Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

XML schéma (XSD) systému POHODA

Posledná aktualizácia 26. 06. 2023

XSD schéma definuje presnú štruktúru XML súboru. Program POHODA má vytvorenú pre každú agendu samostatnú schému, kde sú definované jednotlivé hodnoty agendy. XSD schéma agendy sa v programe POHODA používa pre definíciu štruktúry vstupného i výstupného XML súboru.

Popis XSD schém verzia 2.x
schéma
popis
Schéma pre agendu Účtovný denník (PÚ).
Schéma pre agendu Zaúčtovanie foriem úhrad.
Schéma pre agendu Zaúčtovanie predajky.
Schéma pre agendu Účtovné jednotky.
Schéma pre agendu Činnosti
Schéma pre agendu Cenové akcie.
Schéma pre agendu Adresár.
Schéma pre automatickú likvidáciu dokladov v agende Banka.
Schéma pre agendu Saldo.
Schéma pre agendu Banka.
Schéma pre agendu Bankové účty.
Schéma pre agendu Kategórie internetového obchodu.
Schéma pre agendu Hotovostné pokladne.
Schéma pre agendu Strediská
Schéma pre agendu Členenie DPH
Schéma pre agendu Zákazky.
Schéma pre validáciu importu/požiadavky na export. Obsahuje element DataPack, čo je XML obálka okolo jednotlivých dokladov importovaných do POHODY alebo požiadavkov na export z POHODY. Tvorí root element vstupných XML súborov. Jeden dataPack môže obsahovať elementy dataPackItem ako s dokladmi pre import, tak položky s požiadavkami na export.
Obdoba Data.xsd, s tým rozdielom, že pri validácii sa kontroluje len obálka a nie samotné doklady.
Schéma pre záložku Zľavy v agende Zásoby.
Odpoveď (response) na import dokladov.
Schéma pre agendu Dopyty.
Schéma pre agendu Prevádzky.
Schéma pre všeobecné filtre na výber údajov.
Schéma pre Dôvody spracovania údajov GDPR.
Schéma pre agendu Skupiny zásob.
Schéma pre Individuálne ceny zákazníka.
Schéma pre agendu Interné doklady.
Schéma pre agendu Parametre internetového obchodu.
Schéma pre agendu Inventúrne zoznamy.
Schéma pre agendu Faktúry.
Schéma pre zoznamy.
Schéma pre export Činností.
Schéma pre export Adries.
Schéma pre export Stredisiek.
Schéma pre export Zákaziek.
Schéma pre export Zásob.
Schéma pre Likvidácie bez väzby.
Schéma pre agendu Pohyby.
Schéma pre agendu Číselné rady.
Schéma pre agendu Ponuky.
Schéma pre agendu Objednávky.
Schéma pre agendu Voliteľné parametre.
Schéma pre agendu Formy úhrady.
Schéma pre agendu Prevod.
Schéma pre agendu Príjemky.
Schéma pre XML tlač z programu POHODA.
Schéma pre agendu Predajky.
Schéma pre agendu Výrobné požiadavky.
Schéma pre agendu Recyklačný poplatok.
Schéma pre agendu Evidenčné čísla.
Schéma pre validáciu výsledku importu/exportu. Obsahuje ResponsePack, čo je obálka okolo jednotlivých dokladov exportovaných z POHODY alebo okolo výsledkov importu jednotlivých dokladov. Každý responsePack zodpovedá určitému dataPacku.
Schéma pre export z agendy Pravidlá párovania dokladov.
Schéma pre agendu Servis.
Schéma pre agendu Zásoby.
Schéma pre agendu Sklady.
Schéma pre agendu Členenie skladov.
Schéma pre Dodáveteľa na zásobe (iba Pohoda E1).
Pomocná schéma pre všeobecné typy - na tieto typy je odkazované z iných schém
Schéma pro agendu Pokladna.
Schéma pre agendu Výdajky.
Schéma pre agendu Výroba.