Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis > Zmeny v lehotách prihlasovania a odhlasovania v So...
Účtovný a daňový servis

Zmeny v lehotách prihlasovania a odhlasovania v Sociálnej poisťovni od januára 2018

Ing. Martina Zabáková, daňová poradkyňa / 29.11.2017

Schválená novela zákona o sociálnom poistení s účinnosťou od 1. januára 2018 mení lehotu na prihlásenie zamestnávateľa do registra zamestnávateľov do Sociálnej poisťovne. Zamestnávateľ sa bude musieť prihlásiť do registra zamestnávateľov vedeného príslušnou pobočkou najneskôr v deň predchádzajúci dňu, v ktorom začne zamestnávať aspoň jedného zamestnanca. V tomto prípade ide o zosúladenie zákona s praxou, nakoľko prihlásiť zamestnanca do registra zamestnancov je zamestnávateľ povinný najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca a ak zamestnávateľ nebol predtým registrovaný, tak najprv musel absolvovať registráciu on ako zamestnávateľ aby následne mohol prihlásiť svojho zamestnanca to zn., že hoci zákon ukladal 8-dňovú lehotu, v praxi bola táto lehota nereálna. Treba si však dať pozor, ak takáto povinnosť prihlásiť zamestnávateľa do registra zamestnávateľov pripadne na deň pracovného voľna, pracovného pokoja alebo sviatok, zamestnávateľ musí túto povinnosť splniť bez ohľadu na to, na aký deň povinnosť podania prihlášky pripadne (nie v najbližší pracovný deň).

Zároveň sa predlžuje lehota na odhlásenia zamestnanca z registra poistencov, pôvodná lehota najneskôr v deň nasledujúci po skončení právneho vzťahu sa mení na najneskôr do ôsmich dní od ukončenia právneho vzťahu. Tu však platí, že ak posledný deň lehoty na odhlásenie zamestnanca z registra poistencov pripadne na deň pracovného voľna, pracovného pokoja alebo sviatok, za včasné odhlásenie sa bude považovať aj splnenie odhlasovacej povinnosti zamestnávateľom v najbližší pracovný deň.

Mení sa taktiež lehota na odovzdanie evidenčného listu dôchodkového poistenia, opäť dochádza k zreálneniu praxe a zákona. Súčasnú lehotu 3 dní nebolo možné v praxi dodržať. Po novom je zamestnávateľ povinný predložiť evidenčný list dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovni:

  1. v lehote splatnosti ním odvádzaného poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za kalendárny mesiac, v ktorom zamestnanec skončil právny vzťah k zamestnávateľovi, alebo
  2. do ôsmich dní
  • od uplatnenia nároku na dávku zamestnanca, alebo
  • odo dňa doručenia výzvy Sociálnej poisťovne na predloženie tejto evidencie.

V tejto súvislosti si dovoľujeme upozorniť, že dochádza k zmene aj zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. V súčasnosti sa za nelegálne zamestnávanie považuje neskoré prihlásenie zamestnanca do registra zamestnancov Sociálnej poisťovne. Ak zamestnávateľ prihlásil zamestnanca až po začatí výkonu jeho činnosti, tak sa dopúšťal aj nelegálneho zamestnávania, za čo bývajú uložené vysoké pokuty. Od roku 2018 sa za nelegálne zamestnávanie bude považovať nesplnenie prihlasovacej povinnosti až po uplynutí 7 dní od začatia výkonu činnosti zamestnanca. Pozor však, neznamená to, že zamestnanca je možné prihlásiť do 7 dní, lehota na prihlásenie do registra zamestnancov podľa zákona o sociálnom poistení sa nemenila, zostáva stále rovnaká, zamestnanca treba prihlásiť najneskôr pred výkonom jeho činnosti. Ak však zamestnávateľ odošle túto prihlášku oneskorene ale najneskôr do 7 dní tak sa to nebude považovať za nelegálne zamestnávanie. Ak by mu však počas tejto 7-dňovej lehoty prišla kontrola z inšpektorátu práce a zistí toto porušenie, tak sa to aj tak považuje za nelegálne zamestnávanie. Ak si zamestnávateľ splní svoju povinnosť až po uplynutí 7 dní alebo si ju nesplní vôbec, ide o nelegálne zamestnávanie.

Zdroj: info@atc.sk, tel: