Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Získajte k nákupu nového účtovného programu 60 minút s lektorom zadarmo
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Zmeny v podmienkach pre overenie účtovnej závierky...
Účtovný a daňový servis

Zmeny v podmienkach pre overenie účtovnej závierky audítorom

Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca / 15.10.2020

Overenie účtovnej závierky audítorom do roku 2019

V zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení účinnom do 31.12.2019 riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku musí mať overenú audítorom účtovná jednotka,

a) ktorá je obchodnou spoločnosťou, ak povinne vytvára základné imanie a družstvom, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené aspoň dve z týchto podmienok:

 • 1. celková suma majetku presiahla 1 000 000 eur, pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods. 3 zákona o účtovníctve (opravné položky, rezervy, oprávky), t. j. suma majetku v brutto hodnote,
 • 2. čistý obrat presiahol 2 000 000 eur,
 • 3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30,

b) obchodná spoločnosť a družstvo, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,

c) ktorej túto povinnosť ustanovuje osobitný predpis (napr. zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov),

d) ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa § 17a zákona o účtovníctve.

Overenie účtovnej závierky audítorom od roku 2020

Od 1. januára 2020 sa zákonom 363/2019 Z. z. mení a dopĺňa zákon o účtovníctve a v § 19 sa upravujú podmienky overovania riadnej a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky audítorom nasledovne:

1. § 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve
 • A. povinnosť mať účtovnú závierku overenú audítorom budú mať obchodné spoločnosti (všetky obchodné spoločnosti, do 31.12.2019 to boli len tie, ktoré povinne vytvárajú základné imanie) a družstvo, ak splnia ustanovené podmienky;
 • B. zároveň dochádza k 100 %-nému zvýšeniu 2 rozhodujúcich podmienok, ktorými je celková suma majetku a čistého obratu:
 • celková suma majetku (v brutto hodnote) sa zo sumy 1 000 000 eur zvyšuje na sumu 2 000 000 eur,
 • čistý obrat sa zo sumy 2 000 000 eur zvyšuje na sumu 4 000 000 eur,
 • tretia podmienka, priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období, ostáva na úrovni 30.
2. § 19 ods. 1 písm. d) zákona o účtovníctve
Ustanovenie sa dopĺňa o povinnosť audítora overovať, či údaje vykázané vo výkaze vybraných údajov z účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa § 17a (IAS/IFRS), sú v súlade s touto účtovnou závierkou; uvedené sa nevzťahuje na účtovnej jednotky na ktoré sa vykonáva dohľad podľa zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spadajú pod dohľad Národnej banky Slovenska.

Podľa prechodného ustanovenia § 39s zákona o účtovníctve sa ustanovenia § 19 zákona o účtovníctve použijú na overenie riadnej individuálnej a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2020 , pričom splnenie podmienok podľa § 19 ods. 1 písm. a) prvého bodu a druhého bodu v znení účinnom do 31. decembra 2019 sa posudzuje za účtovné obdobie končiace k 31. decembru 2019 podľa predpisu účinného do 31. decembra 2019.

Príklad:

Ak verejná obchodná spoločnosť alebo komanditná spoločnosť k 31.12.2020 bude spĺňať podmienky podľa § 19 zákona o účtovníctve účinného od 1.1.2020, je potrebné posúdiť aj splnenie podmienok za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. V zmysle prechodného ustanovenia § 39s zákona o účtovníctve sa budú posudzovať podmienky podľa § 19 ods. 1 písm. a) prvého bodu a druhého bodu zákona o účtovníctve v znení účinnom do 31.12.2019, tzn. či celková suma majetku presiahla sumu 1 000 000 eur a čistý obrat presiahol sumu 2 000 000 eur. Na uvedené posúdenie podmienok nemá vplyv skutočnosť, že ide o obchodnú spoločnosť, ktorá povinne nevytvára základné imanie. V nadväznosti na uvedené, ak verejná obchodná spoločnosť alebo komanditná spoločnosť splní podmienky na overenie účtovnej závierky audítorom za rok 2019 aj za rok 2020 je povinná zabezpečiť overenie účtovnej závierky audítorom po prvý krát za účtovné obdobie 1.1.2020-31.12.2020.

Zmeny veľkostných podmienok od roku 2021 a 2022

Zákonom 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, dochádza k zmene a doplneniu zákona o účtovníctve, a to v súvislosti s ďalším zvyšovaním veľkostných podmienok pre povinnosť mať overenú účtovnú závierku audítorom. Cieľom takejto radikálnej zmeny veľkostných podmienok je zabezpečiť úsporu pre podnikateľský sektor.

Zvyšovanie veľkostných podmienok pre povinnosť mať účtovnú závierku overenú audítorom sa bude realizovať postupne v 2 krokoch:

1. od roku 2021 sa zvýšia veľkostné podmienky nasledovne

 • celková suma majetku sa zo sumy 2 000 000 eur zvýši na sumu 3 000 000 eur,
 • čistý obrat sa zo sumy 4 000 000 eur zvýši na sumu 6 000 000 eur,
 • priemerný prepočítaný počet zamestnancov sa z počtu 30 zvýši na počet 40.

Uvedené podmienky budú platiť:

 • pre účtovné obdobie, ktoré sa začína 1. januára 2021 (ak ide o kalendárny rok),
 • pre účtovné obdobie, ktoré začína v priebehu roka 2021 (ak ide o hospodársky rok).

2. od roku 2022 dôjde k ďalšiemu zvýšeniu veľkostných podmienok nasledovne:

 • celková suma majetku sa zo sumy 3 000 000 eur zvýši na sumu 4 000 000 eur,
 • čistý obrat sa zo sumy 6 000 000 eur zvýši na sumu 8 000 000 eur,
 • priemerný prepočítaný počet zamestnancov sa z počtu 40 zvýši na počet 50.

Uvedené podmienky budú platiť:

 • pre účtovné obdobie, ktoré sa začína 1. januára 2022 (ak ide o kalendárny rok),
 • pre účtovné obdobie, ktoré začína v priebehu roka 2022 (ak ide o hospodársky rok).

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk