Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Využite 30% zľavu na nový software pre začínajúcich podnikateľov

Aktualizácie k verzii Január 2022

Update POHODA, rel. 13002

K dispozícii od: 20. 01. 2022
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 13000

Pokiaľ máte nainštalovanú Kasu Offline, rel. 13000, nevyžaduje tento update programu POHODA žiadne zvláštne nastavenia alebo inštaláciu Kasy Offline.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 13002 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Daň z pridanej hodnoty

Sťahovanie zoznamov pre overenie IČ DPH (FS) bolo rozšírené o zoznam bankových účtov platiteľov DPH, ktoré používajú na podnikanie. Sťahovanie zoznamov môže byť časovo náročné, odporúčame Vám využiť funkciu automatickej kontroly aktuálnosti stiahnutých zoznamov s ponukou aktualizácie pri spustení programu POHODA, ktorú zapnete voľbou „Načítavanie zoznamov (FS)“ v agende Účtovné jednotky prístupnej cez hlavné menu Databáza\Načítanie zoznamov (FS).

Finančná správa od 1. januára zverejňuje Zoznam platiteľov DPH s číslami podnikateľských účtov, v ktorom si podnikatelia môžu priamo na portáli finančnej správy overiť, či platia za tovar alebo službu na účet, ktorý dodávateľ oznámil ako účet používaný na podnikanie.

Program POHODA po novom umožňuje kontrolovať čísla zverejnených bankových účtov platiteľov DPH v zoznamoch Finančnej správy na základe IČ DPH. Kontrolu alebo doplnenie bankových účtov môžete vyvolať v agende Adresár, Prijaté faktúry, Prijaté zálohové faktúry, Ostatné záväzky, Vydané faktúry typ dokladu Dobropis, Banka a Príkazy na úhradu pomocou voľby Overiť IČ DPH (FS)... nachádzajúcom sa v lokálnom menu po kliknutí na text IČ DPH vo formulári agendy alebo cez menu Záznam\Overenie v registroch.

V agende Adresár vo výsledku kontroly Overiť IČ DPH (FS)... môžete voľbou „Pridať bankové účty“ vložiť chýbajúce účty na záložku „Bankové účty“ pri danej adrese. Na záložke „Bankové účty“ v agende Adresár po kliknutí pravým tlačidlom myši sa Vám zobrazí voľba „Načítať účty zo zoznamu platiteľov DPH...“, pomocou ktorej môžete načítať chýbajúce bankové účty. Ak chcete skontrolovať pri adrese, či niektorý bankový účet nie je evidovaný v zozname platiteľov DPH, použite na kontrolu Overenie IČ DPH (FS).

V agende Prijaté faktúry, Prijaté zálohové faktúry, Ostatné záväzky, Vydané faktúry typ dokladu Dobropis, Banka vo výsledku kontroly Overiť IČ DPH (FS)... môžete voľbou „Vybrať iný bankový účet“ vložiť iný bankový účet zo zoznamu platiteľov DPH na doklad. Taktiež po kliknutí na názov Účet vo formulári môžete overiť, či sa daný účet nachádza v zozname platiteľov DPH. Ak pri vkladaní adresy na doklad z agendy Adresár nie je pri adrese uvedený žiadny bankový účet, program Vám automaticky ponúkne výber bankového účtu z registra platiteľov DPH k danému IČ DPH.

V agende Príkazy na úhradu je možné vyvolať kontrolu bankových účtov pre aktuálny príkaz na úhradu cez menu Záznam\Operácia\Overiť IČ DPH (FS)...., kde program skontroluje všetky položky príkazu s vyplneným „SK“ IČ DPH.

Históriu overení IČ DPH (FS) vrátane bankových účtov môžete sledovať v agende História overenia v registri platiteľov DPH prístupnou cez voľbu „História overení v zoznamoch FS“ nachádzajúcou sa pod voľbou Overiť IČ DPH (FS)... . Výsledok Overenia IČ DPH (FS) môžete taktiež po novom vytlačiť alebo si ho uložiť. Tento výsledok sa automaticky ukladá do textového log súboru s názvom OvereniaICDPH.log, ktorý sa nachádza v adresári Log v údajovom priečinku programu POHODA.

Intrastat

Od 01. 01. 2022 nadobudla účinnosť Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 393/2021 Z. z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 a 2023. Dochádza tak k zmenám v štatistickom zisťovaní pohybu tovaru - Intrastat.

Aktuálne pomenovanie smeru pohybu tovaru „Odoslanie“ a „Prijatie“ nahradili nové termíny „Vývoz tovaru v rámci Európskej únie“ a „Dovoz tovaru v rámci Európskej únie“ .

V smere Vývoz dochádza k rozšíreniu vykazovaných údajov. Prvýkrát za referenčné obdobie Január 2022 sa bude vykazovať i Krajina pôvodu a IČ DPH obchodného partnera. Vo väčšine prípadov ide o IČ DPH, ktoré sa uvádza aj na súhrnnom výkaze DPH. Avšak môžu vzniknúť i iné situácie, kde sa ako IČ DPH uvedie napr. QN999999999999. Bližšie informácie nájdete na stránke Štatistického úradu SR.

V programe POHODA sme nové pole pridali do dialógového okna Výkaz pre INTRASTAT (VÝVOZ) a zároveň na položky vydaných faktúr. Krajina pôvodu sa na položky vkladané zo skladu doplní automaticky; pokiaľ je vyplnená v poli Krajina pôvodu v agende Zásoby.

Po prevode účtovnej jednotky do verzie POHODA, rel. 13002 sa automaticky Krajina pôvodu vyplní k položkám vydaných faktúr vstupujúcich do výkazu pre Intrastat od 01. 01. 2022; ak je vyplnená u zásoby v agende Zásoby. Doklady, ktoré obsahujú položky vstupujúce do výkazu pre Intrastat – Vývoz od 01. 01. 2022 a zároveň nemajú vyplnené povinné pole Krajina pôvodu, môžete jednoducho vyfiltrovať prostredníctvom novej preddefinovanej otázky „ Intrastat – bez krajiny pôvodu“. U položiek týchto dokladov vyplňte krajinu pôvodu ručne.

Aktualizovali sme zoznam kódov pre Druh obchodu, ktorý sa používa pre položky vstupujúce do výkazu pre Intrastat od 01. 01. 2022.

Od 01. 01. 2022. vzniká nová možnosť využívať zjednodušené vykazovanie dovozu a vývozu a to v prípade nízkej celkovej hodnoty faktúry, tzv. prah zásielky. Ak je celková fakturovaná hodnota nižšia ako 1000 € (prah zásielky), spravodajská jednotka môže použiť zjednodušený spôsob vykazovania. Za zásielku sa považujú všetky transakcie v sledovanom mesiaci, ktoré sú uvedené na tej istej faktúry. Zjednodušené vykazovanie tzv. „Prah zásielky“ nahrádza zaniknuté zjednodušené vykazovanie tzv. „Prah transakcie“ .
V dialógu Výkaz pre INTRASTAT (VÝVOZ /DOVOZ) sme pridali nové pole Zvláštny pohyb, do ktorého je možné vybrať voľbu Malé zásielky uvedené pod kódom 9950 00 00. V Globálnom nastavení, v sekcii Intrastat, pribudla voľba Vykazovať malé zásielky. Pri zapnutí tejto voľby bude program pri vystavení dokladov kontrolovať, či celková fakturovaná suma nepresahuje limit pre malú zásielku, t. j. hodnotu do 1000 Eur. Pri ukladaní faktúry, ktorá nepresiahne súčet fakturovanej hodnoty, bude ponúknuté nastavenie Zvláštneho pohybu MZ na jednotlivé položky. Položky faktúry so zvláštnym pohybom MZ vstupujú do výkazu pre Intrastat bez ohľadu na túto voľbu. Kontroly pri ukladaní faktúr sa vykonávajú len v prípade, ak je uvedená voľba zapnutá.

Od 01. 01. 2022 bolo aktualizované tlačivo Výkaz pre Intrastat a platí i nová štruktúra xml súboru pre elektronické podanie. Tlačové zostavy, vrátane novej štruktúry xml súboru, zapracujeme do niektorej z ďalších aktualizácií, aby boli včas dostupné pre odoslanie za referenčné obdobie Január 2022.

Ostatné

Bola zapracovaná oprava pre Oznámenie o predĺžení lehoty na na podanie DP (DPPO aj DPFOB), tlačivo je možné pre rok 2021 zostaviť vrátane exportu do xml.

Pre Priznanie k dani z príjmov fyzických osôb (DPFOB) bola zapracovaná oprava pre riadok 74 – program už vyplní správnu maximálnu hodnotu odpočítateľnej položky na manžela/manželku vo výške 4124,74 eur.

Update POHODA, rel. 13001

K dispozícii od: 13. 01. 2022
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 13000

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 13001 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Personalistika

Do agendy Personalistika bolo zapracované tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane – 2% ako pdf formulár. Tlačivo pre aktuálneho zamestnanca zobrazíte a môžete skontrolovať prostredníctvom tlačidla Náhľad.
Ak ste sa ako zamestnávateľ so zamestnancom dohodli na elektronickom doručovaní, použite tlačidlo PDF/Odoslať PDF e-mailom (resp. Odoslať všetko e-mailom). Program následne vytvorí a odošle zaheslované tlačivá aktuálnemu, resp. všetkým vybraným zamestnancom, ktorí majú zaškrtnuté pole Potvrdenie o zaplatení dane a vykonané Ročné zúčtovanie preddavkov na daň. Pri elektronickom doručovaní je potrebné mať v ponuke tlačidla PDF aktívnu možnosť Zabezpečiť PDF heslom. Heslo, ktorým sú zabezpečené pracovnoprávne dokumenty nastavíte v agende Personalistika na záložke Poistenie.
Zamestnanec doručené tlačivo pred vytlačením doplní údajmi o prijímateľovi a následne, spolu s Potvrdením o zaplatení dane, odovzdá správcovi dane.

Od 1. 1. 2022 už Ministerstvo zdravotníctva neurčilo vzor pre tlačivo Mesačný výkaz preddavkov na verejné zdravotné poistenie zamestnávateľa; zamestnávateľ odosiela už dlhšie obdobie výkaz len v elektronickej podobe. V súvislosti s touto zmenou bola upravená tlačová zostava Mesačný výkaz preddavkov na ZP – do tlačovej zostavy už vstúpi kompletný zoznam zamestnancov (tj. nie len 2 zamestnanci).

Účtovníctvo

Bola opravená chyba čiastočnej likvidácie v agende Pokladňa v jednoduchom účtovníctve; program už v doklade likvidácie vypočíta správne jednotlivé čiastky likvidácie a v likvidovanom doklade na záložke Likvidácia je tiež uvedená správna čiastka. Ak ste vo verzii 13000 vykonávali v agende Pokladňa čiastočné likvidácie, odporúčame príslušné doklady (doklad likvidácie i likvidovaný doklad) skontrolovať a v prípade potreby pôvodnú čiastočnú likvidáciu zmazať a vykonať znovu.
V ES POHODA sme v súlade s opatrením MFSR číslo MF/011080/2021-74 aktualizovali formulár Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky (UZOZNv21_1).

Ostatné

V agende Príkazy na úhradu bolo na záložku Položky do existujúcich aj novovytváraných príkazov na úhradu pridané nové pole IČ DPH; nové pole bolo do tejto agendy pridané v súvislosti s pripravovanou funkčnosťou overovania účtov platiteľov DPH na Zoznam platiteľov DPH s číslami bankových účtov, ktoré používajú na podnikanie. Údaj IČ DPH sa do tohto poľa automaticky vyplní do novovytváraných príkazov na úhradu pri prenose z adresy záväzkov.
Funkčnosť pre overovanie účtov platiteľov DPH plánujeme v ES POHODA sprístupniť v niektorom z nasledujúcich update.