Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Kontrolný výkaz DPH

Kontrolný výkaz DPH

Kontrolný výkaz DPH

Zmena zákona o DPH a povinnosť predkladať kontrolný výkaz DPH

Novela zákona o DPH s účinnosťou od 01. 01. 2014 zavádza povinnosť platiteľov dane predkladať údaje o tuzemských dodávkach tovarov a služieb v elektronickej forme, tzv. kontrolný výkaz, ktorý sú:

  • mesační platitelia dane povinní po prvýkrát podať do 25. februára 2014 za zdaňovacie obdobie január 2014,
  • štvrťroční platitelia dane povinní po prvýkrát podať do 25. apríla 2014 za zdaňovacie obdobie 1. štvrťrok 2014.

Čo je obsahom kontrolného výkazu DPH?

V kontrolnom výkaze budú obsiahnuté podrobné údaje o jednotlivých daňových povinnostiach platiteľa dane a o jednotlivých odpočtoch uplatňovaných platiteľom dane za dané zdaňovacie obdobie. Podrobné údaje o uskutočnených a o prijatých transakciách sa budú vykazovať na základe vyhotovených a prijatých faktúr (aj opravných faktúr) o dodaní tovaru alebo služby v tuzemsku. O plneniach, ku ktorým je vydaná zjednodušená faktúra vyhotovená elektronickou registračnou pokladňou (ERP), dodávateľ tovaru alebo služby bude uvádzať len kumulované údaje z týchto faktúr. Osobitne bude dodávateľ uvádzať kumulované údaje týkajúce sa všetkých ostatných dodaní tovarov a služieb, ktoré nie je povinný evidovať prostredníctvom ERP a ku ktorým nie je povinný vydať faktúru.

Ako podávať kontrolný výkaz DPH?

Kontrolný výkaz sa podáva povinne elektronicky podľa vzoru ustanoveného opatrením Ministerstva financií SR.

Kontrolný výkaz môže byť podaný len elektronickými prostriedkami. Musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom. Zaručený elektronický podpis sa nevyžaduje, ak platiteľ dane, ktorý podáva kontrolný výkaz, má so správcom dane uzavretú písomnú dohodu obsahujúcu náležitosti elektronického doručovania.

Platiteľ dane uvádza v kontrolnom výkaze údaje v členení podľa vzoru ustanoveného opatrením Ministerstva financií SR. Kontrolný výkaz sa podáva vo formáte XML. Kontrolný výkaz je možné vyplniť v aplikácii Finančného riaditeľstva SR s názvom eDane alebo na portáli finančnej správy alebo importovať v tvare XML a následne je možné ho odoslať do elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva SR.

Ako je ekonomický a informačný systém POHODA pripravený na spracovanie kontrolného výkazu DPH?

V súlade s legislatívnymi zmenami zákona o DPH a v zmysle opatrení Ministerstva financií SR boli integrované zmeny aj do ekonomického a informačného systému POHODA. Bol doplnený nový zoznam členení KV DPH podľa vzoru ustanoveného opatrením Ministerstva financií SR s určením jednotlivých typov plnení a sekcií KV DPH. Členenie KV DPH bolo pridané do jednotlivých formulárov a položiek dokladov v agendách Vydané faktúry, Vydané zálohové faktúry, Ostatné pohľadávky, Prijaté faktúry, Prijaté zálohové faktúry, Ostatné záväzky, Interné doklady, Banka, Pokladňa a Skladové zásoby na možné zadanie členenia KV DPH v dokladoch a smerovanie do jednotlivých sekcií KV DPH. Do agend Vydané faktúry a Prijaté faktúry boli do formulárov pridané nové polia pre zadanie čísla pôvodného dokladu pre dobropisy a ťarchopisy. Pre Prijaté faktúry a Interné doklady bolo pridané nové dátumové pole na zadanie dátumu dodania tovaru.

Začiatkom mesiaca február 2014 bude zverejnený update, v ktorom bude integrovaná nová agenda KV DPH v ktorej bude možné dať zostaviť Riadny a Opravný KV DPH podobne ako pri zostavovaní DP DPH alebo súhrnného výkazu za zvolené zdaňovacie obdobie. V agende KV DPH sa budú údaje vykazovať položkovo - podľa vystavených faktúr/prijatých faktúr/interných dokladov, či už dokladu ako celku, alebo podľa položiek v závislosti na type plnenia KV DPH v položkách; resp. iných typov dokladov. Z agendy KV DPH bude možné realizovať export KV DPH v tvare XML na možné podanie cez portál eDane alebo portál Finančnej správy.

Stiahnutie programu POHODA Start
  • 500 záznamov v účtovnom denníku
  • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
  • 200 záznamov v agende skladových pohybov
  • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
  • 100 záznamov v ostatných agendách
  • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 132389 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť