Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Výhody uplatnenia statusu mikrodaňovníka od roku 2...
Účtovný a daňový servis

Výhody uplatnenia statusu mikrodaňovníka od roku 2021

Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca / 19.1.2022

Zákonom č. 301/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 301/2019 Z. z.“), bol za účelom rozvoja malých a stredných podnikov zavedený inštitút mikrodaňovníka. Postavenie mikrodaňovníka podľa § 2 písm. w) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) môže podľa prechodného ustanovenia § 52zzb ods. 1 zákona o dani z príjmov daňovník nadobudnúť prvýkrát za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.1.2021.

Pojem MIKRODAŇOVNÍK

Podľa § 2 písm. w) zákona o dani z príjmov:

Mikrodaňovníkom je daňovník, ktorý je fyzickou osobou, ktorého zdaniteľné príjmy (výnosy) podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu ustanovenú osobitným predpisom, ktorým je § 4 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), a daňovník, ktorý je právnickou osobou, ktorého zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie, neprevyšujú sumu ustanovenú osobitným predpisom, ktorým je § 4 ods. 1 zákona o DPH.

 • Z ustanovenia § 2 písm. w) zákona o dani z príjmov vyplýva, že fyzická osoba s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov alebo právnická osoba, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú platiteľom DPH, môžu získať postavenie mikrodaňovníka vtedy, ak ich zdaniteľné príjmy (výnosy) za príslušné zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu ustanovenú na účely registrácie podľa § 4 ods. 1 zákona o DPH, čo v súčasnosti predstavuje sumu 49 790 eur.

Mikrodaňovníkom nie je daňovník,

 • 1. ktorý je závislou osobou podľa § 2 písm. n) až r) zákona o dani z príjmov a realizuje kontrolovanú transakciu za toto zdaňovacie obdobie,
 • 2. na ktorého bol vyhlásený konkurz, vstúpil do likvidácie alebo mu bol povolený splátkový kalendár,
 • 3. ktorého zdaňovacie obdobie je kratšie ako 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov okrem daňovníka, ktorý má kratšie zdaňovacie obdobie z dôvodu úmrtia.

Kontrolovanou transakciou podľa § 2 písm. ab) zákona o dani z príjmov je právny vzťah alebo iný obdobný vzťah medzi dvomi alebo viacerými závislými osobami podľa § 2 písm. n) a r) zákona o dani z príjmov, pričom aspoň jedna z osôb je daňovník s príjmami podľa § 6 zákona o dani z príjmov alebo právnická osoba, ktorá dosahuje zdaniteľný príjem (výnos) z činnosti alebo z nakladania s majetkom, pričom za kontrolovanú transakciu sa nepovažuje prenájom, z ktorého plynú príjmy podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov, ak ide o nehnuteľnosť nezaradenú do obchodného majetku podľa § 2 písm. m) zákona o dani z príjmov, a nájomcom je fyzická osoba, ktorá túto nehnuteľnosť využíva na osobné účely; pri posudzovaní kontrolovanej transakcie sa berie do úvahy skutočný obsah právneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu.

Splnenie podmienok rozhodujúcich pre získanie postavenia mikrodaňovníka sa posudzuje za každé zdaňovacie obdobie samostatne. To znamená, že napr. daňovník, ktorý za zdaňovacie obdobie roka 2021 splní ustanovené podmienky a získa postavenie mikrodaňovníka, môže v dôsledku nesplnenia ustanovených podmienok v nasledujúcom zdaňovacom období roka 2022 toto postavenie stratiť, a následne, v roku 2023, resp. v niektorom z nasledujúcich zdaňovacích období môže, za predpokladu splnenia ustanovených podmienok, tento status opätovne získať.

Výhody mikrodaňovníka pri zistení základu dane

Daňovník, ktorý splní podmienky určené na to, aby mohol byť v príslušnom zdaňovacom období posudzovaný ako mikrodaňovník, môže uplatniť:

 • 1. výhodnejšie odpisovanie hnuteľného majetku,
 • 2. odpočítavanie daňovej straty podľa § 30 zákona o dani z príjmov do výšky základu dane,
 • 3. jednoduchšie zahrnovanie opravných položiek k nepremlčaným pohľadávkam do daňových výdavkov, a to v súlade s účtovníctvom,
 • 4. odpis pohľadávky do daňových výdavkov do výšky opravnej položky, v akej by ju zaúčtoval v účtovníctve do nákladov.

Výhody, ktoré vyplývajú z postavenia mikrodaňovníka, resp. niektorú z týchto výhod daňovník, ktorý získa status mikrodaňovníka, využiť môže, nie je to však jeho povinnosťou.

1. Výhodnejšie odpisovanie hnuteľného majetku

V ustanovení § 26 ods. 12 zákona o dani z príjmov sa ako jedna z výhod pre mikrodaňovníka zavádza možnosť zvýhodneného odpisovania, t. j. zvýhodneného uplatnenia vstupnej ceny majetku do daňových výdavkov. Zvýhodnené odpisovanie podľa § 26 ods. 12 zákona o dani z príjmov sa týka výlučne hmotného majetku zaradeného do odpisových skupín 0 až 4, t. j. hmotného majetku s dobou odpisovania 2, 4, 6, 8, 12 rokov okrem osobného automobilu zatriedeného do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2, ktorého vstupná cena je 48 000 eur a viac.

Výhoda odpisovania spočíva v tom, že počas určenej doby odpisovania pre príslušnú odpisovú skupinu, v ktorej je majetok zaradený, možno do daňových výdavkov uplatniť odpis v akejkoľvek daňovníkom určenej výške, najviac do výšky vstupnej ceny. Výška daňového odpisu v jednotlivých zdaňovacích obdobiach je teda na dobrovoľnom rozhodnutí daňovníka. To znamená, že do daňových výdavkov môže formou odpisov uplatniť vstupnú cenu, resp. vstupnú cenu zvýšenú o technické zhodnotenie majetku aj v jednom zdaňovacom období.

V prípade, že daňovník začal uplatňovať tento zvýhodnený spôsob odpisovania (podľa § 26 ods. 12 zákona o dani z príjmov), pokračuje v tomto spôsobe uplatňovania daňových odpisov aj v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, a to bez ohľadu na skutočnosť, či v týchto zdaňovacích obdobiach je alebo nie je mikrodaňovníkom.

2. Odpočítavanie daňovej straty do výšky základu dane

Podľa § 30 ods. 1 zákona o dani z príjmov v znení účinnom od 1.1.2021 od základu dane daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, možno odpočítať daňovú stratu počas najviac 5-tich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná. Daňovník si môže uplatniť tento odpočet daňovej straty najviac do výšky:

 • a) základu dane u daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, ak sa v príslušnom zdaňovacom období, v ktorom si uplatňuje odpočet daňovej straty považuje za mikrodaňovníka,
 • b) 50 % základu dane u daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, ak nejde o mikrodaňovníka podľa § 30 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov.

V súlade s § 52zzb ods. 5 zákona o dani z príjmov ustanovenie § 30 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov v znení účinnom od 1.1.2021 sa použije na daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobia, ktoré začínajú najskôr 1.1.2021. To znamená, že uvedené opatrenie sa prvýkrát uplatní až v roku 2022, kedy si budú môcť mikrodaňovníci umoriť daňové straty vykázané za rok 2021, a to za predpokladu, že v roku, v ktorom si budú uplatňovať odpočet daňovej straty, získajú postavenie mikrodaňovníka.

V nadväznosti na skutočnosť určenia výšky odpočtu daňovej straty v danom roku bude daňovník prvýkrát v roku 2022 pri odpočítavaní straty vykázanej za zdaňovacie obdobie roka 2021 posudzovať:

 • či je v tomto roku mikrodaňovníkom a môže si uplatniť stratu až do výšky základu dane
 • alebo nie je mikrodaňovníkom a môže si odpočítať stratu len do výšky 50 % základu dane.

3. Opravné položky k nepremlčaným pohľadávkam

Od 1.1.2021 sa v zákone o dani z príjmov ustanovil osobitný režim pre zahrnovanie do daňových výdavkov v prípade opravnej položky k nepremlčaným pohľadávkam zahrnutým do zdaniteľných príjmov u mikrodaňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva.

Mikrodaňovník sa môže rozhodnúť uplatňovať do daňových výdavkov tvorbu opravnej položky k nepremlčaným pohľadávkam a príslušenstvu pohľadávok, pri ktorých je riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ktoré boli zahrnuté do zdaniteľných príjmov:

 • podľa § 20 ods. 14 zákona o dani z príjmov, t. j. na základe časového testu uplynutia doby od splatnosti pohľadávky vo výške do 20 %, 50 % a 100 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej neuhradenej časti a v prípade príslušenstva podľa § 20 ods. 22 zákona o dani z príjmov do výšky 100 % hodnoty príslušenstva alebo jeho neuhradenej časti, ak od splatnosti pohľadávky, ku ktorej sa príslušenstvo viaže, alebo od splatnosti príslušenstva uplynula doba dlhšia ako 1080 dní, alebo
 • podľa § 20 ods. 23 zákona o dani z príjmov, t. j. zvýhodneným režimom, pri ktorom je tvorba opravnej položky k pohľadávke, ako aj k príslušenstvu pohľadávky daňovým výdavkom v súlade s účtovníctvom, t. j. vo výške, v akej je účtovaná v príslušnom zdaňovacom období do nákladov. Možnosť uplatnenia tohto postupu upravuje prechodné ustanovenie § 52zzb ods. 4 zákona o dani z príjmov len na tvorbu opravnej položky k pohľadávke a príslušenstvu pohľadávky zahrnutých do zdaniteľných príjmov v zdaňovacom období, v ktorom má daňovník status mikrodaňovníka.

4. Odpis pohľadávok

V nadväznosti na možnosť uplatnenia tvorby opravnej položky k rizikovej pohľadávke do daňových výdavkov v súlade s účtovníctvom je aj odpis takejto pohľadávky a príslušenstva u mikrodaňovníka uznaný do daňových výdavkov vo výške, ktorá bola zaúčtovaná.

Uvedené vyplýva z ustanovenia § 19 ods. 2 písm. r) zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2021, podľa ktorého odpis pohľadávky a príslušenstva, ktoré boli zahrnuté do zdaniteľných príjmov u mikrodaňovníka, sú uznaným daňovým výdavkom, a to do výšky opravnej položky, ktorá by bola uznaná za daňový výdavok podľa § 20 ods. 23 zákona o dani z príjmov, t. j. do výšky, v akej by si ju zaúčtoval mikrodaňovník do nákladov v súlade s účtovníctvom. V súlade s § 20 ods. 23 zákona o dani z príjmov musí ísť zároveň o nepremlčanú pohľadávku a príslušenstvo, pri ktorých je riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí.

Podľa prechodného ustanovenia 52zzi ods. 2 zákona o dani z príjmov sa uvedený odpis pohľadávky prvýkrát uplatní:

 • na odpis pohľadávky alebo príslušenstva k pohľadávke, ku ktorému došlo v zdaňovacom období, v ktorom je daňovník považovaný za mikrodaňovníka,
 • a zároveň ide o odpis pohľadávky alebo príslušenstva k pohľadávke zahrnutých do zdaniteľných príjmov v zdaňovacom období, v ktorom je daňovník považovaný za mikrodaňovníka. ,

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk