Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Využite 30% zľavu na ďalší nákup alebo 50% zľavu na 1. hodinu individuálnych služieb.
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2017
Účtovný a daňový servis

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2017

Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa / 23.1.2017

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 01.01.2017

Prinášame Vám prehľad najdôležitejších zmien v zákone o dani z príjmov s účinnosťou od 1. januára 2017. Cieľom týchto opatrení je zlepšiť podmienky na podnikanie. Ide o tieto zmeny:

  • Sadzba dane z príjmov

Sadzba dane z príjmov právnických osôb sa znižuje z 22 % na 21 %.

  • Zdaňovanie dividend

Dividendy, ktoré budú vyplatené fyzickým osobám, vrátane platieb ako podiel na likvidačnom zostatku, vyrovnávací podiel, alebo podiely na zisku tichých spoločníkov, sa zdaňujú sadzbou dane vo výške 7%, zároveň už nepodliehajú povinnosti platenia príspevkov na zdravotné poistenie.

Ak dividendy budú prijaté od daňovníkov z nezmluvných štátov, alebo vyplatené takýmto daňovníkom, budú zdanené sadzbou 35 %.

Ak slovenská spoločnosť bude vyplácať dividendy fyzickým osobám, zrazí daň pri výplate sadzbou 7 %. Podobne, ak bude vyplácať dividendy fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sú daňovými rezidentmi nezmluvných štátov, domáci daňovník vyplácajúci dividendu uplatní 35 %-nú zrážkovú daň.

Dividendy prijaté fyzickými osobami - slovenskými rezidentmi – zo zdrojov v zahraničí (z akéhokoľvek štátu), alebo prijaté právnickými osobami (ak budú zdaniteľné, t.j. prijaté z nezmluvného štátu) sa zahrnú do ich daňového priznania, kde budú vstupovať do samostatného základu dane, ktorý sa zdaní príslušnou sadzbou 7% alebo 35%.

Dividendy vyplácané zamestnancom bez účasti na základnom imaní vyplácajúcej spoločnosti sa budú považovať za príjem zo závislej činnosti a budú takto zdanené.

Dividendy vyplácané spoločnosťou so sídlom na Slovensku spoločnosti, ktorá je slovenským rezidentom, alebo rezidentom zmluvného štátu, ako aj dividendy prijaté slovenskou spoločnosťou od spoločnosti, ktorá je slovenským rezidentom alebo rezidentom zmluvného štátu, aj naďalej nebudú podliehať dani z príjmov či zrážkovej dani.

Zdanenie sa prvýkrát použije na vyplatené dividendy zo ziskov vykázaných za zdaňovacie obdobia začínajúce najskôr 1. januára 2017. Nový režim zdaňovania likvidačných zostatkov sa použije, ak likvidácia začala 1. januára 2017 a neskôr.

  • Paušálne výdavky

Samostatne zárobkovo činné osoby si budú môcť uplatňovať paušálne výdavky vo výške 60 % z ich zdaniteľného príjmu, najviac však 20 000 € ročne. Zrušilo sa obmedzenie maximálnej výšky výdavkov podľa počtu mesiacov podnikania v príslušnom zdaňovacom období. Znamená to, že ak napr. podnikateľ bude podnikať iba 1 mesiac, bude si môcť uplatniť výdavky v plnej výške 20 000 € ročne, samozrejme ak bude mať dostatočný príjem pre ich uplatnenie.

  • Výdavky po zaplatení

Pre odstránenie pochybností, je zmenené ustanovenie týkajúce sa daňovej uznateľnosti nájomného za prenájom hmotného a nehmotného majetku jeho zaplatením, a to tak, že ustanovenie § 17 ods. 19 písm. b) Zákona o dani z príjmov bolo konkretizované (rozšírené) na výdavky na nájomné za prenájom hnuteľnej veci, nehnuteľnosti, odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, počítačových programov (softvér), návrhov alebo modelov, plánov, výrobno-technických a iných hospodársky využiteľných poznatkov (know-how) a odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie autorského práva alebo práva príbuznému autorskému právuDovoľujeme si upozorniť, že táto zmena sa má už použiť pri zostavovaní daňového priznania za rok 2016.

  • Zmeny v poplatkoch za registráciu osobných vozidiel (účinnosť od 01.02.2017)

Do zákona pribudli nové ustanovenia v dôsledku zmien v poplatkoch za registráciu osobných vozidiel. Podľa nového systému, obchodníci s autami, ktorí sa zaregistrujú ako držitelia nového vozidla, ktoré majú v úmysle v budúcnosti predať - napr. predvádzacie vozidlá, budú podliehať minimálnemu poplatku 33 €. Iní kupujúci nových vozidiel budú podliehať plnému poplatku vo výške od 33 € do 3900 €, podľa výkonu vozidla. Ak predajca vozidiel zaplatil len minimálny poplatok a nepredá vozidlo do roka od prvej registrácie, je povinný doplatiť rozdiel medzi plným poplatkom a minimálnym poplatkom. Ak predajca tento rozdiel nezaplatí, je povinný zvýšiť svoj základ dane o náklady na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie vozidla, vrátane odpisov, pričom odpisovanie nie je možné prerušiť; toto platí aj v nasledujúcich obdobiach až kým rozdiel nebude zaplatený. Ustanovenia súvisiace s poplatkom za registráciu motorových vozidiel sú účinné od 1. februára 2017 a uplatňujú sa na vozidlá registrované na Slovensku od tohto dátumu.

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk