Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Odborné články do sekcie Účtovný a daňový servis pripravujú profesionálni daňoví poradcovia zo spoločnosti AUDIT TAX CONSULTING, k.s., www.atc.sk.

 Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2017

23.1.2017 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Prinášame Vám prehľad najdôležitejších zmien v zákone o dani z príjmov s účinnosťou od 1. januára 2017. Cieľom týchto opatrení je zlepšiť podmienky na podnikanie.

Elektronická schránka

23.1.2017 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Dovoľujeme si Vás informovať, že povinná elektronická komunikácia právnických osôb s orgánmi verejnej moci (miestne úrady, polícia a pod.) prostredníctvom elektronickej schránky bola odložená. Novým termínom na povinnú elektronickú komunikáciu všetkých právnických osôb je 1. júl 2017.

Zahraničný cestovný príkaz

13.9.2016 / Júlia Pšenková
Za zahraničnú pracovnú cestu sa považuje cesta, pri ktorej prekročí zamestnanec štátnu hranicu SR.

Nárok na daňový bonus

13.9.2016 / Júlia Pšenková
Nárok na daňový bonus je na nezaopatrené (dieťa do 25 rokov veku vrátane) dieťa.

Zamestnávanie študentov

13.9.2016 / Júlia Pšenková
So začiatkom školského roka prichádza nárast uzatvárania dohôd o brigádnickej práci študentov. Pripomeňme si základné pravidlá, ktoré musíme pri tomto type dohody dodržať.

Výška životného minima a exekúcie

17.8.2016 / Júlia Pšenková
S účinnosťou od 1.7.2016 ostáva zachovaná suma životného minima v nezmenenej výške.

Platenie odvodov v Sociálnej poisťovni SZČO od 1.7.2016

17.8.2016 / Júlia Pšenková
Povinne poistenými sú od 1.7.2016 osoby, podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia alebo aj iného oprávnenia, ak za kalendárny rok 2015 dosiahli príjem z podnikania (bez odpočítania výdavkov) v sume 5 148,01 eur a viac.

Výmaz platiteľa dane zo zoznamu rizikových platiteľov DPH

20.5.2016 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Finančné riaditeľstvo SR zverejňuje od 01.01.2013 zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie podľa Zákona o DPH. Tento zoznam je prístupný na webovej stránke Finančnej správy.

Postup správcu dane pri daňových nedoplatkoch

20.5.2016 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Daňový nedoplatok predstavuje dlžnú sumu dane po lehote splatnosti dane. Ak daňový subjekt (napr. podnikateľ, s.r.o., fyzická osoba) nezaplatí akúkoľvek daň v lehote splatnosti dane určenú osobitným zákonom, nasledujúci deň po uplynutí tejto lehoty sa stáva nezaplatená daň daňovým nedoplatkom.

Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu od 01.01.2016

19.4.2016 / Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa
Novela zákona o DPH od 01.01.2016 zmiernila podmienky pre skoršie vrátenie nadmerného odpočtu v skrátenej 30-dňovej lehote po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania.