Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Zmeny v zákone o dani z príjmov za 1. polrok 2019
Účtovný a daňový servis

Zmeny v zákone o dani z príjmov za 1. polrok 2019

Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa / 15.7.2019

V priebehu 1. polroka 2019 nadobudli účinnosť viaceré zmeny a doplnenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), ktorých prehľad uvádzame nižšie.

1) Energetická efektívnosť zhodnoteného majetku

S účinnosťou od 1. februára 2019 dochádza novelou zákona o energetickej efektívnosti k doplneniu definície technického zhodnotenia v zákone o dani z príjmov.

Hodnota zrealizovaného energetického zhodnotenia majetku, a to vrátane nákladov charakteru opráv, je u verejného subjektu považovaná za technické zhodnotenie hmotného majetku, ktoré je súčasťou ocenenia majetku. Ide o technické zhodnotenie, ktoré pre verejný subjekt zrealizuje poskytovateľ energetickej služby s garantovanou úsporou energie na základe osobitného zmluvného vzťahu – zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor podľa zákona o energetickej efektívnosti.

2) Oslobodenie odmien zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

S účinnosťou od 1. marca 2019 je oslobodená od dane z príjmov fyzickej osoby aj odmena poskytnutá Úradom na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

3) Zmena v oslobodení tzv. 13. mzdy od dane

V súlade s § 5 ods. 7 písm. n) zákona o dani z príjmov je od dane z príjmov fyzickej osoby oslobodená suma peňažného plnenia za prácu alebo za plnenie služobných úloh, poskytnutá pri príležitosti obdobia letných dovoleniek (ďalej len „tzv. 13. mzda“), vyplatená v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov.

Podmienky oslobodenia tzv. 13. mzdy
Tzv. 13. mzda, ktorá je vyplatená v mesiaci jún 2019 najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, je oslobodená od dane len vtedy, ak sú súčasne splnené dve podmienky:

 1. tzv. 13. mzda musí byť vyplatená najmenej vo výške 500 eur od jedného zamestnávateľa,
 2. zamestnanec má k 30. aprílu príslušného roka, u rovnakého zamestnávateľa, nepretržite odpracovaných aspoň 24 mesiacov (podmienka odpracovania 24 mesiacov k 30.4.2019 je splnená vtedy, ak zamestnanec nastúpil do pracovného pomeru najneskôr k 1.5.2017).

Zmenená bola jedna z podmienok daňového oslobodenia tzv. 13. mzdy, podľa ktorej sa od 1. marca 2019 už nesleduje výška priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca podľa Zákonníka práce, ale len výška 500 eur od jedného zamestnávateľa. 

Ustanovenie v znení účinnom od 1. marca 2019 sa prvýkrát použije na tzv. 13 mzdu vyplatenú v mesiaci jún 2019

V súvislosti s oslobodením tzv. 14. mzdy od dane nenastali žiadne zmeny.  To znamená, že platí nižšie uvedený stav.

V súlade s § 5 ods. 7 písm. o) zákona o dani z príjmov je od dane oslobodená suma peňažného plnenia za prácu alebo za plnenie služobných úloh, poskytnutá pri príležitosti vianočných sviatkov (ďalej len „tzv. 14. mzda“), vyplatená v mesiaci december príslušného kalendárneho roka najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov.

Podmienky oslobodenia tzv. 14. mzdy
Na uplatnenie oslobodenia od dane tzv. 14. mzdy, ktorá je vyplatená v mesiaci december príslušného kalendárneho roka najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, musia byť splnené tri podmienky:

 1. tzv. 14. mzda musí byť vyplatená najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca,
 2. zamestnanec má k 31. októbru príslušného roka u rovnakého zamestnávateľa nepretržite odpracovaných aspoň 48 mesiacov (podmienka odpracovania 48 mesiacov k 31.10.2019 je splnená vtedy, ak zamestnanec nastúpil do pracovného pomeru najneskôr k 1.11.2015),
 3. zamestnancovi bola vyplatená tzv. 13. mzda spĺňajúca podmienky oslobodenia.

4) Dvojnásobný daňový bonus na dieťa

Od 1. januára 2019 je mesačná výška daňového bonusu na dieťa 22,17 eur na každé jedno vyživované a nezaopatrené dieťa alebo ročná výška 266,04 eur (22,17 eur x 12 mesiacov) na každé jedno vyživované a nezaopatrené dieťa.

Novela zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1. apríla 2019 zvyšuje sumu daňového bonusu na dieťa, a to na dvojnásobok sumy, t. j. na sumu 44,34 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku. Poslednýkrát sa daňový bonus uplatní za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku. 
Dvojnásobnú sumu daňového bonusu na dieťa si môže daňovník uplatniť prvýkrát za kalendárny mesiac apríl 2019.

5) Zrušenie osobitného odvodu obchodných reťazcov

Zrušenie zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov bol reakciou na predbežné opatrenie prijaté zo strany Európskej komisie na pozastavenie uplatňovania tohto zákona. Keďže Európska komisia mala údajné pochybnosti o súlade tejto štátnej pomoci s pravidlami EÚ, prijala predbežné opatrenie o pozastavení uplatňovania tohto zákona. Zrušením zákona zanikne dôvod pre pokračovanie konania zo strany Európskej komisie.

Doplnené prechodné ustanovenie zaezpečuje, aby osobitný odvod obchodných reťazcov, ktorý bol zaplatený pred nadobudnutím účinnosti zrušenia zákona, sa stal súčasťou základu dane daňovníka (t. j. bol daňovým výdavkom daňovníka).
 
Zrušenie zákona nadobúda účinnosť od 9. apríla 2019.

6) Oslobodenie od dane pri poskytovaní podnikových štipendií

S účinnosťou od 1. júla 2019 sú od dane oslobodené aj podnikové štipendiá poskytované študentom vysokých škôl podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon o vysokých školách.

 

Zoznam uvádzaných zákonov

 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
 • Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 
 • Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 • Zákon č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 
 • Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
   

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk