Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Využite 30% zľavu na ďalší nákup alebo 50% zľavu na 1. hodinu individuálnych služieb.
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Výmaz platiteľa dane zo zoznamu rizikových platite...
Účtovný a daňový servis

Výmaz platiteľa dane zo zoznamu rizikových platiteľov DPH

Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa / 20.5.2016

Finančné riaditeľstvo SR zverejňuje od 01. 01. 2013 zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie podľa Zákona o DPH. Tento zoznam je prístupný na webovej stránke Finančnej správy, sú v ňom uvedení tí platitelia DPH, ktorí:

  • opakovane v kalendárnom roku neplnia povinnosť podať daňové priznanie alebo kontrolný výkaz,
  • opakovane v kalendárnom roku nezaplatia vlastnú daňovú povinnosť,
  • opakovane nie sú zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania a ani na adrese prevádzkarne,
  • opakovane porušujú povinnosti pri daňovej kontrole.

V zozname je uvedené IČ platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum zverejnenia v zozname, kalendárny rok, v ktorom nastali dôvody na uverejnenie a identifikáciu platiteľa t.j. obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, IČO, u fyzickej osoby – meno a priezvisko, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania.

Uvedenie platiteľa v tomto zozname môže platiteľovi spôsobiť praktické problémy pri uzatváraní obchodno-záväzkových vzťahov, nakoľko majú priamo súvis s uplatňovaním § 69b Zákona o DPH, ktorí sa týka ručenia za daň z pridanej hodnoty. V prípade ak takýto platiteľ, ktorý je uvedený v zozname nezaplatí daň z pridanej hodnoty, ktorú uvedie na faktúre pre svojho odberateľa v lehote splatnosti alebo uhradí iba časť, tak daňový úrad má právo požadovať platbu tejto dane od odberateľa, ktorý je uvedený na faktúre. Odberateľ sa stáva ručiteľom dane. Odberateľovi určí povinnosť zaplatiť túto daň miestne príslušný správca dane podľa sídla dodávateľa rozhodnutím. Daň bude musieť zaplatiť do 8 dní od doručenia rozhodnutia. Odberateľ sa môže vyhnúť ručeniu tým spôsobom, že ak dostane faktúru od „rizikového“ platiteľa, tak zaplatí daň z pridanej hodnoty priamo na účet daňového úradu za svojho dodávateľa, postupuje na základe Usmernenia na výkon platby DPH, ktoré vydala Finančná správa. Z toho dôvodu niektorí odberatelia odmietajú uzatvoriť obchod s platiteľom, ktorý je uvedený v zozname.

Finančné riaditeľstvo vymaže zo zoznamu platiteľa, ak odpadli dôvody, na základe ktorých bol v tomto zozname zverejnený a súčasne v období 6 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov  platiteľ dane neporušil povinnosti pri daňovej kontrole, neporušil povinnosť podať daňové priznanie alebo kontrolný výkaz ani povinnosť zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť a bol zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikanie alebo na adrese prevádzkarne. Zároveň je platiteľ vymazaný aj vtedy, ak mu bola zrušená registrácia k dani z pridanej hodnoty.

V prípade ak má platiteľ daňový nedoplatok na inej dani, napr. na dani z príjmov zo závislej činnosti alebo na dani z motorových vozidiel nemá to žiadny vplyv na zaradenie alebo výmaz do (z) tohto zoznamu, nakoľko zoznam sa týka iba povinností vzťahujúcich sa k dani z pridanej hodnoty.

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk