Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Zákon o dani z príjmov - zmeny účinné od 01.07.202...
Účtovný a daňový servis

Zákon o dani z príjmov - zmeny účinné od 01.07.2022 a od 01.09.2022

Ing. Artúr Oberhauser / 8. 2. 2023

Zákon o dani z príjmov bol počas roka niekoľkokrát novelizovaný. Niektoré legislatívne zmeny nadobudli účinnosť počas roka 2022, najrozsiahlejšia časť zmien nadobúda účinnosť od 1. 1. 2023 a niektoré zmeny majú odloženú účinnosť od 1.1.2024.

Schválené zmeny sú zamerané predovšetkým na oblasti:

 • daňové dopady na dani z príjmov fyzických osôb v súvislosti so zavedením celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu,
 • oslobodenie vybraných príjmov u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
 • daňový bonus na vyživované dieťa,
 • daňové zvýhodnenia so zámerom zlepšenia prostredia štátom podporovaného nájomného bývania,
 • oslobodenie príjmov fyzických osôb z predaja pozemkov nadobudnutých v rámci tzv. komasácie,
 • závislých osôb a úpravu pravidiel transferového oceňovania,
 • zdroje príjmov nerezidentov, spresnenie určovania základu dane nerezidentov a stálych prevádzkarní nerezidentov,
 • pohľadávky voči dlžníkom v preventívnej reštrukturalizácii,
 • zavedenie nového pravidla o obmedzení úrokových nákladov,
 • pri novoustanovenom odvode z nadmerných príjmov a pri novoustanovenom solidárnom príspevku sa určujú kritériá pre zahrnutie do základu dane a uplatnenie v daňových výdavkoch.

Nižšie prinášame prehľad niektorých najvýznamnejších legislatívnych zmien.

Zmeny účinné od 1.7.2022

Štátom podporované nájomné bývanie

 • Zámerom zákona č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vytvoriť prostredie, ktoré umožní výstavbu štátom podporovaného nájomného bývania s regulovanou výškou nájomného a zárukou dlhodobého bývania. Cieľom legislatívnych zmien v zákone o dani z príjmov je prispieť k zlepšeniu prostredia na výstavbu štátom podporovaného nájomného bývania.
 • Daňové výdavky zamestnávateľa sa rozširujú o dobrovoľný príspevok zamestnávateľa zamestnancovi na štátom podporované nájomné bývanie podľa § 152c Zákonníka práce.
 • Medzi oslobodené príjmy zamestnanca zo závislej činnosti sa dopĺňa príjem z príspevku od zamestnávateľa na štátom podporované nájomné bývanie podľa § 152c Zákonníka práce.

Daňový bonus na vyživované dieťa

 • Do 30.6.2022 sa pri uplatňovaní daňového bonusu na vyživované dieťa postupovalo podľa § 33 zákona o dani z príjmov v znení účinnom k 30.6.2022.
 • Zákonom č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa s účinnosťou od 1.7.2022 zmenili pravidlá pri uplatnení daňového bonusu na vyživované dieťa.
 • Pri uplatňovaní daňového bonusu na vyživované dieťa v 2. polroku 2022 postupuje daňovník spôsobom podľa prechodného ustanovenia § 52zzn ods. 2 až 14 (k zmenám od 1.7.2022), ak nie je vyšší nárok na daňový bonus vypočítaný spôsobom podľa § 33 v znení účinnom do 30.6.2022.
 • V období 2. polroka 2022 daňovník, ak je to pre neho výhodnejšie než uplatňovanie sumy podľa § 33 ods. 1 zákona o dani z príjmov v znení účinnom do 30.6.2022, uplatňuje daňový bonus na vyživované dieťa podľa prechodného ustanovenia § 52zzn ods. 3, a to vo výške 40 eur mesačne pre vyživované dieťa nad 15 rokov veku a 70 eur mesačne pre vyživované dieťa do 15 rokov, ak sa mu neposkytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z.
 • Zavádza sa limit nároku na daňový bonus pripadajúci na 2. polrok 2022 výškou ustanoveného percenta z polovice základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2 alebo ich súčtu v závislosti od počtu detí daňovníka.
 • Upravuje sa postup zamestnávateľa pri výpočte priznaného daňového bonusu na vyživované dieťa v priebehu jednotlivých kalendárnych mesiacov počas 2. polroka 2022.
 • Zákonom č. 496/2022 Z. z. došlo k ďalším legislatívnym úpravám pri daňovom bonuse na vyživované dieťa pripadajúcom na 2. polrok 2022, ak sa mení počet vyživovaných detí. V súlade s prechodnými ustanovením § 52zzn ods. 15 zákona o dani z príjmov sa spresnený postup použije už pri podaní daňového priznania za rok 2022, alebo pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022.

Zmeny účinné od 1.9.2022

Oslobodenie príjmov fyzických osôb z predaja pozemkov nadobudnutých komasáciou

V súvislosti so zmenami v zákone č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov sa zavádzajú špecifické podmienky pre oslobodenie príjmov fyzickej osoby z predaja pozemkov nadobudnutých v rámci vyrovnania podľa § 11 zákona č. 330/1991 Zb. [pri tzv. komasácii (scelení) pozemkov]. Do päťročnej lehoty od nadobudnutia pozemkov po deň predaja sa započítava aj doba pôvodne vlastnených pozemkov, ktoré podliehali vyrovnaniu podľa § 11 zákona č. 330/1991 Zb.

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk