Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Zníženie odvodov zamestnávateľom v poľnohospodárst...
Účtovný a daňový servis

Zníženie odvodov zamestnávateľom v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle

Ing. Artúr Oberhauser, daňový poradca / 16. 10. 2023

Dňa 21. septembra 2023 bola v Obchodnom vestníku č. 180/2023 zverejnená Schéma štátnej pomoci na zníženie odvodov zamestnávateľov v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle (ďalej len Schéma). Schéma bola vypracovaná na základe Oznámenia Komisie – Dočasný krízový a prechodný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine.

Cieľom tejto formy štátnej pomoci je zmiernenie dopadov rastu cien energií v čase, kedy sa mnohé podniky spamätávajú z poklesu príjmov v dôsledku pandémie COVID-19. Navyše, sankcie uvalené EÚ na Rusko a Bielorusko, ktoré sú nevyhnutnou odpoveďou na ruskú agresiu voči Ukrajine, majú enormný dopad na hospodárstvo SR. Mnohé podniky museli pre rast cien obmedziť svoju činnosť, čo má negatívne dopady na celú spoločnosť. Preto je dôležité, aby tieto podniky dostali adresnú a adekvátnu pomoc v núdzi. Účelom pomoci je prechodné zníženie odvodového zaťaženia práce v poľnohospodárstve a potravinárstve, aby sa zabránilo nárastu konečných maloobchodných cien základných potravín.

Poskytovateľom pomoci je Sociálna poisťovňa, pomoc je poskytovaná formou odvodovej úľavy pre zamestnávateľov v potravinárstve a poľnohospodárstve za obdobie od 01. augusta 2023 do 31. januára 2024. Oprávneným príjemcom pomoci sú podniky, ktoré vykonávajú hlavnú ekonomickú činnosť zaradenú do sekcií SK NACE:

NACE A Poľnohospodárstvo, Lesníctvo a Rybolov (poľnohospodárska prvovýroba)

NACE C Priemyselná výroba

Žiadateľ o poskytnutie odvodovej úľavy musí Sociálnej poisťovni predložiť:

  1. Výkaz poistného a príspevkov v lehote splatnosti poistného
  2. Vyhlásenie oprávneného príjemcu k poskytnutiu štátnej pomoci (formulár je zverejnený v eSlužbách Sociálnej poisťovne)

Lehoty na podanie Vyhlásenia za jednotlivé mesiace sú stanovené v Schéme pomoci. Po schválení štátnej pomoci za daný mesiac, zamestnávateľ nemá povinnosť zaplatiť odvody z vymeriavacieho základu vo výške 700 EUR. Úrazové poistenie a garančné poistenie platí zamestnávateľ v plnej sume, rovnako odvádza v plnej sume poistné za zamestnanca.

Za mesiace august a september 2023 sa pomoc uplatňuje formou vrátenia poistného, za mesiace október 2023 až január 2024 budú zamestnávatelia platiť znížené poistné.

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk