Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Objednávky > Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov Rozbor stavu bezpečnosti ES POHODA MDB
Vyhlásenie k ochrane osobných údajov Rozbor stavu bezpečnosti ES POHODA SQL/E1
Zásady ochrany osobných údajov pri prehliadaní webových stránok

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť STORMWARE s.r.o., Matúšova 48, 811 04 Bratislava (ďalej len „spoločnosť“), poskytujúca ekonomický a informačný softvér POHODA (ďalej len „softvér“), pre Vás pripravila súhrn najdôležitejších faktov a informácií z oblasti ochrany osobných údajov a súvisiacich povinností vzhľadom na procesy Vášho podnikania.

Ochrana osobných údajov

Legislatíva

Dňa 15. 04. 2014 nadobudla účinnosť novela č. 84/2014 Z. z., ktorou sa upravilo znenie dovtedy platného zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vzhľadom na rozsiahlejšiu novelizáciu pôvodného zákona, bolo v Zbierke zákonov neskôr zverejnené aj úplné znenie zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 84/2014 Z. z., konkrétne pod označením ako zákon č. 136/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“).

Novelizácia samotného zákona si vynútila aj vytvorenie novelizovanej Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 117/2014 Z. z., účinnej od 01. 05. 2014, ktorou sa zmenila a doplnila dovtedy platná Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení (ďalej len „vyhláška“).

Vymedzenie základných pojmov

Dotknutá osoba – každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje (ďalej len „OÚ“) týkajú. [§ 4 ods. 2 písm. a) zákona]
Dotknutou osobou môže byť len fyzická osoba – jednotlivec, za dotknutú osobu sa nepovažuje právnická osoba, ani fyzická osoba – podnikateľ.

Prevádzkovateľkaždý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel spracúvania OÚ, určí podmienky ich spracúvania a spracúva OÚ vo vlastnom mene. [§ 4 ods. 2 písm. b) zákona] Spracúvať OÚ vo vlastnom mene môže len prevádzkovateľ.

Sprostredkovateľkaždý, kto spracúva OÚ v mene prevádzkovateľa, v rozsahu a za podmienok dojednaných s prevádzkovateľom v písomnej zmluve podľa § 8 a v súlade so zákonom. [§ 4 ods. 2 písm. d) zákona]

Oprávnená osoba – každá fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s OÚ v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, členského vzťahu, na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania, alebo v rámci výkonu verejnej funkcie, a ktorá spracúva OÚ v rozsahu a spôsobom určeným v poučení podľa § 21. [§ 4 ods. 2 písm. e) zákona] Zodpovedná osoba – oprávnená osoba prevádzkovateľa, ktorú prevádzkovateľ poveril výkonom dohľadu nad ochranou OÚ. [§ 23 zákona]

Informačný systém – na vopred vymedzený alebo ustanovený účel systematicky spracúva alebo má spracúvať akýkoľvek usporiadaný súbor OÚ, prístupných podľa určených kritérií. [§ 4 ods. 3 písm. b) zákona]

Osoby v procese spracúvania OÚ

O kom sa OÚ spracúvajú?

 • Dotknutá osoba

Kto spracúva OÚ?

 • Prevádzkovateľ / Sprostredkovateľ
 • Zástupca prevádzkovateľa / Subdodávateľ

Komu sa OÚ postupujú?

 • Tretia strana (poskytovanie)
 • Príjemca (sprístupňovanie)

Kto má u prevádzkovateľa prístup k OÚ?

 • Oprávnená osoba
 • Zodpovedná osoba

Zodpovednosť za bezpečnosť OÚ

Za bezpečnosť OÚ zodpovedá prevádzkovateľ, ktorý je povinný chrániť spracúvané OÚ pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.
Na tento účel prijme primerané technické, organizačné a personálne opatrenia (ďalej len "bezpečnostné opatrenia") zodpovedajúce spôsobu spracúvania OÚ, pričom berie do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných OÚ, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť informačného systému. [§ 19 ods. 1 zákona]

Spoločnosť poskytuje softvér svojim zákazníkom, t. j. je dodávateľom softvéru. Zákazníci spoločnosti, ktorí si prostredníctvom softvéru zabezpečujú napr. účtovnú agendu, sú v zmysle zákona prevádzkovateľom (napr. informačného systému Účtovná agenda). Zákazníci spoločnosti, ktorí prostredníctvom softvéru zabezpečujú účtovnú agendu externe (ako dodávateľ) pre iný subjekt, vystupujú v zmysle zákona voči inému subjektu v pozícii sprostredkovateľ. Iný subjekt je v tomto prípade považovaný za prevádzkovateľa.

Informačný systém Účtovná agenda nepodlieha oznamovacej povinnosti na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) vzhľadom na výnimku z oznamovacej povinnosti podľa § 34 ods. 2 písm. d) zákona – spracovávanie OÚ sa vykonáva napr. na základe zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Termíny vyplývajúce zo zákona

Zo zákona vyplývali nasledujúce termíny:

 • do 31. 12. 2013 – preškolenie a poučenie oprávnených osôb prevádzkovateľa.
 • do 31. 12. 2013 – vypracovať Evidenčné listy informačných systémov, resp. Oznámenie / Osobitná registrácia informačného systému na Úrade.
 • do 31. 03. 2014 – zdokumentovanie Bezpečnostných opatrení [§ 19 ods. 1 zákona]
  - Základná dokumentácia [§ 19 ods. 1 zákona, § 4 vyhlášky]
  - Bezpečnostný projekt [§ 19 ods. 2 zákona, § 5 vyhlášky a príloha vyhlášky]
 • do 30. 06. 2014 – poverenie a nahlásenie Zodpovednej osoby na Úrade [§ 23 zákona]
 • do 30. 06. 2015 – písomné zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom [§ 8 ods. 4 zákona]

hore

Vyhlásenie k ochrane osobných údajov

Spoločnosť STORMWARE s.r.o., Matúšova 48, 811 04 Bratislava (ďalej len „spoločnosť“) vyhlasuje, že v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“), v súvislosti s poskytovaním ekonomického a informačného softvéru POHODA (ďalej len „softvér“), nevystupuje voči svojim zákazníkom v pozícii prevádzkovateľ (§ 4 ods. 2 písm. b)), resp. ani sprostredkovateľ (§ 4 ods. 2 písm. d)).

Zo strany spoločnosti nedochádza u zákazníka k žiadnemu systematickému získavaniu a spracovávaniu osobných údajov, a to ani v prípadoch, ak zákazník poskytne spoločnosti náhľad alebo prístup do databázy za účelom jednorazovej analýzy pre potreby technickej, servisnej, resp. používateľskej podpory.

Všetky osobné údaje, ku ktorým sa môže spoločnosť pri vykonávaní takejto činnosti prípadne dostať, sú získané náhodne, bez zámeru ich ďalšieho spracúvania v zmysle zákona. Po ukončení jednorazového úkonu sú dáta a prípadné, náhodne získané osobné údaje spoločnosťou bez zbytočného odkladu zlikvidované, pričom nedochádza ani k žiadnej forme archivácie a vykonávaniu iných spracovateľských operácií.

Spoločnosť poskytuje softvér svojim zákazníkom (spoločnosť je dodávateľom softvéru), ktorí jeho používaním a prevádzkou zabezpečujú napr. účtovnú agendu. Takýto zákazníci sa preto v zmysle zákona stávajú prevádzkovateľom (§ 4 ods. 2 písm. b)) napr. informačného systému Účtovná agenda (§ 4 ods. 3 písm. b)), resp. ak prostredníctvom softvéru zabezpečujú Účtovnú agendu externe pre iný subjekt, môžu v zmysle zákona voči inému subjektu vystupovať v pozícii sprostredkovateľa (§ 4 ods. 2 písm. d)).

Na zákazníka, ktorý prostredníctvom softvéru zabezpečuje napr. účtovnú agendu, t. j. je prevádzkovateľom informačného systému Účtovná agenda, sa nevzťahuje povinnosť oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) tento informačný systém podľa § 34 zákona.

Takýto informačný systém nepodlieha oznamovacej povinnosti na úrade vzhľadom na výnimku z oznamovacej povinnosti podľa § 34 ods. 2 písm. d) zákona – spracovávanie osobných údajov sa vykonáva napr. na základe zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ je však povinný viesť evidenciu o tomto informačnom systéme podľa § 43 zákona. Evidenčný list sa úradu nezasiela.


Vyššie uvedené Vyhlásenie k ochrane osobných údajov nájdete na stiahnutie tu.

Zásady ochrany osobných údajov pri prehliadaní webových stránok

V STORMWARE si uvedomujeme dôležitosť ochrany osobných údajov, preto jej venujeme náležitú pozornosť. Po nevyhnutnom vymedzení základných pojmov sa tak v nasledujúcom texte dočítate, akým spôsobom sú údaje o každom z uživateľov našich webových stránok chránené a uchovávané. A tiež ako vám súbory cookies zjednodušujú opakované návštevy nášho webu.

Venujeme veľkú pozornosť ochrane Vašich osobných údajov. Preto Vám prostredníctvom tohoto prehlásenia o zásadách ochrany osobných údajov objasníme spôsob zhromažďovania a využívania osobných údajov získaných od Vás, ako návštevníkov webu www.stormware.sk (ďalej len „Web“), ktorého je STORMWARE s.r.o. prevádzkovateľom. STORMWARE s.r.o. nezhromažďuje žiadne Vaše osobné údaje, ktoré mu sami dobrovoľne neposkytnete. Teda vždy, keď poskytnete svoje osobné údaje prostrednictvom Webu, súhlasíte zároveň so zhromažďovaním, používaním a sprístupňovaním predmetných údajov.

Vaše osobné údaje sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZOOU“), a s princípmi rámcových smerníc Európskej únie na ochranu údajov, hlavne so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES. Správcom a zároveň spracovávateľom týchto osobných údajov je spoločnosť STORMWARE s.r.o., Matúšová 48, 811 04 Bratislava, IČO: 36244791, DIČ: 2020186399, IČ DPH SK2020186399, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, oddiel Sro, vložka číslo: 25716/B (ďalej len „STORMWARE“). Akékoľvek informácie zhromažďované o Vás budú využívané najmä (i) na poskytovanie Vami požadovaných produktov či služieb, na informovanie o nových produktoch a službách a tiež na vylepšovanie našich zákazníckych služieb, najmä Webu a (ii) za účelom šírenia obchodných oznámení elektronickými prostriedkami.

Zhromažďovanie osobných údajov

a) Aktívne poskytnuté osobné údaje
V prípade, že bude spoločnosť STORMWARE potrebovať údaje, ktoré jej umožnia Vás identifikovať (osobné údaje) alebo kontaktovať za účelom poskytnutia produktu či služby, ktoré ste si vyžiadali, o tieto údaje Vás požiadame. Tieto osobné údaje môžu obsahovať Vaše meno a priezvisko, názov spoločnosti, e-mail, telefón, adresu a dalšie informácie o spoločnosti alebo o Vašej kreditnej karte v prípade platby on-line.

b) Pasívne poskytnuté údaje
Ďalej môže Web zhromažďovať určité informácie o prístupe návštevníkov Webu (viac o prístupe k webovým stránkam STORMWARE nájdete v Podmienkach používania), napr. adresu IP, pomocou ktorej títo užívatelia pristupujú na internet, dátum a čas ich prístupu na tento Web, stránky, ktoré z Webu otvárajú, a verziu prehliadača z ktorého Web navštívili. Tieto informácie získame prostredníctvom tzv. súborov cookies (viac informácii o súboroch cookies nájdete nižšie). Takto získané informácie budú používané na Vašu personifikáciu a na poskytovanie produktov a služieb, ktoré ste si vyžiadali alebo ku ktorým ste dali súhlas. STORMWARE môže použiť osobné údaje na poskytovanie kvalitnejších zákazníckych služieb a súvisiacich produktov a na inováciu Webu, ako aj k zjednodušeniu používania tohoto Webu, ktoré je možné dosiahnuť tak, že sa eliminuje nutnosť opakovane zadávať rovnaké informácie a Web sa prispôsobí konkrétnym preferenciám či záujmom jeho užívateľa.

Prístup k osobným údajom

Máte právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich odstránenie či opravu, vrátane dalších zákonných práv k týmto údajom. V takom prípade je STORMWARE povinný Vás na Vašu žiadosť písomne informovať o tom, v akom rozsahu a na aký účel sú Vaše osobné údaje spracovávané, kto a akým spôsobom bude Vaše osobné údaje spracovávať a komu môžu byť tieto osobné údaje sprístupnené. Presný rozsah informácii definuje Zákon č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, na základe ktorého teda môžete žiadať informácie o (i) účele spracovania osobných údajov; (ii) osobných údajoch, prípadne kategóriách osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, vrátane všetkých dostupných informácií o ich zdroji; (iii) povahe automatizovaného spracovania v súvislosti s jeho využitím pre rozhodovanie, ak sú na základe tohoto spracovania robené úkony alebo rozhodnutia, ktorých obsahom je zásah do práva a oprávnených zájmov subjektu údajov; (iv) príjemcovi, prípadne kategoriách príjemcov. Správca má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Spracovanie osobných údajov

Osobné údaje môžu byť spracované manuálne aj automatizovane, a to vlastnými zamestnancami správcu osobných údajov, alebo spracovateľom osobných údajov. Súhlas so spracovaním udelujete dobrovoľne samotným poskytnutím takýchto osobných údajov prostredníctvom elektronického formulára na Webe. Prostredníctvom týchto Zásad a v súlade s Podmienkami používania ste boli poučení v súlade so ZOOU o všetkých svojich právach podľa zákona, najmä s právom prístupu k osobným údajom, právom na opravu osobných údajov, právom súhlas na spracovanie kedykoľvek odvolať formou písomnej informácie zaslanej na adresu správcu a právom podľa ZOOU, teda, že môžete (i) požiadať správcu alebo spracovateľa o vysvetlenie; (ii) požadovať, aby Správca alebo spracovateľ odstránil stav, ktorý je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom. Hlavne môže ísť o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.

Udelením súhlasu so spracováním osobných údajov zároveň súhlasíte so zasielaním obchodných informácii správcu na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste dobrovoľne poskytli. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomnou formou na adresu sídla správcu. V prípade porušenia práv na ochranu osobných údajov je možné sa obrátiť so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

Kontrola osobných údajov

Osobné údaje, ktoré na tomto Webe poskytnete, nebudú bez Vášho súhlasu poskytnuté mimo STORMWARE. Zákazníci STORMWARE si môžu svoje osobné údaje a predvoľby kontaktovania, ktoré na tomto Webe zadali, skontrolovat a prípadné zmeny vykonať pomocou Zákazníckeho centra (ďalej len „ZC“) prístupného na internetovej stránke www.stormware.sk. Pred zobrazením osobných informácií budete požiadaní o zadanie užívateľského mena a hesla. V centre ZC môžete hlavne (i) zobraziť, upraviť a zrušiť osobné údaje, ktoré ste na Webe už zadali; (ii) zvoliť, či chcete z Webu prijímať informácie marketingového charakteru; (iii) prihlásiť sa na odber, respektíve zrušiť odber spravodajov o našich službách a produktoch.

Zabezpečenie osobných údajov

Všetky údaje uložené u správcu sú chránené zabezpečeným protokolom (HTTPS šifrovaný pomocou TLS), ktorý chráni spojenie medzi webovým prehliadačom návštevníka Webu a serverom pred odpočúvaním, podvrhmi údajov a umožňuje overenie identity užívateľa, čím minimalizuje riziko neoprávneného prístupu.

Správca nie je zaviazaný sledovať a/alebo opravovať akékoľvek údaje poskytnuté návštevníkovi Webu a žiadnym spôsobom neručí za takéto údaje vložené návštevníkmi Webu. Správca si vyhradzuje právo z času na čas sledovať tieto údaje a opraviť, doplniť alebo odstrániť ich bez uvedenie dôvodu.

Informácie o súboroch cookies, ktoré používame

Webové stránky STORMWARE a online služby s nimi spojené môžu za účelom optimalizáce služieb využívať tzv. cookies.

Cookie je malý súbor, ktorý je zvyčajne zložený z písmen a číslic, ktoré Prevádzkovateľ prostredníctvom internetového servera posiela do súboru cookie prehliadača na pevnom disku počítača návštevníka Webu. Na základe tejto skutočnosti dôjde k rozpoznaniu zariadenia návštevníka Webu pri opätovnej návšteve, a to hneď, ako dôjde k spojeniu medzi internetovým serverom prevádzkovateľa Webu a internetovým prehliadačom.

Jednou z primárnych funkcii súborov cookies je úspora Vášho času. Ak si napr. prispôsobíte webovú stránku alebo budete prechádzať Webom, súbor cookie pri nasledujúcich návštevách pripomenie Webu špecifické informácie o Vašich preferenciách. Ponúkne Vám také prostredie, na ktoré ste boli podľa vašich predchádzajúcich návštev zvyknutí, a to tak, aby pre Vás bola webová stránka viac osobná a dokázala lepšie reagovať na Vaše individuálne potreby. Preto akonáhle sa na webový server vrátite, môžu sa skôr zadané informáce načítať, aby ste mohli jednoduchšie používať tie funkcie Webu, ktoré ste si už prispôsobili, napr. automatické predvyplnenie prihlasovacích údajov. To všetko Vám podstatne zjednoduší proces zobrazovania relevantného obsahu, zjednoduší navigáciu na Webe, atď. Ak odstránite všetky súbory cookies, musíte predvoľby pre náš Web nastaviť znovu. Ak prejdete na iné zariadenie alebo prehliadač, takisto nám budete musieť svoje predvoľby poskytnúť znovu.

Tieto údaje využívame aj na marketingové účely a spracovanie v službách Google AdWords a Google Analytics. Tieto súbory cookies slúžia na zhromažďovanie informácií o tom, akým spôsobom návštevníci naše stránky využívajú.

Údaje sa zhromažďujú anonymne a generujú sa z nich najmä zostavy s informáciami o (i) dátume a čase Vášho vstupu na naše stránky; (ii) koľko a aké stránky ste navštívili a ako dlho ste boli na našich internetových stránkách; (iii) názov Vašej internetovej domény a IP adresa, ktorá Vám umožní vstúpiť na naše internetové stránky; (iv) internetový prehliadač, ktorý používate, a operačný systém Vášho počítača; (v) Internetová stránka, z ktorej ste boli odkázani na Web.

Informáce o zásadách ochrany súkromia spoločnosťou Google zobrazíte kliknutím na nasledujúci odkaz: www.google.com/policies/technologies/cookies/.

STORMWARE na svojich webových stránkach používa dva druhy cookies, a to (i) dočasné súbory cookies (session cookies), ktoré sa ukladajú do súboru cookie Vášho prehliadača do času, kým ukončíte prácu s prehliadačom, a (ii) trvalé súbory cookies (tracking cookies), ktoré slúžia na Vašu jednoduchšiu a pohodlnejšiu orientáciu na Webe a zostávajú uložené vo Vašom prehliadači oveľa dlhšie (dĺžka nastavenia závisí od nastavenia internetového prehliadača). Tieto permanentné cookies umožňujú presun informácí na internetový server pri každej návšteve stránok. Bez ohľadu na spôsob použitia však súbory cookies nezhromažďujú osobné určiteľné identifikačné údaje. Tieto údaje sa uchovávajú v súboroch cookies vo Vašom počítači a sú anonymizované. Zo žiadneho z týchto údajov nie je možné jednoznačne určiť Vašu identitu.

STORMWARE na Webe prevádzkuje iba základné súbory cookies, ktoré sú nevyhnutné pre funkčnosť Webu, sú vyňaté zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady č.2002/58/ES a nemusia byť deaktivované. Tieto súbory cookies však môžete odmietnuť. Nastavenia Vášho prehliadača môžete podľa potreby upraviť tak, aby súbory cookies odmietal. Ak tak urobíte, nebudete pravdepodobne môcť v plnej miere využívať interaktívne funkcie webov STORMWARE.

Za používanie cookies a zhromažďovanie súvisiacich informácií je zodpovedný STORMWARE, ktorý môže súbory cookies využiť aj za účelom propagácie a optimalizácie svojej marketingovej komunikácie, a to aj realizovanej prostredníctvom inzerentov tretích strán.

Viac informácií o Cookies z pohľadu komunitárneho práva EU – http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm.

Odkazy na weby tretích strán

Počas prehliadania Webu môžete naraziť na hypertextové odkazy odkazujúce na webové stránky tretích strán. STORMWARE nezodpovedá za zber ani použitie osobných údajov na týchto webových stránkach či aplikáciach a odporúča Vám, aby ste sa pred prehliadaním týchto webových stránok alebo použitím takýchto aplikácii a služieb dôkladne zoznámili s príslušnými podmienkami a prehláseniami o ochrane osobných údajov.

Poskytnutie údajov tretím stranám

STORMWARE nebude poskytovať ani odovzdávať žiadne identifikovateľné informácie o Vás tretím stranám bez Vášho súhlasu. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať iba (i) s autorizovanými obchodnými partnermi za účelmi distribúcie ponuky produktov a služieb a dalšej komunikácie s Vami; (ii) v prípadoch vyžadovaných zákonom, napríklad v súvislosti s dotazmi štátnej správy, so súdnymi spormi alebo inými právnymi procesmi a požiadavkami a (iii) ak sme v dobrej viere presvedčení, že je poskytnutie Vašich údajov nevyhnutné v záujme ochrany našich práv, napríklad pri vyšetrovaní možného porušenia našich podmienok alebo pri zisťovaní, prevencii či odhaľovaní podvodov.

Zmeny v Zásadách ochrany osobných údajov

Tieto Zásady môžeme v prípade potreby aktualizovať. STORMWARE si vyhradzuje právo na zmenu týchto Zásad. Ak sa tak stane, zrevidujeme tiež dátum poslednej aktualizácie uvádzaný v týchto Zásadách. Odporúčame tieto Zásady pravidelne prechádzať, aby ste boli aktuálne informovaní o tom, ako pomáhame chrániť Vaše osobné údaje, ktoré ste nám dali k dispozícii.

Kontaktné informácie

Ak si myslíte, že spoločnosť STORMWARE tieto Zásady nedodržala, obráťte sa na nás prostredníctvom emailu info@stormware.sk. V prípade oprávnenosti Vašej sťažnosti problém identifikujeme a čo najskôr vyriešime.

26. 08. 2016

hore

Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 84122 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: