Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

7.1 Banka

CTRL+B Otvorí agendu Banka.

Agenda Banka slúži na evidenciu pohybov na bankových účtoch. Zapisujete sem výpisy z účtov, a to prevažne formou likvidácie pohľadávok a záväzkov pomocou funkcií Likvidácia →, Likvidácia výberom →, Hromadná likvidácia → a Hromadná likvidácia podľa adresy →, ktoré bližšie popisujeme v kapitole Likvidácia pohľadávok a záväzkov. Všetky ostatné pohyby na bankovom účte už zadávate ručne.

Likvidácia znamená preplatenie pohľadávok alebo záväzkov.

Každému bankovému pohybu, teda každému riadku výpisu, zodpovedá práve jeden záznam, tzn. celý bankový výpis je v agende Banka zapísaný jedným alebo viacerými riadkami. Výpisy sú prehľadne oddelené rôznou farbou záznamov v tabuľke.

Akonáhle bankový doklad uložíte, dôjde k automatickému zaúčtovaniu dokladu do denníka podľa vyplnenej predkontácie. Náhľad na záznamy vzniknuté v účtovnom, resp. peňažnom denníku, získate aktiváciou záložky Zaúčtovanie.

V agende Užívateľské nastavenie si každý užívateľ môže nastaviť zvlášť pre príjem a výdaj najčastejšie používané hodnoty polí Predkontácia a Text, ktorými sa automaticky vyplní novo založený doklad.

Agenda Banka obsahuje i záložku Položky dokladu, ktorá slúži pre zaúčtovanie úhrady faktúry do peňažného denníka v tom členení, v akom je rozpísaný zdrojový doklad. Položky nemá zmysel zapisovať ručne, s výnimkou potreby rozúčtovania pohybu na viac riadkov denníka.

Banka

Zavedenie účtov

Účty, ktoré používate, zapíšte do agendy Nastavenie/Bankové účty. Ak prechádzate na ekonomický systém POHODA od prvého dňa účtovného obdobia, po zápise svojich účtov zapíšte ich zostatky vykázané na konci minulého účtovného obdobia do agendy Banka.

Pre každý bankový účet založte nový doklad. Zvoľte typ Príjem a v poli Dátum platby zvoľte prvý deň účtovného obdobia. V podvojnom účtovníctve vyberte predkontáciu Bez, v jednoduchom účtovníctve predkontáciu PN Začiatočný stav, ktorá neovplyvňuje základ dane z príjmov. Čiastku zadajte do sadzby DPH 0 %. V prípade, že je váš účet vedený v cudzích menách, zadajte čiastku v cudzej mene a kurz platný k poslednému dňu predchádzajúceho účtovného obdobia.

V ďalších účtovných rokoch nastavenie počiatočných stavov zaistí automaticky funkcia Údajová uzávierka.

Ak začínate s programom POHODA pracovať v priebehu účtovného obdobia a nechcete do neho zavádzať celé doterajšie účtovníctvo, vytvorte v agende Banka príjmový doklad na hodnotu zostatku na danom účte k dátumu prechodu. Vyberte predkontáciu Bez, resp. PN Začiatočný stav.

Viac o nastavení počiatočných stavov v podvojnom účtovníctve nájdete v kapitole Podvojné účtovníctvo.

Číslovanie bankových výpisov

Ak zadáte nový bankový pohyb, pole Číslo výpisu sa automaticky prednastaví naposledy zadaným číslom výpisu v danom kalendárnom roku a pole Číslo pohybu je priamo nastavené číslom o jedno vyšším ako naposledy zadané číslo pohybu.

V rámci jedného čísla výpisu odporúčame dodržiavať rovnaký rozsah radu čísla pohybu.

V prípade, že vkladáte nový bankový pohyb a zároveň zmeníte bankový účet v poli Účet, je Číslo výpisu prednastavené na najvyššie číslo výpisu, ktoré sa vzťahuje k príslušnému účtu v danom kalendárnom roku. Číslo pohybu je zase o jedno vyššie, ako je naposledy zadané číslo pohybu, ktoré sa týka práve tohto výpisu a účtu. Ak zmeníte obsah poľa Účet, na bankovom pohybe, ktorý máte už uložený, obsah polí Číslo výpisuČíslo pohybu zostane bez zmeny.

Údaje o kredite a debete za aktuálny bankový výpis sa zobrazia v stavovom riadku agendy Banka.

V situácii, keď budete mať v poslednom bankovom pohybe vyplnené iba Číslo výpisu, ale Číslo pohybu je prázdne, pri novom bankovom pohybe, ktorý zadáte, sa rovnako neprednastaví číslo pohybu.

Prvý bankový pohyb na konkrétnom účte zaznamenáva iba začiatočný stav účtu a obidve polia (Číslo výpisu, Číslo pohybu) zostávajú nevyplnené.

Majte tiež na pamäti, že ak zmeníte pri novom bankovom pohybe dátum v poli Dátum výpisu, dôjde k zvýšeniu hodnoty v poli Číslo výpisu o jedno vyššie a v poli Číslo pohybu je prednastavená hodnota 0001.

Použitie dialógového okna pre výber typu dokladu

Funkcie pre ručnú likvidáciu pohľadávok a záväzkov sú popísané v samostatnej kapitole.

V prípade, že máte v sekcii Ostatné v agende Užívateľské nastavenie zaškrtnutú voľbu Ponúkať typ nového dokladu v Banke a v Pokladni, zobrazí sa po stlačení klávesu INSERT v agende Banka dialógové okno, v ktorom môžete vybrať medzi ručne zapisovaným dokladom (príjmovým, výdavkovým) a funkciami pre automatický zápis úhrady pohľadávky alebo záväzku (expresná likvidácia, likvidácia výberom).

Postup pri automatickej likvidácii

Postup pri automatickej likvidácii
Skôr ako prvýkrát použijete túto funkciu, je potrebné vykonať nastavenie v agendách Homebanking a Bankové účty.

Import bankových výpisov

Ak máte k dispozícii bankové výpisy, nemusíte vykonávať likvidáciu pohľadávok a záväzkov ručným zadaním, pretože POHODA podporuje import výpisov z účtov vrátane automatického spárovania, likvidácie a zaúčtovania jednotlivých pohybov. Import spustíte povelom Záznam/Načítanie výpisov… a ďalej postupujete podľa pokynov sprievodcu. Bližšie informácie získate v pomocníkovi dostupnom po stlačení klávesu F1.

Po vykonaní automatickej likvidácie vždy skontrolujte správnosť spárovania, likvidácie i zaúčtovania každého bankového pohybu.

Program tiež umožňuje importovať naraz i niekoľko bankových výpisov z rôznych bánk, ktoré využívajú rozličné služby homebankingu.

Po vykonaní importu sa v tabuľke agendy Banka objavia nové riadky vložené z bankových výpisov. POHODA vždy overuje zhodnosť čísla bankového účtu, pre ktorý platí bankový výpis, s číslami účtov uvedenými v agende Bankové účty. Bankové výpisy k účtom, ktoré nie sú v tejto agende uvedené, nie je možné importovať. Akonáhle sa z bankových výpisov importujú bankové pohyby, program sa pokúsi zlikvidovať jednotlivé pohľadávky a záväzky, ktoré sa potom objavia na záložke Likvidácia v príslušnom bankovom doklade.

Vlastné pravidlá pre likvidáciu a párovanie dokladov si môžete nadefinovať v agende Pravidlá párovania dokladov dostupnej z ponuky Nastavenie/Homebanking.

Bankové pohyby majú nastavenú predkontáciu z likvidovaného dokladu. Zoznam bankových dokladov, ktoré sa nepodarilo zlikvidovať, nájdete vo výsledkoch automatickej likvidácie v dialógovom okne. Takéto bankové doklady majú nastavenú predkontáciu Neviem.

Automatická likvidácia…

Povel Vrátenie platby z ponuky Záznam využijete pri viacnásobnej platbe, kedy vám odberateľ zaplatí doklad dvakrát, a vy túto platbu chcete vrátiť, resp. použiť na úhradu iného dokladu.

V agende Banka prostredníctvom povelu Automatická likvidácia… môžete rýchlo a ľahko spárovať pohľadávky, záväzky alebo doklady v cudzej mene s hradiacimi dokladmi. Tento povel použijete v prípade, ak chcete likvidáciu vykonávať na existujúcom doklade (bez založenia nového). Príkladom je situácia, kedy stiahnutie výpisov cez službu homebanking vykonávate ešte skôr, ako zaeviduje doklady, napr. faktúry do evidencie, a nie je teda možné likvidáciu vykonať priamo už pri načítaní výpisu. Automatická likvidácia bude vykonaná pre vybrané doklady, ktoré majú vyplnený variabilný symbol a zároveň ešte nie sú spárované s prvotnými dokladmi, napr. s faktúrami.

Podrobnejšie informácie získate v sprievodcovi automatickej likvidácie bankových dokladov v interaktívnom pomocníkovi, dostupnom po stlačení tlačidla Pomocník.

Zápis dokladu v cudzej mene

V agende Banka si možnosť používania cudzej meny na doklade zapnete tak, že si vo formulári agendy vyberiete devízový účet, ktorý ste si nadefinovali v agende Bankové účty.

Pri zaškrtnutí voľby Automaticky načítať kurzy v agende Globálne nastavenie/Cudzie meny dôjde pri otvorení účtovnej jednotky k automatickému stiahnutiu denných kurzov. Tie sa potom načítajú do agendy Kurzový lístok.

Kurz cudzej meny sa načíta automaticky z agendy Kurzový lístok. Program vyhľadá platný denný, resp. pevný kurzový lístok pre príslušný dátum. V prípade, že nie je kurzový lístok nájdený, nastaví hodnotu jedna a vy ho potom musíte zadať sami ručne.

Informatívne pole Množstvo udáva počet jednotiek cudzej meny, pre ktoré platí daný kurz.

Pri zápise bezpoložkového dokladu zadáte čiastku v cudzej mene do poľa CM (cudzia mena). Ak ide o doklad položkový, zapíšete jednotlivé položky vrátane čiastok v cudzej mene priamo do tabuľky položiek. Súhrnnú čiastku v cudzej mene POHODA prepočíta na domácu menu a zobrazí v poli vo formulári. Kurz, čiastku v domácej i cudzej mene môžete bez problémov kedykoľvek ručne opraviť a POHODA automaticky dopočíta správne hodnoty do ostatných súvisiacich polí.

Tlačové zostavy

Tlačové zostavy

Ponuka tlačových zostáv v agende Banka umožňuje zobraziť a vytlačiť napríklad jeden bankový doklad, prehľadnú súpisku jednotlivých dokladov, knihu bankových dokladov alebo knihu bankových výpisov vrátane jednotlivých položiek a konečných stavov bankových účtov. Stavy účtov si môžete zobraziť i v grafickej podobe. Zaškrtnutím voľby Zahrňovať i pokladňu v dialógovom okne Tlač zahrniete do výpočtu i agendu Pokladňa.