Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Účtovný a daňový servis

Zákon o DPH

Ing. Mariana Mistríková, daňový poradca / 27.10.2021

Zákon o DPH

Zavedenie novej oznamovacej povinnosti platiteľov dane (ustanovenia účinné od 15.11.2021)

 • Bude zavedená povinnosť každému platiteľovi oznámiť každý vlastný účet (platobný , vkladový – ďalej len „bankový účet“) vedený u tuzemského alebo zahraničného poskytovateľa platobných služieb, ktoré používa na podnikanie, ktoré je predmetom DPH podľa §2 zákona o DPH

Ktorých platiteľov sa dotkne táto povinnosť?

 • Registrovaných k 15. novembru 2021.
 • Novoregistrovaných po tomto dátume.

Lehoty na splnenie povinnosti:

 • Tie zdaniteľné osoby, ktoré majú k 15.11.2021 štatút platiteľa dane z pridanej hodnoty budú povinné túto povinnosť splniť od 15. novembra do 30 novembra 2021.
 • Ostatné osoby budú povinné túto povinnosť splniť bezodkladne po tom, ako sa stanú platiteľmi alebo po bezodkladne po zriadení takéhoto účtu.

Čo ak majú platitelia viac bankových účtov, nahlasujú ich všetky?

 • Platitelia budú nahlasovať len tie účty, ktoré plánujú používať na podnikanie, ktoré je predmetom dane podľa §2 zákona o DPH.
 • V prípade, ak sa rozhodnú používať aj iné účty, resp. rozhodnú prestať používať niektoré účty, budú povinní bezodkladne zmenu oznámiť správcovi dane (doplnenie, zrušenie).

Výnimky z oznamovacej povinnosti

 • Poskytovatelia platobných služieb vo vzťahu k iným ako platobným účtom určeným na zúčtovanie platobných operácií, ktoré sú vedené pre tohto poskytovateľa platobných služieb (tzv. interné bankové účty)

Ako sa bude oznamovacia povinnosť plniť?

 • Na osobitnom formulári, ktorého vzor určí a zverejní na webovom sídle FR SR.
 • Formulár bude dostupný v elektronickej podateľni.
 • Formulár bude predvyplnený o identifikačné údaje a čísla bankových účtov, ktoré má finančná správa k dispozícii a platiteľ tak len označí vybrané čísla bankových účtov.
 • Povinnosť vyplniť formulár sa tak bude vzťahovať len na čísla účtov vedených u zahraničných poskytovateľom platobných služieb a na tie bankové účty, ktoré poskytovatelia platobných služieb nestihli správcovi dane oznámiť.

 • Aký postup uplatnia platitelia využívajúci účet, ktorého nie sú vlastníkmi (napr. v prípade cash pooling – u)?

  • V tomto prípade sa takýto účet považuje za vlastný účet platiteľa a tento sú povinný oznámiť .Platiteľ bude povinný identifikovať skutočného vlastníka bankového účtu a skutočný vlastník bankového účtu bude zodpovedať spoločne a nerozdielne za daň uvedenú na faktúre, ktorú dodávateľ nezaplatí v lehote splatnosti dane a ak protihodnota alebo jej časť bola zaplatená na takýto účet.

  Čo ďalej vyplýva z oznamovacej povinnosti?

  • FR SR bude z oznámených účtov vyhotovovať zoznam, ktorý zverejní na svojom webovom sídle a bude ho pravidelne aktualizovať.
  • Oznamovacia povinnosť bude mať dopady na výkon správy dani ako aj na práva a povinnosti platiteľov napr. v oblasti:
   • Vracania negatívnej sumy dane, preplatkov a nadmerných odpočtov.
   • Ručenia za daň.
   • Možnosti rozdelenia úhrady za dodávaný tovar alebo službu (split payment).
   • Sankcie.

  Vrátenie zápornej dane z dôvodu oneskorenej registrácie pre daň

  • Správca dane vráti zápornú daň na oznámený účet.
  • Ak platiteľ neoznámil účet, správca dane vráti daň do 10 dní odo dňa jeho oznámenia.

  Vrátenie nadmerného odpočtu

  • Správca dane vyplatí nadmerný odpočet na oznámený účet.
  • Ak platiteľ neoznámil účet, správca dane vráti daň do 10 dní odo dňa jeho oznámenia (postup pri vrátení preplatku podľa Daňového poriadku zostáva zachovaný).

  Sankcie

  • Ak platiteľ uvedie na formulári nesprávne, nepravdivé alebo neúplne údaje, správca dane mu uloží pokutu do 10 000 eur (s prihliadnutím na závažnosť a dĺžku protiprávneho stavu).

  Ručenie

  • V súvislosti so zavedením novej oznamovacej povinnosti dochádza k rozšíreniu okruhu domnienok podľa §69 ods. 14 zákona o DPH, ktoré predstavujú dostatočné dôvody na to, že platiteľ v pozícii odberateľa vedieť mal alebo vedieť mohol, že dodávateľ nezaplatí daň z dodaného tovaru alebo služby .
  • Takouto novou domnienkou, ktorá predstavuje dostatočný dôvod, že odberateľ vedieť mal alebo vedieť mohol bude zaplatenie za dodanie plnenia na iný bankový účet, ako bankový účet dodávateľa, ktorý bol zverejnený v zozname, pričom za deň uskutočnenia platby sa na tieto účely považuje deň, kedy platiteľ zadal poskytovateľovi platobných služieb pokyn na prevod alebo pokyn k vkladu .

  Príklad:

  Platiteľ Alfa dodal platiteľovi Beta tovar v cene 10 000 eur. Platiteľ Alfa vyhotovil faktúru, na ktorej požaduje úhradu na bankový účet, ktorý neoznámil FR SR (účet sa nenachádza v zozname).

  Platiteľ Beta aj napriek tomu uhradí za dodaný tovar na tento účet.

  Aké riziká z takéhoto postupu vyplývajú pre spoločnosť Beta?

  Ak dodávateľ Alfa nezaplatí správcovi daň v lehote splatnosti, spoločnosť Beta sa stáva ručiteľom za daň uvedenú na faktúre. Správca dane môže rozhodnutím tejto spoločnosti uložiť povinnosť zaplatiť daň, ktorú z tohto plnenia nezaplatila spoločnosť Alfa.


  Ako sa môže platiteľ Beta vyhnúť takémuto ručeniu?

  1. Skontroluje si pri platbe , či dodávateľ oznámil číslo účtu, na ktorý ide vykonať platbu FR SR a uhradí na zverejnený účet.

  2. Alebo môže využiť inštitút rozdelenej platby tzv. split payment a sumu základu dane uhradí na bankový účet uvedený na faktúre a sumu DPH uhradí na osobný účet dodávateľa (daňovníka) vedený u správcu dane (t.j. sumu DPH neuhradí dodávateľovi, ale správcovi dane).

  Osobitný spôsob úhrady dane

  • Zavádza sa možnosť zaplatiť daň uvedenú na faktúre o dodaní tovaru alebo služby správcovi dane, ak odberateľ v čase vzniku daňovej povinnosti vedieť mal alebo vedieť mohol, že daň alebo jej časť z dodania nebude zaplatená.
  • Odberateľ uhradí daň na osobitný účet daňovníka dodávateľa a platbu je povinný označiť tak, ako by ju platiť dodávateľ.
  • V tejto súvislosti sa zavádza nový zoznam, v ktorom budú uvedené osobitné účty daňovníkov všetkých platiteľov DPH.
  • Najneskorší moment, kedy tak odberateľ môže urobiť je moment doručenia rozhodnutia o ručení za daň odberateľovi.
  • V prípade uplatnenia osobitného spôsobu úhrady dane sa ručenie neuplatní.

  Aký postup sa uplatní u dodávateľa, ak odberateľ využil osobitný spôsob úhrady dane - split payment?

  • U dodávateľa sa takto uhradená daň považuje za daňový preplatok a uplatnia sa ustanovenia Daňového poriadku upravujúce postup pri vrátení daňového preplatku okrem prípadov, ak sa počas lehoty na vrátenie preplatku začne daňová kontrola.
  • Zákon zamedzuje odberateľovi požiadať o preúčtovanie preplatku podľa §55 ods. 11 Daňového poriadku.

  Ďalšie zmeny a doplnenia zákona o DPH sa týkajú napr.

  • Zmeny v registračných ustanoveniach.
   • Nahradenie osvedčení o registrácii (kartičiek) rozhodnutím.
   • Zamedzuje sa voči rozhodnutiu o registrácii podať odvolanie.
  • Zmeny v oblasti skupinovej registrácie.
  • Zmeny v oblasti opravy odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke.
  • Zmeny a doplnenia osobitných úprav (§68 až 68ca)...

  Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk