Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Akcia platí do 31.12. 2020 pri nákupe aplikácie mPOHODA Basic
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Uvádzanie údajov v kontrolnom výkaze po novele Zák...
Účtovný a daňový servis

Uvádzanie údajov v kontrolnom výkaze po novele Zákona o DPH od 01.01.2016

Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa / 19.4.2016

Prinášame Vám prehľad ako sa majú údaje uvádzať v kontrolnom výkaze po novele Zákona o DPH od 01.01.2016 a od 01.04.2016.

  1. Uplatňovanie osobitnej úpravy dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby podľa § 68d zákona o DPH v kontrolnom výkaze

Podstatou tejto úpravy je, že daňová povinnosť z dodania tovarov a služieb vzniká až v okamihu, keď dodávateľ príjme platbu od svojho odberateľa za tovar alebo službu. Zároveň právo na odpočítanie dane vzniká dodávateľovi až v momente, keď svojmu dodávateľovi zaplatil za plnenie. Daňová povinnosť aj odpočítanie dane sa uskutoční vo výške, ktorá zodpovedá realizovanej platbe za plnenie.

Dodávateľ, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu, uvádza v kontrolnom výkaze:

V časti A.1.: údaje z vyhotovenej faktúry za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť. V stĺpci „dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby“ uvedie dátum prijatia platby, prípadne jej časti. Ak dodávateľ príjme len časť platby za tovar alebo služby, uvedie v stĺpci „Základ dane v eurách“ a v stĺpci „suma dane v eurách“ údaje pomerne podľa výšky prijatej platby. 

V časti C.1.: údaje z vyhotovenej opravnej faktúry, ktorou sa znižuje základ dane, za zdaňovacie obdobie, v ktorom vrátil platbu, a to v rozsahu vrátenej platby alebo ak zvyšuje základ dane, za zdaňovacie obdobie, v ktorom prijal platbu a to v rozsahu prijatej platby.

Odberateľ, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68d, uvádza v kontrolnom výkaze:

V časti B.2.: údaje z faktúry prijatej od iného platiteľa dane za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje odpočítanie dane za zaplatený tovar alebo službu. V stĺpci „Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby“ uvedie dátum zaplatenia. Ak príjemca plnenia zaplatí len časť platby za tovar alebo službu, uvedie v stĺpci „Základ dane v eurách“ a v stĺpci „Suma dane v eurách“ údaje pomerne podľa výšky sumy, ktorú zaplatil. V stĺpci „Výška odpočítanej dane v eurách“ uvedie sumu dane, ktorú uplatňuje. Ak odberateľ nemá informáciu o dátume prijatia bezhotovostnej platby dodávateľom, môže ako dátum zaplatenia uviesť dátum odpísania peňažných prostriedkov z bankového účtu odberateľa.

V časti C.2.: údaje z prijatej opravnej faktúry, ktorou sa zvyšuje základ dane, za zdaňovacie obdobie, v ktorom zaplatil dodávateľovi a to vo výške zodpovedajúcej sume, ktorú zaplatil, alebo znižuje základ dane za zdaňovacie obdobie, v ktorom je povinný opraviť odpočítanú daň podľa § 53 ods. 1 zákona o DPH.

Odberateľ, ktorý neuplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68d, uvádza v KV:

V časti B.2.: ak prijal tovar alebo službu od dodávateľa, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68d, postupuje tým istým spôsobom ako sme popísali vyššie t.j. ako odberateľ, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu.

Platiteľ dane, ktorý ukončí uplatňovanie osobitnej úpravy podľa § 68d alebo zruší registráciu platiteľa dane, uvedie v KV:

V časti A.1.: údaje z ním vyhotovených faktúr o dodaní tovaru alebo služby, pri ktorých nevznikla daňová povinnosť prijatím platby za zdaňovacie obdobie, v ktorom skončil uplatňovanie osobitnej úpravy, alebo v ktorom prestal byť platiteľom dane. V stĺpci „Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby“ uvedie dátum dodania tovaru alebo služby.

V časti B.2.: údaje o odpočítaní dane za zdaňovacie obdobie, v ktorom skončil uplatňovanie osobitnej úpravy alebo v ktorom prestal byť platiteľom dane. V stĺpci „Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby“ uvedie dátum dodania tovaru alebo služby.

Platiteľ dane, ktorý neuplatňuje osobitnú úpravu, ale prijal plnenie od platiteľa dane, ktorý ukončil uplatňovanie osobitnej úpravy, resp. zrušil registráciu platiteľa dane, uvedie v KV:

V časti B.2.: pri uplatnení odpočítania dane v súvislosti so skončením uplatňovania osobitnej úpravy u dodávateľa tovaru alebo služby v stĺpci „Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby“ dátum dodania tovaru alebo služby za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje odpočítanie dane.

  1. Rozšírenie tuzemského prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia podľa § 69 ods. 12 písm. j) Zákona o DPH

S účinnosťou od 01.01.2016 platí tzv. tuzemský prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti podľa Zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy, ktoré patria do sekcie F klasifikácie CPA a pri dodaní tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž patrí do sekcie F klasifikácie CPA. Tuzemský prenos platí ak dodávateľ – platiteľ dane poskytol vyššie uvedené práce inému platiteľovi dane – odberateľovi.

Dodávateľ – platiteľ dane, ktorý poskytol stavebné práce s miestom dodania v tuzemsku pre iného platiteľa dane v režime prenosu daňovej povinnosti, toto dodanie neuvádza v daňovom priznaní ani v kontrolnom výkaze.

Odberateľ – platiteľ dane, ktorý prijal stavebné práce vo vyššie uvedenom prenose daňovej povinnosti uvádza údaje v kontrolnom výkaze v časti B.1. za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť buď na základe prijatej faktúry alebo na základe iného dokladu. V časti o odpočítaní dane uvedie sumu dane, ktorú si odpočítal a to v tom zdaňovacom období, v ktorom uplatnil odpočítanie dane. Zároveň túto transakciu uvádza aj v daňovom priznaní, na riadkoch č. 09, 10 daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť. Údaje o odpočítaní dane z prijatých stavebných prác uvádza v riadku č. 21 daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje odpočítanie dane pri splnení podmienok na odpočítanie dane podľa § 49 až § 51 Zákona o DPH.

  1. Použitie nového vzoru kontrolného výkazu DPH od 01.04.2016

Novelou sa zmenilo uvádzanie údajov o odpočítaní dane zo zjednodušených faktúr v časti B.3. kontrolného výkazu. V tejto časti platiteľ dane:

  • Do 31.03.2016 (t.j. za zdaňovacie obdobie 01/2016, 02/2016, 03/2016 a I. štvrťrok 2016) vykazuje celkovú sumu základov dane, celkovú sumu dane a celkovú sumu odpočítanej dane zo všetkých prijatých zjednodušených faktúr, z ktorých si za príslušné zdaňovacie obdobie uplatnil odpočítanie dane. Použije sa formulár, ktorý je platný do 31.03.2016.

Od 01.04.2016 (t.j. prvýkrát za zdaňovacie obdobie apríl 2016, resp. II. štvrťrok 2016) platiteľ, u ktorého za príslušné zdaňovacie obdobie bude celková suma odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr 3 000 eur a viac, je povinný uviesť v časti B.3. kontrolného výkazu osobitne celkovú sumu základov dane, celkovú sumu dane a celkovú sumu odpočítanej dane v členení podľa jednotlivých dodávateľov tovarov a služieb s uvedením ich identifikačného čísla pre daň. Použije formulár kontrolného výkazu, ktorý je platný od 01.04.2016.

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk