Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Aktualizácie k verzii Jeseň 2021

Aktualizácie k verzii Jeseň 2021

Update POHODA, rel. 12905

K dispozícii od: 16. 12. 2021
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 12900

Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť a nainštalovať aj novú verziu pre Kasa Offline, rel. 12901.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 12905 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Bol opravený problém spustenia programu POHODA po aktualizácii MS Office. Problém sa vyskytoval hlavne pri sieťových verziách programu POHODA. Ak máte na počítači s programom POHODA balík MS Office, odporúčame Vám aktualizovať program aj v prípade, že problém so spustením neevidujete.

Update POHODA, rel. 12904

K dispozícii od: 02. 12. 2021
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 12900

Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť a nainštalovať aj novú verziu pre Kasa Offline, rel. 12901.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 12904 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Bol opravený problém pri prevode databázy do aktuálnej verzie v prípade, že sa prevod nepodarilo vykonať.

Update POHODA, rel. 12903

K dispozícii od: 01. 12. 2021
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 12900

Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť a nainštalovať aj novú verziu pre Kasa Offline, rel. 12901.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 12903 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Od oprávneného obdobia 10/2021 je možné žiadať príspevok na zamestnancov, ktorých dátum nástupu je najneskôr 1.10.2021. Vstup zamestnancov do tlačovej zostavy Podklady pre príspevok – náhrada mzdy za prekážky bol upravený v súlade s novou podmienkou.

Projekt „Prvá pomoc+“ je aktuálnym projektom na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie; platnosť projektu je od oprávneného obdobia 11/2021. Na tlačovej zostave Podklady pre príspevok – náhrada mzdy za prekážky boli od mzdy 11/2021 doplnené stĺpce % sadzba poist. zamestnávateľaCelková cena práce. Bol upravený aj súbor CSV, do ktorého sa od 11/2021 vypĺňa údaj % sadzba poistného zamestnávateľa.

Po prihlásení do systému elektronických služieb sociálnej poisťovne (tzv. SES) je už možné potvrdiť prehľad vyčlenených zamestnancov s pravidelným príjmom, ktorí nemali vyplnenú kategóriu „typ právneho vzťahu“. V časti Register zvoľte „Typ právneho vzťahu – prehľad pre poistné na financovanie podpory – na tzv. kurzarbeit“, skontrolujte, prípadne upravte a uložte zobrazované hodnoty. S bližšími a kompletnými informáciami sa môžete zoznámiť na stránke Sociálnej poisťovne.

Update POHODA, rel. 12902

K dispozícii od: 18. 11. 2021
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 12900

Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť a nainštalovať aj novú verziu pre Kasa Offline, rel. 12901.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 12902 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Daň z pridanej hodnoty

Do ES POHODA sme pre Vás pridali xml export daňového formulára Oznámenie o účtoch používaných na podnikanie platiteľa podľa § 6 a § 85kk zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. Prostredníctvom tohto formulára je platiteľ dane z pridanej hodnoty povinný Finančnému riaditeľstvu SR oznámiť každý účet, ktorý používa na podnikanie. Túto oznamovaciu povinnosť je potrebné splniť do 30.11.2021. Bližšie informácie nájdete na stránkach finančnej správy.

Sprievodcu pre export formulára do xml spustíte v agende Súbor/Dátová komunikácia/Odoslanie oznámenia o účtoch.... .
Na prvej strane sprievodcu, vo vrchnej časti, program predvyplní údaje firmy zo Súbor/Účtovné jednotky; v prípade potreby údaje upravte/doplňte ručne. Ak nemáte v Súbor/Účtovné jednotky vyplnený štát SK, v sprievodcovi je potrebné pole Štát vyplniť ručne - výberom z výklopného zoznamu (SK). Právnická osoba nevypĺňa údaje do polí Tituly, Meno a priezvisko.

V spodnej časti sprievodcu sa vypĺňajú informácie o účtoch daňovníka, v tabuľke sa môžete pohybovať buď kliknutím myšou alebo prostredníctvom šípok (doľava, doprava, hore, dolu); je umožnený i posun prostredníctvom posuvníkov, polia je možné rozširovať. Každý účet pridávate samostatne, každý účet má trojriadkový zápis; pri tuzemských účtoch, pokiaľ je vlastníkom účtu platiteľ dane, sa vypĺňajú len údaje v prvom riadku.

V prvom riadku z výklopného zoznamu v poli Účet vyberiete príslušný účet, program automaticky vyplní hodnotu do poľa IBAN. Povinne je potrebné vyplniť dátum do poľa Začiatok (dátum začatia používania účtu); dátumové pole Ukončenie využijete v prípade ukončenia používania účtu na podnikanie pri dodatočnom oznamovaní zmien.

Ak nie je vlastníkom účtu platiteľ dane, je potrebné v druhom riadku zaškrtnúť pole Iná osoba a ručne vyplniť údaje v príslušných poliach.

Ak je účet vedený u zahraničného poskytovateľa platobných služieb, program automaticky nastaví zaškrtnutie v treťom riadku v poli Zahraničný (v prípade potreby zaškrtnite ručne); ak je zahraničný účet v tvare IBAN, do ďalších polí v treťom riadku sa údaje nevypĺňajú. Ak zahraničný účet nie je v tvare IBAN, je potrebné údaje do ďalších polí v treťom riadku vyplniť ručne.

Po vyplnení údajov stlačíte tlačidlo Dokončiť a prostredníctvom sprievodcu vykonáte export tlačiva do xml. TIP: Po prihlásení do prostredia elektronickej podateľne správcu dane formulár prostredníctvom xml podáte v časti Správa daní/Daň z pridanej hodnoty/Oznámenie o účtoch používaných na podnikanie.

Personalistika a mzdy

Bolo aktualizované tlačivo Registračný list FO, rovnako bola aktualizovaná aj štruktúra xml súboru pre elektronické podanie.

U zamestnanca, ktorého prihlasujete ako zamestnanca s pravidelným príjmom (kód „1“ v tlačive RLFO, v xml súbore „ZEC“), sa po novom povinne uvádza i typ pracovného pomeru.
Ako typ pracovného pomeru sa uvádza:
1 – Štátnozamestnanecký pomer
2 – Pracovný pomer
3 – Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu (až za obdobie od 1.1.2022)
4 – Iný právny vzťah

Prihláška, ktorú vytvoríte vo verzii 12902, bude automaticky obsahovať typ pracovného pomeru. Typ sa vyplní na základe nastaveného druhu pracovného vzťahu v agende Pracovné pomery a to nasledovne:
Typ 1 – ako štátnozamestnanecký pomer bude uvedený Štátnozam. pomer, Kratší štátnozam. pomer.
Typ 2 – ako pracovný pomer bude označený Hlavný pracovný pomer, Vedľajší pracovný pomer, Kratší pracovný čas, Domáci pracovník.
Typ 3 – ako zmluva o profesionálnom vykonávaní športu bude označený druh Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu (až za obdobie od 1.1.2022).
Typ 4 – ako iný právny vzťah bude označený Spoločník s. r. o., komandista, Člen družstva, Konateľ, Iný právny vzťah.

Nastavenie druhu pracovného vzťahu zamestnanca je potrebné skontrolovať aj u existujúcich pracovných vzťahoch. Druh pracovného vzťahu v ES POHODA musí byť nastavený tak, aby bol v súlade so začlenením do typu Pracovný pomer, Štátnozamestnanecký pomer alebo Iný právny vzťah.

Rozdelenie pracovných vzťahov, medzi typy 1 až 4, bude potrebné skontrolovať aj po prihlásení do systému elektronických služieb sociálnej poisťovne (tzv. SES). Podľa aktuálnych informácií bude možné zmenu vykonať priamo cez podateľňu (najskôr od 1.12.2021), prípadne je možné poslať RLFO typ Zmena. Typ pracovného vzťahu treba korektne nastaviť do 31.12.2021.

Kontrolu nastavených druhov pracovného vzťahu odporúčame vykonať pred inštaláciou verzie programu POHODA 13000. Na základe nastavených druhov sa zaškrtne/nezaškrtne nové poistenie do sociálnej poisťovne – tj. poistenie na financovanie podpory.

Sociálny fond sa už tvorí len z druhov pracovných vzťahov Hlavný pracovný pomer, Vedľajší pracovný pomer, Kratší pracovný čas a Domáci pracovník.

Za práceneschopnosť zamestnanca z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie, ktorá vznikne od 1.12.2021, už zamestnancovi nepatrí od prvého dňa dávka nemocenské. Za prvých 10 dní vzniká zamestnancovi nárok na náhradu príjmu a následne nárok na dávku nemocenské. Typ neprítomnosti Choroba (koronavírus) už nie je možné použiť.

Sklady

V agendách Reklamácie a Servis pri zadaní dovtedy neexistujúceho evidenčného čísla na záložky Predmet reklamácie, resp. Predmet servisu, sa správne zobrazí dialógové okno s ponukou číslo evidovať.

Ostatné

Na základe zmien v posledných aktualizáciách MS Office sme ošetrili správne ukončenie programu POHODA. Viac informácii nájdete v FAQ.

Po prevode dát zo starších verzií sa už v účtovnom denníku neodstráni zákazka pri záznamoch vytvorených z agendy Majetok.

Bola optimalizovaná rýchlosť komunikácie s eKasa zariadeniami FiskalPRO a EFox. Zrýchlenie sa prejaví hlavne pri tlači viacpoložkových predajok.

Pre rok 2021 bol opravený predpokladaný výpočet dane z príjmu pre fyzické osoby; program už správne stanoví pre sadzbu 15% limit príjmov do 49 790 eur vrátane.

Update POHODA, rel. 12901

K dispozícii od: 18. 10. 2021
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 12900

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 12901 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Bol opravený export priznania k OSS do formátu XML; XML sa už pri podaní do formulára podania načíta správne (sadzby sa nenačítajú do poľa Sadzba DPH - iná).

V programe je už možné zostaviť dodatočné priznanie k MOSS.