Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

3.5 Ponuka Zobraziť

Ponuka Zobraziť obsahuje povely pre úpravu vzhľadu návrhu.

Mierka

Povel zväčší (priblíži) alebo zmenší (oddiali) mierku návrhu tlačovej zostavy podľa potreby užívateľa. K dispozícií je škála hodnôt 50 - 190% a povely Zväčšiť Zmenšiť.

Mriežka

Povel zapne, alebo vypne mriežku. Ak je mriežka zapnutá, objekty sa zarovnávajú podľa nej. Veľkosť posunutia objektov pri ich presune pomocou myši či kurzorových šípok je daná nastavením v poli Mriežka, resp. Krok kurzoru, ktorá sa rovnako ako rozpätie bodov mriežky nastavuje povelom Súbor/Nastavenie. Bližšie viď popis v ponuke Súbor.

Ak nechcete zarovnávať objekty podľa mriežky, vypnite ju.

Pravítko

35_1.png

Povel zobrazí alebo skryje vertikálne a horizontálne pravítko. Vertikálne pravítko obsahuje i popis sekcií a horizontálne sa neposúva. Preto máte neustále prehľad, ktorú sekciu na obrazovke vidíte.

Ak chcete mať na obrazovke viac miesta, vypnite pravítka. Tak je možné sa prostredníctvom posuvnej lišty presunúť v návrhu tlačovej zostavy doprava, a tým „zakryť“ popis sekcií. Na obrazovke budete mať zobrazený iba samotný návrh.

Farba papiera

35_2.png

Povel umožní užívateľovi nastaviť farbu podkladu tlačovej zostavy. Užívateľ si môže zvoliť zo základných farieb, prípadne v rozšírenom dialógovom okne, po stlačení tlačidla Definovať vlastné farby, nadefinovať farby podľa svojich kritérií. Farba papiera nemá žiadny vplyv na náhľad a tlač zostavy.

Obsah objektu

58_3.bmp

Ak je tento povel zaškrtnutý, zobrazí sa v návrhu zostavy obsah obrázkov a OLE objektov, ktoré boli do zostavy vložené. V prípade, že nie je táto voľba zaškrtnutá, v návrhu zostavy sa namiesto vložených OLE objektov a obrázkov objavujú preškrtnuté rámčeky.

Vypnúť zobrazenie obsahu objektov odporúčame v prípade, keď je do návrhu zostavy vložené veľké množstvo obrázkov a OLE objektov a práca s návrhom tlačovej zostavy sa výrazne spomalí.