Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Novinky vo verzii Jeseň 2017

Novinky vo verzii Jeseň 2017

CD

Popisovaná verzia: POHODA Jeseň 2017, release 11700 SK
Vzťahuje sa k verzii: POHODA Leto 2017, release 11600 SK
K dispozícii od: 16. 10. 2017

Časopis Moja POHODA k verzii Jeseň 2017

Aktualizácie reagujúce na pripomienky užívateľov či aktuálny legislatívny vývoj sprístupníme operatívne v Zákazníckom centre.

 

Najnovšia aktualizácia: POHODA, rel. 11702 - k dispozícii od 14. 11. 2017.

 

Online databáza otázok a odpovedí k programu POHODA

Dokumentácia vo formáte PDF je k dispozícii na CD.

Tento prehľad obsahuje výber najdôležitejších noviniek a zmien, ktoré v programe pribudli od predchádzajúcej verzie.

Obsah:    
Účtovníctvo a fakturácia Majetok Personalistika a mzdy
Sklady XML Homebanking
Ostatné Hardware mPOHODA
mServer

Účtovníctvo a fakturácia

Do účtovných jednotiek typu Jednoduché účtovníctvo sme pridali novú špeciálnu predkontáciu Bez – Doklad bez zaúčtovania, ktorá nevytvára zápis do peňažného denníka.

Novú predkontáciu je možné použiť len v agende Interné doklady vo formulári dokladu. Využijete ju najmä v súvislosti s vytváraním dokladov pre vymeranie a odpočítanie dane. Z legislatívy totiž vyplýva, že pri vymeraní a odpočítaní dane sa nemá o dani v peňažnom denníku účtovať.

V interných dokladoch automaticky vytvorených pomocou funkcie Záznam/Vymeranie DPH... je nová predkontácia použitá za predpokladu, ak je zadaná v poli Predkontácia v agende Užívateľské nastavenie/Faktúry prijaté v častiach Vymeranie DPH a Odpočítanie DPH. V novozaložených účtovných jednotkách je táto predkontácia nastavená automaticky. V účtovných jednotkách prevedených do novej verzie je potrebné zmeniť existujúce predkontácie na nové ručne.

Doklady s predkontáciou Bez vstupujú i do novej kontrolnej tlačovej zostavy Mimoúčtovné záznamy (predkontácia Bez), ktorú nájdete v agende Peňažný denník.

V jednoduchom účtovníctve v agende Peňažný denník sme od roku 2018 a vyššie upravili tlačovú zostavu Peňažný denník (dvojstranný).

Do tlačovej zostavy bol v častiach Hotovosť a ceniny a Bankové účty pridaný nový stĺpec Zostatok.

Taktiež v časti Príjmy neovplyvňujúce základ dane bol premenovaný pôvodný stĺpec 18 Zdan. osob. sadzbou na Zdanené zrážkou a stĺpec 19 Zisk z dlhopis. na Dotácie a pôžičky. V časti Výdavky neovplyvňujúce základ dane bol premenovaný pôvodný stĺpec 23 Nákup IM a FM na Nákup majetku.

V súvislosti s úpravami tlačovej zostavy boli vykonané zmeny aj v agende Predkontácia. K 31.12.2017 bola ukončená platnosť predkontácií Zisk z dlhopisov (hPNdlh), ktorá vstupovala do stĺpca 19 a Dotácie a pôžičky (ePNdot), ktorá vstupovala do stĺpca 22. S platnosťou od 1.1.2018 bola doplnená nová predkontácia Dotácie a pôžičky (ePNdotP), ktorá bude vstupovať do stĺpca 19.

Do stĺpca 18 vstupuje i naďalej predkontácia Príjmy zdanené zrážkou (dPNzdr) a do stĺpca 23 rovnako vstupujú predkontácie Nákup hmot. a nehmot. majetku (bVNim) a Nákup HM a NM – peniaze na ceste (CbVNim). Prípadný zisk z dlhopisov je možné smerovať do stĺpca 22, pričom je možné použiť niektorú z predkontácií neovplyvňujúcich základ dane, napr. gPNost – Ostatný príjem nedaňový.

Neziskovým organizáciám program POHODA teraz pomôže s uzávierkou kurzových rozdielov.

Spustenie uzávierky kurzových rozdielov je rovnaké ako v ostatných typoch účtovníctva, teda prostredníctvom ponuky Účtovníctvo/Účtovná uzávierka... zvolíte povel Uzávierka kurzových rozdielov/Neuhradených pohľadávok a záväzkov...

Funkcia vypočíta kurzové rozdiely ku všetkým neuhradeným pohľadávkam a záväzkom v cudzej mene, vytvorí pre ne interné doklady a na dokladoch zaktualizuje čiastku v stĺpci K likvidácii. Výpočet kurzových rozdielov sa vykoná k poslednému dňu účtovného obdobia, ak je vyplnený k cudzím menám Kurz k uzávierke kurzových rozdielov v agende Nastavenie/Zoznamy/Kurzový lístok. Po dokončení uzávierky program zobrazí prehľad interných dokladov spolu s vyčíslením a zaúčtovaním kurzových rozdielov a upozorní na doklady, ku ktorým nebola uzávierka kurzových rozdielov vykonaná.

Pri následnej likvidácii pohľadávok a záväzkov v novom účtovnom období sa kurzový rozdiel vypočíta s ohľadom na kurz posledného dňa predchádzajúceho účtovného obdobia.

Prevádzate peniaze z pokladne do banky a boli by ste radi, aby Vám program POHODA automaticky ponúkol vytvorenie párového dokladu v agende Banka, resp. Pokladňa? Potom Vás určite poteší nová funkčnosť v programe POHODA, ktorá Vám tento doklad vytvorí.

Pri uložení výdavkového pokladničného, resp. bankového dokladu s predkontáciou obsahujúcou účet peniaze na ceste Vám POHODA automaticky ponúkne vytvorenie párového dokladu typu prevod z účtu do pokladne, resp. banky.

Ak naraz tlačíte veľké množstvo pokladničných dokladov, určite Vás v agende Pokladňa poteší nová tlačová zostava Pokladničné doklady (za sebou – zhustene). Zostava totiž umožní vytlačiť viac pokladničných dokladov na jednu stranu.

Využívate školskú verziu EDU systému POHODA? Teraz sme do tejto výučbovej verzie pridali možnosť využívať Hospodársky rok.

V agende Účtovné jednotky je teraz v dialógovom okne Účtovné obdobie prístupná voľba Hospodársky rok. Pre hospodársky rok tak môžete zadať účtovné obdobie až cez tri roky. Napríklad od roku 2016 do roku 2017, resp. od roku 2017 do roku 2018.

Upravili sme vzhľad formulára dokladových agend, kde sme pole IČO, DIČ a IČ DPH premiestnili na začiatok adresy.

Program POHODA Vám teraz v agende Adresár i v ostatných dokladových agendách uľahčí založenie adresy nového obchodného partnera, ak poznáte jeho IČO. Takisto je možné na základe IČO overiť existujúcu adresu obchodného partnera.

V agende Globálne nastavenie/CRM je potrebné mať zaškrtnutú voľbu Načítať adresu po zadaní IČO. Potom už len stačí v agende Adresár pri vytváraní nového záznamu zadať v poli IČO a program automaticky do polí Firma, Ulica, PSČ, Obec a DIČ načíta adresu firmy z Registra účtovných závierok. Pole IČ DPH sa vyplní zo zoznamov Finančnej správy. V prípade vytvárania nového záznamu v ostatných dokladových agendách POHODA na základe IČO vyhľadá adresu najprv v agende Adresár a ak ju nenájde, načíta ju z Registra účtovných závierok.

Na existujúcom zázname je tiež možné overiť adresu pomocou povelu Overiť IČO, ktorý vyvoláte kliknutím myšou na pole IČO. Zobrazí sa Sprievodca pre overenie adresy na základe IČO s výsledkom overenia a možnosťou aktualizovať údaje.

UPOZORNENIE: Načítané údaje majú len informatívny charakter a uľahčujú vypĺňanie údajov.

Stáva sa Vám, že potrebujete rýchlo overiť IČ DPH V zoznamoch Finančnej správy a musíte dlho čakať na aktualizáciu zoznamov? Teraz môžete využiť funkciu, ktorá overí aktuálnosť zoznamov pri spustení programu POHODA a ponúkne ich aktualizáciu.

Novú funkciu Načítavanie zoznamov (FS) zapnete kliknutím myšou v agende Účtovné jednotky v ponuke Databáza. Po kliknutí sa funkcia označí a následne pri spustení programu POHODA overí aktuálnosť zoznamov Finančnej správy a ponúkne ich aktualizáciu.

Používate funkciu hromadného vymerania DPH? Potom určite oceníte možnosť vytvorenia daňových dokladov na priznanie a odpočet DPH k dátumu odpočtu uvedeného na zdrojovom doklade.

V sprievodcovi Vymeranie a odpočet DPH sme k funkcii hromadného vymerania DPH doplnili voľbu Dátum daň. povinnosti vyplniť podľa zdrojových dokladov. Vďaka nej môžete hromadne vytvoriť interné doklady na vymeranie a odpočet DPH k dátumu odpočtu, ktorý je uvedený na jednotlivých zdrojových dokladoch. K rovnakému dňu sa do interných dokladov v cudzej mene načíta kurz, ak je vyplnený v agende Kurzový lístok.

Výsledok vymerania DPH získate na poslednej strane sprievodcu. Tu nájdete údaje o vytvorených dokladoch s väzbou na číslo zdrojového dokladu, informáciu o použitom kurze cudzej meny a príp. dôvod, prečo pri niektorých dokladoch nebolo vymeranie DPH vykonané.

Funkcia hromadného vymerania DPH je dostupná v agendách Prijaté faktúry, Prijaté zálohové faktúry, Ostatné záväzky a Pokladňa (výdaj).

POHODA si po novom bude pamätať Vaše nastavenie priečinka pre uloženie dátovej vety v Sprievodcovi pre elektronické podanie pre tlačivá Priznanie k dani z príjmov, Priznanie k dani z motorových vozidiel, účtovné výkazy, Poznámky k uzávierke a Intrastat.

hore

 

Majetok

Vyraďujete majetok z evidencie a nechcete zaúčtovanie vykonávať ručne? Program POHODA má pre Vás teraz riešenie. Do dialógového okna Vyradenie majetku sme pridali voľbu Zaúčtovať vyradenie majetku.

Podľa typu a spôsobu odpisu sa Vám po zvolení menu Záznam/Vyradenie… zobrazí dialógové okno Vyradenie majetku, kde si môžete nastaviť príslušné predkontácie pre vyradenie majetku z evidencie a zároveň doúčtovanie zostatkovej ceny majetku do nákladov.

Ak vyraďujete majetok úplne odpísaný, stačí vyplniť iba predkontáciu pre zaúčtovanie obstarávacej ceny majetku na príslušný účet oprávok.

Ak ste odpisovali majetok iba účtovne, POHODA automaticky vypočíta účtovnú zostatkovú cenu majetku a pomocou vyplnenej predkontácie ju zaúčtuje do účtovného denníka.

Do agendy Dlhodobý majetok boli doplnené dva nové typy majetku DDHM – dlhodobý drobný hmotný majetok a DDNM – dlhodobý drobný nehmotný majetok.

Prvý typ využijete v prípade, ak ste si v internej smernici určili, že hmotný majetok, ktorého ocenenie je rovné alebo nižšie ako 1 700,- € a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok, zaradíte do dlhodobého hmotného majetku. Rovnako typ DDNM môžete využiť v prípade nehmotného majetku, ktorého ocenenie je rovné alebo nižšie ako 2 400,- € a chcete ho zaradiť do dlhodobého nehmotného majetku.

Pri majetku program POHODA automaticky v poli Spôsob odpisov nastaví Iba účtovný odpis a Vy už len doplníte odpisový plán, podľa ktorého majú byť vypočítané účtovné odpisy.

Do ponuky tlačových zostáv agendy Dlhodobý majetok pribudla tlačová zostava Inventúrny súpis majetku (DDHM a DDNM).

Ide o súpisku účtovných odpisov, oprávok a zostatkových cien pre vybraný dlhodobý drobný majetok za bežné účtovné obdobie.

V agende Globálne nastavenie v sekcii Majetok pribudli nové polia Hmotný a Nehmotný pre zadanie predkontácií účtovania nových typov majetku DDHM a DDNM.

Ide o súpisku účtovných odpisov, oprávok a zostatkových cien pre vybraný dlhodobý drobný majetok za bežné účtovné obdobie.

Agenda Drobný majetok bola premenovaná na Krátkodobý majetok. Zmena názvov bola vykonaná i na všetkých tlačových zostavách a v ostatných agendách programu POHODA.

hore

 

Personalistika a mzdy

POHODA teraz umožňuje kopírovanie zrážok v agende Pracovné pomery na záložke Zrážky.

V agende Pracovné pomery na záložke Zrážky môžete teraz kopírovať jednotlivé zrážky pomocou povelu Kopírovať zrážku, ktorý je prístupný po stlačení pravého tlačidla myši v miestnej ponuke. Kópiou vznikne nová položka s rovnakým obsahom, kde je možné zmeniť potrebné údaje, napr. obdobie a čiastku. Kopírovanie zrážok využijete pre opakujúce sa zrážky, keď je len rozdielna výška zrážky.

Polia Dividendy (SP i ZP) a Dividendy (ZP) v agende Mzdy za jednotlivé mesiace na záložke Iný príjem slúžia pre zadanie vyplatených dividend zo zdaňovacích období 2013 až 2016. Dividendy vyplatené zo zdaňovacieho obdobia 2017 a vyššie sú už zdaniteľným príjmom zamestnanca a preto ich nie je možné zadať do uvedených polí. V prípade ich vyplnenia Vás program POHODA na túto skutočnosť automaticky upozorní vo mzde 2018 a vyššie.

V agende Pracovné pomery na záložke Neprítomnosť bol pôvodný druh neprítomnosti Materské premenovaný na Materská/Rodičovská dovolenka (dávka materské).

Tento druh neprítomnosti zadáte zamestnankyni, ktorá je na materskej dovolenke a za dané obdobie poberá materskú dávku. Neprítomnosť je možné zadať i zamestnancovi (mužovi), ktorý je na rodičovskej dovolenke a za dané obdobie poberá materskú dávku (§ 166 ods. 1 Zákona č. 311/2003 Zákonník práce).

Zároveň sa ELDP u muža, ktorý poberal dávku materské, teraz v programe POHODA vypĺňa v súlade s usmernením Sociálnej poisťovne.

Taktiež pôvodný druh neprítomnosti Materská dovolenka (RP) bol premenovaný na Rodičovská dovolenka (rodičovský príspevok).

Tento druh neprítomnosti využijete v prípade, ak je zamestnankyňa alebo zamestnanec na rodičovskej dovolenke (§ 166 ods. 2 Zákona č. 311/2003 Zákonník práce). Neprítomnosť využijete i v prípade, ak je zamestnanec na rodičovskej dovolenke a nevznikol mu nárok na materskú dávku. Vo všetkých prípadoch ide o prerušenie sociálneho poistenia (§ 26 Zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení).

Medzi neprítomnosti bol pridaný nový druh Materská dovolenka (bez dávky Mmaterské).

Nový druh neprítomnosti zadáte pri zamestnankyni, ktorá je na materskej dovolenke a nevznikol jej nárok na materskú dávku. Dni, počas ktorých je žena na materskej dovolenke a nepoberá materské, sú dni, za ktoré sa poistné platí (tj. neuplatňuje sa § 140 Zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení).

Medzi neprítomnosti bol tiež pridaný nový druh Dávka materské z iného pracovného pomeru.

Nový druh neprítomnosti zadáte pri zamestnankyni alebo zamestnancovi, ktorý poberá materskú dávku z iného pracovného pomeru. V tomto období poberania materského má zamestnanec vylúčené dni platenia poistného, tj. počet kalendárnych dní, za ktoré sa platí poistné, je 0 a odvody sa rovnajú 0.

Do programu POHODA sme pridali novú agendu Registračný list FO, do ktorej sa automaticky vytvárajú záznamy pre tlačivo s rovnomenným názvom. Vďaka tejto agende získate prehľad o vytvorených podaniach i o spôsobe ich podania.

Novú agendu Registračný list FO nájdete v ponuke Mzdy/Výkazy. Do tejto agendy sa záznamy vypĺňajú priamo z agendy Pracovné pomery.

V agende Pracovné pomery zvoľte povel Záznam/Vytvorenie/Registračný list FO... a v Sprievodcovi pre vytvorenie Registračného listu FO zvoľte spôsob podania a v prípade potreby zadajte ďalšie údaje. Po dokončení sprievodcu sa otvorí nová agenda Registračný list FO s vygenerovanými údajmi pre daného zamestnanca alebo pre viacerých zamestnancov (v prípade hromadnej prihlášky/odhlášky), ktoré nájdete na záložke Položky.

Registračný list FO môžete podať elektronicky vo formáte XML pomocou povelu Export... z ponuky Záznam. V prípade potreby je možné v Sprievodcovi pre elektronické podanie zmeniť cieľový priečinok pre uloženie dátovej vety. Po odoslaní označte záznam príznakom El. odoslané prostredníctvom povelu Elektronicky odoslané z ponuky Záznam. V prípade, že tento príznak budete chcieť zrušiť, použite opäť povel Záznam/Elektronicky odoslané. Po jeho zrušení bude možné záznam zmazať a vytvoriť ho znovu v agende Pracovné pomery povelom Záznam/Vytvorenie/Registračný list FO…

V ponuke Záznam nájdete tiež povel Písomné predloženie... Registračný list FO je potrebné odovzdávať len v elektronickej podobe, preto využitie tohto povelu zostáva na rozhodnutí zamestnávateľa, napr. pre označenie predbežnej registrácie zamestnancov v sociálnej poisťovni prostredníctvom e-mailu alebo faxu, pričom dodatočne sa vyžaduje zaslanie RLFO v elektronickej podobe.

Tlačovú zostavu Registračný list FO nájdete teraz len v novej agende. Tlačová zostava sa zobrazí a vytlačí len pre záznam, na ktorom máte práve umiestnený kurzor. Tlačovú zostavu môžete vytlačiť napr. pre účely archivácie.

Plnenie oznamovacích povinností do sociálnej a zdravotnej poisťovne je možné skontrolovať v agende Pracovné pomery na príslušnom pracovnom pomere v záložke Evidencia podaní. Záložka obsahuje stručné informácie o vytvorených podaniach. Dvojklikom myši môžete podanie otvoriť priamo v zdrojovej agende s kompletnými informáciami.

V agende Mzdy za jednotlivé mesiace je po novom možné vytvoriť doklady na tvorbu sociálneho fondu prostredníctvom Sprievodcu pre zaúčtovanie miezd. Pôvodne bola táto možnosť v ponuke Záznam/Tvorba sociálneho fondu.

Nová voľba Vytvoriť doklady na tvorbu sociálneho fondu sa v Sprievodcovi pre zaúčtovanie miezd ponúka po zvolení funkcie Zaúčtovať mzdy. Po zaškrtnutí tejto voľby sa automaticky do agendy Interné doklady alebo do agendy Ostatné záväzky a Pokladňa vytvoria záznamy s vypočítanou výškou povinného prídelu, prípadne ďalšieho prídelu. Naopak, v prípade zrušenia zaúčtovania miezd, sa spolu s ostatnými záznamami automaticky odstránia aj záznamy vytvorené na tvorbu sociálneho fondu.

Do tlačových zostáv Rekapitulácia miezd a Rekapitulácia miezd po strediskách boli doplnené hodnoty povinného i ďalšieho prídelu do sociálneho fondu, ktoré sa majú vytvoriť z úhrnu hrubých miezd daného mesiaca.

Hodnoty prídelov do sociálneho fondu sa v tlačových zostavách zobrazujú bez ohľadu na to, či sú mzdy za daný mesiac zaúčtované alebo nie.

Do dialógového okna Tlač pri tlačových zostavách Rekapitulácia miezd a Rekapitulácia miezd po strediskách pribudla nová voľba Zdravotné poistenie podľa ZP.

V prípade, že bude táto voľba zaškrtnutá, tlačové zostavy budú zobrazovať výšku odvodov za jednotlivé zdravotné poisťovne, a to osobitne za zamestnanca, zamestnávateľa a celkom. V prípade odvodov zdravotného poistenia zamestnanca z dividend sa tiež rozlíši ich výška podľa jednotlivých zdravotných poisťovní.

hore

 

Sklady

Do tlačovej zostavy Stav hotovosti a cenín sme pridali stĺpec Hodnota stravného lístka.

V tlačovej zostave Stav hotovosti a cenín sa pri forme úhrady Stravným lístkom v stĺpci Hodnota stravného lístka zobrazuje po novom jeho nominálna hodnota. Pri ostatných formách úhrady je stĺpec prázdny.

Do jednej z predchádzajúcich verzií programu POHODA sme pre rad E1 pridali novú možnosť, vďaka ktorej sa pri vytváraní skladovej karty pomocou prevodky vyplnia tiež údaje na záložke Dodávatelia.

Do agendy Globálne nastavenie sekce Sklady časti Prevod mezi skladmi jsme pridali voľbu Vrátane záložky Dodávatelia. Ak je táto voľba aktívna, pri skladovej karte vytváranej z prevodky sa podľa prevádzanej zásoby vyplnia tiež údaje na záložke Dodávatelia.

Využívate v dialógovom okne Vloženie zásoby pri naskladňovaní zásob niektorú z volieb pre aktualizáciu nákupnej alebo predajnej ceny? Potom Vás určite poteší, že program POHODA si teraz pamätá naposledy vybranú možnosť a vždy Vám ju ponúkne. Pamätá si voľbu nielen zvlášť pre každého užívateľa, ale tiež pre jednotlivé účtovné jednotky.

Upravili sme pre Vás mechanizmus vyskladnenia zviazanej zásoby. Ak sa vyskladní napríklad z dôvodu nízkeho stavu iba čiastočné množstvo hlavnej zásoby, vyskladní sa teraz v príslušnom pomere i zviazaná zásoba.

Pri hromadnom mazaní záznamov v agende Zásoby sa už nezobrazuje dialógové okno zvlášť pre každú zásobu, ktorú nie je možné zmazať, ale iba jedno informatívne dialógové okno pre všetky takéto zásoby.

Do programu POHODA sme doplnili nový výpočet cien zásob typu Zľava.

Nový výpočet využijete na presnejšie určenie cien najmä v situáciách, keď sa líši mena alebo nastavenie DPH v základnej predajnej cene a z nej odvodenej zľave. V priebežných výpočtoch sa potom hodnoty nebudú zaokrúhľovať podľa nastavenia základnej predajnej ceny, ale vždy na 4 desatinné miesta. Výsledná cena je potom samozrejme zaokrúhlená podľa svojho nastavenia v cenovej skupine.

Pre aktiváciu nového spôsobu výpočtu je potrebné v agende Globálne nastavenie v sekcii Sklady/Ceny a zľavy odškrtnúť voľbu Zľavy počítať zo zaokrúhlenej ceny. Následne je potrebné ručne spustiť prepočet príslušných zliav..

Používate pre príjemky a výdajky vzniknuté zaúčtovaním inventúry iné číselné rady ako východiskové? Po novom si môžete požadované číselné rady vybrať už pri príprave zaúčtovania.

V sprievodcovi Zaúčtovanie inventúry, ktorý vyvoláte z agendy Inventúra povelom Záznam/Zaúčtovanie inventúry..., môžete vybrať číselný rad pre vytvárané príjemky i výdajky.

Potrebujete v agende Adresár zmazať väčšie množstvo individuálnych zliav? Potom určite využijete novú možnosť hromadného mazania individuálnych zliav.

V agende Adresár označte záznam, z ktorého chcete individuálne zľavy vymazať. Ak chcete zmazať zľavy z viacerých adries, vykonajte v agende ich výber. Povelom Záznam/Editácia/Zmazať ind. zľavy vyvoláte sprievodcu Zmazanie individuálnych zliav. V ňom vyberte, či chcete zmazať individuálne zľavy iba z aktuálnej adresy, alebo zo všetkých vybraných a potvrďte ich zmazanie dokončením sprievodcu.

Využívate pri skladových kartách záložku Internet a často v nej vykonávate úpravy? Potom Vás určite poteší, že teraz môžete hromadné úpravy vykonávať jednoduchšie bez vytvorenia šablóny, ako tomu bolo doteraz.

V agende Zásoby sa postavte na príslušnú zásobu, pri ktorej potrebujete hromadne zmeniť údaje na záložke Internet. Následne zvoľte povel Záznam/Editácia/Upraviť záložku Internet… a v zobrazenom sprievodcovi Hromadná úprava záznamov na záložke „Internet“ vyberte možnosť Aktuálny záznam. Na ďalšej strane sprievodcu už môžete záznam upraviť podľa svojich potrieb.

hore

 

XML

Vykonali sme zmeny štruktúry XSD schémy pre XML komunikáciu v agende Formy úhrady.

XML import/export údajov v agende Nastavenie/Internetové obchody/Parametre internetových obchodov sme rozšírili o prenos parametra Poznámka.

hore

 

Homebanking

Niekoľko zaujímavých zmien sme vykonali i pre načítanie výpisu/avíza.

Ak je v programe zaškrtnutá voľba Likvidovať podľa členenia na strediská, činnosti, zákazky v agende Globálne nastavenie, tak sa teraz pri likvidácii výpisom/avízom vytvoria položky bankového dokladu so zodpovedajúcim strediskom, činnosťou a zákazkou z likvidovaného dokladu. Správanie sme tak zjednotili s ručnou likvidáciou.

Pri automatickej likvidácii alebo pri likvidácii výpisom sa po novom vložia do poľa Text čísla likvidovaných dokladov, rovnako ako je to pri ručnej likvidácii. Ak by bol text príliš dlhý, potom sa vloží text Zlikvidovaných viac dokladov. Pri likvidácii avízom k zmene textu nedôjde.

hore

 

Ostatné

V agende Formy úhrady sme vykonali niekoľko zmien..

V agende Nastavenie/Zoznamy/Formy úhrady sme premenovali pole Forma úhrady na Typ. Podľa toho, aký typ úhrady vyberiete, sa následne ponúknu jednotlivé možnosti. Pribudol tiež typ Dobierkou. Pri forme úhrady Dobierkou, ktorá je preddefinovaná, sa tak po novom zmení typ z Ostatné na Dobierkou. Dôvodom je, aby sa pri použití tohto typu i pri novo založenej forme úhrady v tlačových zostavách zobrazovalo: „Neplaťte, uhradené dobierkou!“

Pre každú formu úhrady sme pridali pole EN / DE / FR, ktoré sa týka cudzojazyčného označenia formy úhrady. Toto pole sa automaticky vyplní pre tie formy úhrady, ktoré ho majú teraz pevne definované v programe Report Designer. Pre ostatné formy úhrady si názvy môžete zapísať ručne. Tieto texty sa budú zobrazovať v cudzojazyčných tlačových zostavách, napr. v agende Vydané faktúry v tlačovej zostave Vydaná faktúra v domácej mene (anglicky). Ak pole pre cudzojazyčné pomenovanie formy úhrady zostane prázdne, na tlačovej zostave sa zobrazí text z poľa Názov.

Po novom si môžete zvoliť, či sa na dokladových tlačových zostavách bude v záhlaví zobrazovať názov Vašej firmy.

Do agendy Nastavenie/Globálne nastavenie sekcia Doklady sme pridali možnosť Tlačiť názov firmy v záhlaví. Voľba je automaticky zaškrtnutá a názov firmy sa zobrazuje ako doteraz. Po odškrtnutí možnosti sa v dokladových zostavách (pre odberateľa, dodávateľa) názov Vašej firmy nebude zobrazovať. I naďalej bude ale názov v hlavičke dokladu. Voľba sa týka i HTML zostáv, na paragónové zostavy však vplyv nemá.

Budete rozširovať svoju firmu o prevádzky? V tom prípade určite využijete možnosť nastavenia viacerých prevádzok.

V programe POHODA bola doteraz možnosť nastaviť len jednu prevádzku, a to v agende Súbor/Účtovné jednotky na záložke Prevádzka. V tejto agende môžete i naďalej zadať hlavnú prevádzku. Funkčnosť zostáva rovnaká i pre firmy, ktoré prevádzku v Účtovných jednotkách majú už zadanú.

Teraz je možné prevádzky nadefinovať v agende Nastavenie/Zoznamy/Prevádzky. Jednotlivé prevádzky si potom priradíte k príslušnému stredisku v agende Nastavenie/Zoznamy/Strediská.

Nastavenie prevádzok sa týka najmä tlačových zostáv. Ak pri vystavovaní dokladu vyberiete vo formulári stredisko, na ktoré je prevádzka naviazaná, bude na dokladových zostavách príslušná prevádzka uvedená. Zadanie strediska v položkách dokladu nemá na tlačové zostavy vplyv. Ak vo formulári nie je vybrané žiadne stredisko, v zostave sa zobrazí prevádzka z agendy Súbor/Účtovné jednotky, ak je tam zadaná.

Máte nastavené kasy v agende Nastavenie/Kasy a pri nich máte zadanú prevádzku? V takom prípade sa prevádzka automaticky vloží do agendy Nastavenie/Zoznamy/Prevádzky a pri kase zostane príslušná prevádzka v poli s výklopným zoznamom. V nastavení kasy teda nie je potrebné nič meniť. Ak ale budete nastavovať novú kasu a pri nej budete požadovať nastavenie prevádzky, tak je potrebné ju najprv nadefinovať v agende Nastavenie/Zoznamy/Prevádzky. .

Radi by ste na zostavách tlačili logo a kontaktné údaje na prevádzku? Alebo logo, sídlo firmy a prevádzku? Program POHODA Vám to teraz umožní.

V agende Nastavenie/Globálne nastavenie v sekcii Doklady je nové pole s výklopným zoznamom Rozvrhnutie adresy a loga.Tu je uvedená možnosť Východiskový. Ak ju zvolíte, adresa firmy a logo sa zobrazí rovnako ako doteraz a navyše pribudnú i údaje o prevádzke (samozrejme v prípade, že ju máte nastavenú v agende Nastavenie/Zoznamy/Prevádzky a máte pri nej zadané kontaktné údaje).

Keď v poli Rozvrhnutie adresy a loga vyberiete možnosť Logo a prevádzka, tak sa na tlačových zostavách bude zobrazovať logo, názov firmy, IČO, IČ DPH a údaje o prevádzke.

Ak zvolíte možnosť Logo na šírku, na tlačových zostavách sa bude zobrazovať logo na šírku, názov a sídlo firmy a kontaktné údaje firmy. Pri tomto nastavení odporúčame upraviť logo pre správne zobrazenie.

Ak vyberiete Logo na šírku a prevádzka, na zostavách bude logo, sídlo firmy a údaje o prevádzke. Pri tomto nastavení tiež odporúčame upraviť logo.

Pre úpravu zobrazenia údajov o Vašej firme v tlačových zostavách v časti Dodávateľ/Odberateľ môžete využiť nový objekt Komponent. Zmena vďaka tomu prebehne vo všetkých zostavách obsahujúcich tento objekt.

Po otvorení zostavy v programe Report Designer sa v mieste Dodávateľ/Odberateľ teraz nachádza objekt typu Komponent. Ten je vždy napojený na ďalšiu zostavu (súbor .rph) poskytujúcu polia, ktoré sa majú v danom mieste zobraziť. Po jeho otvorení cez pravé tlačidlo myši a zvolení povelu Otvoriť je viditeľné, ako teraz vyzerajú jednotlivé vzhľady rozloženia loga a firemných údajov. Tu vykonané zmeny sa prejavia vo všetkých zostavách obsahujúcich tento komponent napojený na rovnakú zostavu. Viac informácií nájdete v pomocníkovi programu Report Designer.

Pri pripájaní PDF súboru môžete teraz definovať radenie vytváraného súboru, a to Hore alebo Dolu.

V dialógovom okne Tlač pri možnosti PDF/Nastavenie PDF… je pri voľbe Pripojiť k existujúcemu súboru vo výklopnom zozname možné vybrať, či chcete súbor zaradiť Hore alebo Dolu.

Po novom je možné zviazať tlačové zostavy v kategórii Súpisky, Tlačivá, Prehľady, Grafy, Štítky, Poštové obálky a Poštové poukážky.

V dialógovom okne Tlač použijete pri hlavnej zostave povel Vytvoriť zviazanú zostavu, ktorý nájdete v miestnej ponuke zobrazenej cez pravé tlačidlo myši. Zobrazí sa dialógové okno Zviazané zostavy so zoznamom zostáv konkrétnej agendy. Po výbere tých, ktoré chcete zviazať s hlavnou zostavou, sa všetky zaškrtnuté zostavy presunú do sekcie Obľúbené a zviazané zostavy. Názov zviazaných zostáv, ktorý sa predvyplní z hlavnej zostavy, si teraz môžete následne upraviť podľa potreby.

Dialógové okno Zviazané zostavy zostavy slúži i pre neskoršie úpravy väzieb medzi zostavami. Vyvoláte ho povelom Upraviť zviazanie zostáv z miestnej ponuky alebo ikonou

Vďaka novej agende Prehľad práv si zobrazíte súhrn prístupových práv podľa vybraných účtovných jednotiek a užívateľov.

Zoznam práv vytvoríte v agende Prehľad práv pomocou sprievodcu, ktorého vyvoláte z ponuky Záznam/Vytvoriť... Novú agendu nájdete v ponuke Nastavenie/Prístupové práva.

Funkciu Hromadná likvidácia bez väzby môžete teraz vyvolať prostredníctvom postupného stlačenia kláves Alt, Z, Á. Funkcia sa ponúka v agendách Vydané faktúry, Vydané zálohové faktúry, Ostatné pohľadávky, Prijaté faktúry, Prijaté zálohové faktúry a Ostatné záväzky.

Do agendy Personalistika je teraz možné naimportovať základné údaje o zamestnancoch.

V sprievodcovi Import z externej databázy, ktorého vyvoláte prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Import agendy... zvolíte agendu Personalistika a na ďalšej strane vyberiete súbor s údajmi. Importovať údaje je možné zo súboru vo formáte .mdb. Pri importe sa zároveň vytvorí i východiskový pracovný pomer.

hore

 

Hardware

Do Pokladne Euro (offline) je teraz možné exportovať akciové ceny zásob k vybranému dátumu z agendy Cenové akcie.

V sprievodcovi Export pre registračnú pokladňu EURO, ktorého vyvoláte cez Súbor/Dátová komunikácia/Pokladňa Euro (offline)... zaškrtnite voľbu Exportovať akciové ceny k dátumu a zadajte dátum. Ak sa k vybranému dátumu budú v agende Cenové akcie nachádzať zásoby s akciovými cenami, program POHODA vyexportuje tieto ceny namiesto predajných cien.

Uľahčili sme Vám export zásob do Pokladne Euro (offline) v prípade, ak chcete zadať len určitý rozsah PLU zásob, ktoré sa majú exportovať. Túto funkciu využijete i v prípade, ak ste v agende Zásoby doplnili nové zásoby a chcete ich vyexportovať na základe PLU do pokladne.

V sprievodcovi Export pre registračnú pokladňu EURO zvolíte Exportovať rozsah PLU a zadáte Dolnú a Hornú hranicu PLU.

Ak v agende Hardware nastavujete novú Pokladňu Euro (online) alebo (offline), POHODA Vám teraz uľahčí vypĺňanie niektorých údajov načítaním priamo z pokladne.

V agende Hardware v poli Zariadenie vyberte príslušnú pokladňu a nastavte Sériový port, Typ pokladne a Číslo pokladne. Po uložení záznamu spustíte načítanie údajov pomocou povelu Načítať nastavenie zo zariadenia v ponuke Záznam. Program POHODA sa pokúsi spojiť s pokladňou a načítať niektoré nastavenia. Ich množstvo závisí od typu pokladne.

Pre Fiškál Elcom EFox sme pridali možnosť vypnutia tlačenia zľavy a evidencie zľavy na bločku.

V agende Hardware stačí pri zariadení Fiškál Elcom EFox odškrtnúť pole Evidovať zľavu položky a tlačiť ju na dokladoch.

Pre FT4000 sme zmenili tlač zľavy a evidenciu zľavy na bločku.

Ak máte v agende Hardware zaškrtnuté pole Evidovať zľavu položky a tlačiť ju na dokladoch, na bločku sa po novom tlačí zľava hodnotovo a na dennej uzávierke sa tlačí súčet všetkých zliav poskytnutých za daný obchodný deň.

V agende Hardware sme pre zariadenia Fiškál Elcom EFox a Pegas v dialógovom okne Uzávierky a operácie... pridali voľbu Potvrdiť servisné hlásenie.

Novú voľbu využijete v prípade, ak na zariadenie nie je možné tlačiť doklady a na displeji sa vyžaduje potvrdenie servisného hlásenia.

hore

 

mPOHODA

Do aplikácie mPOHODA môžete teraz prenášať celý adresár bez potreby označovať jednotlivé záznamy.

Zabúdate novo vytvorenú adresu označiť príznakom Synchronizované s mPOHODA? Teraz môžete s aplikáciou mPOHODA synchronizovať celý adresár bez toho, aby ste museli pridávať príznak jednotlivým adresným záznamom. Stačí, keď v agende Globálne nastavenie v sekcii mPOHODA zaškrtnete voľbu Synchronizovať celý adresár.

Spustením synchronizácie sa všetky hlavné adresy označia príznakom Synchronizované s mPOHODA a prenesú sa do mobilnej aplikácie. Nesynchronizujú sa kontaktné osoby.

Výmenu údajov medzi programom POHODA a aplikáciou mPOHODA môžete teraz vykonávať automaticky pomocou príkazového riadku.

Túto funkciu využijete v prípade, keď chcete vykonávať prenos údajov medzi aplikáciami automaticky a pravidelne v konkrétny čas. Pomocou uvedených parametrov môžete načasovať spustenie programu POHODA, napríklad pomocou Plánovača úloh, ktorý je súčasťou operačného systému. Úpravou príkazu môžete ovplyvniť spôsob vykonania synchronizácie “/mPohoda “ pre rozdielovú synchronizáciu, “/mPohoda:f“ pre úplnú synchronizáciu. Po spustení úlohy s parametrom sa program POHODA spustí minimalizovaný na lište a po dokončení operácie sa program ukončí.

Konkrétny príklad pre povel Synchronizovať údaje od poslednej komunikácie pri základnom rade POHODA:

C:\Pohoda\Pohoda.exe /mPohoda "admin" "123456" "12345678_2017.mdb"

Konkrétny príklad pre povel Synchronizovať údaje od poslednej komunikácie pri rade POHODA SQL a E1:

C:\Pohoda\Pohoda.exe /mpohoda "admin" "123456" " StwPh_12345678_2017"

hore

 

mServer

Rozšírili sme komunikáciu cez POHODA mServer o prenos ľubovoľného súboru zo zložky dokumentov firmy.

hore

 

Verzia Jeseň 2017 obsahuje taktiež tieto úpravy a zapracovania:

 • V prípade, že sa zamestnávateľ rozhodol znížiť preddavky na daň zo závislej činnosti o čiastku daňového bonusu vyplateného z vlastných prostriedkov, správne sa už vyplní písmeno C tlačiva Prehľad o zrazených a odv. preddavkoch na daň.
 • Pri vytváraní Oznámenia zamestnávateľa a Mesačného výkazu preddavkov na ZP je možné zadať do poľa Číslo dávky už len číslo.
 • Bolo upravené zobrazovanie agend Výkazy/Oznámenie zamestnávateľa a Výkazy/Mesačný výkaz preddavkov na ZP u užívateľa, ktorý nemá pridelené práva na dané agendy. 
 • Program už v jednoduchom účtovníctve pri údajovej uzávierke upozorňuje na interné doklady s predkontáciou Neviem, tieto doklady už vstupujú i do tlačovej zostavy Doklady k zaúčtovaniu (predkontácia 'Neviem'). Pre rok 2018 a vyššie už v agende Interné doklady nebude povolená kombinácia závierkových a nezávierkových predkontácií.
 • V agende Poznámky k uzávierke bol pre všetky typy poznámok vo formulári poznámok text „podnik“ nahradený textom „ÚJ“;  názov tlačiva malých a veľkých poznámok sa už uvádza bez roku (platí i pre vyexportované FDF/PDF tlačív a prístupové práva) a pre typ poznámok ÚčPODv malé a Úč Múj bolo upravené vypĺňanie polí – v poli Zostavené k dátumu sa po novom uvádza dátum konca účtovného obdobia. Pole Zostavené v čiastkach bude pre typ ÚčPODv malé prázdne a pre typ ÚčMÚJ bude uvedené v eurách.
 • Pre FT4000 bola upravená evidencia zľavy položky a tlač na dokladoch. Po novom je zľava na doklade z fiškálu uvádzaná hodnotovo, nie percentuálne. Taktiež je zľava zvlášť uvádzaná na dennej uzávierke.
 • Pre pokladňu EURO online bolo spresnené zaokrúhľovanie cien exportovaných do pokladne. Po novom ceny rešpektujú nastavenia zaokrúhľovania rovnako ako pri výdaji zásob v agendách programu.
 • Pri tlači na FT Efox cez tlačový manažér bola opravená možnosť tlačiť množstvo na 4 desatinné miesta z programu. Na fiškáli sa množstvo zaokrúhľuje na 3 desatinné miesta.
 • Pre EURO 50 mini bola opravená tlač storna platobnou kartou. Po novom je vždy tlač storna alebo vrátenie tovaru vo forme úhrady v hotovosti.

hore

Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 132410 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť