Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Zákon o správe daní (daňový poriadok) – zmeny v ro...
Účtovný a daňový servis

Zákon o správe daní (daňový poriadok) – zmeny v roku 2017

Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa / 25.4.2017

Novela daňového poriadku priniesla od 01.01.2017 nasledovné zmeny:

Ide o zavedenie skráteného vyrubovacieho konania, vydanie tzv. vyrubovacieho rozkazu, ktorý sa použije, ak daňový subjekt neodstráni nedostatky v podanom daňovom priznaní, ktoré majú vplyv na vykázanú výšku dane alebo uplatnený nárok. Správca dane ho upozorní na tieto nedostatky doručením výzvy na odstránenie nedostatkov. Ak daňový subjekt tejto výzve nevyhovie, správca dane môže začať daňovú kontrolu alebo určí daň na základe dôkazov, ktoré má k dispozícii v tzv. skrátenom vyrubovacom konaní. Výsledkom tohto konania je vydanie vyrubovacieho rozkazu, proti ktorému nie je možné podať opravný prostriedok, iba požiadať o preskúmanie súdom alebo podať odpor po jeho doručení.

Ak daňový subjekt podá daňové priznanie, ktoré obsahuje chyby alebo nedostatky a tie nemajú vplyv na výšku dane alebo sumy, ktorú mal daňový subjekt vykázať alebo na ktorú si uplatnil nárok, obsahuje tzv. formálne chyby – napr. nesprávne uvedené DIČ, zdaňovacie obdobie, neoznačený druh priznaní, tak daňový úrad odstráni tieto nedostatky sám bez súčinnosti s daňovým subjektom z úradnej moci. Postupuje tak iba v prípade  ak disponuje potrebnými údajmi na ich odstránenie.

Ďalej sa spresňuje povinnosť podania každého daňového priznania na tlačive platnom na príslušné zdaňovacie obdobie. Uvedené sa vzťahuje aj na opravné a dodatočné daňové priznanie. Ak daňový subjekt podá daňové priznanie na nesprávnom tlačive, správca dane nebude posielať výzvu na odstránenie nedostatkov ale výzvu na podanie daňového priznania. Ak daňový subjekt tejto výzve nevyhovie, tak sa bude hľadieť na podané daňové priznanie na nesprávnom tlačive, ako keby nebolo podané.

S cieľom zefektívnenia daňovej exekúcie bola zavedená elektronická komunikácia správcu dane s bankami, ktorej cieľom je zabezpečiť rýchlejšie riešenie daňovej exekúcie.

V neposlednom rade boli zavedené zmeny týkajúce sa žiadostí o odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach. Pri tejto žiadosti sa upúšťa od povinnosti daňového subjektu zabezpečiť dlžnú sumu záložným právom, v prípade ak dlžná suma nie je viac ako 3 tisíc eur. Zároveň bude možné požiadať o odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach na viaceré dane alebo viaceré daňové nedoplatky.

Zdroj: info@atc.sk, tel: +421 2 50 22 94 11, web: www.atc.sk