Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

3.8 Miestna ponuka

Názov objektu je v miestnej ponuke uvedený vždy ako prvý.

Po stlačení pravého tlačidla myši na niektorom z objektov sa objaví miestna ponuka, ktorá obsahuje príkazy často používané v súvislosti s týmto objektom. Niektoré z príkazov už boli popísané vyššie, iné, ktoré je možné nájsť iba v miestnej ponuke, popíšeme tu.

V miestnej ponuke je vždy ako prvý uvedený názov objektu, ku ktorému sa vzťahuje miestna ponuka.

Pri objektoch databázové, textové a súčtové pole môžete, okrem iného, nájsť povely:

Vziať výšku textu

38_1.png

Tento povel je vhodné použiť po zmene veľkosti písma, pretože tá zmení veľkosť objektu percentuálne, a pritom sa snaží zachovať zhodný pomer výšky a šírky objektu.

Nastaví výšku textového objektu podľa použitého písma. Automaticky sa vykoná pri vkladaní nového textového objektu.

V ľavej časti obrázka je vidieť vždy situácie pred použitím povelu, v pravej časti po použití povelu.

Tento povel je veľmi často používaný užívateľmi v prípade, keď je treba maximálne usporiť priestor tlačovej zostavy na výšku, a je teda nutné minimalizovať straty spôsobené príliš vysokými objektmi.

Vziať veľkosť textu

38_2.png

Nastaví výšku i šírku textového objektu podľa veľkosti písma. K šírke textu sa navyše pripočíta 10%, ktoré korigujú mierne odchýlky šírky fontov na rôznych tlačiarňach.

Ak vyberiete viac týchto objektov, v miestnej ponuke sa objavia povely:

Prehodiť horizontálne

38_3.png

Prehodí vybrané objekty v horizontálnom smere.

Prehodiť vertikálne

38_4.png

Prehodí vybrané objekty vo vertikálnom smere. Vertikálne prehodenie je možné iba v rámci jednej sekcie.

Pred týmto povelom je vhodné použiť povel Vziať výšku textu.

Prilepiť pod seba

38_5.png

Týmto povelom, ktorý zarovná všetky vybrané textové objekty tesne pod seba, docielite správne riadkovania textov pod sebou.

Pri objektoch čiarový kód, logo firmy a obrázok môžete v miestnej ponuke nájsť povel:

Zrovnať proporcie

Ak chcete pri obrázku zachovať pôvodný pomer výšky a šírky a pritom zmeniť jeho veľkosť, nastavte potrebnú šírku a zvoľte povel Zrovnať proporcie z miestnej ponuky.

Povel nastaví pôvodný pomer medzi výškou a šírkou objektu, ktorý je pri čiarovom kóde daný príslušnou normou, pri obrázku pôvodným rozmerom a pri logu pomerom 2:3.

38_6.png

Povel vždy vychádza z aktuálnej šírky objektu, a preto, aby nastavil pôvodný pomer medzi výškou a šírkou, upravuje výšku objektu.