Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Novinky vo verzii Január 2012

Novinky vo verzii Január 2012

CD

Popisovaná verzia: POHODA Január 2012, release 10001 SK
Vzťahuje sa k verzii: POHODA Jeseň 2011, release 9900 SK
K dispozícii od: 31. 01. 2012

Časopis Moja POHODA k verzii Január 2012

Aktualizácie k verzii


 

&nsbp;

Tento prehľad obsahuje výber najdôležitejších noviniek a zmien, ktoré v programe pribudli od predchádzajúcej verzie.

Obsah:    
Personalistika a mzdy Fakturácia a sklady POHODA Kasa a Kasa Online
DPH Tlačové zostavy Ostatné
Účtovníctvo Homebanking  

Personalistika a mzdy

 Pre rok 2012 bola ustanovená suma minimálnej mzdy na 327,20 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 1,880 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

 Nezdaniteľná časť na daňovníka je pre rok 2012 suma 3.644,74 €, mesačne sa bude vo mzde uplatňovať 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka zaokrúhlená na eurocenty nadol, t. j. čiastka 303,72 €.

 Maximálny mesačný vymeriavací základ pre zdravotné poistenie sa od 01. 01. 2012 zvyšuje na 2.307,- €.

 Maximálny mesačný vymeriavací základ pre nemocenské a garančné poistenie sa od 01. 01. 2012 zvyšuje na sumu 1.153,50 €. Pre dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti a pre platenie poistného do rezervného fondu sa suma zvyšuje na 3.076,- €.

 V agende Personalistika boli v súlade s odporúčaním DR SR aktualizované tlačové zostavy: Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti , Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za obdobie 2011 a Žiadosť o vykonanie výpočtu dane.

 Na základe Opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/25310/2011- 721 bol zapracovaný určený vzor tlačiva Prehľad o príjmoch zo závislej činnosti.

Od 01. 01. 2012 je zamestnávateľ povinný posielať tlačivo Prehľad o príjmoch zo závislej činnosti správcovi dane mesačne, t. j. do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho mesiaca, za ktorý prehľad podáva. Do tlačiva bola doplnená časť V., v ktorej sú uvedení jednotliví zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vyplatil príjmy zo závislej činnosti v príslušnom mesiaci. Uvádza sa napr. úhrn zúčtovaných a vyplatených príjmov, základ dane, daň, súčet odvodov na sociálne poistenie, na zdravotné poistenie a ďalšie údaje použité pri výpočte mzdy.

Pre tlačivo prehľadu bolo zapracované ukladanie hodnôt jednotlivých riadkov a dátumov. Pri vytváraní prehľadu prvýkrát či už cez náhľad, export do FDF, resp. export do xml, uložíte údaje potvrdením na tlačidlo Dokončiť.

Ak budete vytvárať prehľad opakovane, zobrazí sa Vám dialógové okno s voľbou. Ak zvolíte použitie uložených údajov, vložia sa sumy a dátumy, ktoré ste pri predchádzajúcom vytváraní použili. Druhou možnosťou je vyplnenie tlačiva opäť z vystavených miezd. Ak budete opravovať mzdy, či už všetkých zamestnancov alebo jedného, použite vyplnenia tlačiva z vystavených miezd.

V ostatných prípadoch budú do prehľadu vstupovať vyplnené sumy z pôvodných uložených hodnôt. Pri opakovanom vytváraní prehľadu si môžete zvoliť, či chcete zmeny uložiť, resp. ponecháte uložené predchádzajúce hodnoty.

Zamestnávateľ znižuje odvod preddavkov na daň o sumu zrazených daňových nedoplatkov a vrátených daňových preplatkov z ročného zúčtovania preddavkov na daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Program POHODA automaticky upravuje daň o výsledky ročného zúčtovania počas celého roka, t. j. hodnoty na riadku 2 nemusíte v jednotlivých mesiacoch upravovať ručne.

Vytváranie tlačiva bolo presunuté z agendy Personalistika do agend miezd jednotlivých mesiacov. Napr. vystavíte mzdy za január, vyvoláte tlačové zostavy a prostredníctvom tlačidla Export vytvoríte najskôr Prehľad o príjmoch zo závislej činnosti. Následne exportujte Prehľad o príjmoch zo závislej činnosť (časť V.).

Ak posielate tlačivo správcovi dane vo formáte xml súboru, i pre toto podanie sa ponuka nachádza v agende jednotlivých mesiacov.

 Vyhlásenie o podaní prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti elektronickou formou.

Pri tlači vyhlásenia nie je potrebné upravovať čiastky vstupujúce do výkazu. Keďže údaje z prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti sú súčasťou vyhlásenia, toto tlačivo sa vypĺňa podľa údajov uložených v pomocnej tabuľke.

Pred vytlačením vyhlásenia o podaní je potrebné najskôr vytvoriť Prehľad o príjmoch zo závislej činnosti.

 Automatické krátenie vymeriavacieho základu pre jednotlivé druhy sociálneho poistenia.

Ak nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie alebo poistenie v nezamestnanosti trvalo zamestnancovi časť mesiaca alebo mal počas mesiaca obdobia, za ktoré nebol povinný platiť poistné, bolo potrebné upravovať vymeriavací základ pre jednotlivé poistenia ručne. V súčasnosti program POHODA automaticky upravuje základ podľa počtu dní, za ktoré zamestnanec poistné platí.

Pri vystavení mzdy sa vymeriavací základ automaticky upraví podľa počtu dní, za ktoré sa poistenie platí. Vymeriavací základ sa upravuje do pola Základ pre jednotlivé poistenia.

 Zmena zaokrúhľovania položiek mzdy.

Pri výpočte náhrad alebo príplatkov sa vychádza zo základne, ktorá je zväčša uvedená na viac ako dve desatinné miesta. Keďže Zákonník práce ustanovuje až zaokrúhľovanie celkovej vyplácanej mzdy a zaokrúhľovanie jednotlivých zložiek môže byť rôzne, na základe požiadaviek zákazníkov bolo zaokrúhľovanie upravené. Od miezd roku 2012 sa upravilo zaokrúhlenie zložiek z pôvodných štyroch desatinných miest na súčasné dve desatinné miesta, na najbližší eurocent.

V agendách miezd jednotlivých mesiacov sa naďalej vyčísľuje a zobrazuje priemerný zárobok na štyri desatinné miesta. Náhrada za dovolenku, príplatok za nadčas, príplatok za odpracovaný sviatok sa vo vystavenej mzde zaokrúhli na dve desatinné miesta.

 Zapracovanie kódu 2Y do tlačiva Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie.

Do listinnej formy i do súboru pre elektronické podanie tlačiva Oznámenie zamestnávateľa bol zapracovaný kód 2Y. Kód sa používa v prípade nahlasovania vzniku alebo konca obdobia, kedy zamestnanec nepoberá príjem.

 Voľba na krátenie osobného ohodnotenia.

Na záložke Pracovný pomer v agende Personalistika bola pre každého zamestnanca pridaná voľba na krátenie osobného ohodnotenia.

Ak máte v agende Personalistika pri zamestnancovi zadanú mieru osobného ohodnotenia a mesačnú výšku ohodnotenia neovplyvňuje jeho neprítomnosť, ponechajte voľbu nezaškrtnutú. Zamestnancovi sa do mzdy premietne plná výška osobného ohodnotenia.

 Do výkazov zasielaných na Sociálnu poisťovňu je možné na základe voľby vyplniť údaj DIČ.

Ak Vám nebolo pridelené IČO zamestnávateľa, nemusíte už vo výkazoch prepisovať IČO na DIČ. Do programu POHODA bolo zapracované vypĺňanie na základe voľby.

Ak vypĺňate do Registračného listu alebo do Mesačného výkazu poistného a príspevkov DIČ namiesto IČO, zaškrtnite pole Používať DIČ pre sociálnu poisťovňu. Voľbu môžete zaškrtnúť v sekcii Globálne nastavenie/ Mzdy 2.

hore

DPH

 Od 01. 01. 2012 je v platnosti nové tlačivo priznania k dani z pridanej hodnoty DPH 01-2012, vydané Ministerstvom financií v Opatrení č. MF/23118/2011-73.

Hlavné zmeny v novom tlačive Priznania dani k DPH sú nasledovné:

 • boli vypustené riadky týkajúce sa zaplatenia preddavku na daň pri predaji tovaru na trhovom mieste a jeho zohľadňovanie pri vykázanom nadmernom odpočte,
 • boli doplnené riadky 26 a 27 na vykazovanie opravy základu dane a dane podľa § 25 zákona o DPH,
 • bol doplnený riadok 28 na vykazovanie opravy odpočítanej dane podľa § 53 zákona o DPH.

Pre vykazovanie opravy základu dane a dane podľa § 25 ods. 1 až 3 zákona o DPH použijete nové typy členení DRozdiel(D06), Urozdiel(U19), Ukrozdiel(U25), URoz§43(U26), UKroz§43(U27), URNodpBez(U28). Pre vykazovanie opravy odpočítanej dane podľa § 53 zákona o DPH použijete existujúce typy členení (P15)PDoprava a (P18)PKoprava.

 S účinnosťou od 01. 01. 2012 je daňový subjekt povinný platbu dane poukazovanú správcovi dane označiť v zmysle Vyhlášky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane na nové číslo účtu, ktoré mu bolo pridelené správcom dane. S účinnosťou od 01. 01. 2012 sa mení taktiež uvádzanie variabilného symbolu a pri platbách dane sa už neuvádza konštantný symbol.

Daňový subjekt už nebude pri platbách dane používať ako variabilný symbol DIČ, ale desaťmiestny variabilný symbol, pričom prvé štyri číslice označujú druh platby dane a ďalších šesť číslic označuje obdobie, za ktoré sa platba dane vykonáva.

Vzhľadom k tomu, že variabilný symbol sa bude pri každej platbe meniť, pre zvýšenie komfortu užívateľov bolo do programu POHODA zapracované automatické vytváranie variabilného symbolu pri vytváraní záväzkov pre platby dane.

Automatické vytváranie variabilného symbolu bolo zapracované pre záväzok odvodu DPH, ktorý POHODA vytvorí pri uzatvorení priznania DPH v prípade, ak zaškrtnete pole „Vytvoriť záväzok na odvod DPH k uvedenému dátumu“.

Taktiež bolo automatické vytváranie variabilného symbolu zapracované pre záväzok odvodu dane zo závislej činnosti, ktorý program POHODA vytvorí pri zaúčtovaní miezd.

hore

Účtovníctvo

 Program POHODA pomocou novej agendy Súhrnný výkaz umožní okrem riadnych súhrnných výkazov vytvárať i opravné a dodatočné výkazy a archivovať pre ne podklady. Opravné a dodatočné súhrnné výkazy už nemusíte vypĺňať ručne v aplikácii správcu dane, naopak všetko, vrátane podkladov, môžete mať na jednom mieste – v programe POHODA.

Novú agendu Súhrnný výkaz nájdete v ponuke Účtovníctvo. Pri vkladaní nového záznamu do tejto agendy sa otvorí dialógové okno Vystavenie súhrnného výkazu, v ktorom vyberiete požadované zdaňovacie obdobie. V poli sa bude automaticky ponúkať typ Riadny. Typ Opravný súhrnný výkaz alebo Dodatočný súhrnný výkaz bude možné vybrať až po elektronickom odoslaní riadneho súhrnného výkazu.

POHODA automaticky spracuje súhrnný výkaz z údajov uvedených v daňových dokladoch a výsledky vloží do záložky Položky. Doklady, ktoré súhrnný výkaz ovplyvnili, sú pri poli Členenie DPH označené skratkou SV a zdaňovacím obdobím (mesiacom, resp. štvrťrokom), do ktorého vstúpili. Opakovaným vystavením súhrnného výkazu sa pôvodný záznam premenuje na Neoficiálny, resp. Opravný neoficiálny alebo Dodatočný neoficiálny. Pôvodne vystavené súhrnné výkazy v evidencii zostávajú.

Pre odoslanie súhrnného výkazu použite povel Záznam/Odoslať súhr. výkaz. Pri súhrnnom výkaze sa automaticky zobrazí príznak El. odoslané. Ak budete chcieť tento príznak zrušiť (napr. v prípade, ak nedôjde k samotnému odoslaniu XML súboru prostredníctvom aplikácie správcu dane), použite povel Záznam/El. odoslané.

Tlačovou zostavou Zmeny v súhrnnom výkaze zobrazíte prehľad všetkých zmenených, resp. pridaných a zmazaných dokladov, ktoré budú zahrnuté do ďalšieho (opakovane vystavovaného, opravného alebo dodatočného) súhrnného výkazu.

 Program POHODA zaúčtoval časové rozlíšenie vždy k poslednému dňu vybraného obdobia, t. j. k poslednému dňu roka, štvrťroka alebo mesiaca. Teraz si môžete určiť zaúčtovanie k prvému dňu vybraného obdobia.

Spôsob zaúčtovania vyberte v poli Dátum zaúčtovania v agende Účtovníctvo/Časové rozlíšenie.

hore

Fakturácia a sklady

 Vo vybraných dokladových agendách môžete teraz pri zadávaní adresy uviesť aj e-mail.

Túto možnosť využijete predovšetkým pri vystavovaní dokladov odberateľom, ktorých nemáte zadaných v agende Adresár a potrebujete im hromadne odosielať objednávky alebo faktúry.

Ak vkladáte firmu ručne, bez väzby na agendu Adresár, doplňte ručne taktiež e-mail. V prípade, že firmu prenášate z agendy Adresár, vyplní sa pole E-mail automaticky. Takto vložený e-mail môžete samozrejme ručne upraviť, zmena sa však nepremietne do agendy Adresár.

Pri odoslaní PDF dokladu e-mailom POHODA uprednostní e-mail zadaný v doklade.

Pole E-mail nájdete v agendách Ponuky, Dopyty, Prijaté, resp. Vydané objednávky, Vydané faktúry, Vydané zálohové faktúry a Ostatné pohľadávky.

 Do tlačových zostáv Prevodka a Prevodka v rôznych cenách (agenda Prevod) a Výrobný list (agenda Výroba) boli doplnené údaje zo záložky Poznámka a Vystavil.

 Do tlačovej zostavy Výdajka zo skladu (evidenčné čísla kumulovane) je možné voliteľne tlačiť aj textové položky zapísané vo výdajke, a to zaškrtnutím voľby Vrátane textových položiek v dialógovom okne Tlač.

hore

Tlačové zostavy

 Novo pridané zostavy poskytnú firmám, ktoré vedú jednoduché účtovníctvo, detailný pohľad na daňové a nedaňové príjmy a výdavky vrátane ich rozdielov. Ide o zostavy Príjmy a výdavky podľa typu predkontácie a Príjmy a výdavky podľa predkontácií.

Tlačová zostava Príjmy a výdavky podľa typu predkontácie ponúka prehľad zaúčtovania na jednotlivé predkontácie za zadané obdobie, rozdelený podľa typu predkontácií a usporiadaný podľa daňových a nedaňových príjmov a výdavkov.

Prostredníctvom tlačovej zostavy Príjmy a výdavky podľa predkontácií zobrazíte prehľad všetkých peňažných a nepeňažných pohybov za zadané obdobie, rozdelený podľa jednotlivých predkontácií a usporiadaný podľa daňových a nedaňových príjmov a výdavkov.

Na konci oboch tlačových zostáv sú uvedené rozdiely daňových príjmov a výdavkov a nedaňových príjmov a výdavkov.

Tlačové zostavy nájdete v agende Peňažný denník.

 Ak v dokladoch pracujete s textovými položkami, potom pre kontrolu určite využijete tieto nové zostavy: Kontrola zaúčtovania textových položiek a Kontrola textových položiek.

Prostredníctvom zostavy Kontrola zaúčtovania textových položiek zobrazíte súpisku textových položiek z vybraných dokladov vrátane ich zaúčtovania.

Zostavu nájdete iba pri firmách, ktoré vedú podvojné účtovníctvo, v agendách Prijaté, resp. Vydané faktúry.

Tlačová zostava Kontrola textových položiek zobrazuje iba súpisku textových položiek z vybraných dokladov.

V jednoduchom účtovníctve nájdete túto zostavu v agendách Prijaté, resp. Vydané faktúry, Príjemky, Výdajky a Predajky, v podvojnom účtovníctve ju nájdete v agendách Príjemky, Výdajky a Predajky.

 Ponuku tlačových zostáv rozšírili i ďalšie praktické zostavy, ktoré Vám pomôžu nielen pri kontrole priznania k DPH a súhrnného výkazu.

Prostredníctvom tlačovej zostavy Podklady k dani z pridanej hodnoty sumárne ľahko a rýchlo zistíte celkovú hodnotu plnenia podľa jednotlivých členení DPH.

Tlačovú zostavu nájdete v agende Účtovníctvo/Priznanie DPH.

Pri zadaní rozdielneho dátumu účtovného prípadu a zdaniteľného plnenia na dokladoch dochádza k rozdielom na účte 343 s uplatnenou čiastkou v priznaní k DPH. Tlačová zostava Kontrola pohybu na účte DPH s priznaním k DPH Vám pomôže jednoducho zistiť, pri ktorých dokladoch dochádza k týmto rozdielom.

Tlačovú zostavu nájdete v kontrolných zostavách agendy Účtovníctvo/Účtovný denník. V dialógovom okne Tlač stačí vybrať iba požadované zdaňovacie obdobie.

V programe POHODA sa pri firmách, ktoré vedú jednoduché účtovníctvo, najprv likviduje hodnota DPH, a až potom základ dane. Na tlačovej zostave Kontrola likvidácie DPH sa zobrazia doklady, ktoré sú čiastočne alebo úplne uhradené, ale hodnota DPH nie je v denníku ešte úplne vyrovnaná.

Tlačovú zostavu nájdete v agendách Vydané a Prijaté faktúry, Ostatné pohľadávky a záväzky.

Novo pridaná voľba v tlačovej zostave Doklady nezaradené do súhrnného výkazu Vám umožní skontrolovať všetky doklady za vybrané obdobie alebo za celé účtovné obdobie.

Doteraz sa na tlačovej zostave zobrazovali iba doklady, ktoré spadajú do zdaňovacieho obdobia vystaveného súhrnného výkazu. Zrušením zaškrtnutia voľby Len za vybrané zdaň. obdobie v dialógovom okne Tlač zobrazíte všetky doklady nezaradené do súhrnného výkazu za celé účtovné obdobie.

 Firmy, ktoré vedú podvojné účtovníctvo, si môžu teraz v tlačovej zostave Pohľadávky, resp. Záväzky podľa rozmedzia splatnosti určiť, podľa akého dátumu budú doklady do zostavy vstupovať a či sa majú zobraziť i doklady pred splatnosťou.

Do tlačových zostáv Pohľadávky, resp. Záväzky podľa rozmedzia splatnosti vstupujú doklady automaticky podľa dátumu vystavenia, resp. zápisu a voliteľne podľa zadaného dátumu účtovného prípadu. Stačí zaškrtnúť voľbu Podľa dátumu úč. prípadu.

Pre zobrazenie dokladov aj pred splatnosťou zaškrtnete voľbu Vrátane pohľ., resp. záv. pred splatnosťou.

Príslušné voľby nájdete v dialógovom okne Tlač pri zostavách Pohľadávky, resp. Záväzky podľa rozmedzia splatnosti.

hore

Homebanking

 Pre banku Volksbank bolo zapracované automatické vypĺňanie čísla výpisu pri jeho importe. Pri výpise 2. generácie už nie je preto potrebné ručne dopĺňať číslo výpisu.

hore

POHODA Kasa (offline) a Kasa Online

 Pre urýchlenie práce pri predaji boli doplnené klávesové skratky pre najpoužívanejšie funkcie.

Pre zistenie ceny môžete použiť skratku CTRL+SHIFT+Z a pre medzisúčet zase CTRL+M.

 Pri vložení adresy do dokladu až v priebehu predaja sa zobrazí upozornenie s možnosťou aktualizácie cien zásob, ktoré už boli do predajky vložené.

Upozornenie sa zobrazí iba v prípade, že zákazník má v agende Adresár nadefinovanú zľavu.

 Pre zistenie viacerých informácií k danej skladovej karte môžete využiť nový povel Zásoba, ktorý je prístupný z miestnej ponuky zobrazenej pomocou pravého tlačidla myši v sekcii Skladové zásoby.

 Pri vkladaní novej položky do predajky môžete využiť i vyhľadávanie skladovej zásoby podľa pola Názov.

 Po otvorení agendy Kasa Online, resp. Predaj v module POHODA Kasa (offline) sa prednastaví sklad, ktorý je v agende Kasy zadaný ako východiskový. Pomocou pola Aktuálny sklad môžete nielen jednoducho zmeniť jeho výber, ale teraz je možné vybrať možnosť Všetky sklady.

 Jednotlivým užívateľom môžete nastaviť právo na zmazanie položky a na zrušenie dokladu.

Ak zrušíte zaškrtnutie voľby Zmazanie položky, nemôže už užívateľ položku po vložení do predajky zmazať. Zrušením zaškrtnutia voľby Zrušenie dokladu sa už nemôže stať, aby užívateľ doklad neuložil.

Voľby nájdete v agende Nastavenie/ Prístupové práva v strome práv Kasa Online/Ostatné, resp. Predaj/Ostatné pre modul POHODA Kasa (offline).

 Pri opakovanom odložení rovnakej predajky už nemusíte znovu vypisovať dôvod odloženia. Program automaticky ponúkne pôvodne zadaný text.

hore

Ostatné

 V agende Majetok/Umiestnenie majetku bolo pole Skratka rozšírené na 20 znakov a pole Názov na 42 znakov.

 Variant POHODA Look teraz umožňuje zmazanie účtovnej jednotky a načítanie zálohy pomocou povelu Súbor/Zálohovanie/Načítať zálohu.

 Bol upravený a rozšírený formát XML:

 • V agende Zásoby na záložke Internet bolo rozšírené pole Popis pri súvisiacich odkazoch na 255 znakov.
 • Pri aktualizačnom importe adresára je možné zadať i číslo zákazníka.
 • Bola pridaná podpora XML aktualizácie obrázkov v agende Zásoby.
 • Bol rozšírený zoznam agend, pri ktorých je možné vykonať import a export predkontácií. Novinka sa týka iba XML verzie 2.0.

 Jednotlivým užívateľom môžete nastaviť, aký rozsah práv budú mať v novo pridávaných agendách a v rade POHODA E1 taktiež pri novo pridávaných tlačových zostavách.

POHODA sa neustále rozrastá nielen o nové funkcie a povely, ale taktiež o tlačové zostavy a celé agendy. Užívatelia zatiaľ v týchto nových častiach automaticky dostávali práva, aké sme prednastavili pri programovaní. Teraz si môžete vybrať a jednotlivým užívateľom dopredu určiť, či majú získavať všetky práva, práva podľa východiskového nastavenia alebo naopak žiadne práva.

Toto nastavenie sa týka iba novo pridaných agend a tlačových zostáv, ktoré prinesú ďalšie nové verzie a updaty programu POHODA. Netýka sa agend a zostáv, ktoré už v programe sú, ani užívateľsky upravených zostáv a užívateľských agend.

Nastavenie práv k novým agendám (POHODA, POHODA SQL a POHODA E1) a k tlačovým zostavám (iba POHODA E1) vykonáte v agende Prístupové práva na záložke Užívateľ. Implicitne je použitá voľba východiskového rozsahu práv.

Či už sa rozhodnete pre akúkoľvek voľbu, odporúčame Vám po rozšírení programu POHODA o nové agendy, resp. tlačové zostavy, práva vždy individuálne posúdiť a prípadne upraviť.

hore

Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 132083 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť