Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

1.3 Prehľad funkcií

Čo umožňuje aplikácia REPORT Designer? Stručný súhrn možností a použitých princípov uvádzame v nasledujúcom texte.

Úprava tlačových zostáv

Aplikácia REPORT Designer umožňuje upraviť originálnu tlačovú zostavu alebo ju rozmnožiť a jednotlivé kópie usporiadať a pomenovať podľa vlastných požiadaviek. Ku každej zostave možno vytvoriť ľubovoľný počet užívateľských variantov s iným designom, inými výpočtami alebo v iných jazykových mutáciách. Medzi ďalšie možnosti patrí vytváranie tzv. manažérskych zostáv, obsahujúcich prehľadné grafy alebo iné grafické výstupy zohľadňujúce viacej kritérií – analýzy.

Sieťová prevádzka

Sieťová verzia ekonomicko-informačného systému POHODA umožňuje súčasnú prácu viacerých užívateľov na počítačoch prepojených do siete. Takisto je prístupná aplikácia REPORT Designer zo všetkých staníc vašej počítačovej siete.

Pobočkové spracovanie údajov

Podľa aktuálnych licenčných podmienok je možné aplikáciu REPORT Designer používať tiež na pobočkách v rámci pobočkového spracovania údajov.

Aktualizácia systému

Program REPORT Designer je výrobcom priebežne aktualizovaný. Najviac sa zmeny týkajú zavádzania nových funkcií a úprav vzniknutých na základe námetov užívateľov.

Bezpečnosť

Bezpečnosť systému je zaisťovaná použitím prístupových práv a hesiel. Upravené i originálne tlačové zostavy možno zabezpečiť proti neoprávnenému prístupu.