Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

5.5 Popis súboru StwRp.ini

Upozornenie! Táto podkapitola je určená iba odborníkom, pretože nesprávnym zásahom do konfiguračného súboru StwRp.ini môžete spôsobiť, že tlačové zostavy nebudú vytlačené správne.

Súbor StwRp.ini slúži predovšetkým pre konfiguráciu tlačového subsystému ekonomického systému POHODA.

Sekcia [Fonts] umožňuje zmenu východiskového nastavenia písma tlačových zostáv.

Najprv v kľúčovom slove FaceName doplňte za znamienko rovná sa nový font písma, poprípade tu ponechajte už pripravený font Times New Roman, a potom nové nastavenie aktivujte odstránením bodkočiarky.

Upozorňujeme, že pri tlači ľubovoľnej dokladovej zostavy budú všetky objekty typu textové pole, dátové pole, súčtové pole a graf vytlačené fontom uvedeným v súbore StwRp.ini, a to bez ohľadu na to, aký font je uvedený v návrhu tlačovej zostavy.

[Fonts]
; Zmena písma tlačových zostáv.
; Ak nie je uvedené, použijú sa písmena tlačovej zostavy.
FaceName=Times New Roman

Sekcia [StwRp] umožňuje zmeniť princíp vytvárania databázových otázok (query) pre dátové zdroje tlačovej zostavy. Kľúčové slovo DbQuery môže dosahovať hodnotu 0 alebo 1. V prípade 0 bude databázová otázka vytvorená do Registrov systému Windows. V prípade voľby hodnoty 1 bude otázka vytvorená priamo v súbore databázy účtovníctva ekonomického systému POHODA.

[SwtRp]
; Zmena vytvárania otázky pre tlačové zostavy.
; 0 – v Registroch systému Windows. Východisková voľba.
; 1 – v databáze účtovníctva ako Otázka.
DbQuery = 0