3.4 Ponuka Objekt

Ponuka Objekt obsahuje povely pre manipuláciu s objektmi.

Vlastnosti

Kľúčová funkcia pre nastavovanie vlastností objektov. Povel budete používať pomerne často, preto je prístupný cez klávesovú skratku ALT+ENTER a taktiež z miestnej ponuky, ktorá sa objaví po stlačení pravého tlačidla myši nad objektom (prvou položkou v miestnej ponuke je vždy názov objektu). Vlastnosti môžete rovnako vyvolať poklikaním myši na vybranom objekte.

ALT+ENTER vyvolá dialógové okno Vlastnosti objektu.

Dialógové okno Vlastnosti objektu je rozčlenené na niekoľko záložiek. Pre objekty rôznych typov sú k dispozícii rôzne záložky, na ktorých je možné nastaviť rôzne vlastnosti. Ich podrobný popis je uvedený v kapitole Vlastnosti objektov, resp. Prílohy – Praktické príklady nastavenia vlastností.

Preniesť objekt

Povely začínajúce slovom Preniesť slúžia na prenesenie objektu pred alebo za ostatné prekrývajúce sa objekty. Každý povel je funkčný iba v prípade, že je vybraný len jeden objekt v rámci jednej sekcie.

O výbere objektov pojednáva kapitola Základné vedomosti.

Rámčeky a čiary, ktoré môžu presahovať cez niekoľko sekcií, ležia vždy až za ostatnými objektmi.

Vybraný objekt poznáte podľa značiek v rohoch objektu.

Preniesť dopredu

Povel prenesie vybraný objekt úplne dopredu pred všetky ostatné objekty.

56_1.png

Preniesť dozadu

Povel prenesie vybraný objekt úplne dozadu za všetky ostatné objekty.

56_2.png

Preniesť bližšie

Povel prenesie vybraný objekt dopredu pred jeden objekt.

56_3.png

Preniesť ďalej

Povel prenesie vybraný objekt dozadu za jeden objekt.

56_4.png

Zarovnať objekty

Povely začínajúce slovom Zarovnať sú prístupné iba vtedy, ak je vybraných viac objektov. Slúžia na zarovnanie všetkých vybraných objektov podľa hlavného objektu. Hlavný objekt má značky okolo seba vyplnené na čierno, ostatné vybrané objekty majú značky len čierno orámované a prázdne.

Ako vybrať viacero objektov sa dozviete v kapitole Základné vedomosti.

V ľavej časti obrázku je zobrazený stav pred vykonaným povelu, v pravej časti po vykonaní daného povelu.

Zarovnať vľavo

Povel zarovná všetky vybrané objekty tak, aby boli vyrovnané zároveň s ľavým okrajom hlavného objektu. Bližšie viď obrázok.

Zarovnať vpravo

Povel zarovná všetky vybrané objekty tak, aby boli vyrovnané zároveň s pravým okrajom hlavného objektu.

Zarovnať hore

57_2.bmp

Povel zarovná všetky vybrané objekty tak, aby boli vyrovnané zároveň s horným okrajom hlavného objektu. Bližšie viď obrázok.

Zarovnať dole

Povel zarovná všetky vybrané objekty tak, aby boli vyrovnané zároveň s dolným okrajom hlavného objektu.

Zarovnať šírku

57_3.bmp

Povel zarovná všetky vybrané objekty tak, aby boli rovnako široké ako hlavný objekt. Zmena šírky sa vykonáva vždy s pravým okrajom objektov, ľavé okraje (ľavý horný roh) zostávajú na mieste.

Zarovnať výšku

57_4.bmp

Povel zarovná všetky vybrané objekty tak, aby boli rovnako vysoké ako hlavný objekt. Zmena sa vykonáva s dolným okrajom objektov.

Zarovnať veľkosť

57_5.bmp

Povel zarovná všetky vybrané objekty tak, aby boli rovnako vysoké i široké ako hlavný objekt. Ľavý horný roh objektov zostáva na mieste, posúva sa spodný a pravý okraj objektov.