Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Využite 30% zľavu na nový software pre začínajúcich podnikateľov

História zmien

Posledná aktualizácia 08. 10. 2021
POHODA (release 12900, Jeseň 2021)
Release
Novinka
XML komunikácia - bola pridaná podpora exportov záznamov z agendy Recyklačné poplatky.
Novinka
XML komunikácia - po novom je možné importovať doklad Predajka s väzbou na Prijatú objednávku. Väzba na celý doklad / cez položky dokladu.
Novinka
XML komunikácia - import výrobkov vo variante POHODA E1. Po novom je možné definovať/zmeniť zloženie položiek výrobku vo vstupnom XML. Iba pre variant POHODA E1.
Novinka
XML komunikácia - import dokladu so skladovou položkou. Po novom je možné nastaviť na skladovej položke vlastnú hodnotu v poli "Záruka".
Novinka
XML komunikácia - import faktúry s väzbou na Výdajku. Prenos/nastavenie evidenčného čísla na položke faktúry, ktorá má väzbu na položku výdajky. Pokiaľ bude v Globálnom nastavení programu POHODA nastavená voľba Sklady/ Doklady so zásobami -> "Uvádzať vždy evidenčné číslo na doklade", potom sa pri XML importe vydanej faktúry s väzbou na Výdajku bude prenášať z výdajky na faktúry na skladovej položke evidenčné číslo zásoby.
Novinka
XML komunikácia - import/export údajov do/z agendy Výdajka bol rozšírený o prenos parametra "Kasa" .
Novinka
XML komunikácia - import Vydanej faktúry alebo Výdajky s väzbou na Prijatú objednávku, prenos a nastavenie evidenčného čísla na položke dokladu. V prípade, že nie je vo vstupnom XML uvedené evidenčné číslo na položke dokladu a na Prijatej objednávke je na položke dokladu nastavené evidenčné číslo, potom pri väzbe dokladu a to ako cez položky alebo cez celý doklad sa bude prenášať evidenčné číslo z položky objednávky do položky na vydanú faktúru alebo výdajku. Pokiaľ vstupný XML dokument obsahuje na väzbe položky dokladu definíciu evidenčného čísla, potom bude použité na vytvorenie položky dokladu hodnota zo vstupného XML dokumentu.
Zmena
XML komunikácia - export individuálnych cien z Adresára. Bola vykonaná optimalizácia exportu záznamov do XML.
POHODA (release 12800, Leto 2021)
Release
Novinka
XML komunikácia - bola pridaná podpora importov záznamov do agendy Banka.
Novinka
XML komunikácia - po novom je možné importovať doklad Prijatá objednávka s väzbou na Vydanú ponuku. Väzba na celý doklad / cez položky dokladu.
Novinka
XML komunikácia - po novom je možné importovať doklad Prevodka s väzbou na Prijatú objednávku. Väzba na celý doklad / cez položky dokladu.
Novinka
XML komunikácia - import/export údajov bola rozšírená o prenos parametra "Recyklačný poplatok" a to na skladovej karte v agende Zásoby, tak na položkách dokladu v agendách (Predajky, Vydané faktúry, Vydané zálohové faktúry, Vydané ponuky, Prijaté dopyty, Prijaté objednávky, Výdajky, Pokladňa-Príjem)
Novinka
XML komunikácia - import/export údajov bol rozšírený o prenos príznaku "Trvalý doklad" v agende prijaté/vydané ponuky.
Novinka
XML komunikácia - import údajov do agendy faktúry vydané/prijaté bol rozšírený o možnosť nastavenia údajov pre Intrastat na doklade typu: Faktúra - Opravný daňový doklad, Dobropis, Ťarchopis .
Novinka
XML komunikácia - import dokladu typu Výdajka, Prevodka, Príjemka bol rozšírený o možnosť nastavenia kontroly skladovej dostupnosti zásoby na sklade pomocou bloku validate. Pokiaľ nebude mať zásoba požadované množstvo zásoby na sklade, doklad nebude vytvorený.
Novinka
XML komunikácia - tlač dokladu. Po novom je možné pri XML tlači nastaviť parametre tlačovej zostavy, ktoré má každá zostava zobrazené v dialógu Tlač v programe POHODA.
Zmena
XML komunikácia - bola vykonaná optimalizácia exportu dokladov, ktoré obsahujú skladovú položku.
Zmena
XML komunikácia - tlač dokladu. Po novom je umožnené vykonať XML tlač storno dokladu s väzbou na pôvodný doklad.
Zmena
XML komunikácia - import dokladu. Pokiaľ vstupný XML dokument neobsahuje definíciu pre stredisko, činnosť, zákazku a pokiaľ je v XML dokumente uvedená väzba na adresu do Adresára programu POHODA a pri tejto adrese nie je nastavené stredisko, činnosť, zákazka potom sa na vytvorený doklad použije hodnota podľa Užívateľského nastavenia programu POHODA. Zjednotenie funkčnosti s ručným vytvorením dokladu v programe POHODA. Ďalej sa po novom kontroluje, či sú v Globálnom nastavení programu POHODA zapnuté činnosti, strediská, zákazky, pokiaľ nie, hodnoty zo vstupného XML dokumentu sa po novom nenačítajú.
Oprava
XML komunikácia - import dokladu s väzbou na adresu. Opravené nastavenie východisková prázdna hodnota pre pole "RefZeme" a "RefZeme2".
Oprava
XML komunikácia - opravený import dokladu s väzbou na doklad (Pohoda E1), pokiaľ vstupný XML dokument nemá nastavené vol. parametre a zdrojový doklad obsahuje voliteľné parametre, ktoré však nemajú nastavenú žiadnu hodnotu. Po novom sa správne prenesie prázdna hodnota voliteľného parametra zo zdrojového dokladu na nový doklad.
POHODA (release 12700, Január 2020)
Release
Novinka
XML komunikácia - bola rozšírená o import/export voliteľných parametrov na položke Prevodky.
Novinka
XML komunikácia - agenda Predajky. Po novom je možné cez XML import vytvoriť refundáciu predajky po položkách.
Novinka
XML komunikácia bola rozšírená o import storno "Pokladničného dokladu".
Novinka
XML komunikácia bola rozšírená o XML export a uživatelský export údajov z agendy "Pohyby".
Oprava
XML komunikácia - import Predajky. Opravené nastavovanie poznámky na položke úhrady dokladu na za záložke "Úhrady dokladu".
Oprava
XML komunikácia - opravený import prevodky. Pri vytvorení Prevodky sa v agende POHYBY pri zásobe správne nastaví údaj do stĺpca "Číslo".
Oprava
XML komunikácia - import dokladu, skladová položka je uvedená v inej mernej jednotke ako základná merná jednotka. Pokiaľ daná položka nebude mať požadované množstvo zásoby na sklade v programe POHODA, tak bude v XML response vytvorený warning a v ňom bude množstvo zásoby prepočítané na základnú mernú jednotku uvedenú pri zásobe v programe POHODA.
Novinka
XML komunikácia - aktualizačný import zásoby. Po novom je možné cez XML komunikáciu aktualizovať alebo zmazať skladovú zásobu typu: komplet, súprava, výrobok.
Zmena
XML komunikácia - import dokladu so skladovou položkou. Bola pridaná možnosť nastaviť cez XML požiadavku pomocou atribútu "applyUserSettingsFilterOnTheStore" v elemente stockItem , či pri dohľadaní skladovej zásoby cez "kód zásoby" v programe POHODA bude použítý/ignorovaný filter na sklad nastavený v programe v agende SKLADY/SKLADY pod daným uživateľským profilom.
Zmena
XML komunikácia - import dokladu, prenos adresy do dokladu - zjednotené chovanie XML komunikácie s ručným zadávaním dokladu. Upravený prenos údajov z kontaktnej adresy na doklad. Pole "krajina, stredisko, činnost, zakázka, mobil" sa po novom nastavuje podľa kontaktnej adresy. Pokiaľ je adresa kontaktná osoba, ktorá nemá vyplnený "E-mail", tak sa prenesie údaj "E-mail" firmy a nie kontaktu.
Zmena
XML komunikácia - upravená schéma type.xsd , blok myIdentity . Bola vykonanáa zmena údajových typov pre pole "email" a "www".
POHODA (release 12600, Jeseň 2020)
Release
Novinka
XML komunikácia - 2.fáza zapracovania importu vydanej faktúry v cudzej mene s väzbou na odpočet zálohy (vydanú zálohovú faktúru) v cudzej mene. Oba doklady musia byť v rovnakej cudzej mene. Po novom je možné nastavenie kurzu cudzej meny pre výpočet kurzového rozdielu.
Novinka
XML komunikácia - import/export údajov bol rozšírený o agendu "Výrobné požiadavky".
Novinka
XML komunikácia - bol pridaný užívateľský export údajv do XML do agendy "Predajné ceny".
Novinka
XML import dokladu - prenos skladovej položky typu komplet/súprava/výrobok. Pokiaľ niektorá z položiek zloženej zásoby nemá dostatočné množstvo zásoby na sklade , tak sa po novom vytvorí do XML Response warning , kde budete upozornenie na to, ktorá položka nemá dostatočné množstvo zásoby na sklade.
Novinka
XML komunikácia - export/import údajov z/do agendy Sklady bol rozšírený o nový parameter "Povoliť stav zásob do mínusu".
Novinka
XML komunikácia - export údajov z agendy Členenie skladov bolo rozšírené o nový parameter "Povoliť stav zásob do mínusu".
Novinka
XML komunikácia - export Zásob. Po novom je možné nastaviť v XML požiadavke na export zásob filter, kde bude možné definovat údaje, ktoré nemajú vstúpiť do výstupného XML zásoby pre export. Pokiaľ nebude blok uvedený, budú sa exportovať všetky údaje zo zásoby ako doteraz. Aktuálne tento blok obsahuje iba údaje pre položkové gridy na zásobe: (evidenčné čísla, zľavy, záložka Internet: obrázky, súvisiace súbory, súvisiace odkazy, alternatívne zásoby,skupiny zásob, parametre).
Novinka
XML komunikácia - bol pridaný XML export záznamov do agendy "Evidenčné čísla".
Oprava
XML inventrúrne zoznamy. Pri importe je možné po novom nastaviť hodnoty do poľa "Text" a "Názov". Pri skladovej zásobe sa nastavujú hodnoty zo zásoby.
Zmena
XML komunikácia - aktualizačný import do agendy Adresár a Zásoby. Pokiaľ vykonáte aktualizáciu záznamu v Adresári, vykoná sa aktualizácia adresy i vo zviazaných agendách: Zásoby , záložka Individuálne zľavy a pole Dodávateľ, Cenové akcie, záložka Odberatelia. Pokiaľ vykonáte aktualizáciu zásoby, vykoná sa aktualizácia zásoby i v zviazaných agendách: Adresár - záložka Individuálne zľavy. Cenové akcie - záložka Zásoby.
Oprava
XML komunikácia - bol opravený import príjemky v CM, kedy vznikal chybný výpočet vedľajších nákladov na položkách "KcVNakl".
Novinka
XML komunikácia - import zásoby. Po novom je možné cez XML import vytvoriť skladové zásoby typu: komplet, súprava, výrobok.
Zmena
XML komunukácia - tlač do PDF, po novom sa bude vytvárať do XML response warning, pokiaľ sa vytvorí PDF súbor s iným názvom ako bol definováný v požiadavke.
Oprava
XML komunikácia - opravený import vydanej faktúry s väzbou na Prijatú objednávku. Poiaľ prijatá objednávka nemá položky a je v cudzej mene tak sa správne prenáša čiastka v cudzej mene do faktúry.
POHODA (release 12500, Leto 2020)
Release
Novinka
XML komunikácia - export dokladu typu „Výdajka“ bol rozšírený o prenos väzby položky dokladu na iný doklad cez element linkedDocument. Pokiaľ bude mať položka výdajky väzbu na iný doklad, bude do výstupného XML dokumentu vytvorený u danej položky v časti vydejkaItem podelement linkedDocument, ktorý bude obsahovat informácie o väzbe položky na iný doklad.
Novinka
XML komunikácia - po novom je možné importovať vydanú faktúru v cudzej mene s väzbou na odpočet zálohy (vydaná zálohová faktúra) v cudzej mene. Oba doklady musia byť v rovnakej cudzej mene. Vydaná faktúra musí mať nastavený kurz cudzej meny a to buď vo vstupnom XML dokumente alebo v kurzovom lístku. V tom prípade kurzový rozdiel nevzniká.
Novinka
XML komunikácia - import dokladu. Pri importe dokladu so skladovou položkou sa po novom kontroluje Globálne nastavenie programu POHODA - sekcia Sklady\Ceny a zľavy\ check ->"automatický prepočet stavu zásob". Pokiaľ je nastavený, vykoná sa po každom importe dokladu so skladovou položkou prepočet stavu zásob.
Oprava
XML komunikácia - aktualizačný import zásob. Záložka "Zaúčtovanie" údaje pre Intrastat. Pri aktualizačnom importe zásoby sa už nemažú údaje z poľa "Opis tovaru" na záložke Internet.
Zmena
XML komunikácia - import adresy do Adresára programu POHODA. Zakázané vytvorenie nového prázdného záznamu na záložke "Dodacie adresy".
Oprava
XML komunikácia - aktualizačný/mazací import adresy. Opravený import adresy, pokiaľ elementy vstupného XML dokumentu neobsahujú prefix pre menný priestor.
Novinka
XML komunikácia - export dokladu typu "Výdajka" bol rozšírený o prenos parametra "Prenesené" na položke dokladu.
Novinka
XML komunikácia - export záznamov z agendy Cenové akcie bol rozšírený o prenos údajov zo záložky "Odberatelia" a "Skupiny".
Oprava
XML komunikácia - import faktúry s odpočtom zálohy. Opravený import odpočtu zálohy na vydanej faktúre, pokiaľ nebol vo vstupnom XML dokumente v elemente invoiceAdvanceItem uvedený prefix "inv:".
Oprava
XML komunikace - import príjemky s vedľajšími nákladmi. Opravený import vedľajších nákladov na prijemke, pokiaľ nebol v vstupnom XML dokumente v elemente prijemkaAccessoryChargesItem uvedený prefix "pri:".
Novinka
XML komunikácia - import dokladu typu "Predejka" bol rozšírený i možnosť importovať "storno predejky".
Novinka
XML komunikácia - import dokladu "Výdajka". Po novom bol pridaný element inStock, ktorý umožňuje kontrolovať, či je zadané množstvo zásoby na sklade (podobne ako u faktúr). Pokiaľ dané množstvo zásoby nebude na sklade, doklad nebude vytvorený. Kontrola sa týka tiež dokladov Výdajka, ktoré sú vytvorené s väzbou na objednávku.
Novinka
XML komunikácia export/import dokladov, pri ktorých je zapnutá voľba Vypočítať DPH zo zaokrúhlenia - agenda Výdajky, Príjemky. Bol pridaný nový typ položky "Vypočet DPH zo zaokrúhlenia" element calculateVAT, ktorý hovorí programu POHODA či má sama automaticky vytvoriť a vypočítatať DPH zo zaokrúhlenia na doklade. Pokiaľ nebude element uvedený, bude brané, že "Výpočet DPH zo zakrúhlenia" nie je nastavený na doklade.
Zmena
XML komunikácia - import Predajky. Zmena definície formy úhrady na položke dokladu z 19 -> 32 znaků.
Zmena
XML komunikácia - zmena nastavenia údajov účtovného prípadu pri importe dokladu cez XML komunikáciu v závislosti na nastavení "Globálne nastavenie/Zaúčtovanie". Vo vstupnom XML dokumente pre import dokladu je element dateAccounting, v ktorom je možné vyplniť presne dátum účtovného prípadu. Pokiaľ bude dátum vyplnený, použije sa na vytvoenom doklade tento dátum. Pokiaľ nebude element v vstupnom XML dokumente zadaný, tak sa po novom XML komunikácia programu POHODA pozrie na nastavenie Globálne nastavenie/Zaúčtovanie - check "Dátum účtovného případu odvodzovať od zd. plnenia" a podľa toho nasstavenia bude nastavený "datum účtovného prípadu na vytvorenom doklade.
Novinka
XML komunikácia - po novom je možné vykonať export "Globálneho nastavenia" programu POHODA do XML.
Novinka
XML komunikácia - import storno dokladu(väzba storno-stornujúci doklad). Nastavenie KVDPH na stornujúcom doklade. Po novom je možné na stornujúcom doklade nastaviť (Evidenčné číslo KVDPH , Datum dodania, Číslo pôvodného dokladu).
POHODA (release 12 300, Jeseň 2019)
Release
Zmena
Bola zrušená podpora XML komunikácie verzia 1.0. Podrobnejšie informácie nájdete na https://www.stormware.sk/pohoda/xml/ukonceniXMLverze1/
Novinka
XML komunikácia - export Zásob bol rozšírený o prenos nového parametru "Servis", ktorý zobrazuje počet ks zásoby vložených do servisu.
Novinka
XML komunikácia - rozšírená o export údajov z agendy "Členenie DPH". Do agendy Členenie DPH pridaný užívateľský export údajov do XML.
Oprava
XML komunikácia - Oprava importu dokladu so skladovou položkou a väzbou adresy na Adresár. Pokiaľ bola na adrese v programe POHODA nastavená neexistujúca hodnota v poli "Cena", nedošlo k dohľadaniu skladovej položky na sklade a na doklade bola vytvorená textová položka.
Zmena
XML komunikácia - import dokladu. Od novej verzie je možné definovať na poznámke skladovej položky dokladu prázdnu hodnotu. Po novom sa neprenesie do poznámky hodnota z poľa Zásoby/Text, ale zostane prázdna.
Oprava
XML komunikácia - import faktúry s väzbou na celú objednávku. Objednávka je čiastočne prenesená do Výdajky. Opravený prenos už prenesených (čiastočne prenesených) položiek do faktúry.
Zmena
XML komunikácia - import faktúry s väzbou na objednávku/výdajku. Pokiaľ dôjde k zmene čiastky DPH na konečnom doklade oproti pôvodne zadanej čiastke, bude do XML response vygenerovaný warning, ktorý na to upozorní.
Oprava
XML komunikácia - import dokladu/faktúry. Pokiaľ nie je vo vstupnom XML dokumente uvedený element regVATinEU potom sa na vytvorený doklad správne nastaví hodnota "NULL" do poľa "Registrácie DIČ".
Zmena
XML komunikácia – Po novom bude zakázaný import každého XML dokladu, ktorý obsahuje skladovú položku, ktorá v programe POHODA eviduje výrobné čísla a zároveň uvedie iné množstvá aké sú povolené hodnoty: -1,0 ,1.
Oprava
XML komunikácia - import predajky. Opravené zobrazenie formy úhrady v stĺpci v hlavnom gride.
Oprava
XML komunikácia - bola opravená chyba pri logovaní XML importu. Pokiaľ vstupný XML dokument obsahoval v obálke XML dokumentu v elemente dataPack väčšiu hodnotu v atribúte "ID" než je povolená hodnota v databáze v tabuľke XMLlog, došlo k pádu programu POHODA.
Zmena
XML komunikácia - import Prijatej faktúry, Prijatej zálohovej faktúry, Ostatného záväzku, nastavenie Variabilného symbolu na doklade. Pokiaľ vstupný XML doklad neobsahuje Variabilný symbol, potom sa na vytvorenom doklade nastaví Variabilný symbol podľa poľa "Doklad". Pokiaľ nie je vo vstupnom XML uvedené ani pole "Doklad", potom sa nastaví podľa poľa "Číslo dokladu".
Oprava
XML komunikácia - Opravené nastavovanie jednotkovej ceny pri importe skladovej položky, pokiaľ v XML nie je uvedená sadzba DPH alebo v XML nie je uvedený príznak „s DPH“ alebo sa importuje doklad s historickými sadzbami DPH (teda napríklad doklad so sadzbami DPH pre iný štát, alebo v Registrácii DPH v EU). Po novom sa v týchto prípadoch do dokladu vloží skladová zásoba so zaokrúhlenou jednotkovou cenou. Toto zaokrúhlenie sa riadi nastavením zaokrúhlenia cenovej skupiny, do ktorej zásoba spadá.
Zmena
XML komunikácia - export zoznamu predkontácií do XML. Od verzie 12300 sa pri exporte predkontácií z účtovnej jednotky typu JÚ (jednoduché účtovníctvo) nevytvára do XML response atribút "agenda". Je to preto, že tento typ účtovných jednotiek neobsahuje v agende Predkontácií parameter "agenda". Pokiaľ potrebujete získať zoznam predkontácií v účtovnej jednotky typu JÚ, potom je nutné v XML requeste (požiadavke) zadať parameter "agenda", kde definujete pre akú agendu chcete predkontácie exportovať do XML.
POHODA (release 12 200, Leto 2019)
Release
Novinka
XML komunikácia - import dokladu Vydaná faktúra rozšírený o možnosť vytvorenia väzby na doklad Výdajka.
Novinka
XML komunikácia - import dokladu Výdajka rozšírený o možnosť vytvorenia väzby na doklad Prijatá objednávka.
Novinka
XML komunikácia - import/export údajov "Zásoby" bol rozšírený o prenos údajov zo záložky "Doplnkové údaje", konkrétne sa jedná o parametre: (M.j. a koef.) v časti "Jednotková cena".
Zmena
XML komunikácia - zmena importu dokladu so skladovou položkou, ktorá eviduje v programe POHODA výrobné čísla. Od verzie 12200 je pri importe dokladu so skladovou položkou, ktorá eviduje výrobné čísla, kontrolované nastavené množstvo na položke. Pokiaľ bude vo vstupnom XML uvedené iné množstvo ako povolené hodnoty (-1,0 ,1), bude vytvorený do XML response Warninng s upozornením. OD verzie programu POHODA release 12300, ktorá bude vychádzať na jeseň 2019, bude import takéhoto dokladu zakázaný. Do XML response bude vytvorený Error s popisom chyby.
Zmena
XML komunikácia - import/export údajov, pole "meno" v adrese dokladu alebo Adresári bolo rozšírené z 32 na 64 znakov.
Zmena
XML komunikácia - import/export údajov, pole "Evidenčné číslo" na zásobe/na položke dokladu bolo rozšírené z 32 na 64 znakov.
Zmena
XML komunikácia - import dokladu typu prijatá faktúra, prijatá zálohová faktúra, ostatný záväzok. Pokiaľ vstupný XML doklad nemá definovaný variabilný symbol, tak sa po novom na vytvorenom doklade v programe POHODA nastaví variabilný symbol podľa poľa "Doklad".
Zmena
XML komunikácia - import dokladu v cudzej mene. Po novom je zakázané XML import dokladu v cudzej mene, pokiaľ nie sú v Globálnom nastavení povolené cudzie meny. Zakázaný XML import dokladu v cudzej mene do varianty POHODA Mini.
Oprava
XML komunikácia - opravený XML import dokladu typu Výroba a jeho následná XML tlač zostavy "Výrobní list, ID=1182".
Oprava
XML komunikácia - aktualizačný import do Adresára, odstránené generovanie warningu do XML response "Pri aktualizácii adresy nie je možné použiť prefix číselnej rady" v prípade, že neprebieha aktualizácia čísla na adrese, element adb:number
Zmena
XML komunikácia - aktualizačný import zásoby. Po novom je možné vykonať zmazanie EAN kódu zásoby.
Oprava
XML komunikácia - opravená kontrola nastavenia zámku I. a II. úrovne pre uzamknuté obdobie (funkcia Zámok k dátumu) pre rady MDB a SQL, Zámok k dátumu II. stupňa pre variantu POHODA E1 pri XML importe dokladov.
Zmena
XML komunikácia - import faktúry s väzbou na objednávku/výdajku. Pokiaľ dôjde ku zmene čiastok na cieľovom doklade oproti pôvodnému dokladu, bude do XML response vytvorený Warning o zmene čiastky DPH na doklade.
Zmena
XML komunikácia - import dokladu typu Prevodka. Po novom sa na vytvorenom doklade nebude nastavovat pole "Zdrojový sklad".
Oprava
XML komunikácia - import vydanej faktúry s väzbou na prijatú objednávku. Po novom sa pri importe kontroluje, či má prijatá objednávka nastavený príznak "Rezervované". Pokiaľ áno, tak sa pri vytvorení väzby Faktúra -> Prijatá objednávka prekontroluje nastavenie príznaku "Vybavené" a "Prenesené" na prijatej objednávke. Pokiaľ bude aspoň jeden z príznakov nastavený na "true", tak sa na prijatej objednávke zruší nastavenie príznaku "Rezervované".
Zmena
XML komunikácia - export údajov z agendy SALDO rozšírený o novo pridané pole definujúce čiastky v cudzej mene.
Zmena
XML komunikácia - aktualizačný import adresy do Adresára po novom umožňuje nastavenie prázdnej hodnoty pre pole "Stredisko, Činnost, Zakázka".
POHODA (release 12 100, Január 2019)
POHODA (release 12 000, Jeseň 2018)
POHODA (release 11 900, Leto 2018)
POHODA (release 11 800, Január 2018)
POHODA (release 11 700, Jeseň 2017)
POHODA (release 11 600, Leto 2017)
POHODA (release 11 500, Január 2017)
POHODA (release 11 400, Jeseň 2016)
POHODA (release 11 300, Leto 2016)
POHODA (release 11 200, Január 2016)
POHODA (release 11 100, Jeseň 2015)
POHODA (release 11 000, Leto 2015)
POHODA (release 10 900, prosinec 2014)
POHODA (release 10 800, Jeseň 2014)
POHODA (release 10 700, Leto 2014)
POHODA (release 10 600, Január 2014)
POHODA (release 10 500, Jeseň 2013)
POHODA (release 10 400, Leto 2013)
POHODA (release 10 300, Január 2013)
POHODA (release 10 200, Jeseň 2012)
POHODA (release 10 100, Leto 2012)
POHODA (release 10 000, Január 2012)
POHODA (release 9 900, Jeseň 2011)
POHODA (release 9 800, Leto 2011)
POHODA (release 9 700, Január 2011)
POHODA (release 9 600, Jeseň 2010)