Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Vylúčenie uplatňovania zníženej sadzby dane z prid...
Účtovný a daňový servis

Vylúčenie uplatňovania zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty vo výške 10% zo základu dane na podávanie alkoholických nápojov v rámci poskytovania reštauračných a stravovacích služieb.

Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca / 30. 1. 2024

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 19. decembra 2023 zákon č. 530/2023 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií, ktorý v článku XI s účinnosťou od 1. januára 2024 mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, pokiaľ ide o vylúčenie uplatňovania zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty vo výške 10% zo základu dane na podávanie alkoholických nápojov v rámci poskytovania reštauračných a stravovacích služieb.

Základná sadzba dane z pridanej hodnoty na tovary a služby podľa § 27 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov je 20% zo základu dane. Znížená sadzba dane 10% zo základu dane sa podľa § 27 ods. 2 písm. a) a písm. b) zákona o DPH uplatňuje na presne vymedzené tovary uvedené v prílohe č. 7a a služby uvedené v prílohe č. 7a, ako aj na tovary a služby v rámci aktivít sociálnej ekonomiky.

Znížená sadzba dane vo výške 10% zo základu dane na poskytovanie reštauračných a stravovacích služieb bola zavedená od 1. januára 2023 s cieľom podpory gastrosektora vzhľadom na vtedajšiu aktuálnu situáciu na trhu s energiami, ale aj na negatívnu situáciu v sektore spôsobenú pandémiou ochorenia COVID-19, a to doplnením prílohy č. 7a k zákonu o DPH.

Novelou zákona o DPH dochádza od 1. januára 2024 k úprave prílohy č. 7a k zákonu o DPH, a to k vylúčeniu podávania alkoholických nápojov z uplatňovania zníženej sadzby dane vo výške 10% zo základu dane, ktorá sa uplatňuje na reštauračné a stravovacie služby.

Podávanie alkoholických nápojov v rámci poskytovania reštauračných a stravovacích služieb tak bude podliehať základnej sadzbe vo výške 20% zo základu dane. Za alkoholický nápoj sa bude považovať taký nápoj, v ktorom obsah alkoholu je viac ako 0,5% jeho objemu.

Odôvodnenosť tejto zmeny sadzby DPH vyplýva na jednej strane z potreby konsolidácie verejných financií a na strane druhej, alkoholické nápoje negatívne vplývajú na ľudské zdravie, rodinné vzťahy, prípadne iné sociálne oblasti, čo vyvoláva zvýšené náklady verejných financií na elimináciu týchto škodlivých následkov. Nie je preto žiadúce, aby podávanie alkoholických nápojov v rámci stravovacích a reštauračných služieb naďalej podliehalo zníženej sadzbe dane.

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk