Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Základné číselné údaje k dani z príjmov fyzickej o...
Účtovný a daňový servis

Základné číselné údaje k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019

Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa / 14.7.2019

Posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019 je 31. marec 2020. Daňové priznanie k dani z príjmov je povinná podať každá fyzická osoba, ktorej zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2019 presiahli sumu 1 968,68 eura

1. Sadzba dane z príjmov je: 

 • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 36 256,38 eura vrátane 
 • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 36 256,38 eura 
 • 19 % pri dani vyberanej zrážkou 
 • 19 % z osobitného základu dane z príjmov z kapitálového majetku 
 • 5 % osobitná sadzba dane z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov, ktorých príjmy sú zdaňované naviac aj osobitnou sadzbou (príjmy prezidenta SR, poslanca NR SR, člena vlády SR, predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR), ktorým tieto príjmy plynú podľa zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch ústavných činiteľov v znení neskorších predpisov 

2. Suma platného životného minima k 1.1. 2019 je 205,07 eura.

3. Suma minimálnej mzdy od 1.1.2019 je 520 eur mesačne. 

4. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka ročne je: 

 • 3 937,35 eura, ak základ dane daňovníka je rovný alebo nižší ako 20 507 eur,
 • ak je základ dane daňovníka vyšší ako 20 507 eur, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa vypočíta ako rozdiel medzi sumou 9 064,094 a 1/4 základu dane daňovníka; ak je táto suma nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa rovná nule, 
 • môže sa uplatniť iba od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti a z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu, teda z tzv. aktívne vykonávanej práce

5. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) ročne je: 

 • Ak základ dane daňovníka je rovný alebo nižší ako 36 256,38 eura: 
 • 3 937,35 eura, ak manželka (manžel) nemala žiadny vlastný príjem
 • ak manželka (manžel) mala v roku 2019 vlastný príjem nepresahujúci sumu 3 937,35 eura, tak nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) predstavuje rozdiel medzi sumou 3 937,35 a sumou vlastného príjmu manželky (manžela), 
 • ak manželka (manžel) mala v roku 2019 vlastný príjem presahujúci sumu 3 937,35 eura, tak nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule. 
 • Ak základ dane daňovníka je vyšší ako 36 256,38 eura a 
 • manželka (manžel) nemala v roku 2019 žiadny vlastný príjem, tak nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) predstavuje sumu vo výške rozdielu medzi sumou 13 001,438 a 1/4 základu dane daňovníka
 • manželka (manžel) mala v roku 2019 vlastný príjem, tak nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) predstavuje sumu vo výške rozdielu medzi sumou 13 001,438 a 1/4 základu dane daňovníka zníženú o sumu vlastného príjmu manželky (manžela); ak takto vypočítaná suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule

6. Nezdaniteľná časť základu dane - príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) 

 • môže sa uplatniť v preukázateľne zaplatenej výške v úhrne najviac 180 eur za rok 

7. Nezdaniteľná časť základu dane - zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami 

 • môže sa uplatniť vo výške preukázateľne zaplatenej úhrady, najviac 50 eur za rok 
 • môže sa uplatniť aj za manželku (manžela) daňovníka a za dieťa daňovníka, ktoré sa považuje za vyživované, a to vo výške preukázateľne zaplatenej úhrady, najviac 50 eur za rok za každého z nich

8. Daňový bonus na vyživované dieťa za rok 2019 

 • na dieťa do 6 rokov veku predstavuje
 • sumu 22,17 eura za mesiace január až marec 2019 
 • sumu 44,34 eura za mesiace apríl až december 2019 
 • na dieťa nad 6 rokov veku predstavuje sumu 22,17 eura mesačne 

Sumu daňového bonusu na vyživované dieťa vo výške 44,34 eura je možné poslednýkrát uplatniť za ten kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕšilo šesť rokov veku


9. Daňový bonus na zaplatené úroky z poskytnutého úveru na bývanie za rok 2019 

 • predstavuje sumu vo výške 50 % zo zaplatených úrokov, najviac však do výšky 400 eur za rok

10. Výdavky percentom z príjmov

 60 % 

 u daňovníka s príjmami z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov), najviac do výšky 20 000 eur za rok

 60 % 

 u daňovníka s príjmami z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov), najviac do výšky 20 000 eur za rok

 25 % 

 u daňovníka s príjmami z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva (§ 8 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov), najviac do výšky 5 040 eur za rok

11. Minimálna výška dane 

Fyzická osoba daň neplatí, ak za zdaňovacie obdobie 2019 daň nepresiahne sumu 17 eur alebo celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za zdaňovacie obdobie 2019 nepresiahnu sumu 1 968,68 eura. To neplatí v prípadoch uvedených v § 46a zákona o dani z príjmov. 

12. Daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní sa neplatí, ak nepresiahne sumu 5 eur

13. Daňový preplatok správca dane vráti v prípade, ak je väčší ako 5 eur.
 

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk