Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Objednávky > Licenčná zmluva

Aktuálne znenie licenčnej zmluvy

Táto zmluva je licenčnou zmluvou medzi Vlastníkom licencie alebo koncovým Užívateľom Softwarového produktu a spoločnosťou STORMWARE s.r.o., IČO: 36 244 791, so sídlom Matúšova 48, 811 04 Bratislava, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, oddiel Sro, vložka číslo: 25716/B (ďalej len „STORMWARE“). Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán, vrátane záručných podmienok a obmedzení zodpovednosti za chyby, sú stanovené Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Uzatvorením tejto zmluvy Vlastník licencie a Užívateľ zároveň vyjadruje súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Licenčná zmluva je uzatvorená otvorením obalu s médiami, inštaláciou Softwarového produktu, registráciou Softwarového produktu alebo prevodom licencie, a to v tom okamihu, ktorý nastane skôr.

I. LICENČNÉ PRÁVO. Na základe tejto licenčnej zmluvy sa udeľujú nasledujúce práva:

1) Softwarový produkt môže Užívateľ inštalovať, otvárať, zobrazovať, spúšťať či inak používať (ďalej len „Používať“) v takom variante, k akému vlastní licenciu a len na toľkých počítačoch a spôsobom, ktorý zodpovedá typu vlastnenej licencie podľa ods. 2. „Počítačom“ sa rozumie počítač, pracovná stanica, terminál, príručný PC, zariadenie typu pager, „inteligentný telefón“ alebo iné elektronické digitálne zariadenie, na ktorom je možné pristupovať k Softwarovému produktu.

2) PODĽA TYPU VLASTNENEJ LICENCIE SA UDEĽUJÚ NASLEDUJÚCE PRÁVA:

      a) ZÁKLADNÁ LICENCIA PRE JEDEN POČÍTAČ (nesieťová licencia). Licencia oprávňuje nainštalovať a spustiť jednu kópiu Softwarového produktu na jednom Počítači. Vyhradený sieťový server je možné používať iba k administrácii Softwarového produktu, nie ako pracovnú stanicu. Licencia neoprávňuje spustenie Softwarového produktu súčasne na rôznych Počítačoch.

      b) ZÁKLADNÁ SIEŤOVÁ LICENCIA PRE (N) POČÍTAČOV (označovaná NET(N)). Licencia oprávňuje inštalovať produkt na vyhradený sieťový server a na ďalších (N) klientskych Počítačoch nainštalovať a spúšťať klientsku verziu Softwarového produktu. Klientska verzia Softwarového produktu môže pracovať výlučne s údajmi uloženými na sieťovom serveri. Na vyhradenom sieťovom serveri môžete licenciu využívať iba na administráciu Softwarového produktu. Ak sieťový server slúži zároveň ako stanica pre prácu so Softwarovým produktom, môže byť klientska verzia Softwarového produktu nainštalovaná iba na ďalších (N-1) Počítačoch. Licencia neoprávňuje vykonať lokálnu inštaláciu Softwarového produktu na klientske Počítače.

      c) SIEŤOVÁ PRÍDAVNÁ LICENCIA PRE ĎALŠÍCH (X) POČÍTAČOV (označovaná CAL(X)). Licencia oprávňuje nainštalovať a spúšťať klientsku verziu Softwarového produktu na ďalších (X) Počítačoch za predpokladu, že Vlastník licencie vlastní základnú sieťovú licenciu, resp. základnú licenciu pre jeden Počítač pri produktoch podľa tohto odstavca písm. d). Klientska verzia Softwarového produktu môže pracovať výlučne s údajmi uloženými na sieťovom serveri. Licencia neoprávňuje vykonať lokálnu inštaláciu Softwarového produktu na Počítač.

      d) Pri niektorých produktoch je možné základnú licenciu pre jeden Počítač v spojení so sieťovými prídavnými licenciami (CAL(X)) inštalovať a spúšťať na sieťovom serveri a na ďalších (X) klientskych Počítačoch.

      e) NESIEŤOVÁ PRÍDAVNÁ LICENCIA PRE ĎALŠÍ POČÍTAČ (označovaná MLP). Licencia oprávňuje Vlastníka licencie k jej Použitiu na ďalšom Počítači v lokálnom režime, čo znamená, že produkt aj údaje sú umiestnené na tomto lokálnom Počítači. Licencia neoprávňuje k Používaniu Softwarového produktu v sieťovom režime. Licenciu nie je možné využiť v režime Pobočkového spracovania údajov. Licencia na Softwarový produkt neoprávňuje k spúšťaniu Softwarového produktu súčasne na rôznych Počítačoch.

      f) DOPLNOK ZÁKLADNEJ LICENCIE. Niektoré Softwarové produkty môžu byť označené ako doplnok základnej licencie (napríklad POHODA PSÚ). Tieto doplnky môžu byť používané iba súčasne so základnou licenciou pre jeden Počítač alebo so základnou sieťovou licenciou pre (N) Počítačov, vrátane prídavných licencií k základným licenciám.

      g) ROZŠÍRENIE LICENCIE NA JEDNU AFILÁCIU (označovaná Afilácia Add.). Afilačná licencia oprávňuje k Použitiu produktu zamestnancami (Užívateľmi) jednej inej osoby, ktorá je vo vzťahu Afilácie k Vlastníkovi licencie. K Použitiu produktu Užívateľom je potrebná ďalej klientska licencia. Afilačná licencia neoprávňuje k inštalácii ďalšej serverovej inštancie.

      Afilácia znamená vzťah k Vlastníkovi licencie a ktorejkoľvek právnickej osobe, ktorú vlastní, ktorá vlastní jeho, alebo ktorá je spoločne s ním vlastnená. Vlastníctvo pre účely tejto definície znamená minimálne 50% priamy alebo prepočítaný majetkový podiel.

      h) BEZPLATNÉ LICENCIE. Softwarové produkty označené ako START (štart verzia), DEMO (demoverzia) alebo freeware je možné získať od STORMWARE bezplatne a je možné ich Používať na ľubovoľnom počte Počítačov a voľne ich bezplatne šíriť. K týmto Softwarovým produktom neposkytuje STORMWARE žiadne záruky, nezodpovedá za chyby ani škodu.

      i) LICENCIA PRE ŠKOLY (označovaná ako POHODA EDU). Licencia je určená iba pre účely výučby ovládania programu a výučby vedenia účtovníctva. Táto licencia je poskytovaná zadarmo školám registrovaným ministerstvom školstva, ktoré v rámci svojho učebného plánu ponúkajú výučbu účtovníctva. Ďalej môžu licenciu využiť i komerčné vzdelávacie organizácie, a to po predložení živnostenského listu na usporadúvanie kurzov. Licenciu je možné používať na neobmedzenom počte Počítačov.

      j) Doplnok Business Intelligence Komplet a Business Intelligence Lite. Licencia oprávňuje Vlastníka základnej licencie pre jeden Počítač alebo základnej sieťovej licencie pre (N) Počítačov aktuálnej verzie produktu POHODA SQL alebo POHODA E1 k Používaniu doplnku s neobmedzeným počtom priradených účtovných jednotiek (IČO) v prípade Business Intelligence Komplet, resp. s jednou priradenou účtovnou jednotkou (IČO) v prípade Business Intelligence Lite.

3) POVINNÁ AKTIVÁCIA. Ak nedôjde k aktivácii licencovanej kópie spôsobom popísaným pri spustení Softwarového produktu, sú licenčné práva pridelené touto zmluvou obmedzené na prvých tridsať (30) dní po prvej inštalácii Softwarového produktu. Ak dôjde k úprave hardware Počítača alebo inovácii Softwarového produktu, môže byť nutné Softwarový produkt znovu aktivovať. V Softwarovom produkte sú obsiahnuté technologické prostriedky, ktoré boli navrhnuté s cieľom zabrániť použitiu tohto softwaru bez licencie. Spoločnosť STORMWARE použije tieto prostriedky na potvrdenie, že Užívateľ Používa legálne licencovanú kópiu Softwarového produktu. Ak nepoužíva licencovanú kópiu Softwarového produktu, nesmie Softwarový produkt ani inovácie Softwarového produktu inštalovať. Údaje, ktoré sú odosielané spoločnosti STORMWARE na aktiváciu, sú v priebehu aktivácie zobrazené Užívateľovi. Softwarový produkt môže pre svoju prevádzku v terminálovom režime vyžadovať občasné spojenie s aktivačným/licenčným serverom pre účely reportingu použitia licencií.

4) TERMINÁLOVÁ PREVÁDZKA. Ak je Softwarový produkt používaný na Počítači v terminálovom režime alebo podobnými prostriedkami, kedy s Počítačom môže pracovať viacero Užívateľov súčasne, je potrebné vyčleniť sieťovú licenciu pre každého Užívateľa pristupujúceho na tento Počítač, ktorému je umožnené spúšťanie Softwarového produktu. Tento užívateľ je zároveň oprávnený spúšťať len jednu kópiu Softwarového produktu. Užívateľ, ktorý má vyčlenenú sieťovú klientsku licenciu na svojom vyhradenom Počítači, nepotrebuje pre prístup k rovnakej inštalácii programu v terminálovom režime ďalšiu licenciu. Pre potreby tejto zmluvy sa za vyhradený Počítač považuje Počítač, ktorý nepoužíva iný Užívateľ.

Vlastník licencie môže umiestniť Softwarový produkt na cudzí, prenajatý hardware v dátových centrách alebo u iných prevádzkovateľoch, musí však zaistiť dodržanie ustanovení tejto licenčnej zmluvy, najmä ods. 5 tejto zmluvy.

5) ŽIADNY PRENÁJOM/ZDIEĽANIE/POSKYTOVANIE KOMERČNÝCH HOSTITEĽSKÝCH SLUŽIEB, PRÁCA PRE INÉ SUBJEKTY. Je zakázané Softwarový produkt prenajímať, požičiavať, zdieľať, poskytnúť sublicenciu iným subjektom (právnickej alebo fyzickej osobe) alebo iným spôsobom umožniť tretím osobám jeho využitie (pokiaľ nie je v tejto zmluve alebo vo Všeobecných obchodných podmienkach stanovené inak), s výnimkou prípadov, kedy:

      a) Tretia osoba zaisťuje prevádzkové potreby Vlastníka licencie a súčasne v produkte pracuje iba s účtovnou jednotkou Vlastníka licencie, napr. externý účtovník.

      b) V prípade produktov POHODA, POHODA SQL, POHODA E1 a doplnkov Business Intelligence Komplet a Business Intelligence Lite: Tretia osoba spĺňa podmienky Afilácie a jej prístup je pokrytý Afilačnou licenciou k produktu POHODA.

      c) V prípade produktu POHODA NET (N) a doplnkov Business Intelligence Komplet a Business Intelligence Lite: Treťou osobou je klient účtovnej firmy alebo jeho zamestnanec a pristupuje k sieťovej verzii Softwarovému produktu, kde Vlastníkom licencie je účtovná firma, ktorá spracováva účtovníctvo pre potreby klienta. Klient je oprávnený pristupovať iba k svojej účtovnej jednotke. Vzťah účtovná firma a jej klient je pre potreby tejto zmluvy definovaný takto: účtovná firma podniká na základe živnosti pre vedenie účtovníctva a fakticky spracováva účtovníctvo klienta, vrátane účtovných a daňových uzávierok, a zmluvne zodpovedá za správne spracovanie účtovníctva klienta.

Vo všetkých prípadoch musí byť pre tieto osoby vyčlenená licencia k Softwarovému produktu.

Na jednej licencii Softwarového produktu (s výnimkou doplnku Business Intelligence Lite) môže Vlastník licencie súčasne spracovávať ekonomickú agendu iným subjektom v rámci vedenia účtovníctva na zákazku pre iný subjekt.

S výnimkou uvedených prípadov môžu licenciu k Softwarovému produktu Používať iba pracovníci Vlastníka licencie, t. j. nie je dovolené zdieľanie sieťových alebo nesieťových licencií pracovníkmi viacerých subjektov.

Ak chce iný subjekt Používať Softwarový produkt, musí byť Vlastníkom základnej licencie k Softwarovému produktu, ak sa nejedná o vzťah vymedzený hore v tomto odseku pod písm. a) až c).

6) INOVÁCIA. Softwarové produkty STORMWARE podliehajú ustanoveniam licenčnej zmluvy platným v okamihu uverejnenia danej verzie Softwarového produktu. Pri inovácii Softwarových produktov (SERVIS, upgrade) je Vlastník licencie povinný uzavrieť novú licenčnú zmluvu vzťahujúcu sa na inovovaný Softwarový produkt, a to niektorým zo spôsobov vymedzených v úvodnom ustanovení tejto zmluvy.

7) ODDELENIE SÚČASTÍ. Licencia sa vydáva na Softwarový produkt ako celok, vrátane všetkých jeho inovácii. Jeho komponenty nie je možné oddeľovať, inštalovať či spúšťať na viacerých Počítačoch, než je uvedené v čl. I ods. 2 tejto zmluvy.

8) SPÄTNÁ ANALÝZA NIE JE POVOLENÁ. Užívateľ nesmie akokoľvek využiť vedomosti o myšlienkach, postupoch, štruktúre, algoritme a použitých metódach, na ktorých je Softwarový produkt založený alebo ktoré obsahuje, aj keď ich získal pri oprávnenom použití Softwarového produktu, s výnimkou ich použitia k nevyhnutnému účelu pri používaní Softwarového produktu, t.j. k dosiahnutiu vzájomného funkčného prepojenia počítačových programov. Tieto vedomosti nesmú byť využité ani na vývoj, zhotovenie alebo na obchodné využitie iného počítačového programu, ani na iné jednanie ohrozujúce alebo porušujúce autorské právo a obchodné záujmy STORMWARE. O týchto znalostiach je Užívateľ povinný zachovávať mlčanlivosť.

II. AUTORSKÉ PRÁVO. Softwarový produkt, dodaný s touto licenčnou zmluvou, je majetkom spoločnosti STORMWARE a ich zmluvných partnerov. Softwarový produkt je chránený zákonmi Slovenskej republiky o autorskom práve, ustanoveniami medzinárodných zmlúv a všetkými ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Sprievodnú dokumentáciu k softwarovému produktu nesmiete kopírovať.

III. UKONČENIE LICENCIE. Táto licenčná zmluva je platná a účinná dňom jej uzatvorenia a zaniká odstúpením od zmluvy zo strany STORMWARE v prípadoch, ak dôjde k porušeniu licenčných alebo autorských práv alebo k inému podstatnému porušeniu povinností Vlastníka licencie alebo Užívateľa uvedených v tejto zmluve či vo Všeobecných obchodných podmienkach alebo k nepodstatnému porušeniu povinností, pričom nie je na výzvu STORMWARE vykonaná do 5 dní náprava tohto nepodstatného porušenia povinností.

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA. Táto zmluva sa riadi ustanoveniami autorského zákona a obchodného zákonníka a súvisiacimi predpismi. Ďalšie práva a povinnosti sú upravené vo Všeobecných obchodných podmienkach STORMWARE.

Verzia dokumentu: 3.4
Dátum revízie: 10. 6. 2019

Licenčnú zmluvu si môžete vo formáte PDF stiahnuť tu.

Stiahnutie programu POHODA Start
  • 500 záznamov v účtovnom denníku
  • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
  • 200 záznamov v agende skladových pohybov
  • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
  • 100 záznamov v ostatných agendách
  • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 133082 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: