Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Schválenie účtovnej závierky a uloženie oznámenia...
Účtovný a daňový servis

Schválenie účtovnej závierky a uloženie oznámenia do registra účtovných závierok po jej schválení

Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa / 19.7.2017

Zákon o účtovníctve ukladá povinnosť zostaviť účtovnú závierku, ktorá je dokumentom obsahujúcim informácie o aktívach, pasívach, nákladoch, výnosoch a iných dôležitých skutočnostiach danej spoločnosti za sledované účtovné obdobie. Po prvotnom kroku zostavenia účtovnej závierky, má nasledovať schválenie účtovnej závierky. Dokým účtovná závierka nie je schválená, môžu sa informácie v nej meniť a účtovné knihy sa môžu znovu otvárať, ale iba v prípadoch, aby sa zabezpečil verný a pravdivý obraz o majetku, záväzkoch, výsledku hospodárenia a podobne.  Po jej schválení nie je možné informácie v účtovnej závierke meniť. Zákon o účtovníctve určuje lehotu na schválenie účtovnej závierky a síce účtovná závierka musí byť schválená najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje. Uvedené sa nevzťahuje na fyzickú osobu – podnikateľa, ktorý vedie daňovú evidenciu alebo si uplatňuje paušálne výdavky, keďže on nemá povinnosť zostavovania účtovnej závierky. Zároveň sa schválenie účtovnej závierky netýka fyzických osôb, ktoré účtujú v sústave podvojného alebo jednoduchého účtovníctva, ktoré účtovnú závierku síce zostavujú, ale nemajú povinnosť ju schvaľovať. Podľa vyššie uvedeného, ak napríklad s.r.o. má účtovné obdobie kalendárny rok 2016, tak svoju účtovnú závierku musí mať schválenú najneskôr do konca roka 2017.  

Účtovná závierka či už schválená alebo neschválená musí byť uložená do registra účtovných závierok. Zákon o účtovníctve určuje lehotu do kedy musí byť účtovná závierka uložená v registri a síce do 6 mesiacov od dátumu, ku ktorému sa zostavuje. Táto lehota však platí iba vtedy, ak iný predpis nestanovuje inak. Iným predpisom je Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorý v § 49 ods. 11 určuje povinnosť daňovníkovi zostaviť účtovnú závierku ku koncu zdaňovacieho obdobia a to v termíne na podanie daňového priznania a zároveň je povinný ju uložiť do registra účtovných závierok. Termín uloženia účtovnej závierky závisí teda aj od toho, kedy spoločnosť podáva daňové priznanie t.j. či v riadnom termíne do konca marca, alebo v odloženom termíne do konca júna, či septembra. V lehote na podanie daňového priznania môže spoločnosť uložiť buď už schválenú alebo aj neschválenú účtovnú závierku. Ak spoločnosť uloží už pri podávaní daňového priznania schválenú účtovnú závierku, tak jej už nevznikajú žiadne ďalšie povinnosti. Ak však uloží spoločnosť neschválenú účtovnú závierku, tak po jej schválení má povinnosť uložiť oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky, v prípade ak nenastali žiadne zmeny v neschválenej účtovnej závierke. Oznámenie je potrebné odoslať najneskôr do 5 pracovných dní od jej schválenia na tlačive, ktoré ustanovuje MF SR. Ak spoločnosť vloží do registra účtovných závierok nechválenú účtovnú závierku, následne otvorí účtovné knihy, je povinná do registra účtovných závierok uložiť aj novú schválenú účtovnú závierku bez zbytočného odkladu, najneskôr do piatich pracovných dní od jej schválenia. V prípade, keď sa teda zostaví nová účtovná závierka, schválená sa uloží do registra účtovných závierok a v tomto prípade sa oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok už neukladá.

Oznámenie sa zasiela do registra účtovných závierok buď v listinnej alebo v elektronickej podobe v závislosti od toho, či má spoločnosť povinnosť komunikovať so správcom dane elektronicky. Ak ho spoločnosť zasiela v listinnej podobe, tak sa zasiela na adresu príslušného daňového úradu ako účtovná závierka.

Obchodný zákonník stanovuje povinnosť schváliť účtovnú závierku, ale nestanovuje dokedy má byť účtovná závierka schválená. Táto lehota je nepriamo stanovená v Zákone o účtovníctva a spomínali sme ju vyššie. V prípade ak spoločnosť neschváli účtovnú závierku v stanovenej lehote alebo neodošle oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky načas, tak správca dane môže uložiť pokutu až do výšky 1 mil. EUR.

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk