Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Zmeny v zákone o DPH od 1. januára 2019
Účtovný a daňový servis

Zmeny v zákone o DPH od 1. januára 2019

Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa / 23.2.2019

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov bol v priebehu roka 2018 štyrikrát novelizovaný. Prinášame vám prehľad zmien, ktoré zaviedli jednotlivé novely. Väčšina ustanovení nadobúda účinnosť od 1.1.2019.  

1) Zrušenie zábezpeky na DPH 

Zábezpeka na DPH pre žiadateľov o registráciu na DPH bola zavedená ako jedno z opatrení na boj proti podvodom na DPH s účinnosťou od 1. októbra 2012. Keďže tento inštitút už viac nie je potrebný, novela vypúšťa zo zákona ustanovenie týkajúce sa zábezpeky na DPH. 

2) Vypustenie odkazov v zákone na Obchodný zákonník pokiaľ ide o pojem „samostatná organizačná zložka“

Z dôvodu, že pojem dodanie podniku prípadne časti podniku je pojmom Európskej únie, nie je opodstatnené, aby sa predaj podniku riadil výlučne ustanoveniami Obchodného zákonníka. Z tohto dôvodu sa odkaz na Obchodný zákonník vypúšťa. 

3) Zmena definície obratu 

Podľa starej definície obratu „sa obratom rozumejú výnosy (príjmy) bez dane z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem hodnoty tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 36 a podľa § 40 až 42. ...“

Dôvodom zmeny definície obratu je zabezpečenie jednotného postupu pri sledovaní obratu pre zdaniteľné osoby, ktoré vedú jednoduché účtovníctvo a pre zdaniteľné osoby, ktoré vedú podvojné účtovníctvo.

Zdaniteľná osoba účtujúca v sústave JÚ zahŕňala do obratu sumu prijatých platieb vrátane prijatého preddavku (zálohy). 

Zdaniteľná osoba účtujúca v sústave PÚ zahŕňala do obratu výnosy z dodaných tovarov a služieb, zálohy - nie.

Nová definícia obratu od 1. januára 2019:

Obratom sa rozumie hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem hodnoty tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 36 a podľa § 40 až 42. ...

  • Do obratu sa po novom bude zahŕňať reálna hodnota dodaných tovarov a služieb, ktorá predstavuje protihodnotu v čase ich dodania.
  • Do obratu sa po novom nezahrnú platby, ktoré boli prijaté pred dodaním tovaru alebo služby


4) Zavedenie zníženej sadzby dane

Rozširuje sa zoznam tovarov a služieb so zníženou sadzbou dane. Znížená sadzba dane z pridanej hodnoty vo výške 10 % sa bude uplatňovať:

  • na tovary a služby v rámci aktivít sociálnej ekonomiky dodávané registrovanými sociálnymi podnikmi oprávnenému zákazníkovi, pričom oprávneným zákazníkom je osoba iná ako zdaniteľná osoba, ak je fyzickou osobou, subjektom sociálnej ekonomiky alebo subjektom verejnej správy,
  • na vybrané ubytovacie služby (kapitola 55 Spoločného colného sadzobníka).


5) Prenos daňovej povinnosti pri dodaní poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov sa neuplatní na tie dodávky, ku ktorým je vyhotovená zjednodušená faktúra

Podľa zákona o DPH v znení účinnom do 31. decembra 2017 sa prenos daňovej povinnosti pri dodaní poľnohospodárskych plodín (kapitola 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka) a tovarov z kovov (kapitola 72 a položky 7301, 7308 a 7314 Spoločného colného sadzobníka) uplatnil na tie dodávky uvedených tovarov, pri ktorých základ dane (cena bez DPH) uvedený na faktúre bol 5 000 eur a viac. Novelou účinnou od 1. januára 2018 sa limit 5 000 eur vypustil, čo spôsobilo v praxi problémy vtedy, ak platiteľ dane ako kupujúci dostal o nákupe týchto tovarov doklad z elektronickej registračnej pokladnice (ERP). Na rozdiel od riadnej faktúry nie je na doklade z ERP uvedená identifikácia odberateľa, t. j. nie je tam uvedené jeho meno a priezvisko resp. názov, jeho identifikačné číslo DPH, adresa sídla a nie je tam uvedená ani informácia „prenesenie daňovej povinnosti“, čo je podstatnou náležitosťou pri uplatňovaní prenosu daňovej povinnosti.

V záujme odstránenia týchto problémov sa novelou účinnou od 1. januára 2019 vylučuje prenos daňovej povinnosti pri dodaní poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov, pri ktorom je vyhotovená zjednodušená faktúra. 

6) Spresnenie definície, čo všetko je potrebné rozumieť pod bezodplatným dodaním tovaru, ktoré podlieha zdaneniu 

Ustanovenie sa spresňuje, aby bolo jednoznačné, že pri bezodplatnom dodaní tovaru, pri kúpe alebo vytvorení ktorého nebol uplatnený odpočet DPH, podliehala povinnosti odviesť DPH len tá súčasť tovaru, ktorá bola následne po kúpe alebo vytvorení zhodnotená a pri ktorej sa uplatnilo odpočítanie DPH. 

7) Zmena v zdaňovaní cezhraničného finančného lízingu

Z dôvodu, že pojem finančný lízing, ktorý je dodaním tovaru v zmysle článku 14 ods. 1 písm. b) Smernice Rady 2006/112/ES, má byť v členských štátoch vykladaný jednotne, nie je potrebné zachovanie pravidla, na základe ktorého poskytovateľ cezhraničného finančného lízingu prispôsobí zdaňovanie predmetného lízingu v závislosti od toho, ako sa táto transakcia posúdi podľa zákona o DPH platného v členskom štáte príjemcu (nájomcu), a preto sa predmetné ustanovenie vypúšťa. 

Z rovnakých dôvodov sa vypúšťa zo zákona aj ustanovenie týkajúce sa zdanenia nadobudnutia tovaru v tuzemsku, ktorý je najprv predmetom nájmu a po skončení nájmu prejde vlastnícke právo k tovaru na nájomcu, v závislosti od toho, ako štát dodávateľa posudzuje podľa zákona o DPH platného v štáte dodávateľa zdanenie finančného lízingu.

8) Zavedenie špeciálnej právnej úpravy zdaňovania poukazov (s účinnosťou od 1. októbra 2019)

Smernicou Rady (EU) 2016/1065 došlo k zavedeniu nových pravidiel uplatňovania DPH pri dodaniach tovarov a služieb, ktoré sa dodávajú za poukazy. Cieľom týchto nových pravidiel je zabezpečiť spoľahlivé a jednotné zaobchádzanie vo všetkých členských štátoch EÚ tak, aby sa eliminovali negatívne javy v podobe narúšania hospodárskej súťaže, dvojitého zdanenia alebo nezdanenia. 

9) Zmena v mieste dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb a zmeny v osobitnej úprave MOSS

Miestom dodania vybraných digitálnych služieb pre nezdaniteľné osoby je miesto, kde je usadený príjemca týchto služieb. Ukázalo sa však, že pre príležitostných poskytovateľov, ktorí vybrané digitálne služby poskytujú nezdaniteľným osobám  usadeným v niektorom z členských štátov EÚ, spôsobujú takto nastavené pravidlá problémy spočívajúce v neúmernom administratívnom zaťažení. 

Novela zákona dáva takýmto poskytovateľom právo rozhodnúť sa, že miestom dodania vybraných digitálnych služieb bude členský štát, v ktorom je ich poskytovateľ usadený, a to za splnenia podmienky, že

  • poskytovateľ je usadený len v jednom členskom štáte a
  • hodnota dodávaných digitálnych služieb bez dane nepresiahne sumu 10 000 eur v prebiehajúcom kalendárnom roku a ani v bezprostredne predchádzajúcom kalendárnom roku. 

10) Doplnenie osoby, ktorá má osobitný vzťah k platiteľovi dane na účely stanovenia základu dane o člena združení alebo družstiev

Doplnenie ustanovenia zákona o DPH má zabrániť zníženiu príjmov z DPH v prípadoch, ak platiteľ dane poskytne plnenie osobe, ktorá má k nemu osobitný vzťah  a požadovaná odplata je nižšia ako trhová hodnota a príjemca je osoba, ktorá nemá nárok na odpočítanie DPH.

11) Zásadné zmeny v ustanoveniach týkajúcich sa oslobodenia od DPH pri dodaní stavby alebo jej časti a pri prenájme nehnuteľnosti

Novelou zákona dochádza k dvom zásadným zmenám, a to v právnej úprave zdaňovania dodania stavby alebo časti stavby a v právnej úprave zdaňovania prenájmu nehnuteľností.

Prvá zásadná zmena sa týka obmedzenia práva voľby pri dodaní stavby alebo jej časti, ktorá spĺňa podmienky na oslobodenie od dane. Platiteľ dane pri dodaní stavby alebo časti stavby oslobodenej od dane, ktorá je určená na bývanie (rodinný dom, byt, bytový apartmán), nebude môcť využiť voľbu zdanenia tejto nehnuteľnosti.

Druhá zásadná zmena spočíva v obmedzení práva voľby na zdanenie prenájmu nehnuteľnosti, ktorá je určená na bývanie. Bez ohľadu na postavenie príjemcu (nájomcu) bude platiteľ dane vždy povinný uplatniť oslobodenie od dane pri nájomnom, ak je predmet nájmu určený na bývanie. 

Zároveň sa po novom stanovujú podmienky na oslobodenie od dane pri dodaní stavby alebo časti stavby.

12) Zavedenie korekčného mechanizmu v súvislosti so zmenou rozsahu použitia hnuteľného majetku na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie 

Doterajšia právna úprava umožňovala upraviť odpočítanú daň iba pri nehnuteľnom majetku, pri ktorom došlo k zmene rozsahu použitia na účely podnikania, ako aj na iný účel ako na podnikanie. Chýbali pravidlá, ktoré by umožnili po prvotnom odpočítaní dane upraviť odpočítanú daň pri hnuteľnom majetku.

Úprava odpočítanej DPH podľa novelou zavedeného ustanovenia sa vzťahuje len na tie hnuteľné veci, ktorých obstarávacia cena bez dane alebo vlastné náklady sú 3 319,39 eur a viac a ktorých doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok.

13) Spresnenie daňového zaobchádzania s investičným majetkom, ktorý platiteľ dane nadobudol formou finančného lízingu

Novelou sa spresňuje znenie ustanovení pre prípad povinnej úpravy odpočítanej dane pri zmene účelu použitia investičného majetku, ktorý platiteľ dane nadobudol formou finančného lízingu. 

Obstarávacou cenou sa bude rozumieť aj suma splátok, ktoré platiteľ dane zaplatil pri obstaraní majetku formou finančného lízingu a momentom začatia plynutia 20-ročného obdobia na úpravu odpočítanej dane je odovzdanie investičného majetku platiteľovi dane do nájmu.  

14) Zjednodušenie procesu vrátenia dane cestujúcim pri vývoze tovaru s možnosťou použitia elektronických prostriedkov a stanovenie nového limitu vo výške 100 eur

Opatrenia by mali viesť k podpore cestovného ruchu na Slovensku.

15) Rozšírenie povinných údajov vo vedení záznamov o dodaných a o prijatých tovaroch a službách

Platiteľ je povinný viesť podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období o dodaných tovaroch a službách a o prijatých tovaroch a službách. V záznamoch sa uvádzajú údaje rozhodujúce pre správne určenie dane.

16) Zdaniteľné osoby, ktoré nemajú sídlo ani prevádzkareň na území EÚ, môžu uplatňovať osobitnú úpravu podľa § 68a aj v prípadoch, ak sú v tuzemsku registrovaní podľa § 5 alebo sú identifikovaní pre daň v inom členskom štáte 

Cieľom úpravy je čo najjednoduchšie uplatňovanie pravidiel DPH pri poskytovaní vybraných digitálnych služieb pre nezdaniteľné osoby usadené v niektorom z členských štátov EÚ poskytovateľmi, ktorí nemajú sídlo ani prevádzkareň na území EÚ.

17) Rozšírenie okruhu osôb, ktoré sú povinné vystavovať faktúry

Zahraničné osoby, ktoré nie sú usadené na území EÚ, sú povinné vystavovať faktúry podľa zákona o DPH, ak uskutočňujú dodanie tovaru alebo služby v tuzemsku.

18) Pri oneskorenej registrácii správca dane vráti daň vo výške zistenej na základe vykonanej daňovej kontroly

Spresnenie znenia ustanovenia zákona o DPH v prípadoch, kedy daňový úrad povinne začína daňovú kontrolu za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom dane taká zdaniteľná osoba, ktorá si nesplnila registračnú povinnosť alebo si túto splnila oneskorene.

19) Odvod dane z majetku pri zrušení registrácie nemôže byť vyšší ako uplatnený odpočet dane 

Spresnenie znenia ustanovenia zákona o DPH v prípade zrušenia registrácie pre DPH.


 

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk