Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Sme pripravení vám pomôcť s rozšírením vašej sieťovej licencie programu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Vzor pokladničného dokladu na predajnom mieste
Účtovný a daňový servis

Vzor pokladničného dokladu na predajnom mieste

Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa / 9.9.2019

Podnikateľ používajúci pokladnicu e-kasa klient je podľa § 8 ods. 5 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ERP.“) na každom predajnom mieste povinný sprístupniť vyobrazenie pokladničného dokladu, ktorý vyhotovuje každou pokladnicou e-kasa klient. 

Sprístupnenie vyobrazeného pokladničného dokladu musí byť pre kupujúceho jednoznačné, prehľadné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné. Ak je na predajnom mieste umiestnených viac pokladníc e-kasa klient toho istého typu, toto vyobrazenie pokladničného dokladu nemusí byť pri každej pokladnici e-kasa klient. 

Predajným miestom je miesto, kde sa prijíma tržba v hotovosti, alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť. To znamená, môže to byť konkrétna adresa prevádzky (obchodu), dopredu neznáme miesta - jarmoky, trhoviská, festivaly, predaj u zákazníkov, ale aj kombinácia uvedených miest (stála prevádzka a zákazníci) a podobne. 

Pokladnicou e-kasa klient sa podľa zákona o ERP rozumie: 

 • on-line registračná pokladnica (ďalej „ORP“)
 • virtuálna registračná pokladnica (ďalej „VRP“) 

Pri používaní ORP a VRP sa povinnosť sprístupniť pokladničný doklad vzťahuje na: 

 • pokladničný doklad
 • off-line pokladničný doklad vyhotovený ORP, a to pri prekročení hraničnej doby odozvy (hraničnou dobou odozvy je časový úsek od prvého pokusu o odoslanie dátovej správy, počas ktorej je podnikateľ povinný čakať na pridelenie unikátneho identifikátora dokladu zo systému e-kasa; hraničná doba odozvy je 2 sekundy. Po prekročení hraničnej doby odozvy, z dôvodu výpadku internetového signálu podnikateľ vyhotovuje off-line pokladničný doklad, ktorý odovzdá zákazníkovi). 

Poznámka: 
V režime off-line pracuje iba ORP, preto podnikateľ používajúci VRP nevyhotovuje off-line pokladničné doklady ale pri výpadku internetového pripojenia alebo elektrického napájania postupuje podľa § 10 ods. 6 zákona o ERP, t. j. vyhotovuje paragóny). 

Podnikateľ je povinný na predajnom mieste zvýrazniť:

1. na pokladničnom doklade vyhotovenom ORP alebo VRP 

 • kód pokladnice e-kasa klient 
 • dátum
 • čas
 • celkovú sumu platenej ceny
 • unikátny identifikátor dokladu 
 •  overovací kód podnikateľa 

2. na off-line pokladničnom doklade vyhotovenom ORP 

 • kód pokladnice e-kasa klient 
 • dátum 
 • čas
 • celkovú sumu platenej ceny 
 • podpisový kód podnikateľa 
 • overovací kód podnikateľa 

Pri používaní ORP a VRP podnikateľ nie je povinný na predajnom mieste sprístupniť vyobrazenie pokladničného dokladu, ak ide o úhradu faktúry alebo jej časti

Poznámka: 
Podnikateľ, ktorý k predaju tovaru alebo k poskytnutej službe nevyhotovuje faktúru, potom k tržbe prijatej v hotovosti vyhotovuje pokladničný doklad s povinnými náležitosťami podľa § 8 ods. 7 zákona o ERP v nadväznosti na ods. 1. Ak ale vyhotoví faktúru, pri jej úhrade alebo jej časti vyhotoví pokladničný doklad s náležitosťami podľa § 8 ods. 2 zákona o ERP v nadväznosti na ods. 1. 


   

Obrázok č. 1: on-line pokladničný doklad                          Obrázok č. 2: off-line pokladničný doklad 
 

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk