Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

História zmien

Posledná aktualizácia 26. 01. 2024
POHODA (release 13600, Január 2024)
Release
Novinka
XML komunikácia - export agendy "Zásoby". Export zásoby bol rozšírený pri predajnej a nákupnej cene o atribút "value", ktorý obsahuje číselnú hodnotu sadzby DPH. Príklad: stk:purchasingRateVAT value="20"> high /stk:purchasingRateVAT
Novinka
XML komunikácia - export dokladov v agende Predajky bol rozšírený o prenos bloku paymentsType viac foriem úhrady na doklade.
Novinka
XML komunikácia - kontrola duplicity pri xml importe zobrazuje teraz ďalšie podrobnosti. Kontrolu duplicít podľa "ID" v dataPack a dataPackItem sme rozšířili o nové parametre v response odpovedi. Po novom je v XML response vytvorený blok rsp:recordDuplicity , ktorý obsahuje (agendu,ID záznamu, číslo dokladu, dátum vytvorenia).
Novinka
XML komunikácia - export dat z agendy Zákazky bol rozšírený o prenos poľa "telefón" na dodacej adrese.
Zmena
XML komunikácia - import/export údajov z/do agendy Zákazky. Bol odstránený skôr používaný element contractState pre stav zakázky. Aktuálne je možné použiť iba element status pre definíciu "Stavu zákazky".
Oprava
XML komunikácia - aktualizačný import zásob - aktualizácia internetového parametra typu Zoznam. Bol opravený problém pri zmazaní parametra typu zoznam pokiaľ bol zaškrtnutý výber z hodnôt a zaškrtnuté iba určité hodnoty a bol pridaný ďalší zoznam, kde boli opäť vybrané niektoré z položiek zoznamu.
Update verzia 13602
Zmena
XML export agendy Výrobné požiadavky sme rozšírili o element dateTill (pole Vybaviť do).
POHODA (release 13500, Jeseň 2023)
Release
Novinka
XML komunikácia - import príjemky s väzbou na vydanú objednávku. Po novom je možné importovať Príjemku s väzbou na vydanú objednávku. Väzby je možné vytvárať cez celý doklad alebo cez položky dokladu.
Novinka
XML komunikácia - import/export dokladu Predajka, po novom podporuje prenos dodacej adresy na doklade.
Novinka
XML komunikácia - import dokladu s adresou, ktorá má väzbu na Adresár. Pridali sme možnosť vloženia dodacej adresy na doklad cez väzbu na jej ID.
Novinka
XML komunikácia - rozšírili sme XML import údajov do agendy Servis.
Novinka
XML komunikácia - import/export údajov do/z vydaných ponúk bol rozšírený o prenos formy úhrady.
Novinka
XML komunikácia - import inventúrnych zoznamov po novom umožňuje prenos parametra "Poznámka".
Oprava
XML komunikácia - aktualizačný import záložky Zľavy agenda Zásoby. Opravené nastavenie rabatu.
Oprava
XML komunikácia - import Príjemky. Opravený import záporných vedľajších nákladov.
Oprava
XML komunikácia - import dokladu so skladovou položkou. Opravené nastavenie predkontácie na skladovej položke podľa skladovej karty so záložky "Zaúčtovanie" výnosový účet strana DAL a prednastavené predkontácie u daného typu dokladu.
POHODA (release 13400, Leto 2023)
Release
Novinka
XML komunikácia - import prijatej faktúry s väzbou na vydanú objednávku. Po novom je možné importovať Prijatú faktúru s väzbou na vydanú objednávku. Väzby je možné vytvárať na celý doklad alebo na položky dokladu.
Novinka
XML komunikácia - automatická likvidácia bankových pohybov v agende Banka. Po novom je možné cez XML komunikáciu programu POHODA zavolať automatickú likvidáciu dokladov. XML komunikácia umožní zlikvidovať iba existujúce bankové pohyby v agende Banka, ktoré nie sú zlikvidované a neobsahujú položky. V vstupnej XML požiadavke definujeme pravidlo párovania pre likvidáciu dokladov. Ďalej môžeme definovať bankový účet a filter na výber bankových pohybov k likvidácii. Program POHODA podporuje v automatickej likvidácii dokladov iba likvidáciu "bankový pohyb -> pohľadávka/záväzok" v rovnakej mene (EUR-EUR, CZK-CZK..)
Novinka
XML komunikácia - aktualizačný import záložky "Zľavy" na zásobe. Po novom je možné vykonať na zásobe aktualizáciu záznamov na záložke "Zľavy" samostatnou XML požiadavkou. Bola pridaná xsd schéma discount.xsd.
Novinka
XML komunikácia - aktualizačný import záložky "Dodávatelia" na zásobe vo variante POHODA E1. Po novom je možné vykonať na zásobe aktualizáciu záznamov na záložke "Dodávatelia" samostatnou XML požiadavkou.
Novinka
XML komunikácia - export zásob. Bola rozšírená o novú verziu XML požiadavky 2.1, ktorý vygeneruje XML odpoveď vo verzii 2.1 pre export zásob. Nová verzia XML odpovede 2.1 obsahuje zmeny v časti pre položky zásoby, ktoré sa týkajú zásob typu "komplet/súprava". Konkrétne ide o blok stockdetail/stockItem , kde je po novom pridaný element stk:stockInfo , ktorý obsahuje hodnotu Skz.id položky zásoby. Pôvodný element stk:id po novom obsahuje hodnotu "SkzPol.Id".
Novinka
XML komunikácia - export/import v agende Sklady bol rozšírený o prenos o voliteľných parametrov vo variante POHODA E1.
Novinka
XML komunikácia - export údajov z agendy Evidenčné čísla bol rozšírený o prenos voliteľných parametrov vo variante POHODA E1.
Novinka
XML komunikácia - import interných dokladov. Po novom je možné pri importe vytvorenie väzby daňového dokladu na zálohovú faktúru.
Novinka
XML komunikácia - import pokladničného dokladu, rozšírenie likvidácie pokladničného dokladu. Po novom je možné likvidovať "vydaný a prijatý dobropis, vydaný a prijatý ťarchopis".
Novinka
XML komunikácia - nastavenie zámku na existujúcom zázname v programe POHODA. XML import zámku na zázname je možné vykonať v agendách: Faktúry, Interné doklady, Pokladňa, Banka, Účtovný denník. Vo variante Pohoda E1 sú to naviac agendy: Objednávky, Ponuky, Dopyty, Príjemky, Prevodky, Predajky, Servis, Výdajky, Výroba.
Novinka
XML komunikácia - export dokladov bol rozšírený o prenos číselnej hodnoty sadzby DPH a to ako na položke tak i v hlavičke dokladu. Element rateVAT na položke dokladu pre definíciu sadzby DPH, ktorý obsahuje hodnoty (high,low,none) bol rozšírený o atribút "value" , ktorý nesie číselnú hodnotu vybranej sadzby DPH (20, 10, 5, atď.) V hlavičke dokladu, časť summary napr. invoiceSummary sme v bloku homeCurrency a foreignCurrency rozšírili elementy, ktoré definujú čiastku DPH priceLowVAT , priceHighVAT , price3VAT o atribút "rate", ktorý obsahuje číselnú hodnotu danej sadzby DPH (20,10,5,atď. )
Zmena
XML komunikácia - import dokladu. Pokiaľ vstupný XML dokument obsahuje doklad, ktorý má definovanú skladovú položku vo vedľajšej mernej jednotke a súčasne je uvedený i koeficient pre prepočet množstva na základnú mernú jednotku, potom program POHODA po novom vygeneruje warning do XML odpovede, kde upozorní na to, že hodnota koeficientu zo vstupného XML je ignorovaná a na položku bol nastavený koeficient zo skladovej karty z programu POHODA. Po novom pri definícii mernej jednotky na položke dokladu vo vstupnom XML dokumentu nezáleží na veľkosti písmen.
Zmena
XML Komunikácia - úprava záverečného logu XML spracovania komunikácie. Vykonali sme zmeny zapísania logu do záverečného dialógu sprievodcu XML komunikácie v programe POHODA.
Zmena
XML Komunikácia - import faktúry s Intrastatom, nastavenie poľa "Vlastná hmotnosť" a "Fakturovaná hodnota" na položke dokladu. Pokiaľ vstupný XML dokument pre import dokladu s Intrastatom nebude mať na skladovej položke uvedené v časti pre Intrastat, elementy/parametre "Fakturovaná hodnota" a "Vlastná hmotnosť", potom ich XML komunikácia na túto položku automaticky sama dopočíta a nastaví podľa nastavenia programu POHODA.
Oprava
XML komunikácia - import Vydanej faktúry s väzbou na prijatú objednávku. Nastavenie poľa "bankový účet" z adresy s väzbou na Adresár. Pokiaľ nie je vo vstupnej XML požiadavke uvedený "účet" a nie je uvedená adresa s väzbou na Adresár, potom je na vytvorený doklad nastavený podľa Užívateľského nastavenia. Pole "účet" je správne nastavené i vo variante, kedy na prijatú objednávku je najskôr vytvorená vydaná zálohová faktúra a potom je z objednávky vytvorená väzba na konečnú vydanú faktúru s odpočtom danej zálohy.
POHODA (release 13300, Január 2023)
Release
Novinka
XML komunikácia - import výdajky s väzbou na vydanú faktúru. Po novom je možné importovať Výdajku s väzbou na vydanú faktúru. Väzby je možné vytvárať cez celý doklad alebo cez položky dokladu.
Novinka
XML komunikácia - export dokladov z agendy Zákazky sme rozšírili o prenos príznaku "vybavené" a "uzamknúť" pri stave zákazky. Element status bol rozšírený o atribúty "executed" a "unused".
Zmena
XML komunikácia - import dokladu typu vydaná faktúra, vydaná zálohová faktúra s väzbou na prijatú objednávku / výdajku. Pokiaľ vstupný XML doklad neobsahuje variabilný symbol, potom sa bude VS nastavovať na vytvorenom doklade podľa nastavenia Globálneho nastavenia / Pohľadávky / check "Vytvoriť Var. symbol z čísla objednávky". Zvolením voľby program pri preklopení prijatej objednávky alebo výdajky s väzbou na prijatú objednávku do vydanej faktúry resp. vydanej zálohovej faktúry vloží do poľa Var. sym. číslo prijatej objednávky. V prípade, že budete mať pri prijatej objednávke vyplnené pole Doklad, prenesie sa do vydanej faktúry resp. vydanej zálohovej faktúry údaj z tohto poľa. Pokiaľ bude toto pole prázdne, zobrazí sa údaj z poľa Číslo z prijatej objednávky. Zjednotenie funkčnosti XML komunikácie s ručným vytváraním dokladu v programu POHODA.
Zmena
XML komunikácia - import Vydanej faktúry s väzbou na prijatú objednávku. Previedli sme zmenu v nastavení poľa "účet" na doklade. Pokiaľ nie je pole "účet" uvedené vo vstupnom XML dokumente, potom program POHODA prekontroluje či má adresa na doklade uvedenú väzbu na adresár. Pokiaľ áno, pokúsi sa preniesť pole "účet" z nastavenia danej adresy v Adresári v programe POHODA. Pokiaľ nie, bude pole "účet" nastavené podľa Užívateľského nastavenia. Zjednotenie funkčnosti XML komunikácie s ručným vytváraním dokladu v programe POHODA.
Zmena
XML komunikácia - rozšírenie parameterAgendaType v schéme type.xsd o členení skladov.
Oprava
XML komunikácia, import predajky s väzbou na doklad. Oprava prenosu skladovej položky typu „textová“, zo zdrojového dokladu na položku predajky, po novom sa správne nastaví na položke predajky pole„refSKz0“.
Oprava
XML Komunikácia - export Prijatej zálohovej faktúra. Po novom sa nevytvára pri exporte prázdny element dateDelivery - Datum dodania.
POHODA (release 13200, Jeseň 2022)
Release
Novinka
XML komunikácia bola rozšírená do agendy Pravidlá párovania dokladov. Po novom je možné export/importovať pravidlá párovania dokladov a prenášať ich tak napr. medzi účtovnými jednotkami. Bola pridaná nová schéma rulesPairing.xsd
Novinka
XML komunikácia - export dokladov typu: vydaná faktúra, vydaná zálohová faktúra, ostatná pohľadávka, prijatá faktúra, prijatá zálohová faktúra, ostatný záväzok bol rozšírený o blok liquidations, ktorý obsahuje informácie o likvidáciách na doklade (zo záložky "Likvidácia"). Východzia pro export dokladov je, že sa údaje zo záložky "Likvidácia" neexportujú. Pre zapnutie exportov údajov zo záložky "Likvidácia" je nutné uviesť vo vstupnom XML požiadavku blok restrictionData , v ktorom sa zapne/nastaví export údajov zo záložky "Likvidácia".
Novinka
XML komunikácia – po novom je možné vytvorenie likvidácie bez väzby pre všetky agendy, ktoré umožňujú likvidáciu bez väzby. Bola pridaná nová schéma liquidationWithoutLink.xsd
Novinka
XML komunikácia - export údajov z agendy Servis bol rozšírený o export údajov v cudzej mene.
POHODA (release 13100, Leto 2022)
Release
Novinka
XML komunikácia – aktualizačný import zásoby. Pokiaľ sa pri aktualizačnom importe zásoby bude meniť predajná cena, potom sa automaticky nastaví i príznak fixácie predajnej ceny na zásobe. XML export zásoby bol rozšírený o prenos parametra "Fixácia" cez nový element fixation, ktorý môže mať hodnoty (bez fixácie, fixácia predajnej ceny, fixácia marže).
Novinka
XML komunikácia - po novom umožňuje import Opravného daňového dokladu v CZ a Dobropisu v SK s väzbou na vydanú faktúru.
Novinka
XML komunikácia - po novom podporuje import Predajky s väzbou na Výdajku.
Novinka
XML komunikácia - pridaný XML export a užívateľský export do xml z agendy Servis.
Zmena
XML komunikácia - aktualizačný import v agende Zásoby. Pokiaľ dôjde k zmene ceny na zásobe, potom sa následne aktualizujú ceny zásoby i na záložke "Individuálne zľavy" v agende Adresár.
Zmena
XML komunikácia - užívateľský export údajov zo zoznamu: činnosti, strediská bol prevedený na XML komunikáciu verzia 2.0
Zmena
XML komunikácia - import dokladu. Nastavenie koeficientu na položke dokladu. Bola upravená aktuálna funkčnosť pre prenos koeficientu MJ pri textovej a skladovej položke na doklade cez XML komunikáciu. Po novom sa pri importe dokladu nebude pri textovej položke prenášať na doklad koeficent zo vstupného XML. Pokiaľ bude vo vstupnom XML uvedený na textovej položke koeficient pre prepočet MJ, potom bude ignorovaný a do XML response se vygeneruje warning "hodnota se nepoužíva..." Pokiaľ bude vstupné XML obsahovať pri skladovej položke element coefficient pre definíciu koeficientu pre prepočet MJ , tak bude program POHODA po novom generovať warning, kde upozorní užívateľa na to, že hodnota bude pri importe ignorovaná a bude nastavená hodnota zo skladovej karty z programu POHODA.
Novinka
XML komunikácia - import prijatých faktúr, ostatných záväzkov a prijatých zálohových faktúr bol rozšírený o prenos poľa "Správa"na doklade, ktorý sa používa pri prenose dokladu do príkazu na úhradu.
Zmena
XML komunikácia - import refundácie predajky. Odkaz na refundovanú položku predajky je po novom uložený na položke refundačnej predajky. Zjednotenie funkčnosti XML komunikácie s ručnou prácou v programe POHODA.
Oprava
XML komunikácia - bol upravený výpočet čiastok DPH na položke dokladu, pokiaľ je v Globálnom nastavení zapnutá tolerancia DPH a vstupný XML doklad neobsahuje zadanú hodnotu pre DPH na položke dokladu.
Novinka
XML komunikácia SK - import/export dokladu. Bol pridaný nový typ zaokrúhlenia celého dokladu. Po novom pridané zaokrúhlenie platieb v EUR hotovosti na 5 centov.
Novinka
XML komunikácia - export dokladov z agendy (faktúry, objednávky, predajky, výdajky) bol rozšírený o možnosť zadať nový filter pre výber údajov zo záznamu/dokladu. Tento nový filter vám umožní zapnúť/vypnúť export údajov zo záložky "Doklady" (jedná sa o informáciu väzby dokladov). Vypnutím exportu údajov zo záložky "Doklady" zrýchlite spracovanie XML komunikácie pre export dokladov do XML. Požiadavka na export dokladov bola rozšírená o nový element "restrictionData. Bližšie informácie nájdete v schéme list.xsd
Novinka
XML komunikácia - import dokladu "Výroba" bol rozšírený o blok "validate", ktorý vám umožní kontrolu skladovej dostupnosti položiek výrobku na sklade a tak zabrániť vytvoreniu prázdneho dokladu. Import dokladov "Výroba" bol rozšírený o nový element "validate.Pokiaľ nebude požadované množstvo položiek výrobku na sklade, nebude doklad vytvorený. Do XML response bude následne vytvorený error s popisom chyby. Jedná sa o obdobnú funkčnosť ako napr. pri importe vydaných faktúr.
POHODA (release 13000, Január 2022)
Release
Novinka
XML komunikácia v agende Vydané faktúry bola rozšírená o možnosť nastavenia príznaku „Odložený výdaj“ pre doklad typu „Vydaná faktúra“.
Novinka
XML komunikácia – export individuálnych cien/zliav z Adresára. Bol pridaný nový filter na nové/zmenené záznamy podľa tabuľky AdCn (podľa zmenených záznamov na záložke Individuálne zľavy).
Zmena
XML komunikácia – import dokladov v režime OSS a užívateľské nastavenie programu POHODA. Pokiaľ vstupný import XML doklad s príznakom OSS nebude obsahovať hodnotu pre „členenie DPH“, potom sa po novom XML komunikácia prevezme z agendy Nastavenie/Užívateľské nastavenie zo sekcie Doklady z oddielu OSS, kde je pole Členenie DPH a toto členenie DPH sa nastaví na doklade.
Novinka
XML komunikácia – import/export údajov. Pridaná podpora nastavenia ručnej väzby na doklad. Aktuálne podporované väzby: Faktúra vydaná -> Výdajka.
Novinka
XML komunikácia v agende "Bankové účty" bola rozšírená o import/vytvorenie nových záznamov.
Update verzia 13003
Zmena
XML komunikácia prestala kvôli zmenám v Intrastate od 1. 1. 2022 v agendách Vydané faktúry a Prijaté faktúry (v časti pre Intrastat) podporovať pre import elementy statestateOfOrigin, tie boli nahradené elementami countryOfOrigin, countryOfDestination (pre vydané faktúry) a countryOfDispatch (pre prijaté faktúry). Pre spätnú kompatibilitu prosím využite transformačnú šablónu. Tu je potrebné od 1. 1. 2022 pre vydané faktúry používajúce Intrastat nastaviť defaultnú hodnotu param name="statPuvodu".

Ďalej odporúčame tretím stranám upraviť vytvárané xml pre vydané a prijaté faktúry.
Update verzia 13005
Zmena
XML komunikácia – export dokladov z dokladových agend (objednávky, faktúry, predajky, výdajky) sme rozšírili o možnosť zapnúť/vypnúť export údajov zo záložky „Doklady“. Pokiaľ vypnete export údajov zo záložky „Doklady“ dôjde k zrýchleniu spracovania XML exportu dokladov z programu POHODA. Vo variante POHODA E1 je naviac možné vypnúť export „Voliteľných parametrov“ na doklade. XML požiadavka pre export dokladov bola rozšírená o blok lst:restrictionData, v ktorom je možné vypnúť/zapnúť export rozšírených údajov na doklade. Bližšie informácie o novom parametre a jeho definícii nájdete v xsd schéme ../schema/version_2/list.xsd
Update verzia 13006
Novinka
Pre Dobropisy a Ťarchopisy bol pridaný element inv:correctionMOSStrue/inv:correctionMOSS pomocou ktorého nastavíte príznak „Vykázať ako opravu“ pre doklad v režime OSS.
POHODA (release 12900, Jeseň 2021)
Release
Novinka
XML komunikácia - bola pridaná podpora exportov záznamov z agendy Recyklačné poplatky.
Novinka
XML komunikácia - po novom je možné importovať doklad Predajka s väzbou na Prijatú objednávku. Väzba na celý doklad / cez položky dokladu.
Novinka
XML komunikácia - import výrobkov vo variante POHODA E1. Po novom je možné definovať/zmeniť zloženie položiek výrobku vo vstupnom XML. Iba pre variant POHODA E1.
Novinka
XML komunikácia - import dokladu so skladovou položkou. Po novom je možné nastaviť na skladovej položke vlastnú hodnotu v poli "Záruka".
Novinka
XML komunikácia - import faktúry s väzbou na Výdajku. Prenos/nastavenie evidenčného čísla na položke faktúry, ktorá má väzbu na položku výdajky. Pokiaľ bude v Globálnom nastavení programu POHODA nastavená voľba Sklady/ Doklady so zásobami -> "Uvádzať vždy evidenčné číslo na doklade", potom sa pri XML importe vydanej faktúry s väzbou na Výdajku bude prenášať z výdajky na faktúry na skladovej položke evidenčné číslo zásoby.
Novinka
XML komunikácia - import/export údajov do/z agendy Výdajka bol rozšírený o prenos parametra "Kasa" .
Novinka
XML komunikácia - import Vydanej faktúry alebo Výdajky s väzbou na Prijatú objednávku, prenos a nastavenie evidenčného čísla na položke dokladu. V prípade, že nie je vo vstupnom XML uvedené evidenčné číslo na položke dokladu a na Prijatej objednávke je na položke dokladu nastavené evidenčné číslo, potom pri väzbe dokladu a to ako cez položky alebo cez celý doklad sa bude prenášať evidenčné číslo z položky objednávky do položky na vydanú faktúru alebo výdajku. Pokiaľ vstupný XML dokument obsahuje na väzbe položky dokladu definíciu evidenčného čísla, potom bude použité na vytvorenie položky dokladu hodnota zo vstupného XML dokumentu.
Zmena
XML komunikácia - export individuálnych cien z Adresára. Bola vykonaná optimalizácia exportu záznamov do XML.
POHODA (release 12800, Leto 2021)
Release
Novinka
XML komunikácia - bola pridaná podpora importov záznamov do agendy Banka.
Novinka
XML komunikácia - po novom je možné importovať doklad Prijatá objednávka s väzbou na Vydanú ponuku. Väzba na celý doklad / cez položky dokladu.
Novinka
XML komunikácia - po novom je možné importovať doklad Prevodka s väzbou na Prijatú objednávku. Väzba na celý doklad / cez položky dokladu.
Novinka
XML komunikácia - import/export údajov bola rozšírená o prenos parametra "Recyklačný poplatok" a to na skladovej karte v agende Zásoby, tak na položkách dokladu v agendách (Predajky, Vydané faktúry, Vydané zálohové faktúry, Vydané ponuky, Prijaté dopyty, Prijaté objednávky, Výdajky, Pokladňa-Príjem)
Novinka
XML komunikácia - import/export údajov bol rozšírený o prenos príznaku "Trvalý doklad" v agende prijaté/vydané ponuky.
Novinka
XML komunikácia - import údajov do agendy faktúry vydané/prijaté bol rozšírený o možnosť nastavenia údajov pre Intrastat na doklade typu: Faktúra - Opravný daňový doklad, Dobropis, Ťarchopis .
Novinka
XML komunikácia - import dokladu typu Výdajka, Prevodka, Príjemka bol rozšírený o možnosť nastavenia kontroly skladovej dostupnosti zásoby na sklade pomocou bloku validate. Pokiaľ nebude mať zásoba požadované množstvo zásoby na sklade, doklad nebude vytvorený.
Novinka
XML komunikácia - tlač dokladu. Po novom je možné pri XML tlači nastaviť parametre tlačovej zostavy, ktoré má každá zostava zobrazené v dialógu Tlač v programe POHODA.
Zmena
XML komunikácia - bola vykonaná optimalizácia exportu dokladov, ktoré obsahujú skladovú položku.
Zmena
XML komunikácia - tlač dokladu. Po novom je umožnené vykonať XML tlač storno dokladu s väzbou na pôvodný doklad.
Zmena
XML komunikácia - import dokladu. Pokiaľ vstupný XML dokument neobsahuje definíciu pre stredisko, činnosť, zákazku a pokiaľ je v XML dokumente uvedená väzba na adresu do Adresára programu POHODA a pri tejto adrese nie je nastavené stredisko, činnosť, zákazka potom sa na vytvorený doklad použije hodnota podľa Užívateľského nastavenia programu POHODA. Zjednotenie funkčnosti s ručným vytvorením dokladu v programe POHODA. Ďalej sa po novom kontroluje, či sú v Globálnom nastavení programu POHODA zapnuté činnosti, strediská, zákazky, pokiaľ nie, hodnoty zo vstupného XML dokumentu sa po novom nenačítajú.
Oprava
XML komunikácia - import dokladu s väzbou na adresu. Opravené nastavenie východisková prázdna hodnota pre pole "RefZeme" a "RefZeme2".
Oprava
XML komunikácia - opravený import dokladu s väzbou na doklad (Pohoda E1), pokiaľ vstupný XML dokument nemá nastavené vol. parametre a zdrojový doklad obsahuje voliteľné parametre, ktoré však nemajú nastavenú žiadnu hodnotu. Po novom sa správne prenesie prázdna hodnota voliteľného parametra zo zdrojového dokladu na nový doklad.
POHODA (release 12700, Január 2021)
Release
Novinka
XML komunikácia - bola rozšírená o import/export voliteľných parametrov na položke Prevodky.
Novinka
XML komunikácia - agenda Predajky. Po novom je možné cez XML import vytvoriť refundáciu predajky po položkách.
Novinka
XML komunikácia bola rozšírená o import storno "Pokladničného dokladu".
Novinka
XML komunikácia bola rozšírená o XML export a uživatelský export údajov z agendy "Pohyby".
Oprava
XML komunikácia - import Predajky. Opravené nastavovanie poznámky na položke úhrady dokladu na za záložke "Úhrady dokladu".
Oprava
XML komunikácia - opravený import prevodky. Pri vytvorení Prevodky sa v agende POHYBY pri zásobe správne nastaví údaj do stĺpca "Číslo".
Oprava
XML komunikácia - import dokladu, skladová položka je uvedená v inej mernej jednotke ako základná merná jednotka. Pokiaľ daná položka nebude mať požadované množstvo zásoby na sklade v programe POHODA, tak bude v XML response vytvorený warning a v ňom bude množstvo zásoby prepočítané na základnú mernú jednotku uvedenú pri zásobe v programe POHODA.
Novinka
XML komunikácia - aktualizačný import zásoby. Po novom je možné cez XML komunikáciu aktualizovať alebo zmazať skladovú zásobu typu: komplet, súprava, výrobok.
Zmena
XML komunikácia - import dokladu so skladovou položkou. Bola pridaná možnosť nastaviť cez XML požiadavku pomocou atribútu "applyUserSettingsFilterOnTheStore" v elemente stockItem , či pri dohľadaní skladovej zásoby cez "kód zásoby" v programe POHODA bude použítý/ignorovaný filter na sklad nastavený v programe v agende SKLADY/SKLADY pod daným uživateľským profilom.
Zmena
XML komunikácia - import dokladu, prenos adresy do dokladu - zjednotené chovanie XML komunikácie s ručným zadávaním dokladu. Upravený prenos údajov z kontaktnej adresy na doklad. Pole "krajina, stredisko, činnost, zakázka, mobil" sa po novom nastavuje podľa kontaktnej adresy. Pokiaľ je adresa kontaktná osoba, ktorá nemá vyplnený "E-mail", tak sa prenesie údaj "E-mail" firmy a nie kontaktu.
Zmena
XML komunikácia - upravená schéma type.xsd , blok myIdentity . Bola vykonanáa zmena údajových typov pre pole "email" a "www".
POHODA (release 12600, Jeseň 2020)
Release
Novinka
XML komunikácia - 2.fáza zapracovania importu vydanej faktúry v cudzej mene s väzbou na odpočet zálohy (vydanú zálohovú faktúru) v cudzej mene. Oba doklady musia byť v rovnakej cudzej mene. Po novom je možné nastavenie kurzu cudzej meny pre výpočet kurzového rozdielu.
Novinka
XML komunikácia - import/export údajov bol rozšírený o agendu "Výrobné požiadavky".
Novinka
XML komunikácia - bol pridaný užívateľský export údajv do XML do agendy "Predajné ceny".
Novinka
XML import dokladu - prenos skladovej položky typu komplet/súprava/výrobok. Pokiaľ niektorá z položiek zloženej zásoby nemá dostatočné množstvo zásoby na sklade , tak sa po novom vytvorí do XML Response warning , kde budete upozornení na to, ktorá položka nemá dostatočné množstvo zásoby na sklade.
Novinka
XML komunikácia - export/import údajov z/do agendy Sklady bol rozšírený o nový parameter "Povoliť stav zásob do mínusu".
Novinka
XML komunikácia - export údajov z agendy Členenie skladov bolo rozšírené o nový parameter "Povoliť stav zásob do mínusu".
Novinka
XML komunikácia - export Zásob. Po novom je možné nastaviť v XML požiadavke na export zásob filter, kde bude možné definovat údaje, ktoré nemajú vstúpiť do výstupného XML zásoby pre export. Pokiaľ nebude blok uvedený, budú sa exportovať všetky údaje zo zásoby ako doteraz. Aktuálne tento blok obsahuje iba údaje pre položkové gridy na zásobe: (evidenčné čísla, zľavy, záložka Internet: obrázky, súvisiace súbory, súvisiace odkazy, alternatívne zásoby,skupiny zásob, parametre).
Novinka
XML komunikácia - bol pridaný XML export záznamov do agendy "Evidenčné čísla".
Oprava
XML inventúrne zoznamy. Pri importe je možné po novom nastaviť hodnoty do poľa "Text" a "Názov". Pri skladovej zásobe sa nastavujú hodnoty zo zásoby.
Zmena
XML komunikácia - aktualizačný import do agendy Adresár a Zásoby. Pokiaľ vykonáte aktualizáciu záznamu v Adresári, vykoná sa aktualizácia adresy i vo zviazaných agendách: Zásoby , záložka Individuálne zľavy a pole Dodávateľ, Cenové akcie, záložka Odberatelia. Pokiaľ vykonáte aktualizáciu zásoby, vykoná sa aktualizácia zásoby i v zviazaných agendách: Adresár - záložka Individuálne zľavy. Cenové akcie - záložka Zásoby.
Oprava
XML komunikácia - bol opravený import príjemky v CM, kedy vznikal chybný výpočet vedľajších nákladov na položkách "KcVNakl".
Novinka
XML komunikácia - import zásoby. Po novom je možné cez XML import vytvoriť skladové zásoby typu: komplet, súprava, výrobok.
Zmena
XML komunikácia - tlač do PDF, po novom sa bude vytvárať do XML response warning, pokiaľ sa vytvorí PDF súbor s iným názvom ako bol definováný v požiadavke.
Oprava
XML komunikácia - opravený import vydanej faktúry s väzbou na Prijatú objednávku. Poiaľ prijatá objednávka nemá položky a je v cudzej mene tak sa správne prenáša čiastka v cudzej mene do faktúry.
POHODA (release 12500, Leto 2020)
Release
Novinka
XML komunikácia - export dokladu typu „Výdajka“ bol rozšírený o prenos väzby položky dokladu na iný doklad cez element linkedDocument. Pokiaľ bude mať položka výdajky väzbu na iný doklad, bude do výstupného XML dokumentu vytvorený u danej položky v časti vydejkaItem podelement linkedDocument, ktorý bude obsahovat informácie o väzbe položky na iný doklad.
Novinka
XML komunikácia - po novom je možné importovať vydanú faktúru v cudzej mene s väzbou na odpočet zálohy (vydaná zálohová faktúra) v cudzej mene. Oba doklady musia byť v rovnakej cudzej mene. Vydaná faktúra musí mať nastavený kurz cudzej meny a to buď vo vstupnom XML dokumente alebo v kurzovom lístku. V tom prípade kurzový rozdiel nevzniká.
Novinka
XML komunikácia - import dokladu. Pri importe dokladu so skladovou položkou sa po novom kontroluje Globálne nastavenie programu POHODA - sekcia Sklady\Ceny a zľavy\ check ->"automatický prepočet stavu zásob". Pokiaľ je nastavený, vykoná sa po každom importe dokladu so skladovou položkou prepočet stavu zásob.
Oprava
XML komunikácia - aktualizačný import zásob. Záložka "Zaúčtovanie" údaje pre Intrastat. Pri aktualizačnom importe zásoby sa už nemažú údaje z poľa "Opis tovaru" na záložke Internet.
Zmena
XML komunikácia - import adresy do Adresára programu POHODA. Zakázané vytvorenie nového prázdného záznamu na záložke "Dodacie adresy".
Oprava
XML komunikácia - aktualizačný/mazací import adresy. Opravený import adresy, pokiaľ elementy vstupného XML dokumentu neobsahujú prefix pre menný priestor.
Novinka
XML komunikácia - export dokladu typu "Výdajka" bol rozšírený o prenos parametra "Prenesené" na položke dokladu.
Novinka
XML komunikácia - export záznamov z agendy Cenové akcie bol rozšírený o prenos údajov zo záložky "Odberatelia" a "Skupiny".
Oprava
XML komunikácia - import faktúry s odpočtom zálohy. Opravený import odpočtu zálohy na vydanej faktúre, pokiaľ nebol vo vstupnom XML dokumente v elemente invoiceAdvanceItem uvedený prefix "inv:".
Oprava
XML komunikace - import príjemky s vedľajšími nákladmi. Opravený import vedľajších nákladov na prijemke, pokiaľ nebol v vstupnom XML dokumente v elemente prijemkaAccessoryChargesItem uvedený prefix "pri:".
Novinka
XML komunikácia - import dokladu typu "Predejka" bol rozšírený i možnosť importovať "storno predejky".
Novinka
XML komunikácia - import dokladu "Výdajka". Po novom bol pridaný element inStock, ktorý umožňuje kontrolovať, či je zadané množstvo zásoby na sklade (podobne ako u faktúr). Pokiaľ dané množstvo zásoby nebude na sklade, doklad nebude vytvorený. Kontrola sa týka tiež dokladov Výdajka, ktoré sú vytvorené s väzbou na objednávku.
Novinka
XML komunikácia export/import dokladov, pri ktorých je zapnutá voľba Vypočítať DPH zo zaokrúhlenia - agenda Výdajky, Príjemky. Bol pridaný nový typ položky "Vypočet DPH zo zaokrúhlenia" element calculateVAT, ktorý hovorí programu POHODA či má sama automaticky vytvoriť a vypočítatať DPH zo zaokrúhlenia na doklade. Pokiaľ nebude element uvedený, bude brané, že "Výpočet DPH zo zakrúhlenia" nie je nastavený na doklade.
Zmena
XML komunikácia - import Predajky. Zmena definície formy úhrady na položke dokladu z 19 -> 32 znaků.
Zmena
XML komunikácia - zmena nastavenia údajov účtovného prípadu pri importe dokladu cez XML komunikáciu v závislosti na nastavení "Globálne nastavenie/Zaúčtovanie". Vo vstupnom XML dokumente pre import dokladu je element dateAccounting, v ktorom je možné vyplniť presne dátum účtovného prípadu. Pokiaľ bude dátum vyplnený, použije sa na vytvoenom doklade tento dátum. Pokiaľ nebude element v vstupnom XML dokumente zadaný, tak sa po novom XML komunikácia programu POHODA pozrie na nastavenie Globálne nastavenie/Zaúčtovanie - check "Dátum účtovného případu odvodzovať od zd. plnenia" a podľa toho nasstavenia bude nastavený "datum účtovného prípadu na vytvorenom doklade.
Novinka
XML komunikácia - po novom je možné vykonať export "Globálneho nastavenia" programu POHODA do XML.
Novinka
XML komunikácia - import storno dokladu(väzba storno-stornujúci doklad). Nastavenie KVDPH na stornujúcom doklade. Po novom je možné na stornujúcom doklade nastaviť (Evidenčné číslo KVDPH , Datum dodania, Číslo pôvodného dokladu).
POHODA (release 12 300, Jeseň 2019)
Release
Zmena
Bola zrušená podpora XML komunikácie verzia 1.0. Podrobnejšie informácie nájdete na https://www.stormware.sk/pohoda/xml/ukonceniXMLverze1/
Novinka
XML komunikácia - export Zásob bol rozšírený o prenos nového parametru "Servis", ktorý zobrazuje počet ks zásoby vložených do servisu.
Novinka
XML komunikácia - rozšírená o export údajov z agendy "Členenie DPH". Do agendy Členenie DPH pridaný užívateľský export údajov do XML.
Oprava
XML komunikácia - Oprava importu dokladu so skladovou položkou a väzbou adresy na Adresár. Pokiaľ bola na adrese v programe POHODA nastavená neexistujúca hodnota v poli "Cena", nedošlo k dohľadaniu skladovej položky na sklade a na doklade bola vytvorená textová položka.
Zmena
XML komunikácia - import dokladu. Od novej verzie je možné definovať na poznámke skladovej položky dokladu prázdnu hodnotu. Po novom sa neprenesie do poznámky hodnota z poľa Zásoby/Text, ale zostane prázdna.
Oprava
XML komunikácia - import faktúry s väzbou na celú objednávku. Objednávka je čiastočne prenesená do Výdajky. Opravený prenos už prenesených (čiastočne prenesených) položiek do faktúry.
Zmena
XML komunikácia - import faktúry s väzbou na objednávku/výdajku. Pokiaľ dôjde k zmene čiastky DPH na konečnom doklade oproti pôvodne zadanej čiastke, bude do XML response vygenerovaný warning, ktorý na to upozorní.
Oprava
XML komunikácia - import dokladu/faktúry. Pokiaľ nie je vo vstupnom XML dokumente uvedený element regVATinEU potom sa na vytvorený doklad správne nastaví hodnota "NULL" do poľa "Registrácie DIČ".
Zmena
XML komunikácia – Po novom bude zakázaný import každého XML dokladu, ktorý obsahuje skladovú položku, ktorá v programe POHODA eviduje výrobné čísla a zároveň uvedie iné množstvá aké sú povolené hodnoty: -1,0 ,1.
Oprava
XML komunikácia - import predajky. Opravené zobrazenie formy úhrady v stĺpci v hlavnom gride.
Oprava
XML komunikácia - bola opravená chyba pri logovaní XML importu. Pokiaľ vstupný XML dokument obsahoval v obálke XML dokumentu v elemente dataPack väčšiu hodnotu v atribúte "ID" než je povolená hodnota v databáze v tabuľke XMLlog, došlo k pádu programu POHODA.
Zmena
XML komunikácia - import Prijatej faktúry, Prijatej zálohovej faktúry, Ostatného záväzku, nastavenie Variabilného symbolu na doklade. Pokiaľ vstupný XML doklad neobsahuje Variabilný symbol, potom sa na vytvorenom doklade nastaví Variabilný symbol podľa poľa "Doklad". Pokiaľ nie je vo vstupnom XML uvedené ani pole "Doklad", potom sa nastaví podľa poľa "Číslo dokladu".
Oprava
XML komunikácia - Opravené nastavovanie jednotkovej ceny pri importe skladovej položky, pokiaľ v XML nie je uvedená sadzba DPH alebo v XML nie je uvedený príznak „s DPH“ alebo sa importuje doklad s historickými sadzbami DPH (teda napríklad doklad so sadzbami DPH pre iný štát, alebo v Registrácii DPH v EU). Po novom sa v týchto prípadoch do dokladu vloží skladová zásoba so zaokrúhlenou jednotkovou cenou. Toto zaokrúhlenie sa riadi nastavením zaokrúhlenia cenovej skupiny, do ktorej zásoba spadá.
Zmena
XML komunikácia - export zoznamu predkontácií do XML. Od verzie 12300 sa pri exporte predkontácií z účtovnej jednotky typu JÚ (jednoduché účtovníctvo) nevytvára do XML response atribút "agenda". Je to preto, že tento typ účtovných jednotiek neobsahuje v agende Predkontácií parameter "agenda". Pokiaľ potrebujete získať zoznam predkontácií v účtovnej jednotky typu JÚ, potom je nutné v XML requeste (požiadavke) zadať parameter "agenda", kde definujete pre akú agendu chcete predkontácie exportovať do XML.
POHODA (release 12 200, Leto 2019)
Release
Novinka
XML komunikácia - import dokladu Vydaná faktúra rozšírený o možnosť vytvorenia väzby na doklad Výdajka.
Novinka
XML komunikácia - import dokladu Výdajka rozšírený o možnosť vytvorenia väzby na doklad Prijatá objednávka.
Novinka
XML komunikácia - import/export údajov "Zásoby" bol rozšírený o prenos údajov zo záložky "Doplnkové údaje", konkrétne sa jedná o parametre: (M.j. a koef.) v časti "Jednotková cena".
Zmena
XML komunikácia - zmena importu dokladu so skladovou položkou, ktorá eviduje v programe POHODA výrobné čísla. Od verzie 12200 je pri importe dokladu so skladovou položkou, ktorá eviduje výrobné čísla, kontrolované nastavené množstvo na položke. Pokiaľ bude vo vstupnom XML uvedené iné množstvo ako povolené hodnoty (-1,0 ,1), bude vytvorený do XML response Warninng s upozornením. OD verzie programu POHODA release 12300, ktorá bude vychádzať na jeseň 2019, bude import takéhoto dokladu zakázaný. Do XML response bude vytvorený Error s popisom chyby.
Zmena
XML komunikácia - import/export údajov, pole "meno" v adrese dokladu alebo Adresári bolo rozšírené z 32 na 64 znakov.
Zmena
XML komunikácia - import/export údajov, pole "Evidenčné číslo" na zásobe/na položke dokladu bolo rozšírené z 32 na 64 znakov.
Zmena
XML komunikácia - import dokladu typu prijatá faktúra, prijatá zálohová faktúra, ostatný záväzok. Pokiaľ vstupný XML doklad nemá definovaný variabilný symbol, tak sa po novom na vytvorenom doklade v programe POHODA nastaví variabilný symbol podľa poľa "Doklad".
Zmena
XML komunikácia - import dokladu v cudzej mene. Po novom je zakázané XML import dokladu v cudzej mene, pokiaľ nie sú v Globálnom nastavení povolené cudzie meny. Zakázaný XML import dokladu v cudzej mene do varianty POHODA Mini.
Oprava
XML komunikácia - opravený XML import dokladu typu Výroba a jeho následná XML tlač zostavy "Výrobní list, ID=1182".
Oprava
XML komunikácia - aktualizačný import do Adresára, odstránené generovanie warningu do XML response "Pri aktualizácii adresy nie je možné použiť prefix číselnej rady" v prípade, že neprebieha aktualizácia čísla na adrese, element adb:number
Zmena
XML komunikácia - aktualizačný import zásoby. Po novom je možné vykonať zmazanie EAN kódu zásoby.
Oprava
XML komunikácia - opravená kontrola nastavenia zámku I. a II. úrovne pre uzamknuté obdobie (funkcia Zámok k dátumu) pre rady MDB a SQL, Zámok k dátumu II. stupňa pre variantu POHODA E1 pri XML importe dokladov.
Zmena
XML komunikácia - import faktúry s väzbou na objednávku/výdajku. Pokiaľ dôjde ku zmene čiastok na cieľovom doklade oproti pôvodnému dokladu, bude do XML response vytvorený Warning o zmene čiastky DPH na doklade.
Zmena
XML komunikácia - import dokladu typu Prevodka. Po novom sa na vytvorenom doklade nebude nastavovat pole "Zdrojový sklad".
Oprava
XML komunikácia - import vydanej faktúry s väzbou na prijatú objednávku. Po novom sa pri importe kontroluje, či má prijatá objednávka nastavený príznak "Rezervované". Pokiaľ áno, tak sa pri vytvorení väzby Faktúra -> Prijatá objednávka prekontroluje nastavenie príznaku "Vybavené" a "Prenesené" na prijatej objednávke. Pokiaľ bude aspoň jeden z príznakov nastavený na "true", tak sa na prijatej objednávke zruší nastavenie príznaku "Rezervované".
Zmena
XML komunikácia - export údajov z agendy SALDO rozšírený o novo pridané pole definujúce čiastky v cudzej mene.
Zmena
XML komunikácia - aktualizačný import adresy do Adresára po novom umožňuje nastavenie prázdnej hodnoty pre pole "Stredisko, Činnost, Zakázka".
POHODA (release 12 100, Január 2019)
POHODA (release 12 000, Jeseň 2018)
POHODA (release 11 900, Leto 2018)
POHODA (release 11 800, Január 2018)
POHODA (release 11 700, Jeseň 2017)
POHODA (release 11 600, Leto 2017)
POHODA (release 11 500, Január 2017)
POHODA (release 11 400, Jeseň 2016)
POHODA (release 11 300, Leto 2016)
POHODA (release 11 200, Január 2016)
POHODA (release 11 100, Jeseň 2015)
POHODA (release 11 000, Leto 2015)
POHODA (release 10 900, prosinec 2014)
POHODA (release 10 800, Jeseň 2014)
POHODA (release 10 700, Leto 2014)
POHODA (release 10 600, Január 2014)
POHODA (release 10 500, Jeseň 2013)
POHODA (release 10 400, Leto 2013)
POHODA (release 10 300, Január 2013)
POHODA (release 10 200, Jeseň 2012)
POHODA (release 10 100, Leto 2012)
POHODA (release 10 000, Január 2012)
POHODA (release 9 900, Jeseň 2011)
POHODA (release 9 800, Leto 2011)
POHODA (release 9 700, Január 2011)
POHODA (release 9 600, Jeseň 2010)