5.3 Názvoslovie v tabuľkách

Pre ľahšiu orientáciu v dátových poliach jednotlivých tabuliek a otázok je tu stručný zoznam niekoľkých vybraných polí, ktorých použitie je veľmi časté. Základné rozdelenie dátových polí je nasledujúce:

  • Pole s názvom ID obsahuje kladné celé čísla. Je to jednoznačný identifikátor každého riadku (záznamu) v tabuľkách databázy ekonomického systému POHODA. Každá tabuľka má svoje riadky číslované od čísla 1.
  • Dátové pole nesúce priamu hodnotu. Ide napríklad o pole s názvom Firma, Dátum, Názov, Pozn. Tieto polia majú vždy volený svoj názov podľa hodnoty, ktorú obsahujú. V niektorých prípadoch sú názvy polí skratkou, napr. DaZdPln je pole obsahujúce hodnotu Dátum zdaniteľného plnenia.
  • Dátové pole, ktorého obsahom je odkaz do inej tabuľky, v ktorej je možné najskôr zistiť hodnotu. Odkaz je vždy kladné celé číslo ID popísané vyššie. Názov takéhoto pola vždy začína písmenami „Rel“ (Relácie) alebo „Ref“ (Referencie)“, napr. RelPk je odkaz do tabuľky Predkontácií a identifikuje Predkontáciu (predpis zaúčtovania) dokladu. Tieto dátové polia je potom možné použiť ako Zoznam, vid Kapitola 4/8.
  • Dátové pole, ktorého hodnota je logického typu Ano/Nie (pravda/nepravda). Ide o logické pole, napríklad P1–P6 sú Kľúče v agende Adresár, ktorých hodnota je:

    0 v prípade Nie
    1, -1 v prípade Ano
  • Pole začínajúce písmenami „Sk“ obsahuje čiastky v domácej mene.
  • Pole začínajúce písmenami „CM“ obsahuje čiastky v cudzej mene.