Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Získajte k nákupu nového účtovného programu 60 minút s lektorom zadarmo
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Príspevky na športovú činnosť dieťaťa - „Športové...
Účtovný a daňový servis

Príspevky na športovú činnosť dieťaťa - „Športové poukazy“

Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca / 15.10.2020

Od 1. januára 2020 sú daňovým výdavkom zamestnávateľa podľa § 19 ods. 2 písm. c) bod 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) aj príspevky na športovú činnosť dieťaťa zamestnancov poskytnuté podľa §152b zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“).

Podľa §152b Zákonníka práce zamestnávateľ môžestrong>poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na športovú činnosť dieťaťa v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok v úhrne na všetky deti zamestnanca. U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma príspevku zníži v pomere zodpovedajúcemu kratšiemu pracovnému času. Príspevok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Oprávnenými výdavkami na športovú činnosť dieťaťa sú preukázané výdavky zamestnanca na:

  • športovú činnosť dieťaťa u oprávnenej osoby, ktorou je výlučne športová organizácia zapísaná v registri právnických osôb v športe podľa osobitného predpisu, ktorá zabezpečuje pre dieťa zamestnanca vykonávanie športovej činnosti pod dohľadom odborne spôsobilého športového odborníka, a to najviac za obdobie kalendárneho roka, za ktorý zamestnanec žiada o príspevok na športovú činnosť dieťaťa,
  • za dieťa sa považuje vlastné dieťa zamestnanca, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktoré dovŕšilo najviac 18 rokov veku v kalendárnom roku, za ktorý zamestnanec žiada o príspevok na športovú činnosť dieťaťa, a je osobou s príslušnosťou k športovej organizácii podľa osobitného predpisu najmenej 6 mesiacov. (Napr. za splnenia všetkých ustanovených podmienok v § 152b Zákonníka práce si môže zamestnanec uplatniť príspevok za rok 2020 aj na dieťa, ktoré 1.1.2020 dovŕšilo 18 rokov veku. Príspevok sa prvýkrát uplatní za rok 2020, v danom prípade je to aj poslednýkrát.)

Zamestnanec môže za kalendárny rok požiadať o príspevok len u jedného zamestnávateľa. Zamestnanca, ktorý požiada o príspevok, nemožno žiadnym spôsobom znevýhodniť v porovnaní so zamestnancom, ktorý o tento príspevok nepožiada. Zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov upraviť ďalšie podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať príspevok.

Zamestnanec preukáže zamestnávateľovi oprávnené výdavky na športovú činnosť dieťaťa predložením dokladu do 30 dní odo dňa jeho vydania oprávnenou osobou, ktorého súčasťou musí byť meno a priezvisko dieťaťa, ktoré vykonáva športovú činnosť, a obdobie, na ktoré sa vzťahuje tento doklad. Splnenie podmienok na poskytnutie príspevku na športovú činnosť dieťaťa posudzuje zamestnávateľ ku dňu začatia obdobia, na ktoré sa doklad vzťahuje. V prípade splnenia podmienok zamestnávateľ zamestnancovi poskytne príspevok na športovú činnosť dieťaťa po predložení dokladu v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

Pojmy „športová činnosť“, „príslušnosť k športovej organizácii“, „športová organizácia“ sú vymedzené v § 3 písm. a) a k) a v § 8 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Napr. športovou organizáciou je právnická osoba (nie fyzická osoba), ktorej predmetom činnosti alebo cieľom činnosti je športová činnosť; športovou organizáciou nie je orgán verejnej správy. Športová organizácia sa povinne zapisuje do registra právnických osôb v športe.

Podľa §52zzf zákona o dani z príjmov sa ustanovenie týkajúce sa príspevkov na športovú činnosť dieťaťa v znení účinnom od 1. januára 2020 použijú na športovú činnosť vykonávanú dieťaťom po 31. decembri 2019.

Zdroj metodického usmernenia Finančnej správy SR: Usmernenie č. 29/DZPaU/2020/MU k príspevkom na športovú činnosť dieťaťa

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk