Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Aktualizácie k verzii Január 2012

Update POHODA, rel. 10006

K dispozícii od: 10. 05. 2012

Na stiahnutie v Zákazníckom centre

Upozornenie: Tento update je určený k verzii programu POHODA Január 2012, rel. 10001 SK (resp. 10001, 10002, 10003, 10004, 10005).

Upozornenie pre užívateľov modulu Kasa: Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť upgrade pre Kasu, rel. 10006. 

Upozornenie pre PSÚ: V prípade pobočkového spracovania údajov zhrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 10006 na centrále i pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Popis updatu:


MZDY A PERSONALISTIKA

 • Pre elektronické podanie Registračného listu fyzickej osoby – typ Odhláška, bolo zapracované automatické vypĺňanie údaja "Dátum vzniku poistenia". Doteraz bolo vyplnenie dátumu povinné len v prípade, ak mal zamestnanec viac pracovných pomerov u jedného zamestnávateľa, odteraz sa tento údaj stáva povinným v každej odhláške.

  Zmeny boli vykonané pre jednoduché a hromadné podanie RLFO.

FISKALIZOVANÉ FT A RP

 • Pre všetky FT bolo pridané zobrazovanie položiek počas predaja na zákaznícky displej fiskálnej tlačiarne.
 • Pre všetky FT a RP bolo pridané informačné okno pri tlači dokladu v agende Predajky, Vydané faktúry a Vydané zálohové faktúry.

  Dialóg s informáciou o prebiehajúcej tlači sa zobrazuje počas tlače dokladu, po ukončení tlače sa dialóg uzavrie a až následne je možné pokračovať s prácou v programe.
 • Pre pokladňu EURO online bol upravený výpočet zaokrúhlenia pri jednotkovej predajnej cene bez DPH. Nastavenie počtu desatinných miest zaokrúhlenia sa vykonáva cez agendu Nastavenie/Hardware v poli "Počet des. miest (jedn.ceny)".

  Nastavenie musí byť zhodné s nastavením v EURO pokladni (Príznak 2 - Počet desatinných miest pre zobrazenie jednotkovej ceny PLU/DPT).
 • Pre pokladňu EURO online bolo opravené posúvanie desatinných miest celkovej ceny pri kombinovanej platbe. Odporúčame skontrolovať nastavenie v agende Nastavenie/Hardware v poli "Počet des. miest (zobraz.)", pre dané pole odporúčame nastavenie na dve desatinné miesta.
 • Pre FT Axis POS bola zapracovaná zaokrúhľovacia položka.

OSTATNÉ

 • Bolo opravené padanie programu pri exporte dát pre elektronické váhy MoTEX (offline).
 • Import zálohovej faktúry z formátu HTML už neovplyvní stav zásoby.

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA 2012, rel. 10005 zo dňa 28. 03. 2012:

MZDY A PERSONALISTIKA

 • Pri práci na prelome účtovných období bola opravená chyba v tlačovej zostave Podklady pre použitie rezervy na nevyčerpanú dovolenku.

  V prípade čerpania starej dovolenky je už počet dní na tlačovej zostave uvedený správne.
 • V tlačive Prehľad o príjmoch zo závislej činnosti - časť V. sa korektne u zamestnancov vypĺňa riadok 8, časť A. Do súčtu vstupuje i výsledok ročného zúčtovania daňového bonusu.
 • Pre výkazy a registračné listy zasielané do Sociálnej poisťovne vo formáte XML bolo zapracované rozlišovanie súpisného a orientačného čísla. Funkčnosť je nasledovná:

  Ak je v agende Súbor/Účtovné jednotky v adrese v poli "Číslo" definované súpisné a orientačné číslo (oddelené lomkou), číslo pred lomkou vstúpi do elementu súpisné číslo a číslo za lomkou do elementu orientačné číslo.

  Ak je v adrese uvedené len jedno číslo (t.j. lomka nie je uvedená), číslo sa označí ako orientačné.

  Ak nemáte v adrese definovanú ulicu a máte vyplnený údaj v poli "Číslo", číslo sa označí ako súpisné.

ÚČTOVNÍCTVO

 • Pre účtovné výkazy JÚ bolo pravené vyplnenie popisného/orientačného čísla ulice v prípade, ak sa vo výkaze vypĺňa i Miesto podnikania. Ak je v agende Globálne nastavenie/Dane2 vyplnený údaj Trvalý pobyt, tak v účtovných výkazoch sa už správne vyplní popisné/orientačné číslo pre adresu v časti Miesto podnikania.

  Zároveň bol zjednotený vstup "Popisného/orientačného čísla" do účtovných výkazov JÚ. Tento údaj bude do výkazov vstupovať v adrese do časti "Číslo" v prípade, ak je tento údaj v časti Súbor/Účtovné jednotky uvedený v poli Číslo (za modrou čiarou).
 • Bol zapracovaný export účtovných výkazov JÚ a PÚ do formátu XML, export do XML vykonáte prostredníctvom tlačidla Export v dialógovom okne Tlač.

  Pre export do formátu XML je potrebné v tlačidle Export z výklopného zoznamu vybrať možnosť "Exportovať do XML". Pre export do formátu FDF je potrebné v tlačidle Export z výklopného zoznamu vybrať možnosť "Exportovať do FDF".

SKLADY

 • Bola opravená chyba výpočtu predajnej ceny v prípade, ak je výpočet predajnej ceny preddefinovaný na 4 des. miesta.

  Chyba výpočtu vznikala v prípade, ak bola nákupná cena menšia ako 0,005 a zároveň bola nákupná cena s DPH a predajná cena bez DPH, alebo naopak - nákupná cena bez DPH a predajná cena s DPH.

FISKALIZOVANÉ FT A RP

 • Pre FT Axis POS bola opravená chyba viacnásobnej tlače dokladov a uzávierky.

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA 2012, rel. 10004 zo dňa 12. 03. 2012:

MZDY A PERSONALISTIKA

 • Od 01. 03. 2012 je povinnosťou odvádzateľa poistného do Sociálnej poisťovne identifikovať platbu - uvádza sa variabilný symbol i špecifický symbol. Špecifický symbol je osobitný pre každý mesiac (v tvare MMRRRR), napr. ak odvádzate platbu za mesiac marec 2012, špecifický symbol musí byť uvedený v tvare 032012.

  Do ES POHODA bolo zapracované automatické vytváranie špecifického symbolu pre platbu poistného, pri zaúčtovaní miezd sa vytvorí ostatný záväzok s príslušným špecifickým symbolom.

  Pri výkazoch poistného a príspevkov, ktoré sa posielajú len v čase, ak je takýto príjem vyplatený (nepravidelný príjem, pravidelný príjem po skončení pracovného pomeru), sa špecifický symbol nemení. Po zaúčtovaní mzdy je vytvorený ostatný záväzok so špecifickým symbolom v tvare MM99RRRR.
 • Bolo upravené XML pre Hlásenie o vyúčtovaní dane, súbor je už akceptovaný i pri podaní cez aplikáciu EZU.
 • Pri výpočte miezd u zamestnancov s nepravidelným príjmom i čiastka zadaná na záložke Iný príjem vstupuje do vymeriavacieho základu na sociálne poistenie.
 • Pre typy neprítomnosti "neplatené voľno" a "neospravedlnená absencia" bol zapracovaný vplyv odpracovania časti dňa na nadväzujúce výpočty mzdy.
  Podľa Zákona o sociálnom poistení sa tento deň nepovažuje za deň, kedy treba prerušiť poistenia. Z pohľadu zdravotného poistenia sa tento deň tiež nepovažuje za deň, kedy zamestnávateľ zamestnanca odhlasuje.
 • Na tlačovej zostave Vyhlásenie o poukázaní 2 % zaplatenej dane sa už pri preplatku korektne vypĺňa Dátum zaplatenia dane (31. marec aktuálneho roka).

ÚČTOVNÍCTVO

 • Pre účtovné jednotky, ktoré účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva, boli v zmysle Opatrenia MF/26567/2011-74 zapracované nové účtovné výkazy UVFO1_12 a UVFO2_12 platné pre rok 2012.

  Vzhľadom k tomu, že finančná správa zatiaľ nezverejnila podklady pre Vyhlásenia o podaní elektronickou formou daných účtovných výkazov, v ES POHODA neboli zatiaľ aktualizované tlačové zostavy Vyhlásenie o podaní elektronickou formou - Výkaz o príjmoch a výdavkoch a Vyhlásenie o podaní elektronickou formou - Výkaz o majetku a záväzkoch.
 • Do agendy Adresár bola zapracovaná nová tlačová zostava "Oznamovacia povinnosť §49a ods. 8 zákona č. 595/2003 Zb.". Tlačovú zostavu použijete pre splnenie oznamovacej povinnosti za rok 2011 príslušnému správcovi dane k 31. 03. 2012.

  Do zostavy vstupujú len výdavkové pokladničné doklady, ktorými sú zlikvidované záväzky (prijaté faktúry a ostatné záväzky) a ktoré obsahujú príznak "Oznamovacia povinnosť". Tento príznak pridáte na výdavkové doklady ručne prostredníctvom menu Záznam/Oznamovacia povinnosť.

  TIP: príznak Oznamovacia povinnosť môžete pridať na výdavkové doklady aj hromadne, prostredníctvom menu Záznam/Editácia/Upraviť všetko/Oznamovacia povinnosť/Áno.
  POZOR: Pred hromadnou editáciou je potrebné doklady v agende Pokladňa vyfiltrovať. Ako podklad Vám môže poslúžiť tlačová zostava "Oznamovacia povinnosť".

  V roku 2012 je potrebné doklady pre tlačovú zostavu "Oznamovacia povinnosť §49a ods. 8 zákona č. 595/2003 Zb." označovať príznakom "Oznamovacia povinnosť" priebežne, po uložení dokladu cez Záznam/Oznamovacia povinnosť.

  Ak chcete, aby Vás program po uložení dokladu na "Oznamovaciu povinnosť" upozorňoval, v Globálnom nastavení/Záväzky si zaškrtnite možnosť "Upozorňovať na oznamovaciu povinnosť". Vzhľadom k tomu, že do tlačovej zostavy nemajú vstupovať úhrady evidované v ERP, nebolo možné vstup údajov do tlačovej zostavy zautomatizovať, príznak Oznamovacia povinnosť je preto možné pridať len ručne.
 • V zahraničnom príkaze na úhradu pre službu VÚB Biznis Banking sa vypĺňaju úvodzovky i pre údaje, v ktorých sa nachádza znak pomlčky.

MAJETOK

 • Bola opravená chyba v agende Majetok - pre majetok so spôsobom odpisov "Individuálny mesačný" v prípade, ak bol majetok technicky zhodnotený, bolo vykonané zvýšenie/zníženie ceny alebo bol majetok vyradený. Chyba vzniknutá na záložke Daňové odpisy bola odstránená prevodom databázy do vyššej verzie.
 • Bola odstránená hláška, ktorou bolo možné spustiť automatický prepočet majetku zaradeného po 01. 01. 2012. V prípade, ak prevádzate databázu z verzií 10001 a starších, je potrebné pre majetok zaradený po 01. 01. 2012 úpravu prepočtu vyvolať ručne, a to editáciou a následným preuložením daného majetku (je potrebné editovať napr. Spôsob odpisovania, Dátum alebo Odpisovú skupinu).

FISKALIZOVANÉ FT A RP

 • Pre RP Euro FP 500 bola doplnená funkcionalita vkladu/výberu.
 • Pre RP Euro online bola doplnená funkcionalita nastavenia merných jednotiek pre hotovostný predaj cez menu Nastavenie/Hardware.
 • Pre FT BlackCat, FM 4000 a FT Pegas bola integrovaná zaokrúhľovacia položka.
 • Pre FT EPSON UPOS T88 US M2 bola opravená chyba vznikajúca pri hotovostnom predaji položky na viac ako dve desatinné miesta.
 • Pre FT EPSON UPOS T88 US M2 v module KASA offline už neponúka uložiť záznam pri otvorení dialógového okna uzávierok.
 • Pre FT Pegas bola opravená chyba identifikácie vkladu/výberu na dennej uzávierke.

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA 2012, rel. 10003 zo dňa 20. 02. 2012:

MZDY A PERSONALISTIKA

 • Bol zapracovaný export do txt formátu V. časti tlačiva Prehľad o príjmoch zo závislej činnosti.
 • Bolo upravené vstupovanie zamestnancov do V. časti tlačiva Prehľad o príjmoch zo závislej činnosti. Do tlačiva už vstupujú len zamestnanci, ktorým bol vyplatený príjem.
 • Pri exporte Prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti do formátu XML boli doplnené chýbajúce elementy pre korektné odoslanie súboru cez aplikáciu eDane.
 • Bola odstránená chyba pri vytváraní súhrnného výkazu, ktorý odosiela zamestnávateľ jednotlivým zdravotným poisťovniam pre účely ročného zúčtovania zdravotného poistenia. Pri exporte do txt súboru sa už korektne vyplnia sadzby poistného i u zamestnancov, ktorí majú zníženú sadzbu.

FIŠKALIZOVANÉ FT A RP

 • Pre FT AXIS POS a FT Easy POS 2010 bolo zrušené zadávanie hlavičky v Nastavení/Hardware.
 • Pri FT WINCOR NIXDORF bola doplnená možnosť kombinovanej úhrady pohľadávok v hotovosti a platobnou kartou. Bolo doplnené aj korektné zobrazovanie predajných položiek a celkovej ceny na display.
 • Pri FT Black Cat bolo opravené otváranie obchodného dňa v prípade prvotného vkladu.
 • Pre RP Euro FP 500 bola doplnená funkcionalita vkladu/výberu.

MAJETOK

 • Bola opravená chyba v agende Majetok - pre majetok so spôsobom odpisov "Individuálny mesačný", kedy po prepočte majetku zmizli zo záložiek Daňové odpisy a Majetkové operácie všetky zápisy pre roky 2011 a vyššie.
  Pre vykonanie opravy sa pri prevode databázy alebo pri otvorení účtovnej jednotky zobrazí znovu upozornenie:
  "Od 1.1.2012 sa zmenil spôsob výpočtu uplatneného odpisu v prvom roku odpisovania. Odporúčame vykonať prepočet odpisov podľa platnej legislatívy. Prajete si vykonať prepočet?"
  Po stlačení tlačidla Áno sa majetok znovu prepočíta, vyvolaním prepočtu sa vzniknutá chyba opraví.

OSTATNÉ

 • Bola naspäť vrátená funkčnosť pre pole Dátum splatnosti do pôvodného stavu. V novom zázname sa automaticky vyplní dátum splatnosti podľa Globálneho nastavenia, užívateľ si prepíše iný dátum a následne vyberie adresu.

  Ak je v danej adrese vyplnené pole Splatnosť, dátum splatnosti sa zmení podľa hodnoty uvedenej v tomto poli.

  Ak v danej adrese nie je vyplnené pole splatnosť, dátum splatnosti sa už spätne znova nezmení podľa Globálneho nastavenia. .

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA 2012, rel. 10002 zo dňa 13. 02. 2012:

ÚČTOVNÍCTVO A FAKTURÁCIA

 • Pre účtovné jednotky, ktoré účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva, boli pridané nové nedaňové predkontácie pre platbu kartou. Nové predkontácie je možné použiť len v agende Interné doklady.

  Predkontácia CbVNim/Nákup HM a NM - peniaze na ceste vstupuje v Peňažnom denníku do stĺpcov 6, 23 a 24. Predkontáciu použijete v prípade, ak pri kúpe hmotného alebo nehmotného majetku platíte platobnou kartou.

  Predkontácia CSoFoČer/SF čerpanie - peniaze na ceste vstupuje v Peňažnom denníku do stĺpcov 6 a 25. Predkontáciu použijete v prípade, ak pri čerpaní Sociálneho fondu platíte platobnou kartou.

 • V súlade s novelou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov bol upravený výpočet odpisu v prvom roku odpisovania. Od 01.01.2012 je možné v prvom roku odpisovania uplatniť do daňových výdavkov iba pomernú časť odpisu, ktorá sa vypočíta v závislosti od počtu mesiacov, počnúc mesiacom zaradenia majetku do užívania do konca tohto zdaňovacieho obdobia. Viac informácií aj s príkladmi nájdete priamo v programe v Pomocníkovi.

  Ak ste do programu už zadali majetok s dátumom obstarania >= 01.01.2012, po prevode databázy sa zobrazí upozornenie, prostredníctvom ktorého môžete vykonať automatický prepočet odpisov v zmysle platnej legislatívy.

  Ak nevyužijete automatický prepočet odpisov, úpravu môžete vykonať aj neskôr, a to editáciou a následným preuložením daného majetku (je potrebné editovať napr. Spôsob odpisovania, Dátum alebo Odpisovú skupinu).

PERSONALISTIKA A MZDY

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2011

 • Pre rok 2011 bola aktualizovaná tlačová zostava Ročné zúčtovanie preddavkov na daň.
 • Na záložku Dane a poistné boli doplnené nové typy:

  Typ zdravotné poistné u iného zamestnávateľa a typ sociálne poistné u iného zamestnávateľa využijete v prípade, ak zamestnanec prinesie potvrdenie o príjme u iného zamestnávateľa.

  Ak potrebujete od zamestnanca vybrať naspäť hodnotu nesprávne vyplatenej zamestnaneckej prémie, vyberiete typ nesprávne vyplatená zamestnanecká prémia a vyplníte hodnotu. Rozdiel nároku na zamestnaneckú prémiu a nesprávne vyplatenej zamestnaneckej prémie bude doplnený do vybranej mzdy na záložku Čistá mzda/Roč. zúčt. (zam. prémia).

  Ak mal zamestnanec počas roka 2011 aj príjmy plynúce na základe dohôd mimo pracovného pomeru, pre zadanie výšky príjmu a preddavkov vyberiete typy pre zadanie príjmov u iného zamestnávateľa. Tieto typy použijete i v prípade, ak máte zamestnanca, ktorý pracuje u Vás na hlavný pracovný pomer i na dohodu, príjem na dohodu vyplníte pri hlavnom pracovnom pomere.
 • Pre výpočet tzv. "milionárskej dane" platia pre rok 2011 tieto hodnoty:

  Ak daňovník dosiahne za celé zdaňovacie obdobie základ dane 32 775,19 EUR, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je 0,- EUR.

  Ak daňovník dosiahne za celé zdaňovacie obdobie základ dane vyšší ako 18 538,- EUR, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta nasledovne: 8 193,796 - (základ dane/4), výsledok sa zaokrúhli na celé centy nahor.

  Ak daňovník dosiahne základ dane do 18 538,- EUR, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je 3 559,30 EUR.
 • V prípade, že zamestnanec má nárok na zamestnaneckú prémiu, je potrebné v agende Personalistika/Zamestnanec označiť možnosť Nárok na zamestnaneckú prémiu.

  V prípade, že zamestnanec nemá nárok na zamestnaneckú prémiu za obdobie celého roka, je potrebné v agende Personalistika/Doplnkové údaje v poli Počet odpracovaných kalendárnych mesiacov v roku uviesť počet mesiacov, za ktoré má zamestnanec nárok na zamestnaneckú prémiu.

  Na základe takto zadaných údajov bude vypočítaná zamestnanecká prémia uvedená na riadku 09 tlačiva Ročné zúčtovanie preddavkov na daň a taktiež doplnená do vybranej mzdy na záložke Čistá mzda/Roč. zúč. zam. prémia.

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2011

 • Povinnosť vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia sa preniesla z platiteľa poistného na jednotlivé zdravotné poisťovne.

  Povinnosťou zamestnávateľa je do 28.02.2012 doručiť jednotlivým zdravotným poisťovniam Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie pre účely ročného zúčtovania poistného.

  Ak mal zamestnávateľ v príslušnom kalendárnom roku zdravotne poistených viac ako 2 zamestnancov, výkaz je potrebné zdravotnej poisťovni doručiť elektronicky.

  V ES POHODA je tlačivo zapracované v agede Personalistika pod názvom Výkaz preddavkov na zdrav. poist. - súhrnný výkaz pre RZZP.

  Pre odovzdanie v tlačenej podobe použite tlačidlo Vytlačiť, resp. Náhľad, pre odovzdanie v elektronickej podobe použite tlačidlo Export.

  Ak odovzdávate tlačivo v tlačenej podobe, je potrebné polia 2 a 3, t.j. údaje o počte poistencov bez a so zdravotným postihnutím vyplniť ručne. Pri elektronicky zasielanom výkaze sa uvedené hodnoty nevypĺňajú.

  TIP: Ak zamestnanec od 01.01.2012 zmenil zdravotnú poisťovňu, pre účely vytvorenia súhrnného výkazu je potrebné nastaviť pôvodnú zdravotnú poisťovňu. Pred vystavením miezd za rok 2012 je potrebné zdravotnú poisťovňu upraviť na aktuálnu.

Mzdy a personalistika - ostatné

 • Pre rok 2011 bola aktualizovaná tlačová zostava Potvrdenie o zaplatení dane, taktiež bola zapracovaná nová tlačová zostava Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane. Novú tlačovú zostavu nájdete v agende Personalistika.
 • V agende Personalistika bola pre rok 2012 aktualizovaná tlačová zostava Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch.

SKLADY

 • Do variantu POHODA JAZZ bola do agend Prijaté faktúry a Vydané faktúry doplnená nová tlačová zostava Kontrola textových položiek. Nová tlačová zostava obsahuje súpis textových položiek z dokladov agendy.
 • V agende Zásoby bol na záložku Položky doplnený stĺpec Text. Pole nie je editovateľné, údaje sa do tohto stĺpca načítajú z pola Text zo skladových zásob. Záložku Položky je možné vyplniť len v zložených zásobách, t.j. v typoch Komplet, Súprava a Výrobok.
 • Pri prenose príjemky do výdajky už program rešpektuje individuálnu zľavu podľa adresy z výdajky.
 • Pri prenose vydanej objednávky do prijatej zálohovej faktúry bola doplnená nová možnosť prenosu, kedy sa objednávka označí ako vybavená až po prenesení zálohovej faktúry do prijatej faktúry.
  Funkčnosť bude teda rovnaká ako pri prenose prijatej objednávky do vydanej zálohovej faktúry.

FIŠKALIZOVANÉ FT A RP

 • Pre FT WINCOR NIXDORF, FT EPSON UPOS T88 US M2, FT PEGAS, FM 4000, FT BlackCat, FT EasyPOS 2010, FT EFox a FT AXIS POS bola doplnená možnosť intervalových súhrnných a podrobných uzávierok. Uzávierky je možné spustiť podľa dátumu OD-DO alebo OD-DO čísla uzávierky.
 • Pre FM4000, FT PEGAS, FT WINCOR NIXDORF a FT EPSON UPOS T88 US M2 bola v agende Vydané faktúry a Vydané zálohové faktúry do dialógového okna "Tlač" na zostave "Doklad FM" pridaná možnosť zaškrtnúť check "Tlač s kópiou". Za predpokladu, že tlač bloku úhrady faktúry prejde korektne a je zaškrnutá táto možnosť, hneď za blokom sa vytlačí aj kópia. Povel "Kópia posledného dokladu" je možné vyvolať aj cez hlavné menu Záznam.
 • Pre FT EPSON UPOS T88 US M2 bola opravená chyba vznikajúca pri tlači položky, už sa vytlačí celý názov položky.
 • Pre FT BlackCat, FM 4000 a FT Pegas bola integrovaná zaokrúhľovacia položka.
 • Pre FT EFox mini bola opravená chyba pri vykonaní uzávierky, ak bola FT pripojená cez port COM3. Teraz už pri pripojení FT cez port COM 3 pri vykonaní uzávierky program nevypíše chybové hlásenie.
 • Pre RP Euro bola opravená offline komunikácia.
 • Pre FT EPSON UPOS T88 US M2 bol pre modul KASA offline doplnený uzávierkový dialóg.

OSTATNÉ

 • V agende Internetové obchody/Nastavenie internetových obchodov bola opravená chyba, ktorá vznikala pri ukladaní jednotlivých prvkov formulára v záložke "košík". Po nastavení jednotlivých prvkov formulára sa už hodnoty uložia.
 • Bola opravená chyba vznikajúca pri importe dokladov z agend Faktúry, Banka, Pokladňa, Výdajky a Interné doklady. Import už prebehne korektne a nekoční chybovými hláškami.

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA 2012, rel. 10001 zo dňa 30. 01. 2012:

 • Bola odstránená chyba pri vytváraní .txt súboru Mesačného výkazu preddavkov na zdravotné poistenie. Súbor sa už generuje korektne, počet položiek pri identifikácii dávky sa rovná 10.
 • Do ES POHODA a POHODA KASA bola zapracovaná oprava nastavenia typu Euro pokladní po prevode databázy.
 • Pri FT EPSON UPOS T88 US M2 v module KASA bola zrealizovaná oprava tlače názvu položiek.
Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 132733 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť