Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Akcia platí do 31.12. 2020 pri nákupe aplikácie mPOHODA Basic
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Zmeny a vyplnenie tlačiva daňového priznania k dan...
Účtovný a daňový servis

Zmeny a vyplnenie tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za rok 2015

Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa / 8.3.2016

Prinášame Vám prehľad zmien, ktoré nastali v tlačive daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za rok 2015:

Riadok 03 (právna forma)

- daňovník, ktorým je pozemkové spoločenstvo, uvádza okrem trojmiestneho kódu 271 aj štvrtý údaj - číslo 1,

- spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, resp. iné spoločenstvo, uvádza okrem trojmiestneho kódu 271 aj štvrtý údaj – číslo 2.

Riadok 04 (položka SK NACE) sa vypĺňa podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. V tejto položke daňovník uvádza hlavnú, resp. prevažujúcu činnosť, z ktorej v zdaňovacom období dosiahol najvyšší príjem. Zoznam SK NACE je na internetovej stránke www.statistics.sk.

I. časť – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

Daňovník, ktorý uplatňuje započítanie daňovej licencie vyznačí znamienkom „x“ nové zaškrtávacie pole - Započítanie daňovej licencie podľa § 46b ods. 5 zákona o dani z príjmov.

II. časť – VÝPOČET ZÁKLADU DANE A DANE

Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami

Na riadkoch 120 a 140 došlo k úprave textu v súvislosti so zmenou v uplatňovaní daňových výdavkov po zaplatení od 01.01.2015.

Položky znižujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami

Na riadkoch 260 a 270 bola vykonaná úprava v súvislosti so zmenou v uplatňovaní daňových výdavkov po zaplatení od 01.01.2015.

Položky upravujúce základ dane alebo daňovú stratu

Na riadku 301 sa uvádza základ dane (+) alebo daňová strata (-) :  (r. 100 + r. 200 – r. 300 + r. 10 tabuľky H).

Riadok 302 vypĺňa daňovník iba v prípade, ak nespĺňa podmienku výšky základu dane uvedeného na riadku 301 pre uplatnenie celého ročného odpisu, resp. pomernej časti ročného odpisu z osobného automobilu so vstupnou cenou 48 000 eur a viac a daňovník, ktorý nespĺňa podmienku výšky základu dane pre uplatnenie nájomného na základe nájomnej zmluvy bez vopred dohodnutého práva kúpy prenajatej veci pri prenajatom osobnom automobile so vstupnou cenou 48 000 eur a viac. Na tomto riadku uvádza sumu, ktorá zvyšuje základ dane.

Na riadku 303 sa uvádza suma členských príspevkov vyplývajúcich z nepovinného členstva v právnickej osobe, ktorá je súčasťou riadku 100, prevyšujúca 5 % zo základu dane uvedeného na riadku 301 alebo sumu 30 000 eur.

Na riadku 304 sa uvádza suma výdavkov na víno, ktoré je ako reklamný predmet súčasťou riadku 100, prevyšujúca v úhrne 5 % zo základu dane uvedeného na riadku 301, riadok nevypĺňa daňovník, ktorého hlavným predmetom činnosti je výroba vína.

Na riadku 305 sa uvádza suma, o ktorú sa znižuje základ dane pri uzavretí učebnej zmluvy medzi daňovníkom a žiakom alebo jeho zákonným zástupcom, pričom daňovník poskytne v zdaňovacom období žiakovi určený počet hodín praktického vyučovania.

Základ dane alebo daňová strata po úpravách o položky uvedené na týchto riadkoch sa uvedie na riadku 310.

Zníženie základu dane

Od 01.01.2015 môže daňovník od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty odpočítať výdavky (náklady) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona o dani z príjmov, pričom na riadok 501, na ktorom sa uvádza uvedený odpočet, sa prenáša údaj z riadku 7 Prílohy k § 30c zákona o dani z príjmov.

Zápočet daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období

Riadky 910, 920 a 1000 vypĺňa daňovník, len ak si uplatňuje zápočet kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňou z predchádzajúcich zdaňovacích období a ak má vyplnený údaj na riadku 5 v stĺpci 4 tabuľky K. III. časť – Tabuľky pomocných výpočtov a doplňujúcich údajov.

III. časť – Tabuľky pomocných výpočtov a doplňujúcich údajov

Tabuľka A – Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami (k r. 130 II. časti) a Tabuľka B – Odpisy hmotného majetku

  • došlo k úprave obsahovej náplne jednotlivých riadkov a k doplneniu nových riadkov v súvislosti so zmenami zákona o dani z príjmov od 01.01.2015.

Tabuľka D – Evidencia a odpočet straty (k r. 410 II. časti)

V stĺpci 7 na riadku 2 tabuľky D sa uvádza súčet súm odpočítavaných v príslušnom zdaňovacom období, najviac do výšky základu dane uvedeného na riadku 400, údaj z riadku 2 sa uvedie aj na riadku 410.

Strata vykázaná v aktuálnom zdaňovacom období (2015) sa uvádza iba na riadku 400 a v tabuľke D sa uvádza až v nasledujúcom zdaňovacom období.

Tabuľka F – Doplňujúce údaje

Z popisu riadkov 1 a 2 bolo vypustené slovo „mimoriadnych“ v nadväznosti na zmeny vykonané opatrením MF SR z 03.12.2014 č. MF/23635/2014-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR zo 16.12.2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.

Obdobná úprava bola vykonaná aj v tabuľke G2.

Tabuľku F vypĺňa aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty stálej prevádzkarne vychádza z výsledku hospodárenia zisteného v účtovníctve podľa § 17 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov.

Tabuľku nevypĺňa daňovník nezriadený alebo nezaložený na podnikanie, ktorý vypĺňa tabuľku C1 (vedenie podvojného účtovníctva) alebo tabuľku C2 (vedenie jednoduchého účtovníctva).

Daňové subjekty, ktoré vykazujú výsledok hospodárenia podľa medzinárodných účtovných štandardov IAS/IFRS, ukladajú do registra účtovných závierok neštandardizovanú účtovnú závierku a v daňovom priznaní sú povinné vyplniť tabuľku G1 a súčasne jednu z tabuliek G2 alebo G3. Súčasne nemôžu byť vyplnené tabuľky G2 a G3. Takýto daňovník nevyplňuje tabuľku F.

Tabuľku H vypĺňa nerezident, ktorý skutočnosť, že je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou vyznačí na prvej strane tlačiva daňového priznania.

Tabuľku I vypĺňa daňovník, ktorý uskutočňuje transakcie so závislými osobami v tuzemsku aj v zahraničí. Vzťah závislosti vyznačí na prvej strane daňového priznania.

Tabuľka J – vybrané údaje o príjmoch nerezidenta podľa § 16 ods. 1 písm. f) zákona o dani z príjmov, ktorý zisťuje základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c) zákona o dani z príjmov vypĺňa nerezident, ktorý zisťuje základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c) 6 zákona o dani z príjmov, ak dosahuje príjmy z prevodu, nájomného a z iného využitia nehnuteľnosti umiestnenej na území Slovenskej republiky.

Tabuľka K – Evidencia a zápočet daňovej licencie podľa § 46b zákona o dani z príjmov

Tabuľku vypĺňa daňovník, ktorý uplatňuje zápočet kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňou z predchádzajúcich zdaňovacích období. Vypĺňa sa od najstaršieho obdobia po najnovšie. Suma kladného rozdielu započítavaná v príslušnom zdaňovacom období nesmie presiahnuť sumu uvedenú na riadku 910. Údaj zo stĺpca 4 na riadku 5 sa prenáša na riadok 920.

Tabuľku K vyplní aj daňovník, ktorý neuplatňuje zápočet daňovej licencie, ale v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach mu vznikol nárok na zápočet kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňou z predchádzajúcich zdaňovacích období a v tabuľke K uvádza kladné rozdiely od najstaršieho obdobia po najnovšie.

Do tabuľky K daňovník neuvádza kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou z r. 820 za aktuálne zdaňovacie obdobie (rok 2015), rozdiel uvedie do tabuľky K až v nasledujúcom zdaňovacom období (2016).

IV. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby

Daňovník, ktorý sa rozhodne dať súhlas so zaslaním svojich údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo, právna forma) podľa § 50 ods. 8 zákona o dani z príjmov prijímateľom, ktorým poukazuje podiel zaplatenej dane, vyznačí súhlas znamienkom „x“ v novom zaškrtávacom políčku.

Osoba oprávnená na podanie daňového priznania za právnickú osobu

Na riadku - Vzťah k právnickej osobe (zamestnanecký alebo iný zmluvný vzťah) sa uvedie vzťah osoby oprávnenej na podanie daňového priznania podľa toho, akú pozíciu táto osoba vo vzťahu k právnickej osobe zastáva, napr. konateľ, správca spoločenstva, daňový poradca, advokát.

Príloha k § 30c zákona o dani z príjmov – Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj a údaje o projektoch výskumu a vývoja podľa § 30c zákona o dani z príjmov (ďalej len „Príloha“)

Prílohu vypĺňa daňovník vykonávajúci výskum a vývoj, ktorý od základu dane odpočítava výdavky (náklady) podľa § 30c zákona o dani z príjmov. V Prílohe je daňovník povinný uviesť aj ciele projektu. Na riadku 7 uvádza daňovník úhrnnú sumu odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona o dani z príjmov odpočítavanú v príslušnom zdaňovacom období za všetky projekty, najviac však do výšky základu dane uvedeného na riadku 500 (suma z riadku 7 Prílohy sa prenáša na riadok 501). Ak daňovník realizuje viacero projektov výskumu a vývoja, za každý projekt vypĺňa samostatnú Prílohu, pričom riadok 7 (SPOLU) vypĺňa len v tej Prílohe, v ktorej uvádza údaje o projekte č. 1. Ak daňovník odpočítava výdavky (náklady) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona o dani z príjmov iba na jeden projekt, suma na riadku 7 je totožná so sumou uvedenou na riadku 6 Prílohy.

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk