Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Vlastnosti > STORMWARE eForm > Definícia <eform> XML dokumentu

Definícia XML dokumentu (verzia 1.3)

Od 25. 5. 2018 je služba STORMWARE eForm zrušená, pretože nemôžeme 100% zaručiť súlad so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR). Existujúci užívatelia môžu túto službu naďalej používať, je ale potrebné si zabezpečiť iný server pre transport objednávok.

Možný obsah XML dokumentu <eform> definuje táto aktuálna XML schéma (XDR).
Momentálne obsahuje definíciu objednávky, faktúry, zálohovej faktúry a dodacieho listu, ďalšie doklady pripravujeme v ďalšej verzii.

Aktuálna verzia elementov:
<eform version="1.3"> (môže obsahovať objednávku, faktúru, zálohovú faktúru alebo dodací list)
<order version="1.6"> (upravená verzia objednávky)
<invoice version="1.5"> (doplnená verzia faktúry)
<invoiceProforma version="1.1"> (doplnená verzia zálohovej faktúry)
<delivery version="1.2"> (doplnená verzia dodacieho listu)

Novinky a zmeny vo verzii 1.3

(zmeny oproti verzii <eform version="1.0" >)

<eform>
 • od verzie <eform version="1.1"> môže dokument <eform> obsahovať faktúru <invoice>
 • od verzie <eform version="1.2"> môže dokument <eform> obsahovať dodací list <delivery>
 • od verzie <eform version="1.3"> môže dokument <eform> obsahovať zálohovú faktúru <invoiceProforma>
<order>
 • objednávka od verzie 1.2 <order version="1.2"> môže obsahovať:
  • v adrese odberateľa (objednávajúceho) <customer> taktiež WWW adresu odberateľa
  • kontaktnú osobu vybavujúcu objednávku <person>
  • v adrese dodávateľa <supplier> taktiež WWW adresu, poznámku a prevádzku <establishment>
 • od verzie <order version="1.2"> už nie sú elementy v adrese dodávateľa <supplier> nepovinné ako vo verzii 1.1, je potrebné ich uvádzať všetky (napríklad i ako prázdny text), alebo do objednávky element <supplier> vôbec nevkladať a zaslať objednávku správnemu dodávateľovi
 • od verzie <order version="1.3"> môže objednávka obsahovať navyše i sumarizáciu cien <pricesTax>, v tomto prípade sú povinné taktiež atribúty zaokrúhlenia: roundingVAT a roundingDocument. Použitie tohto elementu má zmysel, ak na základe objednávky bola/bude vykonávaná úhrada (napr. už bolo zaplatené v internetovom obchode) a cenu je potrebné zachovať vrátane zaokrúhlenia, aby bolo možné vystaviť daňový doklad na rovnakú čiastku.
 • od verzie <order version="1.4"> je možné uvádzať mobilný telefón <gsm> v elementoch <supplier>, <customer> a <person>
 • od verzie <order version="1.5"> môže atribút zaokrúhlenia roundingVAT obsahovať nové hodnoty math2tenthEveryItem a math2halfEveryItem. Od 1.1.2005 vstúpila do platnosti zmena zákona upravujúca zaokrúhľovanie, staré hodnoty up2tenthEveryItem a up2tenthEveryRate už nie je možné od tohto dátumu používať
 • od verzie <order version="1.5"> bola predĺžená maximálna možná dĺžka IČO z 10 na 12 znakov
 • od verzie <order version="1.6"> môže atribút zaokrúhlenia roundingVAT obsahovať nové hodnoty math2tenthEveryRate a math2halfEveryRate.
<invoice>
 • od verzie <eform version="1.1"> môže dokument <eform> obsahovať faktúru <invoice>
 • faktúra musí obsahovať všetky povinné údaje (adresa, dátum, cena, platba...)
 • faktúra môže byť položková, prípadne bezpoložková s uvedením ceny vo všetkých daňových sadzbách
 • na položke faktúry je povinné uviesť množstvo a mernú jednotku, sadzbu DPH, celkovú cenu bez DPH a celkovú DPH
 • na položke faktúry je možné informatívne uviesť taktiež jednotkovú cenu a zľavu
 • jednotkové ceny na všetkých položkách môžu byť s/bez DPH, spoločné nastavenie platné pre celú faktúru je možné pre jednotlivú položku explicitne zmeniť
 • položka môže byť ekonomickým systémom rozpoznaná vďaka uvedeniu zhodného názvu, objednávacieho kódu, alebo EAN
 • s položkovou faktúrou je možné posielať taktiež podrobný popis skladových zásob <stockItem>, ktorý môže byť využitý pre vytvorenie nových zásob v skladovej evidencii príjemcu (odberateľa)
 • novú skladovú zásobu je možné vytvárať vrátane cenovej politiky v prípade uvedenia textového identifikátora cenovej skupiny v atribúte typePrice a nákupnej ceny v atribúte price
 • od verzie <invoice version="1.1"> môže i položková faktúra obsahovať sumarizáciu cien <pricesTax>, v tomto prípade sú povinné taktiež atribúty zaokrúhlenia: roundingVAT a roundingDocument. Použitie elementu <pricesTax> v položkovej faktúre je potrebné, pokiaľ je DPH alebo celková čiastka zaokrúhlená.
 • od verzie <invoice version="1.1"> sú pri bezpoložkovej faktúre povinné atribúty zaokrúhlenia: roundingVAT a roundingDocument.
 • od verzie <invoice version="1.2"> je možné uvádzať mobilný telefón <gsm> v elementoch <supplier>, <customer> a <person>
 • od verzie <invoice version="1.3"> je možné pri položkovej faktúre použiť zaokrúhľovaciu položku <roundItem>, pri ktorej je vypočítaná DPH zo zaokrúhlenia. Čiastka priceRoundSum a DPH priceRoundSumVAT zaokrúhlenie by mali byť vypočítané podľa pokynu č. D-253, ktorým v októbri 2003 Ministerstvo financií upravilo spôsob výpočtu DPH zo zaokrúhlenia. Pokiaľ je použitá položka <roundItem>, vychádza celková čiastka dokladu podľa nastaveného zaokrúhlenia a nie je už potrebné doklad ďalej zaokrúhľovať v nulovej sadzbe. V prípade použitia elementu <roundItem> je povinné uviesť taktiež element <pricesTax> (vrátane atribútov zaokrúhlenia roundingVAT a roundingDocument povinných od verzie 1.1) a hodnota jeho atribútu priceRound musí byť nulová! <pricesTax ... priceRound="0.00" ... />
  Pokiaľ je nastavené zaokrúhlenie DPH na desiatky nahor (atribút roundingVAT - hodnoty up2tenthEveryItem alebo up2tenthEveryRate), musí vyjsť čiastka DPH zaokrúhľovanej položky (atribút priceRoundSumVAT) vždy zaokrúhlená na desiatky.
 • od verzie <invoice version="1.4"> môže atribút zaokrúhlenia roundingVAT obsahovať nové hodnoty math2tenthEveryItem a math2halfEveryItem. Od 1.1.2005 vstúpila do platnosti zmena zákona upravujúca zaokrúuhlovanie, staré hodnoty up2tenthEveryItem a up2tenthEveryRate už nie je možné od tohto dátumu používať
 • od verzie <invoice version="1.4"> bola predĺžená maximálna možná dĺžka IČO z 10 na 12 znakov
 • od verzie <invoice version="1.5"> môže atribút zaokrúhlenia roundingVAT obsahovať nové hodnoty math2tenthEveryRate a math2halfEveryRate.
<delivery>
 • od verzie <eform version="1.2"> môže dokument <eform> obsahovať dodací list <delivery>
 • dodací list je vždy položkový
 • položka môže byť ekonomickým systémom rozpoznaná vďaka uvedeniu zhodného názvu, objednávacieho kódu, alebo EAN
 • na položke dodacieho listu je povinné uviesť množstvo a mernú jednotku, sadzbu DPH, či je jednotková cena s/bez DPH, celkovú cenu bez DPH a celkovú DPH
 • na položke dodacieho listu je možné informatívne uviesť taktiež jednotkovú cenu a zľavu
 • dodací list môže obsahovať sumarizáciu cien <pricesTax>, v tomto prípade sú povinné taktiež atribúty zaokrúhlenia: roundingVAT a roundingDocument. Použitie elementu <pricesTax> v dodacom liste je potrebné, pokiaľ je DPH alebo celková čiastka zaokrúhlená.
 • s dodacím listom je možné posielať taktiež podrobný popis skladových zásob <stockItem>, ktorý môže byť využitý pre vytvorenie nových zásob v skladovej evidencii príjemcu (odberateľa)
 • novú skladovou zásobu je možné vytvárať vrátane cenovej politiky v prípade uvedenia textového identifikátora cenovej skupiny v atribúte typePrice a nákupnej ceny v atribúte price
 • je možné uvádzať mobilný telefón <gsm> v elementoch <supplier>, <customer> a <person>
 • od verzie <delivery version="1.1"> môže atribút zaokrúhlenia roundingVAT obsahovať nové hodnoty math2tenthEveryItem a math2halfEveryItem. Od 1.1.2005 vstúpila do platnosti zmena zákona upravujúca zaokrúhľovanie, staré hodnoty up2tenthEveryItem a up2tenthEveryRate už nie je možné od tohto dátumu používať
 • od verzie <delivery version="1.1"> bola predĺžená maximálna možná dĺžka IČO z 10 na 12 znakov
 • od verzie <delivery version="1.2"> môže atribút zaokrúhlenia roundingVAT obsahovať nové hodnoty math2tenthEveryRate a math2halfEveryRate.
<invoiceProforma>
 • od verzie <eform version="1.3"> môže dokument <eform> obsahovať zálohovú faktúru <invoiceProforma>
 • na rozdiel od faktúry, zálohová faktúra neobsahuje dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
 • pre verziu <invoiceProforma version="1.0"> platia rovnaké pravidlá, ako pre daňovú faktúru vo verzii <invoice version="1.4">, tzn.:
 • zálohová faktúra musí obsahovať všetky povinné údaje (adresa, dátum, cena, platba...)
 • zálohová faktúra môže byť položková, prípadne bezpoložková s uvedením ceny vo všetkých daňových sadzbách
 • na položke zálohovej faktúry je povinné uviesť množstvo a mernú jednotku, sadzbu DPH, celkovú cenu bez DPH a celkovú DPH
 • na položke zálohovej faktúry je možné informatívne uviesť taktiež jednotkovú cenu a zľavu
 • jednotkové ceny na všetkých položkách môžu byť s/bez DPH, spoločné nastavenie platné pre celú zálohovú faktúru je možné pre jednotlivú položku explicitne zmeniť
 • položka môže byť ekonomickým systémom rozpoznaná vďaka uvedeniu rovnakého názvu, objednávacieho kódu, alebo EAN
 • s položkovou zálohovou faktúrou je možné posielať taktiež podrobný popis skladových zásob <stockItem>, ktorý môže byť využitý na vytvorenie nových zásob v skladovej evidencii príjemcu (odberateľa)
 • novú skladovú zásobu je možné vytvárať vrátane cenovej politiky v prípade uvedenia textového identifikátora cenovej skupiny v atribúte typePrice a nákupnej ceny v atribúte price
 • položková zálohová faktúra môže obsahovať sumarizáciu cien <pricesTax>, v tomto prípade sú povinné taktiež atribúty zaokrúhlenia: roundingVAT a roundingDocument. Použitie elementu <pricesTax> v položkovej faktúre je potrebné, pokiaľ je DPH alebo celková čiastka zaokrúhlená
 • pri bezpoložkovej zálohovej faktúre sú povinné atribúty zaokrúhlenia: roundingVAT a roundingDocument
 • je možné uvádzať mobilný telefón <gsm> v elementoch <supplier>, <customer> a <person>
 • pri položkovej zálohovej faktúre je možné použiť zaokrúhľovaciu položku <roundItem>, pri ktorej je vypočítané DPH zo zaokrúhlenia. Čiastka priceRoundSum a DPH priceRoundSumVAT zaokrúhlenie by mali byť vypočítané podľa pokynu č. D-253, ktorým v októbri 2003 Ministerstvo financií upravilo spôsob výpočtu DPH zo zaokrúhlenia. Ak je použitá položka <roundItem>, vychádza celková čiastka dokladu podľa nastaveného zaokrúhlenia a nie je už potrebné doklad ďalej zaokrúhľovať v nulovej sadzbe. V prípade použitia elementu <roundItem> je povinné uviesť taktiež element <pricesTax> a hodnota jeho atribútu priceRound musí byť nulová! <pricesTax ... priceRound="0.00" ... />
 • atribút zaokrúhlenia roundingVAT môže obsahovať nové hodnoty math2tenthEveryItem a math2halfEveryItem. Od 1.1.2005 vstúpila do platnosti zmena zákona upravujúca zaokrúhľovanie, staré hodnoty up2tenthEveryItem a up2tenthEveryRate už nie je možné od tohto dátumu používať
 • maximálna možná dĺžka IČO je 12 znakov
 • od verzie <invoiceProforma version="1.1"> môže atribút zaokrúhlenia roundingVAT obsahovať nové hodnoty math2tenthEveryRate a math2halfEveryRate.

Konkrétne podrobné informácie o aktuálnej verzii <eform version="1.3"> zobrazuje komentovaná schéma.
Staršiu verziu eform 1.0 s objednávkou verzia 1.1 popisuje schéma eform 1.0.
Staršiu verziu eform 1.1 s objednávkou verzia 1.2 a faktúrou verzia 1.0 popisuje táto eform schéma.
Staršiu verziu eform 1.1 s objednávkou verzia 1.3 a faktúrou verzia 1.1 popisuje táto eform schéma.
Staršiu verziu eform 1.2 s objednávkou verzia 1.4, faktúrou verzia 1.2 a dodacím listom verzia 1.0 popisuje táto eform schéma.
Staršiu verziu eform 1.2 s objednávkou verzia 1.4, faktúrou verzia 1.3 a dodacím listom verzia 1.0 popisuje táto eform schéma.
Staršiu verziu eform 1.3 s objednávkou verzia 1.5, faktúrou verzia 1.4, dodacím listom verzia 1.1 a zálohovou faktúrou verzia 1.0 popisuje táto eform schéma.

Ďalšie informácie

Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 128251 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: