5.2 Prehľad tabuliek

Pretože pri práci s databázovým polom užívateľ potrebuje vedieť, aké údaje sú obsiahnuté v jednotlivých tabuľkách, bude stručný prehľad najdôležitejších tabuliek a ich obsahu uvedený v tejto prílohe.

Pripomíname, že okrem štandardných tabuliek sa užívateľ môže pri návrhu tlačových zostáv stretnúť tiež s takzvanými otázkami (query). Otázka slúži pre výber a zobrazenie údajov z jednej alebo viacerých tabuliek. V dialógovom okne Vlastnosti objektu sú otázky označené rovnakou ikonou ako tabuľky, ale je možné ich rozlíšiť podľa názvu. Názov otázky začína malým písmenom q, väčšinou pokračuje názvom tabuľky, nad ktorou bola vykonaná a končí „vysvetlením“ obsahu tlačovej zostavy. Príkladom otázky môže byť qFVlist (otázka vykonaná nad tabuľkou FV zobrazujúca prehľad faktúr).

Pripomíname, že každá tabuľka či otázka obsahuje databázové pole, ktoré je možné vkladať do návrhu tlačovej zostavy.

V nasledujúcom prehľade uvádzame stručnú súpisku tabuliek spolu s popisom, aké údaje obsahuje.

Názov tabuľky Údaje, ktoré tabuľka obsahuje
AD Adresár
ADcn Tabuľka ag. Adresár pre uloženie cenových skupín
Adhist História pre agendu Adresár
ADhistVaz Tabuľka väzieb záznamov v adresári na hromadné udalosti
ADucet Tabuľka bankových účtov
BP Príkazy na úhradu
Bppol Položky z príkazu na úhradu
BV Banka
Bvpol Položky bankových výpisov (iba v jednoduchom účtovníctve)
Djjizdy Kniha jázd (jazdy)
Djridic Zoznam vodičov pre agendu Kniha jázd
Djvoz Vozidlá pre agendu Kniha jázd
DM Drobný majetok
Dotazy Tabuľka otázok (filtrov) pre tabuľky agend
DotazyPzd Tabuľka otázok (filtrov) pre tabuľky agend, slúži na uloženie z Pobočky/Klienta na jednotke Centrála/Účtovník
DPH Priznanie DPH
EPodani Tabuľka pre elektronické podanie
FA Faktúry (prijaté, vydané, zálohové faktúry, ostatné pohľadávky a záväzky)
FApol Položky faktúr
HB Tabuľka agendy Homebanking
HO Pokladňa
HOpol Položky pokladničných dokladov
IM Dlhodobý majetok
IMclen Tabuľka členení dlhodobého majetku
IMmist Umiestnenie dlhodobého majetku
IModpis Daňové odpisy dlhodobého majetku
IModpisM Tabuľka položiek mesačných daňových odpisov
IMpohyb Majetkové operácie dlhodobého majetku
IMpredm Položky súboru dlhodobého majetku
IMuodpis Účtovné odpisy dlhodobého majetku (iba v podvojnom účtovníctve)
IObchod Tabuľka internetových obchodov
jPD Peňažný denník (iba v jednoduchom účtovníctve)
Kasa Tabuľka evidencie kás
KasaFormUh Tabuľka foriem úhrad používaných v jednotlivých kasách
KasaHist Tabuľka histórie balíčkov kás
LM Leasingový majetok
LMdun Daňovo uznateľné náklady pri leasingovom majetku
LMspl Splátky leasingového majetku
MZ Mzdy
NAB Hlavná tabuľka ponúk a dopytov
NABpol Tabuľka položiek ponúk a dopytov
OBJ Objednávky
OBJpol Položky objednávok
pCF Analýza (iba v podvojnom účtovníctve)
pCFpol Položky analýzy (iba v podvojnom účtovníctve)
PH Predajňa
PHpol Položky predajok
pINT Interné doklady (iba v podvojnom účtovníctve)
pINTpol Položky interných dokladov (iba v podvojnom účtovníctve)
pOS Účtová osnova (iba v podvojnom účtovníctve)
pOSuSk Skupiny účtov (iba v podvojnom účtovníctve)
pPK Predkontácie (iba v podvojnom účtovníctve)
pSaldo Saldo (iba v podvojnom účtovníctve)
pUD Účtovný denník (iba v podvojnom účtovníctve)
Rekl Reklamácie
ReklKomp Záložka Komponenty agendy Reklamácie
ReklPredm Záložka Predmet reklamácie
ReklStav Záložka Stav reklamácie
sADklic Kľúče pre agendu Adresár
sADskup Skupiny pre agendu Adresár
sAnalytika Predkontácia (iba v jednoduchom účtovníctve)
sAnalytika Typ, Typy predkontácií (iba v jednoduchom účtovníctve)
sBanky Kódy bánk
sCIN Činnosti
sCKurs Kurzový lístok
sCKurspol Položky kurzového lístka
sCMeny Cudzie meny
sCRady Číselné rady
sDPH Členenie DPH
Serv Servis
Servpol Záložka Položky servisu
ServPredm Záložka Predmet servisu
sIMO Odpisové plány dlhodobého majetku (iba v podvojnom účtovníctve)
sIMOpol Položky odpisových plánov dlhodobého majetku (iba v podvojnom účtovníctve)
sKasaOdlozPH Tabuľka pre záznamy odložených predajok
sKasaOdlozPHpol Tabuľka položiek odložených predajok
SkCeny Predajné ceny
SkCS Cenové skupiny
SkCSpol Zľavy pre agendu Cenové skupiny
SKMP Prevod
SKMPpol Položky prevodiek
SKMV Výroba
SKMVlist Tabuľka položiek výrobku (Výrobný list)
SKMVpol Položky výrobných listov
SKPP Príjemky
SKPPpol Položky príjemiek
SKPV Výdajky
SKPVpol Položky výdajok
SkSt Členenie skladov
sKSym Konštantné symboly
SKz Zásoby
SKzCn Zľavy pre agendu Zásoby
SKzCnPol Zľavy pre položkové zásoby typu Komplet
SKzInv Hlavná tabuľka inventúry
SKzInvLst Tabuľka vykonaných inventúr
SKzInvSeznamy Tabuľka inventúrnych zoznamov
SKzInvSeznamyPol Tabuľka položiek inventúrnych zoznamov
SKzInvVC Tabuľka inventúry evidenčných čísel
SKzPoh Pohyby
SKzPol Položky pre agendu Zásoby
sMJ Zoznam merných jednotiek
sMzMist Zoznam miest výkonu práce
sMzPoj Zoznam poisťovní (zdravotných)
sMzZivPj Zoznam životných poisťovní
sSklad Zoznam skladov
sSTR Zoznam stredísk
sUcet Zoznam hotovostných pokladní a bankových účtov
sZAK Zoznam zákaziek
sZeme Zoznam krajín
sZpVyr Zoznam spôsobov vybavenia reklamácie
tAD Šablóny pre adresár
tADhist Šablóny pre históriu adresára
tBV Šablóny pre banku
tBVpol Šablóny pre položky bankových výpisov
tDJjizdy Šablóny pre knihu jázd
tFA Šablóny pre faktúry
tFApol Šablóny pre položky faktúr
tHO Šablóny pre pokladňu
tHOpol Šablóny pre položky pokladničných dokladov
tOBJ Šablóny pre objednávky
tOBJpol Šablóny pre položky objednávok
tpINT Šablóny pre interné doklady
tpINTpol Šablóny pre položky interných dokladov
tSkCeny Šablóny pre predajné ceny
tSKz Šablóny pre zásoby
tSKzCn Šablóny pre zľavy skladových zásob
tSKzPol Šablóny pre položky skladových zásob
Uhrady Tabuľka úhrad
UhrDokl Tabuľka úhrad dokladov (predajok)
ZAM Personalistika
ZAMpDet Dane pre agendu Personalistika
ZAMpDov Neprítomnosť pre agendu Pracovné pomery
ZAMpSra Zrážky pre agendu Pracovné pomery

Tu by sme Vás chceli upozorniť, že tento prehľad nie je konečný a v priebehu času sa môže líšiť od skutočnosti. Rovnako je potrebné pripomenúť, že za užívateľské zásahy do databázy nemôže výrobca niesť akúkoľvek zodpovednosť.

Stiahnutie programu POHODA Start
  • 500 záznamov v účtovnom denníku
  • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
  • 200 záznamov v agende skladových pohybov
  • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
  • 100 záznamov v ostatných agendách
  • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 123144 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: