Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

5.4 Popis súboru Report.cfg

Upozornenie! Táto kapitola je určená iba odborníkom, pretože nesprávnym zásahom do konfiguračného súboru Report.cfg môžete spôsobiť nefunkčnosť upravených tlačových zostáv.

Súbor Report.cfg umožňuje konfiguráciu dokladových tlačových zostáv (v ekonomickom systéme POHODA sú označené bielou ikonou) a jeho prostredníctvom je možné do tlačových zostáv predovšetkým pridávať nové tabuľky. Položky z novo pridaných tabuliek je možné potom využiť pri návrhu tlačových zostáv, nakoľko sa ponúkajú na záložke Pole v dialógovom okne Vlastnosti objektu. Skôr než začnete tento súbor upravovať, odporúčame ho zazálohovať pre prípad, že by sa úpravy nepodarili.

Pozor! Pred úpravou je rovnako potrebné vedieť, že pri inštalácii novej verzie programu POHODA je súbor Report.cfg vždy (!) prepísaný štandardnou verziou súboru pre novo inštalovanú verziu ekonomického systému POHODA a všetky užívateľské úpravy sú nenávratne stratené.

Ak otvoríte súbor Report.cfg napr. v aplikácii Poznámkový blok (Notepad), zistíte, že je rozdelený do niekoľkých sekcií.

V sekcii [REPORTS] je za kľúčovým slovom COUNT_REP uvedený počet tlačových zostáv, ktoré sú popísané v ďalších sekciách. Za kľúčovými slovami Rep0 až RepX sú uvedené názvy jednotlivých tlačových zostáv.

[REPORTS]
COUNT_REP = 2
RepO=Faktúra
Rep1=Príkaz na úhradu

Na tomto mieste je dôležité pripomenúť, že pracovať možno iba s tlačovými zostavami uvedenými v sekcii [REPORTS].

V sekciách [RepX], kde X znamená poradové číslo zostavy zo sekcie [REPORTS] začína nulou, sú uvedené podrobnosti o tabuľkách vstupujúcich do príslušnej tlačovej zostavy.

Za kľúčovým slovom COUNT_TAB je uvedený celkový počet tabuliek, za kľúčom MAIN je uvedená hlavná tabuľka zostavy.

Po kľúčovom slove DETAILS je uvedená tabuľka detailov, v ktorej sa nachádzajú položky dokladov vzťahujúcich sa k hlavnej tabuľke, t.j. tabuľke uvedenej v MAIN. Za názvom tabuľky (napr. FAPol), oddeleným bodkočiarkou, je uvedený názov pola z tejto tabuľky, v ktorom sa nachádza identifikačná väzba na hlavnú tabuľku (napr. RefAg). Za ďalšou bodkočiarkou nasleduje zoznam polí z tabuľky položiek oddelených čiarkou určujúcich poradie (napr. OrderFld či SText, Kc, Pozn).

[Rep0]
COUNT_TAB = 5
MAIN=FA
DETAILS=FAPol;RefAg;OrderFld
tab0=FA

tab1=FAPol
tab2=sUcet;RefUcet
tab3=SKz;DETAILS=RefSKz
tab4=AD;RefAD