Registrácia DPH v EÚ

XML komunikácia - registrácia DPH v EÚ

Ak potrebujete v programe POHODA vytvoriť doklad v registrácii DPH v EU, alebo ste platcami DPH v inom členskom štáte EU a potrebujete na dokladoch vyčíslovať zahraničnú DPH, musíte v programe POHODA zapnúť Historické sadzby DPHRegistrácia DPH v EU.

  • Historické sadzby DPH umožnia zadať vlastnú percentuálnu hodnotu sadzby DPH.
  • Registrácia DPH v EÚ umožňuje registrovať DPH v EU podľa IČ DPH zákazníka vrátane aktuálne platných sadzieb DPH v danej krajine.

Nastavenie programu POHODA pre registráciu DPH v EU

V agende Globálne nastavenie sekcia Dane nastavíte voľby "Ponúkať historické sadzby DPH""egistrácia DPH v EÚ".

Zapnutím voľby sa sa sprístupní v ponuke Účtovníctvo/Daň z pridanej hodnoty agenda Registrácia DPH v EU, slúžiaca na evidenciu štátov EU, v ktorých je účtovná jednotka registrovaná k DPH. Zaevidovaním registrácie je potom možné vytvárať doklady v režimu registrace DPH v EU, tj. určovať akého členského štátu sa doklad týka a aká zahraničná sadzba DPH má byť v doklade použitá.

Nastavenie XML dokladu v režime Registrácie DPH v EU

Vstupný XML dokument musí obsahovat príznak "Registrácia DPH v EU", element regVATinEU.

Na položke dokladu zadáte sadzbu DPH% hodnotu sadzby DPH pomocou historických sadzieb DPH, elementy rateVATpercentVAT.

Nastavenie príznaku registrácie DPH v EU podľa elementu regVATinEU
V hlavičke XML dokumentu uvediete element regVATinEU, ktorý sa odkazuje na vytvorenú Registráciu DPH v EU v programe POHODA pomocou podelementu typ:id alebo typ:ids.

  • typ:id odkazuje na ID záznamu v agende "Registrácia DPH v EU" v databáze programu POHODA.
  • typ:ids odkazuje na registrované IČ DPH v agende "Registrácia DPH v EU" v programu POHODA.

Nastavenie historickej sadzby DPH podľa elementu rateVAT.

  • Pokiaľ bude nastavený na hodnotu "historyHigh", bude nastavená historická základná sadzba DPH.
  • Pokiaľ bude nastavený na hodnotu "historyLow", bude nastavená historická znížená sadzba DPH.

Nastavenie % hodnoty historickej sadzby DPH podľa elementu percentVAT.

  • Pokiaľ bude element uvedený, nastavte číselnú hodnotu sadzby DPH v rozsahu 0 - 100%. Táto sadzba bude použitá na položke dokladu.
Poznámka:

Pokiaľ vstupný XML dokument nebude obsahovať na doklade príznak "Registrácia DPH v EU" alebo sa tento príznak nebude zhodovať s nastavením programu POHODA, bude v programe POHODA vytvorený štandardný doklad bez režimu registrácie DPH v EU.

XML komunikácia - vzorové príklady

  • Doklad v registrácii DPH v Čechách.
    Sadzba 21% DPH na položke dokladu. Doklad v cudzej mene (Výpočet zdola - základom dane je cena bez DPH).
Příklad)
Cena lieku (bez DPH) je 1000 CZK (sadzba 21 %).

DPH = 1000 * 0,21 = 210 CZK
Cena s DPH = 1000 + 210 = 1210 CZK.

Vzorový příklad XML.

inv:invoiceHeader
  inv:invoiceTypeissuedInvoice/inv:invoiceType
  inv:date2015-01-14/inv:date
  inv:textImport XML, doklad v registrácii DPH./inv:text
  inv:regVATinEUissuedInvoice
    inv:idsCZ123456789/inv:ids
  /inv:regVATinEU
/inv:invoiceHeader
inv:invoiceItem
   inv:textVzorový príklad./inv:text
   inv:noteCena lieku (bez DPH) je 1000 CZK (sadzba 21%)./inv:note
   inv:quantity1/inv:quantity
   inv:payVATfalse/inv:payVAT
   inv:rateVAThistoryHigh/inv:rateVAT
   inv:percentVAT21/inv:percentVAT
   inv:foreignCurrency
     typ:unitPrice1000/typ:unitPrice
     typ:price1000/typ:price
     typ:priceVAT210/typ:priceVAT
   /inv:foreignCurrency
/inv:invoiceItem

STIAHNUŤ

Ukázka importu XML do programu POHODA