Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Zmena v uplatňovaní ustanovenia § 47 ods. 6 Zákona...
Účtovný a daňový servis

Zmena v uplatňovaní ustanovenia § 47 ods. 6 Zákona o DPH od 01.01.2018

Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa / 21.12.2017

Dovoľujeme si Vás informovať, že Finančné riaditeľstvo SR na svojej stránke vydalo usmernenie a informáciu špeciálne pre dopravcov a zasielateľské firmy, ktoré zabezpečujú prepravu tovaru, ktorý je vyvážaný do tretieho štátu, alebo ktorý je dovezený pod colným opatrením podľa § 18 ods. 2 zákona o DPH a taktiež aj pre ostatné firmy, ktoré poskytujú služby vzťahujúce sa na predmetný tovar.

Vydané usmernenie nadväzuje na závery Súdneho dvora EU v rozsudku C-288/19 „L.Č.“ IK.

Na základe toho od 1. januára 2018 je možné oslobodiť od dane podľa § 47 ods. 6 Zákona o DPH iba tie služby, ktoré sú priamo spojené s vývozom tovaru vrátane prepravných a s nimi súvisiacich doplnkových služieb (napr. colno-deklarantské služby pri vývoze tovaru, doplnkové služby pri preprave tovaru, napr. nakladanie, vykladanie, prekladanie a manipulácia s tovarom, skladovanie tovaru, balenie tovaru, váženie tovaru atď.) iba v prípade, ak sú poskytnuté v priamom vzťahu vývozcovi, dovozcovi alebo príjemcovi tovaru. Uvedené platí aj pre oslobodenie od dane pri službách priamo spojených s dovozom tovaru pod colným opatrením (ide o tovar, ktorý pri jeho vstupe na územie EU má postavenie dočasne uskladneného tovaru alebo ak je umiestnený do slobodného colného pásma alebo do slobodného colného skladu, alebo je prepustený do colného režimu uskladňovania v colnom sklade alebo je prepustený do colného režimu aktívny zušľachťovací styk, do colného režimu dočasné použitie s úplným oslobodením od dovozného cla alebo do colného režimu vonkajší tranzit, alebo ak je vpustený do teritoriálnych vôd).

Z uvedené vyplýva, že pri fakturácií týchto služieb je dôležité aj komu sa uvedená služba fakturuje. Ak sa fakturuje priamo vývozcovi, dovozcovi alebo príjemcovi dovážaného alebo vyvezeného tovaru tak v tom prípade sa uplatňuje oslobodenie od dane. Ak sa fakturujú tieto služby akejkoľvek inej osobe napr. zasielateľovi, tak v tom prípade sa oslobodenie od dane podľa § 47 ods. 6 nedá uplatniť.

Príklad č.1:

SK vývozca si objednal u SK zasielateľa prepravu tovaru zo SR do Švajčiarska v cene 1.000 EUR. SK zasielateľ si túto prepravu objednal u SK dopravcu, ktorý dopravu uskutočnil v  cene 800 EUR.

SK dopravca vyhotoví pre SK zasielateľa faktúru za prepravu tovaru zo SR do Švajčiarska s uplatnením dane, nakoľko fakturuje SK zasielateľovi, ktorý nie je ani vývozca, ani dovozca ani príjemca tovaru v cene 800 EUR bez DPH, DPH 20 % = 160 EUR, spolu = 960 EUR. SK zasielateľ pri splnení podmienok na odpočítanie, má nárok na odpočítanie DPH.

SK zasielateľ vyhotoví pre SK vývozcu faktúru s oslobodením od dane podľa § 47 os. 6. Zákona o DPH, nakoľko fakturuje priamo vývozcovi a je splnená podmienka na uplatnenie oslobodenia od dane v cene 1.000 EUR.

Príklad č.2:

SK vývozca si objednal u SK zasielateľa prepravu tovaru zo SR do Srbska v cene 600 EUR. SK zasielateľ nenašiel SK dopravcu tak si objednal túto prepravu u CZ dopravcu, ktorý prepravu uskutočnil za cenu 400 EUR.

CZ dopravca vyhotoví pre SK zasielateľa faktúru za prepravu tovaru v cene 400 EUR, faktúra bude bez DPH, nakoľko miesto dodania služby je na Slovensku a CZ dopravca prenáša daňovú povinnosť na SK zasielateľa (systém reverse-charge). SK zasielateľ túto faktúru od CZ dopravcu „samozdaní“ podľa § 69 ods. 3 Zákona o DPH, uplatní na sumu faktúry daň vo výške 80 EUR, ktorú si má nárok odpočítať ak splní podmienky na odpočítanie.

Sk zasielateľ vyhotoví pre SK vývozcu faktúru s oslobodením od dane vo výške 600 EUR.

Zdroj: info@atc.sk, tel: