Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Zmeny a doplnenia zákona o účtovníctve pre rok 202...
Účtovný a daňový servis

Zmeny a doplnenia zákona o účtovníctve pre rok 2020

Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa / 24.1.2020

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v priebehu roka 2019 na dvoch zákonoch, ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov:

  • zákon č. 363/2019 Z. z. zo dňa 15. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov niektoré body článku I nadobúdajú účinnosť 31. decembra 2019 a niektoré body článku I nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020;
  • zákon č. 390/2019 Z. z. zo dňa 22. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – tento zákon novelizuje zákon o účtovníctve článkom XI, ktorý nadobúda účinnosť 1. októbra 2020.

Uvedené dva zákony prinášajú nasledovné zmeny a doplnenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov:

1. Zmena podmienok pre overovanie účtovnej závierky audítorom - s účinnosťou od 1. januára 2020

Dochádza k zvýšeniu veľkostných podmienok o 100 % súčasných rozhodujúcich podmienok, ktorými sú celkový majetok a čistý obrat účtovnej jednotky, na základe ktorých vzniká povinnosť nechať si overiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku audítorom. Podmienky sa menia nasledovne:
  • podmienka celkovej sumy majetku sa zvyšuje z pôvodných 1 000 000 eur na 2 000 000 eur,
  • podmienka čistého obratu sa zvyšuje z pôvodných 2 000 000 eur na 4 000 000 eur,
  • podmienka priemerného prepočítaného počtu zamestnancov zostáva nezmenená.

Splnenie nových podmienok na povinnosť overenia účtovných závierok štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou sa prvýkrát bude aplikovať za účtovné obdobie, ktoré sa začína 1. januára 2020. Týmto nebude zasahované do prebiehajúceho auditu za rok 2019.

2. Rozšírenie dokumentov overenia audítorom - s účinnosťou od 1. januára 2020

Predmetom overenia audítorom sa stáva výkaz vybraných údajov z riadnej individuálnej účtovnej závierky a z mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, ktorý je zostavený k auditovanej účtovnej závierke podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IAS/IFRS). Výkaz vybraných údajov z účtovnej závierky je podkladom na spracovanie finančných informácií z Registra účtovných závierok. Prijatím tejto povinnosti budú auditované všetky dokumenty predkladané do Registra účtovných závierok, ktoré nadväzujú na auditovanú účtovnú závierku, a to okrem vybraných údajov z účtovnej závierky tých účtovných jednotiek, ktoré podľa zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spadajú pod dohľad Národnej banky Slovenska.

3. Oslobodenie od zverejňovania vybraných nefinančných informácií vo výročnej správe - s účinnosťou k 31. decembru 2019

Prijíma sa minimalistická povinnosť predkladania nefinančných informácií vo výročnej správe, ktoré sa týkajú opisu politiky rozmanitosti. Oslobodenie sa týka veľkých účtovných jednotiek, ktoré emitovali len iné cenné papiere než akcie prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ak tieto účtovné jednotky neemitovali akcie, s ktorými sa obchoduje v mnohostrannom obchodnom systéme. Podľa súčasnej právnej úpravy museli predmetné nefinančné informácie uvádzať vo výročnej správe všetky veľké účtovné jednotky, ktoré emitovali aj iné cenné papiere ako akcie. Oslobodenie od zverejňovania nefinančných informácií týkajúcich sa rozmanitosti sa prvýkrát umožňuje pri vypracovaní výročnej správy za účtovné obdobie končiace k 31. decembru 2019.

4. Zmeny a doplnenia zákona o účtovníctve vo väzbe na novelu Obchodného zákonníka - s účinnosťou od 1. októbra 2020

Zavádzajú sa povinnosti účtovnej jednotky v zmysle zákona o účtovníctve, ktoré nadväzujú na novelu Obchodného zákonníka. Ustanovenia nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2020:

  • v nadväznosti na znenie § 75k Obchodného zákonníka o dodatočnej likvidácii obchodnej spoločnosti a obnove zápisu obchodnej spoločnosti v obchodnom registri sa ustanovuje, že obchodná spoločnosť sa dňom obnovenia zápisu v obchodnom registri z dôvodu dodatočnej likvidácie stáva účtovnou jednotkou. V danom prípade sa účtovnej jednotke začína účtovné obdobie dňom zápisu v obchodnom registri a končí dňom výmazu z obchodného registra;
  • v nadväznosti na ustanovenia § 20 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov a nového znenia § 68 ods. 4 Obchodného zákonníka sa ustanovuje účtovnej jednotke povinnosť uzavrieť účtovné knihy z dôvodu zastavenia konkurzného konania pre nedostatok majetku. Účinky začatého konkurzného konania zanikajú zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku v Obchodnom vestníku a k tomu dňu zostavuje účtovná jednotka mimoriadnu účtovnú závierku. V nadväznosti na ustanovenie návrhu § 68 ods. 5 Obchodného zákonníka súd bez zbytočného odkladu vymaže obchodnú spoločnosť z obchodného registra. V nadväznosti najmä na nové znenie § 68b Obchodného zákonníka o zrušení obchodnej spoločnosti súdom (a nové znenie § 309d až § 309h Civilného mimosúdneho poriadku) uzavrie účtovná jednotka účtovné knihy ku dňu výmazu z obchodného registra. K tomu dňu zostaví mimoriadnu účtovnú závierku;
  • na základe obnovenia zápisu v obchodnom registri podľa § 75k Obchodného zákonníka z dôvodu dodatočnej likvidácie začína účtovnej jednotke účtovné obdobie. K tomu dňu účtovná jednotka otvorí účtovné knihy a zostaví otváraciu súvahu, v ktorej uvedie počiatočné stavy súvahových účtov, ktoré sa rovnajú konečným zostatkom súvahových účtov z poslednej zostavenej účtovnej závierky. Z dôvodu dodatočnej likvidácie sa účtovné obdobie končí dňom výmazu účtovnej jednotky z obchodného registra;
  • najmä z dôvodu dodatočnej likvidácie a z dôvodu výmazu obchodnej spoločnosti zrušením obchodnej spoločnosti súdom ukladá účtovnú závierku účtovnej jednotky po výmaze obchodnej spoločnosti a družstva z obchodného registra do registra účtovných závierok posledný štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu zapísaný v obchodnom registri oprávnený konať za obchodnú spoločnosť a družstvo v rozsahu zapísanom v obchodnom registri pred výmazom obchodnej spoločnosti a družstva z obchodného registra.

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk