Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Otázky a odpovede pre Osobné údajeNasledujúce odpovede sú poskytované len ako všeobecné informácie, nepredstavujú právne poradenstvo a nie sú zamýšľané ako právne záväzné vyjadrenia.

otázka

Do adresára programu POHODA ukladáme i kontakty na zamestnancov zákazníkov/klientov (mailové adresy, mobilné kontakty), musíme, v súvislosti s GDPR, žiadať o súhlas zamestnancov zákazníka/klienta, uložiť si tieto kontakty?

odpověď

V prípade spracúvania osobných údajov musí byť ošetrený právny základ ich spracúvania. Zamestnávateľ môže bez súhlasu zamestnanca jeho osobné údaje poskytnúť v rozsahu upravenom v § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z., ktorý hovorí:
„Prevádzkovateľ, ktorý je zamestnávateľom dotknutej osoby, je oprávnený poskytovať jej osobné údaje alebo zverejniť jej osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa, ak je to potrebné v súvislosti s plnením pracovných povinností, služobných povinností alebo funkčných povinností dotknutej osoby. Poskytovanie osobných údajov alebo zverejnenie osobných údajov nesmie narušiť vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej osoby.“
Od zamestnancov zákazníka/klienta súhlasy vyžadovať nie je potrebné vzhľadom na predmetné ustanovenie zákona č. 18/2018 z. z.. Ide o vzťah správcu, ako užívateľa programu POHODA a jeho obchodného partnera. Je teda povinnosťou obchodného partnera napr. informovať svojich zamestnancov, že ich mailové adresy budú poskytnuté príjemcovi. Riešením by mohlo byť dať do obchodných zmlúv ustanovenie, kde by bolo upravené, že obchodný partner prehlasuje, že disponuje právnym základom na to, aby Vám poskytol osobné údaje svojho zamestnanca a kedykoľvek na žiadosť prijímateľa vie tento právny základ doložiť. Je však ale podľa nariadenia pravdou, že údaje o zamestnancoch vašich zákazníkov/klientov by mali byť aktuálne. T.j. v momente, kedy zamestnanec už nie je zamestnancom danej firmy, mal by Vám to váš zákazník/klient oznámiť, a aj toto odporúčame ošetriť v obchodnej zmluve.
 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím