Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Zákon o dani z príjmov - zmeny účinné od 01.01.202...
Účtovný a daňový servis

Zákon o dani z príjmov - zmeny účinné od 01.01.2023

Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca / 8. 2. 2023

Zmeny účinné od 01.01.2023

Daň z príjmov fyzickej osoby

Účasť fyzickej osoby v celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte

 • Na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt podľa zákona č. 129/2022 Z. z. a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU´ 2019/1238 o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte v platnom znení (PEPP) sa uplatňuje rovnaký daňový režim ako pri príspevkoch účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia a dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia.
 • Plnenia plynúce fyzickej osobe (účastníkovi) z celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu sú považované za zdaniteľný príjem z kapitálového majetku, z ktorých sa daň vyberá zrážkou.
 • Príspevky účastníka na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt podľa zákona č. 129/2022 Z. z. alebo podľa zahraničných právnych predpisov rovnakého alebo porovnateľného druhu môžu vstupovať do nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 8 zákona o dani z príjmov za rovnakých podmienok a pri rovnakom spôsobe preukazovania ako iné príspevky, ktoré vstupujú do tejto nezdaniteľnej časti.

Oslobodenie od dane z príjmov fyzickej osoby z vybraných príjmov plynúcich poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti

 • Oslobodzuje sa hodnota ubytovania a dopravy poskytnutá od držiteľa poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v súvislosti s jeho účasťou na sústavnom vzdelávaní podľa § 42 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  • Daňový bonus na vyživované dieťa

   • Daňový bonus na vyživované dieťa podľa § 30 ods. 1 zákona o dani z príjmov v znení účinnom od 1.1.2023 sa určí prvýkrát až za kalendárny mesiac január 2025. Pre vyživované dieťa s dovŕšeným 15. rokom veku je ustanovený vo výške 50 eur mesačne a pre vyživované dieťa do 15 rokov vo výške 100 eur mesačne, ak sa neposkytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného predpisu [podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z.].
   • V období január 2023 až december 2024 sa sumy daňového bonusu na vyživované dieťa ustanovujú v § 52zzp ods. 4 zákona o dani z príjmov, a to 50 eur mesačne pre vyživované dieťa s dovŕšeným 18. rokom veku a 140 eur mesačne pre vyživované dieťa do 18 rokov, ak sa neposkytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z.
   • Upravuje sa limit nároku na daňový bonus výškou ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2, alebo ich súčtu v závislosti od počtu detí daňovníka.
   • Daňovníkovi sa umožňuje na účely daňového bonusu na vyživované dieťa v prípade, ak jeho základ dane (čiastkový základu dane) z príjmov podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2, alebo ich úhrn nepostačuje na uplatnenie sumy daňového bonusu ustanoveného v § 33 ods. 1 zákona o dani z príjmov (pre roky 2023 a 2024 pôjde o sumy ustanovené v § 52zzp ods. 4 zákona o dani z príjmov), dopočítať k svojmu vymedzenému základu dane aj vymedzený základ dane druhej oprávnenej osoby, ktorá žije v domácnosti s vyživovaným dieťaťom. Toto dopočítanie vykoná sám daňovník výlučne cez daňové priznanie. Prvýkrát sa takto postupuje za zdaňovacie obdobie 2023.
   • Nerezident rovnako môže pre účely daňového bonusu pripočítať aj základ dane druhej oprávnenej osoby, ktorá s ním vyživuje dieťa, ale len v prípade, ak aj táto druhá oprávnená osoba splnila podmienku uvedenú v § 33 ods. 9 zákona o dani z príjmov (úhrn zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka).
   • Bola ustanovená zásada, v zmysle ktorej v prípade, ak zamestnávateľ priznal daňovníkovi v priebehu zdaňovacieho obdobia vyšší nárok na daňový bonus podľa zákona o dani z príjmov ako mu vznikne pri prepočítaní po skončení zdaňovacieho obdobia, daňovník nestráca nárok na už priznaný daňový bonus.
   • V súvislosti s daňovým bonusom na vyživované dieťa sa doplnili povinné náležitosti uvádzané v tlačive „Hlásenie o vyúčtovaní dane...“.

   Spoločné ustanovenia pre fyzické osoby a právnické osoby

   Závislé osoby a transferové oceňovanie

   • Ekonomické prepojenie na účely posúdenia závislých osôb v nadväznosti na určenie 25 % - ného priameho, nepriameho alebo odvodeného podielu sa rozširuje o spočítavanie podielov blízkych osôb.
   • V základných pojmoch podľa § 2 sa pojem „zahraničná závislá osoba“ nahrádza pojmom „ekonomické prepojenie“, ktoré sa rozširuje aj o ekonomické prepojenie stálych prevádzkarní.
   • Dopĺňa sa negatívne vymedzenie „kontrolovanej transakcie“, za ktorú sa nepovažuje závislá činnosť, z ktorej príjmy spadajú pod § 5 zákona o dani z príjmov.
   • Spresňujú sa pravidlá pri tzv. primárnej úprave základu dane rozdelením pravidiel do dvoch samostatných bodov so zámerom predísť zámene významu týchto pravidiel. Ďalej sa dopĺňa definícia významnej kontrolovanej transakcie s očakávaním zníženia administratívnej záťaže daňovníkov. Zistenie základu dane v prípadoch zahrnovania nákladov vynaložených inou osobou v prospech daňovníka sa zosúlaďuje s metodikou podľa Smernice OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a správu daní, ktorá bola aktualizovaná v roku 2017.
   • Umožňuje sa korešpondujúca úprava základu dane na základe podaného oznámenia aj v prípadoch, ak primárna úprava základu dane je vykonaná u právnickej osoby, ktorá je rezidentom SR a protistranou kontrolovanej transakcie je stála prevádzkareň nerezidenta umiestnená na území SR.
   • Z dôvodu právnej istoty sa pri zisťovaní spôsobu určenia cien a podmienok na účely primárnej úpravy základu dane dopĺňa použitie metodiky OECD pre transferové oceňovanie, ako aj možnosť správcu dane použiť na zistenie rozdielu štatistickú metódu, a to strednú hodnotu (medián) určenú z nezávislých porovnateľných hodnôt.
   • Dopĺňa sa pre správcu dane možnosť rozhodnúť o bilaterálnych alebo multilaterálnych odsúhlaseniach použitia metódy ocenenia, po dohode s kompetentným orgánom zahraničnej daňovej správy, aj na viac ako päť zdaňovacích období.
   • Daňovník môže predkladať dokumentáciu o kontrolovaných transakciách najprv v cudzom jazyku.

   Daňovníci s obmedzenou daňovou povinnosťou

   • Rozširuje sa okruh príjmov nerezidentov zo zdrojov na území SR o výnosy z komerčných dlhopisov pri zachovaní oslobodenia podľa § 13 ods. 2 písm. f) zákona o dani z príjmov.
   • Pre nerezidentov, ktorí nevedú účtovníctvo podľa slovenských právnych predpisov, sa dopĺňajú východiská pre zisťovanie základu dane v § 17 ods. 1 zákona o dani z príjmov. Umožňuje sa, aby vychádzali zo svojej zahraničnej evidencie, a to aj na akruálnom princípe.
   • Spresňuje a dopĺňa sa postup zisťovania základu dane nerezidenta, ktorý vykonáva svoju činnosť na území SR prostredníctvom stálej prevádzkarne. Tiež sa dopĺňa dokumentačná povinnosť, ktorej obsah a rozsah určí Ministerstvo financií SR.

   Položky vstupujúce do základu dane po zaplatení

   • Odvod z nadmerných príjmov, ktorý bol ustanovený zákonom č. 433/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike“), sa zahrnie do základu dane až po zaplatení.

   Zmeny v daňových výdavkoch

   • Daňové výdavky na odpis pohľadávky zo zákonných dôvodov sa dopĺňajú o nový dôvod, a to o zánik pohľadávky, alebo jej časti, voči dlžníkovi v preventívnej reštrukturalizácii.
   • Ustanovujú sa pravidlá pre daňové výdavky na tvorbu opravných položiek k pohľadávkam voči dlžníkom v preventívnej reštrukturalizácii.
   • Mení sa zahrnovanie technických rezerv vytváraných v poisťovníctve do daňových výdavkov z dôvodu prijatia nového medzinárodného štandardu pre finančné výkazníctvo IFRS 17 – Poistné zmluvy, ktorý nahrádza dočasný IFRS 4 – Poistné zmluvy. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť aj na prechodné ustanovenie, v zmysle ktorého sa vzniknuté rozdiely zahrnú do základu dane rovnomerne v dvoch po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach počnúc zdaňovacím obdobím začínajúcim najskôr 1.1.2023.
   • Daňovníci, ktorým vznikajú výdavky (náklady) na odvod z nadmerných príjmov podľa § 25a až § 25k zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike alebo na solidárny príspevok podľa zákona č. 519/2022 Z. z. o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií a o doplnení niektorých zákonov, môžu tieto výdavky (náklady) uplatniť v daňových výdavkoch.

   Registračná a oznamovacia povinnosť

   • Už legislatívou prijatou v roku 2020 sa ustanovila automatická registrácia daňovníkov, ale jej účinnosť bolo niekoľkokrát odkladaná. Od 1.1.2023 sa prechádza na automatickú registráciu daňovníkov k dani z príjmov fyzickej osoby alebo k dani z príjmov právnickej osoby podľa § 49a zákona o dani z príjmov.
   • Správca dane zaregistruje daňovníka, tak fyzickú osobu, ako aj právnickú osobu, na základe údajov z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (ďalej len „register“).
   • O registráciu naďalej žiada fyzická osoba, ktorá nie je vedená v registri a začala vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo prenajala nehnuteľnosť na území SR okrem pozemku.
   • Ak dochádza k zmenám skutočností zakladajúcim povinnosť registrácie, alebo ak nastanú skutočnosti, ktoré majú za následok zrušenie registrácie, daňovník má oznamovaciu povinnosť.

   Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk