Ostatnými službami sa rozumejú služby, ktoré zabezpečuje správca bytového domu.

Ak daňovník nemá prenajímanú nehnuteľnosť zaradenú do obchodného majetku a neúčtuje o nej, do daňových výdavkov môže zahrnúť len nevyhnutné výdavky spojené s údržbou nehnuteľnosti, ktorými sú:

  • Platby platené vlastníkom bytu a nebytových priestorov v bytovom dome do fondu opráv
  • Platby za energie (elektrika, voda, plyn, vykurovanie)
  • Platby za ostatné služby, ktoré zabezpečuje správca bytového domu

V tomto režime daňovník nemôže zahrnúť do daňových výdavkov výdavky spojené s obstaraním, opravou a technickým zhodnotením nehnuteľnosti. Takto vynaložené výdavky sú v zmysle par. 21 ods. 1 písm. i) ZDP výdavkami na osobnú spotrebu daňovníka. Tieto výdavky si môže daňovník uplatniť ako daňový výdavok pri predaji nehnuteľnosti.

V zmysle § 9 ods. 1 písm. g) sú od dane oslobodené príjmy z prenájmu do výšky 500 eur za zdaňovacie obdobie. Pokiaľ príjmy z prenájmu presiahnu 500 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy presahujúce túto sumu. Výdavky k príjmom zahrnutým do základu dane je potrebné upraviť rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrnutých do základu dane k celkovým príjmom.


Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk